[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԲԱ­ՆԱ­ԿԻ ՀԵՏ, ՀԱ­ՆՈՒՆ ԲԱ­ՆԱ­ԿԻ

Ա­լի­սա ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆ

ք. Շու­շի

Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ու ՙՀան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան կենտ­րոն՚ ՓԲԸ-ի աշ­խա­տա­կից­ներն այ­ցե­լել են Ար­ցա­խի հյու­սի­սա­յին սահ­ման և այն­տեղ ծա­ռա­յող դիր­քա­պահ­նե­րին հանձ­նել ա­ռա­ջին անհ­րա­ժեշ­տու­թյան պա­րա­գա­ներ, քաղց­րա­վե­նիք։ Նա­խա­ձեռ­նու­թյանն ա­ջակ­ցել են հա­մալ­սա­րա­նի աշ­խա­տա­կից­ներն ու պրո­ֆե­սո­րա­դա­սա­խո­սա­կան կազ­մը։

Զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տա­րու­թյու­նը ե­րախ­տա­գի­տու­թյուն է հայտ­նել Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ու ՙՀան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան կենտ­րոն՚ ՓԲԸ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին՝ դիր­քա­պահ­նե­րին մշ­տա­պես ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում պա­հե­լու հա­մար։
Հա­մալ­սա­րա­նի կրտ­սեր գի­տաշ­խա­տող Անդ­րեաս Ա­բա­ղյա­նը նշել է, որ այս քայ­լով նպա­տակ են հե­տապն­դել ամ­րապն­դել բա­նակ-հա­սա­րա­կու­թյուն կապն ու քա­ջա­լե­րել ա­ռաջ­նագ­ծում հեր­թա­պա­հող տղա­նե­րին: ՙՄեր կար­գա­խոսն է՝ ՙԲա­նա­կի հետ, հա­նուն բա­նա­կի՚,-ա­սաց նա:-Կոչ եմ ա­նում բո­լո­րին, որ միշտ ակ­տի­վո­րեն մաս­նակ­ցեն նման նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րի և մշ­տա­կան ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում պա­հեն հայ­կա­կան բա­նա­կի զին­վո­րին՚։
Հի­շեց­նենք, որ նա­խա­ձեռ­նու­թյանն ար­ձա­գան­քել են նաև զգա­լի թվով բու­ժաշ­խա­տող­ներ, ով­քեր ևս սե­փա­կան ներդ­րումն են ու­նե­ցել մի­ջոց­նե­րի հա­վա­քագր­ման, նվեր­նե­րի պատ­րաստ­ման գոր­ծում։

 

 

 

Last modified onԵրկուշաբթի, 10 Հունիսի 2019 17:33