comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Հինգշաբթի, 22 Օգոստոսի 2019 http://artsakhtert.com Fri, 06 Dec 2019 17:55:24 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27326-2019-08-23-18-22-48 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27326-2019-08-23-18-22-48 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է
Ար­մի­նե ԴԱ­ՆԻԵ­ԼՅԱՆ

ք. Մար­տու­նի

Մար­տու­նի քա­ղա­քի նոր թա­ղա­մա­սում շա­րու­նակ­վում է բազ­մաբ­նա­կա­րան շեն­քե­րի շի­նա­րա­րու­թյու­նը, որն ի­րա­կա­նաց­նում է ՙՖեր­զիտ՚ ՍՊԸ-ն: Ըն­կե­րու­թյան տնօ­րեն Ար­թուր Խա­չատ­րյա­նի տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն՝ բնա­կե­լի նոր թա­ղա­մա­սի շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­ներն ընդ­գր­կում են քա­ռա­հարկ չորս շենք՝ 92 բնա­կա­րա­նով, ո­րոն­ցից 56-ը՝ ե­րեք, 36-ը՝ չորս­սե­նյա­կա­նոց են։ Բնա­կա­րան­նե­րը կտ­րա­մադր­վեն սո­ցիա­լա­կան տար­բեր խմ­բե­րի և հի­փո­թե­քա­յին մատ­չե­լի պայ­ման­նե­րով՝ ե­րի­տա­սարդ ըն­տա­նիք­նե­րին։

Նոր բազ­մաբ­նա­կա­րան թա­ղա­մա­սի ա­ռա­ջին փու­լի շի­նաշ­խա­տանք­ներն սկս­վել են 2014թ. փետր­վա­րի 14-ին։ Ներ­կա­յումս ծրա­գի­րը գտն­վում է ա­վարտ­ման փու­լում։ Ի­րա­կա­նաց­վում են բա­րե­կարգ­ման և ներ­քին հար­դար­ման աշ­խա­տանք­ներ, ո­րոնք նույն­պես շու­տով կհասց­վեն ա­վար­տին։
Նշ­ված և նա­խորդ՝ ար­դեն շա­հա­գործ­ման հան­ձն­ված շեն­քե­րը կա­ռուց­վել են ժա­մա­նա­կա­կից ֆրան­սիա­կան ո­ճով, կա­տար­վել են ո­րո­շա­կի նո­րա­մու­ծու­թյուն­ներ, բնա­կա­րան­նե­րում խո­հա­նո­ցի հատ­վա­ծը միաց­վել է ընդ­հա­նուր հյու­րա­սե­նյա­կին: Թա­ղա­մա­սում նա­խա­տես­ված են հա­սա­րա­կա­կան նշա­նա­կու­թյան 8 օ­բյեկտ և խա­ղահ­րա­պա­րակ։ Ի տար­բե­րու­թյուն նա­խորդ շեն­քե­րի՝ կա­ռուց­վող եր­կու շեն­քերն ու­նեն նկուղ­ներ, ո­րոնք կծա­ռա­յեն որ­պես ռմ­բա­պաս­տա­րան­ներ, իսկ մար­զա­սեր­նե­րի հա­մար հե­տա­գա­յում կծա­ռա­յեն որ­պես մար­զա­դահ­լիճ։
Օր­վա դրու­թյամբ ե­րեք շենք պատ­րաստ է, մե­կում ըն­թա­նում են տա­րած­քի բա­րե­կարգ­ման, ներ­քին ու ար­տա­քին հար­դար­ման աշ­խա­տանք­ներ։ Ա. Խա­չատ­րյա­նի խոս­քով՝ շեն­քե­րից եր­կու­սը կշա­հա­գործ­վի ըն­թա­ցիկ տար­վա հոկ­տեմ­բե­րի վեր­ջին։
Շի­նա­րա­րու­թյան մեջ ընդգրկված­նե­րը (ա­վե­լի քան 60 բան­վոր) տե­ղա­ցի­ներ են։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Fri, 23 Aug 2019 18:22:02 +0000
ՇԱՀԱՎԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27325-2019-08-23-18-21-01 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27325-2019-08-23-18-21-01 ՇԱՀԱՎԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Է­դիկ ԴԱՎ­ԹՅԱՆ

ք. Հադրութ

Զո­րա­մա­սե­րում սնն­դի կազ­մա­կերպ­ման գոր­ծըն­թա­ցում բնա­կիչ­նե­րի հետ հնա­րա­վոր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը և նե­րու­ժը քննար­կե­լու նպա­տա­կով ՙԵ­րե­մյան Փրո­ջեքթս՚ ըն­կե­րու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այ­ցե­լել են Հադ­րութ և հան­դի­պել շր­ջա­նի հա­մայ­նք­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի հետ։ Հան­դիպ­մա­նը մաս­նակ­ցում էին ԱՀ գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րար Ժի­րայր Միր­զո­յա­նը, Հադ­րու­թի վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի տե­ղա­կալ Նվեր Գրի­գո­րյա­նը։ 

