comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Երկուշաբթի, 06 Մայիսի 2019 http://artsakhtert.com Fri, 20 Sep 2019 12:16:57 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ԱՐԻՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍՆ ԱՆՑԱՎ ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26595-2019-05-07-17-14-37 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26595-2019-05-07-17-14-37 ԱՐԻՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍՆ ԱՆՑԱՎ ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ
Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 

Մա­յի­սյան ե­ռա­տո­նի նա­խօ­րեին, ա­վան­դույ­թի հա­մա­ձայն, ա­րիու­թյան դա­սեր անց­կաց­վե­ցին հան­րա­պե­տու­թյան բո­լոր ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում` ՊԲ բարձ­րա­գույն հրամ­կազ­մի, բա­նա­կի ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի հրա­մա­նա­տար­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ:

Մա­յի­սի 7-ին Ար­ցա­խի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան այ­ցե­լե­ցին ԱՀ պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար, ՊԲ հրա­մա­նա­տար, գե­նե­րալ-մա­յոր Կա­րեն Աբ­րա­հա­մյա­նը, կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րար Նա­րի­նե Ա­ղա­բա­լյա­նը:
Ող­ջու­նե­լով հյու­րե­րին` ռեկ­տոր Ար­մեն Սարգ­սյանն ա­սաց, որ նա­խա­րա­րի կար­գա­վի­ճա­կով Կ. Աբ­րա­հա­մյանն ա­ռա­ջին ան­գամ է լի­նում ԱրՊՀ-ում, ով պետք է վա­րի ա­րիու­թյան դա­սը:
Գե­նե­րալ-մա­յոր Կ. Աբ­րա­հա­մյա­նը դա­սա­խո­սու­թյան ըն­թաց­քում անդ­րա­դար­ձավ հայ ժո­ղովր­դի կյան­քում բախ­տո­րոշ նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցած մա­յի­սյան հաղ­թա­նակ­նե­րին. 451թ.` Ա­վա­րայր, 1918թ.` Սար­դա­րա­պատ, Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին հան­րա­պե­տու­թյան հռ­չա­կում,1945թ. մա­յի­սի 9` Հայ­րե­նա­կան մեծ պա­տե­րազ­մում տա­րած հաղ­թա­նակ, 1992թ. հա­յոց հի­նա­վուրց Շու­շիի ա­զա­տագ­րում և Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի կազ­մա­վո­րում: Այդ բո­լոր հաղ­թա­նակ­ներն ազ­գա­յին միաս­նու­թյան ար­դյունք են, ըն­դգ­ծեց նա­խա­րա­րը. ՙԱյ­սօր մենք միաս­նա­կան չլի­նե­լու ի­րա­վուն­քը չու­նենք: Ա­ռա­վել քան երբևէ պետք է պահ­պա­նենք ու վառ պա­հենք 88-ի միաս­նու­թյան ո­գին: Սե­փա­կան ու­ժե­րով մար­տահ­րա­վեր­նե­րին դի­մա­կա­յե­լու վս­տա­հու­թյուն պետք է ու­նե­նանք, ո­րով­հետև ոչ ոք մեր փո­խա­րեն չի կա­րող լու­ծել մեր երկ­րի ա­ռաջ ծա­ռա­ցած խն­դիր­նե­րը: Ոչ ոք չի կա­րող մեզ պաշտ­պա­նել, զար­գաց­նել մեր տն­տե­սու­թյու­նը, ամ­րապն­դել ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյունն ու Ար­ցա­խը դարձ­նել ա­ռա­ջա­դեմ պե­տու­թյուն: Այդ ա­մե­նը պետք է ա­նենք ինք­ներս: Սա է թերևս Մա­յի­սյան ե­ռա­տո­նի ա­մե­նա­մեծ խոր­հուր­դը՚:
Ներ­կա­յաց­նե­լով ան­կախ պե­տու­թյան կա­յաց­ման ու զար­գաց­ման, երկ­րի ու ժո­ղովր­դի անվ­տան­գու­թյան գոր­ծում Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի ստեղծ­ման, կա­յաց­ման ու զար­գաց­ման ա­ռանց­քա­յին փու­լե­րը, պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րարն այ­նու­հետև անդ­րա­դար­ձավ բա­նա­կա­շի­նու­թյան մեջ ներ­կա­յումս ըն­թա­ցող գոր­ծըն­թաց­նե­րին և դրա­նում բա­նակ-հա­սա­րա­կու­թյուն հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րին: Ամ­բողջ դա­սի ըն­թաց­քում կար­միր թե­լի պես անց­նում էր այն գա­ղա­փա­րը, որ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ե­րաշ­խա­վո­րը մեր բա­նակն է, և բա­նա­կա­շի­նու­թյան հե­տա­գա գոր­ծըն­թա­ցը պետք է մշ­տա­պես լի­նի հա­մա­պե­տա­կան, հա­մազ­գա­յին գործ:
Մա­յի­սյան ե­ռա­տո­նի առ­թիվ շնոր­հա­վո­րեց ԱՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րար Նա­րի­նե Ա­ղա­բա­լյա­նը: Նա­խա­րա­րը նշեց, որ յու­րա­քան­չյուր սե­րունդ իր բա­ժին պայ­քարն ու­նի, և այդ ա­ռու­մով այ­սօր­վա ա­վագ սե­րուն­դը եր­ջա­նիկ է, որ մաս­նա­կիցն ու ա­կա­նա­տեսն է մեր ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին և ա­պա­հո­վել է փա­ռա­հեղ հաղ­թա­նակ­ներ, աշ­խար­հին ճա­նա­չե­լի է դար­ձել` որ­պես հե­րոս, ար­ժա­նա­պա­տիվ ազգ: Նա ըն­դգ­ծեց, որ այս տա­րի լրա­նում է զի­նա­դա­դա­րի հաս­տատ­ման 25 տա­րին, և այդ բո­լոր տա­րի­նե­րին խա­ղա­ղու­թյու­նը պաշտ­պա­նել է մեր բա­նա­կը: Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կը սնու­ցում են կր­թա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը, և խիստ կարևոր­վում է, թե ե­րի­տա­սարդ­ներն ինչ­պի­սի պատ­րաս­տու­թյամբ և տրա­մադ­րու­թյամբ են հա­մալ­րում ՊԲ շար­քե­րը: Այդ ա­ռու­մով ցան­կա­լի է, որ նման հան­դի­պում­նե­րը բու­հե­րում հա­ճա­խա­կի լի­նեն: ՙՀաղ­թա­նակ­նե­րը, նվա­ճում­նե­րը պահ­պա­նելն ու պաշտ­պա­նե­լը նույն­պես շատ դժ­վար և պատ­վա­բեր ա­ռա­քե­լու­թյուն է: Ա­վե­լի քան վս­տահ եմ, որ յու­րա­քան­չյուր նոր սե­րունդ ա­վե­լի մեծ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ է կա­տա­րե­լու այդ ա­ռա­քե­լու­թյու­նը՚:
Ա­րիու­թյան դասն ան­ցավ կա­ռու­ցո­ղա­կան քն­նարկ­ման մթ­նո­լոր­տում:
Հան­դիպ­մանն ու­սա­նող­ներն ու դա­սա­խոս­նե­րը հար­ցեր ուղ­ղե­ցին պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րին:
Ռեկ­տոր Ա. Սարգ­սյա­նի հար­ցին, թե ինչ­պի­սին է այ­սօր ի­րա­վի­ճա­կը սահ­մա­նում և ին­չի հետ են կապ­ված վեր­ջին սրա­ցում­նե­րը, պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րարն ի­րադ­րու­թյու­նը գնա­հա­տեց հա­րա­բե­րա­կան կա­յուն. հա­կա­ռա­կոր­դը, ինչ­պես միշտ, իր բնո­րոշ ձե­ռագ­րով սադ­րանք­ներ է ա­նում, բայց հայ­կա­կան կող­մը պատ­րաստ է ցան­կա­ցած լար­վա­ծու­թյան, և հա­վաս­տիաց­րեց, որ այն բո­լոր աշ­խա­տանք­նե­րը, որ ի­րա­կա­նաց­վել և ի­րա­կա­նաց­վում են ա­ռաջ­նագ­ծում, հնա­րա­վո­րու­թյուն են տա­լիս լիար­ժեք գնա­հա­տել և վե­րահս­կել հա­կա­ռա­կոր­դի բո­լոր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը: ՙՏեխ­նի­կա­կան հա­գեց­վա­ծու­թյու­նը և ին­ժե­նե­րա­կան մի­ջոց­նե­րը մեզ վս­տա­հու­թյուն են տա­լիս լիար­ժեք ի­րա­կա­նաց­նել մեր ծա­ռա­յու­թյու­նը, մար­տա­կան հեր­թա­պա­հու­թյու­նը, պե­տա­կան սահ­մա­նի պահ­պա­նու­թյու­նը: Մենք ի վի­ճա­կի ենք ոչ միայն պաշտ­պան­վել, այլև ցան­կա­ցած պա­հի հար­ված հասց­նել՚,-ա­սաց նա:
Բա­նա­կա­յին ծա­ռա­յու­թյունն ա­վար­տած ու­սա­նող­նե­րին պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րը հրա­վի­րեց լի­նել ի­րենց ծա­ռա­յած դիր­քե­րում և հա­մե­մա­տել 1-2 տա­րի ա­ռաջ­վա և ներ­կա­յիս պայ­ման­նե­րը:
Հար­ցեր հն­չե­ցին զին­վո­րա­կան հա­մազ­գես­տի ո­րա­կի բա­րե­լավ­ման, սպա­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին բնա­կա­րա­նով ա­պա­հով­ման վե­րա­բե­րյալ: Նա­խա­րա­րի խոս­քով՝ դրանք օ­րա­կար­գում են: ԿԳՍ նա­խա­րար Ն. Ա­ղա­բա­լյա­նի ա­ռա­ջար­կու­թյա­նը՝ կա­մա­վոր­նե­րի ստո­րա­բա­ժա­նում ստեղ­ծել աղ­ջիկ­նե­րի հա­մար՝ դա­տե­լով տար­բեր հան­դի­պում­նե­րի ժա­մա­նակ ար­տա­հայ­տած նրանց ցան­կու­թյու­նից, պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րը պա­տաս­խա­նեց, որ կքն­նար­կեն: Նա հոր­դո­րեց դա­սա­խոս­նե­րին խս­տա­պա­հան­ջու­թյուն ցու­ցա­բե­րել հե­ռա­կա կար­գով սո­վո­րող սպա­նե­րի նկատ­մամբ, որ­պես­զի նրանք բա­վա­րար չա­փով գի­տե­լիք­ներ ու­նե­նան և, ընդ­հան­րա­պես, ցան­կու­թյուն հայտ­նեց ի­րենց կող­մից էլ վե­րահս­կե­լի դարձ­նել նրանց կր­թու­թյան գոր­ծըն­թա­ցը: Պաշտ­պա­նեց բո­լոր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մար­տա­կան պատ­րաս­տու­թյան մա­կար­դա­կը բարձ­րաց­նե­լու ա­ռա­ջար­կը:
Հան­դիպ­ման վեր­ջում ռեկ­տոր Ա. Սարգ­սյանն ար­ժե­քա­վոր գր­քեր նվի­րեց նա­խա­րար­նե­րին: Իր հեր­թին պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րը գր­քեր հանձ­նեց հա­մալ­սա­րա­նին, ո­րոնց մի մա­սը կտր­վի լա­վա­գույն ու­սա­նող­նե­րին:
;

