[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՏՂԵՐ­ՔԸ՝ ՀԶՈՐ, ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԸ՝ Ա­ՄՈՒՐ

Զոհ­րաբ ԸՌ­ՔՈ­ՅԱՆ

ք. Բեր­ձոր

 Հան­րա­պե­տու­թյան ան­կա­խու­թյան հռ­չակ­ման տո­նի առ­թիվ օ­գոս­տո­սի 30-ին Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյու­նը(ԱԱՄ) կազ­մա­կեր­պել էր այ­ցե­լու­թյուն ա­ռաջ­նա­գիծ։ ԱԱՄ Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նա­յին միա­վոր­ման նա­խա­գահ, շրջ­վար­չա­կազ­մի նախ­կին ղե­կա­վար Սու­րեն Խա­չատ­րյա­նի հետ ե­ղանք հան­րա­պե­տու­թյան պաշտ­պա­նա­կան շր­ջան­նե­րից մե­կի մար­տա­կան հե­նա­կե­տե­րում, հան­դի­պե­ցինք մեր երկ­րի ան­դոր­րը, սահ­մա­նը պաշտ­պա­նող տղա­նե­րին։ Հո­գով հզոր մեր զին­վոր­նե­րը դար­ձյալ հա­վաս­տե­ցին. հա­յոց հո­ղի տերն են ու պաշտ­պա­նը, վա­հանն ու զրա­հը։ 


Ն զո­րա­մա­սի հե­տա­խու­զա­կան դա­սա­կի սպան ու­ղեկ­ցում է մեզ ա­ռաջ­նա­գիծ՝ Հա­յոց բա­նա­կի հզոր զին­վոր­նե­րին հյուր։ Մեր տղա­նե­րին հա­ճախ ենք այ­ցե­լում՝ հատ­կա­պես տո­նա­կան օ­րե­րին։ Այս ան­գամ այ­ցը նվիր­ված է Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան հռ­չակ­ման 28 ա­մյա­կին։ Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նա­յին միա­վոր­ման ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը՝ նա­խա­գահ Սու­րեն Խա­չատ­րյա­նի ղե­կա­վա­րու­թյամբ զո­րա­մա­սում ենք, և մեզ դի­մա­վո­րում է զո­րա­մա­սի պա­տաս­խա­նա­տու Ա­րա­յիկ Հայ­րի­յա­նը։ Ող­ջու­նում է ձեռ­նար­կը, ո­րոշ­վում է՝ մար­տա­կան որ հե­նա­կե­տեր պետք է այ­ցե­լենք։ Անց­նում ենք սահ­մա­նագ­ծի եր­կայն­քով։ Ան­ցել է 3 տա­րուց ա­վե­լի, սա­կայն 16-ի ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի հետ­քե­րը դեռ կան։ Փոքր հու­շար­ձան-խաչ­քա­րը նվիր­ված է այդ օ­րե­րին մեր տան­կի նա­հա­տակ անձ­նա­կազ­մի հի­շա­տա­կին։ Քիչ հեռ­վում ըն­կած է խոց­ված տան­կի թր­թու­րը։ Մինչ մար­տա­կան հե­նա­կետ հաս­նե­լը տե­ղա­մա­սե­րից մե­կում հան­դի­պում ենք զո­րա­մա­սի զին­վոր­նե­րին ու սպա­նե­րին։ Զրու­ցում ենք բա­նա­կի ա­ռօ­րյա­յից։ Հն­չում են կար­ծիք­ներ, ա­ռա­ջարկ­ներ։ Բո­լո­րը մար­տա­կան են տրա­մադր­ված, պատ­րաստ ար­ժա­նի հար­ված տա­լու հա­կա­ռա­կոր­դի ցան­կա­ցած ոտ­նձ­գու­թյան:
Այս­տեղ բո­լորս մի նպա­տա­կի ենք՝ ա­նա­ռիկ պա­հել մեր սահ­մա­նը։ Մեր հե­նա­կե­տը մեր տունն է, մեր ըն­տա­նի­քը։ Մեկս մյու­սով ենք ապ­րում։ Վեր­ջա­պես մեր գե­րա­կա խն­դիրն է՝ պաշտ­պա­նել Հա­յոց սահ­մա­նը և տուն վե­րա­դառ­նալ,- ա­սում է սեր­ժանտ Ռազ­միկ Ու­ռու­մյա­նը։
Հա­ջորդ մար­տա­կան հե­նա­կե­տի պա­տաս­խա­նա­տու, սեր­ժանտ Ար­կա­դի Գևոր­գյա­նը դի­տա­կե­տից էր գա­լիս։ Զե­կու­ցում է՝ ա­մեն ինչ հան­գիստ է, տղա­նե­րից յու­րա­քան­չյուրն իր դիր­քում է։
-Հա­յոց սահ­մա­նը, որն Ար­ցա­խյան գո­յա­մար­տի տղա­նե­րի ա­րյու­նով է գծ­վել և ա­ռա­վել սր­բա­ցել Ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա­յում մար­տի­րոս­ված մեր տղա­նե­րի ա­րյու­նով, ա­նա­ռիկ ենք պա­հե­լու և հանձ­նե­լու մեզ փո­խա­րի­նող­նե­րին, -ա­սում են տղա­նե­րը։ Հրա­ժեշտ ենք տա­լիս նաև այս հե­նա­կե­տի զին­վոր­նե­րին և շա­րու­նա­կում ճա­նա­պար­հը։ Ե­րե­կո­յան վե­րա­դառ­նում ենք՝ սահ­մա­նում թող­նե­լով միտք ու հուզ­մունք: Հպարտ նրան­ցով. Հայ ազ­գը հա­զա­րա­մյակ­ներ է ան­ցել ու ապ­րում հենց նման տղա­նե­րի շնոր­հիվ։
;

 

 

 

Last modified onՈւրբաթ, 06 Սեպտեմբերի 2019 15:24