Հան­դի­պու­մը մի նպա­տակ էր հե­տապն­դում. ներ­կա­յաց­նել ծրագ­րեր, ո­րոնք կառ­նչ­վեն նոր աշ­խա­տա­տե­ղե­րի ստեղծ­մա­նը և տե­ղա­կան ար­տադ­րան­քի սպառ­մա­նը։ Ժի­րայր Միր­զո­յա­նը նշեց, որ սա կարևոր խթան է գյու­ղատն­տե­սու­թյան եր­կու ճյու­ղե­րի` ա­նաս­նա­բու­ծու­թյան և բու­սա­բու­ծու­թյան հա­մար։ ՙՄենք Ար­ցա­խում չու­նենք ե­րաշ­խա­վոր­ված ի­րա­ցում, իսկ դա գյու­ղատն­տե­սու­թյան ծրագ­րա­վոր­ման հա­մար կարևոր հան­գա­մանք է։ ՙԵ­րե­մյան Փրո­ջեքթս՚ ըն­կե­րու­թյու­նը Հա­յաս­տա­նում գոր­ծող լա­վա­գույն կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րից մեկն է, ո­րը բա­վա­կա­նին լուրջ և հու­սա­լի կար­գա­վի­ճակ ու­նի և պատ­րաստ­վում է ներ­կա­յա­նալ ար­ցախ­ցի­նե­րին։ Գար­նա­նա­ցան մշա­կա­բույ­սե­րի զար­գաց­ման ըն­թա­ցիկ տար­վա ծրագ­րով, կապ­ված այս նա­խա­ձեռ­նու­թյան հետ, կա­տա­րել ենք ո­րո­շա­կի փո­փո­խու­թյուն­ներ։ Ի­րա­կա­նաց­վե­լու է աշ­խա­տան­քի պլա­նա­վո­րում, և գոր­ծըն­թա­ցը սկս­վե­լու է աշ­նա­նը՚,- նշել է Ժի­րայր Միր­զո­յա­նը։

ՙԵ­րե­մյան Փրո­ջեքթս՚ ըն­կե­րու­թյան գլ­խա­վոր տնօ­րեն Դա­վիթ Ե­րե­մյա­նը նշել է, որ ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում կբաց­վի 300 աշ­խա­տա­տեղ` 180 000-200 000 դրամ մի­ջին աշ­խա­տա­վար­ձով։ Ըն­կե­րու­թյունն աշ­խա­տան­քի է հրա­վի­րում տար­բեր մաս­նա­գետ­նե­րի։ ՙԲա­ցի այդ Հադ­րու­թում ու­նե­նա­լու ենք ըն­դուն­ման կետ, որ­տեղ մար­դիկ կա­րո­ղա­նա­լու են շու­կա­յա­կան գնե­րով ի­րաց­նել ի­րենց իսկ ար­տադ­րած գյուղմ­թեր­քը։ Ո­րա­կը վե­րահ­սկ­վե­լու է շատ խիստ, լի­նե­լու են հա­տուկ ստան­դարտ­ներ։ Գն­վող մթերք­նե­րի ցան­կը ներ­կա­յաց­վե­լու է բնա­կիչ­նե­րին՚,-նշել է Դա­վիթ Ե­րե­մյա­նը։

Հան­դիպ­ման մաս­նա­կից­ներն ա­ռա­ջադ­րե­ցին մի շարք հար­ցեր, ո­րոնք հիմ­նա­կա­նում վե­րա­բե­րում էին գյուղմ­թերք­նե­րի ի­րաց­ման հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րին, ժամ­կետ­նե­րին, ինչ­պես նաև պատ­րաստ­վող մաս­նա­գետ­նե­րին և վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թաց­նե­րին։ ԱՀ գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րար Ժի­րայր Միր­զո­յա­նը և  ՙԵ­րե­մյան Փրո­ջեքթս՚ ըն­կե­րու­թյան գլ­խա­վոր տնօ­րեն Դա­վիթ Ե­րե­մյա­նը պա­տաս­խա­նե­ցին ներ­կա­նե­րի հու­զող հար­ցե­րին։ 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Fri, 23 Aug 2019 18:18:47 +0000
ՇԱՀԱՎԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27324-2019-08-23-18-20-27 http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27324-2019-08-23-18-20-27 ՇԱՀԱՎԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Է­դիկ ԴԱՎ­ԹՅԱՆ