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Tue, 07 May 2019 17:08:49 +0000
Նամակ ՀՀ գլխավոր դատախազ Ա. Դավթյանին http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26596-2019-05-07-17-17-33 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26596-2019-05-07-17-17-33 Նամակ ՀՀ գլխավոր դատախազ Ա. Դավթյանին
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր…

 Հարգելի՛ պարոն Դավթյան,

Ինչպես գիտեք, ամեն տարի մայիսի 9-ին Արցախում հանդիսավորությամբ նշվում է Հաղթանակի տոնը, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման օրը։ Ավանդույթի համաձայն՝ Ստեփանակերտում եւ Շուշիում անցկացվող տոնակատարությունների հյուր են դառնում, ի թիվս այլ հարգարժան հյուրերի, Արցախի Հանրապետության բոլոր նախկին ղեկավարները, մարդիկ, ովքեր իրենց հսկայական ավանդն են ներդրել Արցախյան պատերազմում, կանգնած են եղել մեր պետության եւ բանակի ստեղծման ակունքներում, մասնակցել են Շուշիի ազատագրմանը, կերտել են մեր Հաղթանակը։ 
Հաշվի առնելով, որ Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված է, խնդրում ենք Ձեզ մայիսի 9-ին ընդառաջ կայացնել համապատասխան որոշում նրա խափանման միջոցը փոխելու մասին։ 
Մենք պատրաստ ենք հանդես գալ ցանկացած հրապարակային երաշխիքով, որն անհրաժեշտ կլինի նրա՝ մեկուսարանից ազատ արձակվելու եւ կայանալիք դատավարության ողջ ընթացքում ազատության մեջ լինելու համար։
Հուսով ենք, որ Ձեր որոշմամբ հնարավորություն կընձեռեք, որպեսզի Արցախի Հանրապետության երեք ղեկավարներն էլ ներկա գտնվեն մայիսի 9-ի տոնակատարություններին Ստեփանակերտում եւ Շուշիում, ինչը, վստահաբար, համերաշխության եւ միասնականության ազդակ կդառնա ոչ միայն մեր հասարակության, այլեւ ամբողջ աշխարհի ու նաեւ հակառակորդի համար։

Հարգանքով՝

Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյան
Արցախի Հանրապետության երկրորդ Նախագահ Արկադի Ղուկասյան


7 մայիսի 2019 թ.

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Tue, 07 May 2019 17:00:55 +0000