ք. Հադրութ

Զո­րա­մա­սե­րում սնն­դի կազ­մա­կերպ­ման գոր­ծըն­թա­ցում բնա­կիչ­նե­րի հետ հնա­րա­վոր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը և նե­րու­ժը քննար­կե­լու նպա­տա­կով ՙԵ­րե­մյան Փրո­ջեքթս՚ ըն­կե­րու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այ­ցե­լել են Հադ­րութ և հան­դի­պել շր­ջա­նի հա­մայ­նք­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի հետ։ Հան­դիպ­մա­նը մաս­նակ­ցում էին ԱՀ գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րար Ժի­րայր Միր­զո­յա­նը, Հադ­րու­թի վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի տե­ղա­կալ Նվեր Գրի­գո­րյա­նը։ 

Հան­դի­պու­մը մի նպա­տակ էր հե­տապն­դում. ներ­կա­յաց­նել ծրագ­րեր, ո­րոնք կառ­նչ­վեն նոր աշ­խա­տա­տե­ղե­րի ստեղծ­մա­նը և տե­ղա­կան ար­տադ­րան­քի սպառ­մա­նը։ Ժի­րայր Միր­զո­յա­նը նշեց, որ սա կարևոր խթան է գյու­ղատն­տե­սու­թյան եր­կու ճյու­ղե­րի` ա­նաս­նա­բու­ծու­թյան և բու­սա­բու­ծու­թյան հա­մար։ ՙՄենք Ար­ցա­խում չու­նենք ե­րաշ­խա­վոր­ված ի­րա­ցում, իսկ դա գյու­ղատն­տե­սու­թյան ծրագ­րա­վոր­ման հա­մար կարևոր հան­գա­մանք է։ ՙԵ­րե­մյան Փրո­ջեքթս՚ ըն­կե­րու­թյու­նը Հա­յաս­տա­նում գոր­ծող լա­վա­գույն կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րից մեկն է, ո­րը բա­վա­կա­նին լուրջ և հու­սա­լի կար­գա­վի­ճակ ու­նի և պատ­րաստ­վում է ներ­կա­յա­նալ ար­ցախ­ցի­նե­րին։ Գար­նա­նա­ցան մշա­կա­բույ­սե­րի զար­գաց­ման ըն­թա­ցիկ տար­վա ծրագ­րով, կապ­ված այս նա­խա­ձեռ­նու­թյան հետ, կա­տա­րել ենք ո­րո­շա­կի փո­փո­խու­թյուն­ներ։ Ի­րա­կա­նաց­վե­լու է աշ­խա­տան­քի պլա­նա­վո­րում, և գոր­ծըն­թա­ցը սկս­վե­լու է աշ­նա­նը՚,- նշել է Ժի­րայր Միր­զո­յա­նը։

ՙԵ­րե­մյան Փրո­ջեքթս՚ ըն­կե­րու­թյան գլ­խա­վոր տնօ­րեն Դա­վիթ Ե­րե­մյա­նը նշել է, որ ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում կբաց­վի 300 աշ­խա­տա­տեղ` 180 000-200 000 դրամ մի­ջին աշ­խա­տա­վար­ձով։ Ըն­կե­րու­թյունն աշ­խա­տան­քի է հրա­վի­րում տար­բեր մաս­նա­գետ­նե­րի։ ՙԲա­ցի այդ Հադ­րու­թում ու­նե­նա­լու ենք ըն­դուն­ման կետ, որ­տեղ մար­դիկ կա­րո­ղա­նա­լու են շու­կա­յա­կան գնե­րով ի­րաց­նել ի­րենց իսկ ար­տադ­րած գյուղմ­թեր­քը։ Ո­րա­կը վե­րահ­սկ­վե­լու է շատ խիստ, լի­նե­լու են հա­տուկ ստան­դարտ­ներ։ Գն­վող մթերք­նե­րի ցան­կը ներ­կա­յաց­վե­լու է բնա­կիչ­նե­րին՚,-նշել է Դա­վիթ Ե­րե­մյա­նը։

Հան­դիպ­ման մաս­նա­կից­ներն ա­ռա­ջադ­րե­ցին մի շարք հար­ցեր, ո­րոնք հիմ­նա­կա­նում վե­րա­բե­րում էին գյուղմ­թերք­նե­րի ի­րաց­ման հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րին, ժամ­կետ­նե­րին, ինչ­պես նաև պատ­րաստ­վող մաս­նա­գետ­նե­րին և վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թաց­նե­րին։ ԱՀ գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րար Ժի­րայր Միր­զո­յա­նը և  ՙԵ­րե­մյան Փրո­ջեքթս՚ ըն­կե­րու­թյան գլ­խա­վոր տնօ­րեն Դա­վիթ Ե­րե­մյա­նը պա­տաս­խա­նե­ցին ներ­կա­նե­րի հու­զող հար­ցե­րին։ 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Բանակ Fri, 23 Aug 2019 18:18:47 +0000
ՋՐԻ ԽՆ­ԴԻՐ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27323-2019-08-23-18-16-07 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27323-2019-08-23-18-16-07 ՋՐԻ ԽՆ­ԴԻՐ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏՈՒՄ
Նու­նե ՀԱՅ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱՆ

Պար­զա­բա­նում­ներ "Ջր­մուղ-կո­յու­ղի" ՓԲԸ տնօ­րեն Մար­տիկ Հայ­րա­պե­տյա­նից

-Պրն Հայ­րա­պե­տյան, վեր­ջին օ­րե­րին մայ­րա­քա­ղա­քի ջրա­մա­տա­կա­րա­րումն ի­րա­կա­նաց­վում է խիստ ան­կա­նոն կեր­պով, մի շարք թա­ղա­մա­սե­րում կա­տա­րյալ կաթ­վա­ծա­հար վի­ճակ է, մար­դիկ վե­րա­դար­ձել են աղ­բյուր­նե­րից ջուր կրե­լու հին ժա­մա­նակ­նե­րին: Թվում է, շուրջ յոթ տա­րի ա­ռաջ շուր­ջօ­րյա ջրա­մա­տա­կա­րար­ման ան­ցած Ստե­փա­նա­կեր­տը նման խնդ­րի առջև չպի­տի կանգ­ներ, մա­նա­վանդ որ, որ­պես ջրա­մա­տա­կա­րա­րում ի­րա­կա­նաց­նող ըն­կե­րու­թյան պա­տաս­խա­նա­տու, Դուք երբևէ սպա­ռող­նե­րին հաս­նող ջրի պա­շար­նե­րի նվազ­ման մա­սին ան­հան­գս­տու­թյուն չեք հայտ­նել: Ին­չո՞ւ նման խն­դիր ա­ռա­ջա­ցավ:

-Այն, որ օ­գոս­տո­սին մենք ու­նե­նում ենք ջրի պա­կաս, նո­րու­թյուն չէ, ա­սեմ, որ ա­մե­նաջ­րա­սա­կավ ա­մառ­նե­րը մեզ հա­մար ե­ղել են 2014-15թթ.: Հա­ջոր­դող տա­րի­նե­րին ևս մենք ու­նե­ցանք անձրևա­զուրկ ա­մա­ռա­յին ա­միս­ներ, սա­կայն աշ­խա­տել ենք այն­պես ա­նել, եր­բեք մեր քա­ղա­քի բնակ­չու­թյու­նը ջրի խն­դիր չու­նե­նա: Այս ամ­ռա­նը մենք ու­նե­ցանք շղ­թա­յա­կան  վթար­նե­րի ի­րա­վի­ճակ: Ել­նե­լով նա­խորդ տա­րի­նե­րի փոր­ձից՝ մենք հնա­րա­վո­րինս ձգ­տել ենք օր­վա կար­գա­վոր­վող ջրամ­բար­նե­րում պա­հես­տա­վոր­ված ջուրն ար­դյու­նա­վետ օգ­տա­գոր­ծել: Աշ­խա­տել ենք կա­նո­նա­վոր­ված գրա­ֆի­կով՝  բո­լոր գո­տի­նե­րում ջրա­մա­տա­կա­րա­րում ա­պա­հո­վել գո­նե ա­ռա­վո­տյան և ե­րե­կո­յան ժա­մե­րին, երբ ջրօգ­տա­գոր­ծումն ա­ռա­վել ին­տեն­սիվ է լի­նում: Այդ օ­րե­րին մեր կար­գա­վոր­վող ջրամ­բար­նե­րում  1000 խոր.մ-ի չա­փով  ջրի քա­նակ կար, որ­տե­ղից այն ինք­նա­հոս կեր­պով պետք է մա­տա­կա­րար­վեր բնակ­չու­թյա­նը: Խն­դիրն այն է, որ ջրի ան­բա­վա­րար քա­նա­կի ու ցածր ճնշ­ման պատ­ճա­ռով այն ջրա­տար գծե­րում էր մնում: Մենք ջրի պա­շար­նե­րի սա­կա­վու­թյան խն­դիր ա­ռա­ջին ան­գամ չէ, որ ու­նենք, սա­կայն բնակ­չու­թյունն այն եր­բեք չի զգա­ցել, քա­նի որ գի­շեր­վա ըն­թաց­քում մա­կերևույ­թա­յին և խոր­քա­յին ջրե­րի ամ­բար­մամբ թույլ չենք տվել որևէ ան­կա­նո­նու­թյուն: Օ­գոս­տո­սի 21-ի գի­շե­րը է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յի շուրջ 5-ժա­մյա ան­ջա­տում է տե­ղի ու­նե­ցել, ին­չը մեր ըն­կե­րու­թյան աշ­խա­տանք­նե­րի հա­մար լուրջ հար­ված դար­ձավ: Նշեմ, որ այ­սօր­վա դրու­թյամբ մայ­րա­քա­ղա­քի ջրա­մա­տա­կա­րար­ման 70 տո­կոսն ի­րա­կա­նաց­վում է ըն­դեր­քա­յին ջրե­րի հաշ­վին՝ այ­սինքն` է­լեկտ­րա­կան պոմ­պե­րի օգ­նու­թյամբ: Ար­տե­զյան­նե­րի ան­գոր­ծու­թյան պայ­ման­նե­րում մենք ստիպ­ված էինք ծախ­սել պա­հես­տա­վոր­ված ջու­րը: Ար­տադր­ված ջուրն ա­նընդ­հատ թափ­վում է ջրամ­բար, ո­րի պա­հես­տա­յին պա­շա­րի ան­բա­վա­րա­րու­թյու­նը ին­տեն­սիվ ջրա­ծախ­սի պայ­ման­նե­րում ջրա­մա­տա­կա­րար­ման տա­տա­նում­ներ է ա­ռա­ջաց­նում, ին­չը բնակ­չու­թյու­նը բնա­կա­նա­բար զգում է: Լեփ-լե­ցուն ջրամ­բար­ներ ու­նե­նա­լու հա­մար պետք էր մի քա­նի օր դա­դա­րեց­նել ջրա­մա­տա­կա­րա­րու­մը, ինչն ա­մա­ռա­յին տա­պին որևէ կերպ ար­դա­րաց­նելն անհ­նար էր:

-Նա­խա­գա­հի նս­տա­վայ­րում խնդ­րի շուրջ հրա­վիր­ված խոր­հր­դակ­ցու­թյու­նում ի՞նչ լու­ծում եք ա­ռա­ջար­կել դուք:
-Մենք ա­ռա­ջար­կել ենք ջրի դե­բիտ­ներն ա­վե­լաց­նել, ընդ­գր­կել մայ­րա­քա­ղա­քում առ­կա մաս­նա­վոր ար­տե­զյան­նե­րը: Ար­դեն հան­դի­պել ենք այդ ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի հետ, նրանք պատ­րաս­տա­կա­մու­թյուն են հայտ­նել միա­նալ տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րին: Այդ ուղ­ղու­թյամբ աշ­խա­տանք­ներն ար­դեն ա­վարտ­ված են, և այդ գծե­րը միաց­վել են ընդ­հա­նուր հա­մա­կար­գին: Սա ևս կօգ­նի, որ­պես­զի որ­քան հնա­րա­վոր է` ա­րագ վե­րա­դառ­նանք շուր­ջօ­րյա ջրա­մա­տա­կա­րար­մա­նը:

-Ին­չո՞ւ բնակ­չու­թյան շր­ջա­նում ծայ­րա­հե­ղու­թյան հաս­նող դժ­գո­հու­թյուն­նե­րը մեղ­մե­լու և սպա­ռող­նե­րի նե­րո­ղամ­տու­թյու­նը հայ­ցե­լու հա­մար սպաս­վող ջրան­ջա­տում­նե­րի մա­սին ձեր ըն­կե­րու­թյու­նը սպա­ռող­նե­րին չի տե­ղե­կաց­րել, հան­դես չի ե­կել ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կը պար­զա­բա­նող հայ­տա­րա­րու­թյամբ:
- Մենք նման հայ­տա­րա­րու­թյուն տա­րա­ծել էինք Ար­ցա­խի հան­րա­յին հե­ռուս­տա­տե­սու­թյամբ՝ ակն­կա­լե­լով, որ մեր բնա­կիչ­ներն ըմ­բռ­նու­մով կմո­տե­նան ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կին, իսկ մենք էլ մեր հեր­թին ջրի ար­դյու­նա­վետ վե­րա­բաշխ­ման մի­ջո­ցով կձգ­տենք նվա­զա­գույ­նի հասց­նել սպա­ռող­նե­րին պատ­ճառ­վող կեն­ցա­ղա­յին ան­հար­մա­րու­թյուն­նե­րը: Ցա­վոք, սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում ե­ղան ան­տե­ղյակ մարդ­կանց կող­մից ի­րա­վի­ճա­կը սե­փա­կան տե­սան­կյու­նից բա­ցատ­րող ան­հե­թեթ հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ, ո­րոնց ես ա­վե­լորդ եմ հա­մա­րում անդ­րա­դառ­նալ:

-Դուք նշե­ցիք որ­պես հիմ­նա­կան պատ­ճառ հո­սան­քազր­կում­նե­րը, իսկ տևա­կան ե­րա՞շ­տը, բա­ցի այդ, սպա­ռող­ներն ա­ռա­ջա­ցած ի­րա­վի­ճա­կում պատ­ճառ են հա­մա­րում նաև ջրե­րի կա­ռա­վար­ման ո­լոր­տում առ­կա խն­դիր­ներն ու մաս­նա­վոր ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի ա­պօ­րի­նու­թյուն­ներն ու չա­րա­շա­հում­նե­րը:
- Այս ո­լոր­տում ես տա­րի­նե­րի փորձ ու­նեմ և այ­սօր ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կում պատ­ճառ­նե­րից եմ հա­մա­րում ՙԿՈ­ՆԻ­ՖԱ- 2019՚ ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյան և Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի մեկ­նար­կի օ­րե­րին հյու­րե­րի մեծ հոսքն ու ջրի ան­նա­խա­դեպ ծախ­սը: Չնա­յած այս տա­րի տե­ղում­նե­րի քա­նակն ա­վե­լի բար­վոք էր, քան ան­նա­խա­դեպ ե­րաշ­տով հայտ­նի 2015թ., այ­նուա­մե­նայ­նիվ, Մեղ­րա­գե­տից և Վա­րա­րակ­նից մայ­րա­քա­ղաք հաս­նող ջրի նման նվազ քա­նակ չի ե­ղել: Նա­խորդ տա­րի­նե­րի հա­մե­մա­տու­թյամբ մոտ 10 լիտր վայր­կյա­նի տար­բե­րու­թյուն մենք ու­նենք գե­տե­րի ջրի գո­լոր­շիաց­ման ծա­վա­լի ա­ճի ար­դյուն­քում:

-Ար­դյոք հնա­րա­վոր չէ՞ պար­բե­րա­բար ի­րա­կա­նաց­նել մա­կերևույ­թա­յին և ստո­րերկ­րյա ջրե­րի քա­նա­կի փոր­ձաքն­նու­թյուն, կան­խա­տե­սել հնա­րա­վոր ռիս­կե­րը նման խնդ­րի չբախ­վե­լու հա­մար:
-ՙՋր­մուղ-կո­յու­ղին՚ փոր­ձաքն­նա­կան ծա­ռա­յու­թյան հնա­րա­վո­րու­թյուն և գոր­ծա­ռույթ չու­նի: Մենք հիմն­վում ենք ան­ցած տա­րի­նե­րին ա­ռա­ջա­ցած դժ­վա­րու­թյուն­նե­րը հաղ­թա­հա­րե­լու մեր փոր­ձի վրա ու ըստ այդմ փոր­ձում լու­ծել ա­ռա­ջա­ցած խն­դիր­նե­րը:

-Մայ­րա­քա­ղա­քի ո՞ր թա­ղա­մա­սե­րում են ա­վե­լի սուր զգում ջրի խն­դի­րը և ին­չո՞ւ:
-Ա­վե­լի շատ խն­դիր­ներ ու­նեինք 10-րդ և 9-րդ գո­տի­նե­րում, հե­տո դրանց միա­ցան 4-րդ, 5-րդ գո­տի­նե­րը: Երկ­րորդ ֆիլտր կա­յա­նը սնու­ցում է միայն Մեղ­րա­գե­տը, իսկ թվար­կած գո­տի­նե­րը ջուր ստա­նում են այդ կա­յա­նից: 10-րդ գո­տին հիմ­նա­կա­նում մա­տա­կա­րար­վում է ա­ռա­ջին ֆիլտր կա­յա­նից և ար­տե­զյան հո­րե­րից: Մայ­րա­քա­ղա­քի Ար­ցախ թա­ղա­մա­սի բարձր հար­կե­րում դեռևս խն­դիր­ներ ու­նենք: Կար­ծում եմ, դժ­վա­րու­թյուն­նե­րը կշա­րու­նակ­վեն 7-րդ գո­տում՝ Հին Ար­մե­նա­վա­նում, որ­տեղ ստիպ­ված կլի­նենք անց­նել գրա­ֆի­կով ջրա­մա­տա­կա­րար­ման: Մենք հասց­նում ենք նաև հր­շեջ մե­քե­նա­նե­րով ջուր մա­տա­կա­րա­րել ա­ռա­վել շատ ջրան­ջա­տում­ներ ու­նե­ցող թա­ղա­մա­սե­րի բնա­կիչ­նե­րին:

-Ե՞րբ վերջ­նա­կա­նա­պես կհա­ջող­վի վե­րա­կանգ­նել շուր­ջօ­րյա կա­նո­նա­վոր ջրա­մա­տա­կա­րա­րու­մը:
- Նա­խա­գա­հի կող­մից մենք ստա­ցել ենք կոնկ­րետ հանձ­նա­րա­րա­կան­ներ և ա­մեն ինչ ա­նում ենք աշ­խա­տան­քա­յին նոր­մալ հու­նին վե­րա­դառ­նա­լու հա­մար: Կր­կին հայ­ցում եմ մայ­րա­քա­ղա­քի բնակ­չու­թյան նե­րո­ղամ­տու­թյու­նը ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կի հա­մար: Մո­տա­կա եր­կու օր­վա ըն­թաց­քում մեր սպա­ռող­ներն ար­դեն կզ­գան կա­նո­նա­վոր ջրա­մա­տա­կա­րա­րու­մը վե­րա­կանգ­նե­լու ուղ­ղու­թյամբ տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րի ար­դյուն­քը: Աշ­խա­տում ենք շուր­ջօ­րյա ռե­ժի­մով, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նում ստեղծ­ված է շտաբ, գոր­ծում է թեժ գիծ: Մենք գի­շե­րա­յին ջրան­ջա­տում­ներ ենք ի­րա­կա­նաց­րել գրե­թե ողջ գո­տի­նե­րում՝ հա­վաք­ված ջրի պա­շար­նե­րը ստու­գե­լու և օր­վա ըն­թաց­քում մա­տա­կա­րա­րե­լու հա­մար: Պարզ­վել է, որ 10-12 ժա­մում ամ­բար­ված ջու­րը բա­վա­րար չէ ան­գամ գրա­ֆի­կով ջուր մա­տա­կա­րա­րե­լու հա­մար: Նո­րից եմ կրկ­նում, մենք այ­սօր բնա­կան կամ ար­հես­տա­կան ճա­նա­պար­հով միա­վոր ժա­մա­նա­կում ստաց­վող ջրի ծա­վա­լի, այ­սինքն` դե­բի­տի ա­վե­լաց­ման խն­դիր ու­նենք և այս ուղ­ղու­թյամբ լուրջ ա­նե­լիք­ներ ու­նենք:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Fri, 23 Aug 2019 18:11:18 +0000
ՀԲՄ-Ն ՄԱՍ­ՆԱ­ՃՅՈՒՂ ՈՒ­ՆԻ ԱՐ­ՑԱ­ԽՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27322-2019-08-23-17-09-51 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27322-2019-08-23-17-09-51 ՀԲՄ-Ն ՄԱՍ­ՆԱ­ՃՅՈՒՂ ՈՒ­ՆԻ ԱՐ­ՑԱ­ԽՈՒՄ
Սր­բու­հի ՎԱ­ՆՅԱՆ

Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թյու­նը՝ Հո­մե­նըթ­մե­նը, ար­դեն մաս­նա­ճյուղ ու­նի Ար­ցա­խում։ 

Օ­գոս­տո­սի 22-ին հան­րա­պե­տու­թյան մայ­րա­քա­ղա­քի գլ­խա­վոր՝ Վե­րած­նն­դի հրա­պա­րա­կում հան­դի­սա­վոր պայ­ման­նե­րում նշ­վել է նրա բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թյու­նը, ո­րին մաս­նակ­ցել և նրա մուտքն Ար­ցախ շնոր­հա­վո­րել են ԱՀ նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նը, Ար­ցա­խի թե­մի ա­ռաջ­նորդ Պարգև ար­քե­պիս­կո­պոս Մար­տի­րո­սյա­նը, պետ­նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը, պե­տա­կան այլ պաշ­տո­նյա­ներ, ՀՅԴ Ար­ցա­խի ԿԿ, ՀՄԸՄ Կենտ­րո­նա­կան Վար­չու­թյան ան­դամ­ներ, հյու­րեր։

Նշենք, որ ՀՄԸՄ-ի Ար­ցա­խի նո­րաս­տեղծ միա­վո­րու­մը նրա՝ թվով 111-րդ մաս­նա­ճյուղն է, որ բաց­վել է միու­թյան գոր­ծու­նեու­թյան 111 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում։ Մաս­նա­ճյու­ղի բաց­ման նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը տևել են գրե­թե եր­կու ա­միս։
Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թյու­նը ստեղծ­վել է 1918թ. Կ. Պոլ­սում։ Հո­մե­նըթ­մե­նը հա­մար­վում է մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց, ո­րը գոր­ծում է աշ­խար­հի 24։
Կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը ոչ կա­ռա­վա­րա­կան միու­թյուն է, ո­րը սկաու­տա­կան և մար­զա­կան թի­մե­րով աշ­խա­տում է հայ ե­րի­տա­սար­դի հետ, ա­ջակ­ցում բա­ցա­հայ­տե­լու իր ֆի­զի­կա­կան, մտա­վոր, զգա­յա­կան, հա­սա­րա­կա­կան ու հոգևոր նե­րու­ժը, որ­պես­զի հե­տո ար­դեն, որ­պես բա­րո­յա­կան բարձր ար­ժա­նիք­նե­րով օժտ­ված քա­ղա­քա­ցի­ներ, ա­ռողջ, քաջ, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան և ըն­կե­րա­սի­րու­թյան ո­գով դաս­տիա­րակ­ված ան­հատ­ներ ի­րենց ներդ­րու­մը բե­րեն հայ­րե­նի­քին։

Հո­մե­նըթ­մե­նի Ար­ցա­խի մաս­նա­ճյու­ղի հրա­վե­րով Ար­ցա­խում է Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին սկաու­տա­կան շար­ժու­մը, ո­րի ան­դամ­նե­րը՝ միու­թյան՝ մաս­նա­ճյու­ղեր ու­նե­ցող եր­կր­նե­րի դրոշ­նե­րով և շե­փո­րա­յին նվա­գախմ­բով քայ­լով ան­ցել են հրա­պա­րա­կով։
Ա­րա­րո­ղու­թյան ըն­թաց­քում Հո­մե­նըթ­մե­նի կենտ­րո­նա­կան վար­չու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն Ար­ցա­խի նո­րաս­տեղծ կա­ռույ­ցին են փո­խան­ցել Հո­մե­նըթ­մե­նի և սկաու­տա­կան դրոշ­ներն ու կա­նո­նադ­րու­թյու­նը։ Դի­մե­լով Հո­մե­նըթ­մե­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին, Գ. Մար­տի­րո­սյանն նշել է, որ ի­րենք հայ­կա­կան ա­վան­դույթ­նե­րով միա­վո­րում են աշ­խար­հի մայր­ցա­մաք­նե­րը՝ ա­վե­լի քան եր­կու տաս­նյակ եր­կր­նե­րում գոր­ծող մաս­նա­ճյու­ղե­րի և միա­վոր­նե­րի շնոր­հիվ։ Նա վս­տա­հու­թյուն է հայտ­նել, որ Ար­ցա­խի մաս­նա­ճյուղն իր դե­րա­կա­տա­րու­թյունն է ու­նե­նա­լու և ա­վե­լի է ամ­րապ­նդ­վե­լու Ար­ցախ-Հա­յաս­տան-Սփյուռք ե­ռա­միաս­նու­թյու­նը։

Մի­ջո­ցառ­մա­նը ե­լույթ են ու­նե­ցել նաև Հո­մե­նըթ­մե­նի կենտ­րո­նա­կան վար­չու­թյան ա­տե­նա­պետ Գառ­նիկ Մկր­տի­չյա­նը, Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թյան ար­ցա­խյան մաս­նա­ճյու­ղի ա­տե­նա­պետ Վրեժ Աս­մա­րյա­նը, ՀՅԴ Ար­ցա­խի Կենտ­րո­նա­կան կո­մի­տեի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Դա­վիթ Իշ­խա­նյա­նը։

Գ. Մկր­տի­չյանն ա­սել է, որ Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թյան Ար­ցա­խի մաս­նա­ճյու­ղի բա­ցու­մը մեծ պա­տիվ է հա­մայն հա­յու­թյան հա­մար, իսկ ըստ Վ. Աս­մա­րյա­նի՝ հա­մայն հա­յու­թյան ե­րա­զանքն այ­սօր դար­ձել է ի­րա­կա­նու­թյուն՝ Ար­ցա­խում Հո­մե­նըթ­մե­նի մաս­նա­ճյու­ղի պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յաց­վա­ծու­թյան շնոր­հիվ։
ՙԱր­ցա­խը, բա­ցի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան վայր լի­նե­լուց, մեզ հա­մար պատ­մու­թյուն է, հե­րո­սա­կան հայ­րե­նիք, դա­րա­վոր հպար­տու­թյուն։ Հայ­րե­նի­քի այս հատ­վա­ծը պա­հե­լու և պահ­պա­նե­լու հա­մար մենք ազ­գո­վի ենք վճա­րել, ա­մե­նա­թանկ գնով՝ մեր զա­վակ­նե­րի ա­րյամբ։ Տաս­նա­մյակ­ներ շա­րու­նակ այս հո­ղի վրա ապ­րող­նե­րը պար­տադր­ված են ե­ղել զր­կանք­նե­րի, պայ­քա­րել ու շա­րու­նա­կում են պայ­քա­րել թշ­նա­մու դեմ։ Շնոր­հիվ ար­ցախ­ցի­նե­րի կամ­քի, աշ­խար­հի հա­յու­թյան զո­րակ­ցու­թյան հայ­րե­նիքն ա­զա­տագր­ված է, ան­կա­խա­ցած և լծ­ված պե­տա­կա­նա­շի­նու­թյան գոր­ծին։ Անց­նող 30 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում Ար­ցա­խը ե­ղել է հա­մայն հա­յու­թյա­նը միա­վո­րող օ­ղա­կը, իսկ հա­յու­թյունն էլ ո­չինչ չի խնա­յել Ար­ցա­խի հզո­րաց­ման հա­մար։ Հո­մե­նըթ­մե­նը ևս Ար­ցա­խը մշ­տա­պես ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում է պա­հել՚,- ա­սել է Գ. Մկր­տի­չյա­նը։
ՀՅԴ Ար­ցա­խի Կենտ­րո­նա­կան կո­մի­տեի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Դա­վիթ Իշ­խա­նյանն էլ իր խոս­քում կարևո­րեց Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թյան ար­ցա­խյան մաս­նա­ճյու­ղի բաց­ման կա­պակ­ցու­թյամբ՝ հա­ջո­ղու­թյուն­ներ մաղ­թե­լով հե­տա­գա գոր­ծու­նեու­թյան մեջ։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Fri, 23 Aug 2019 17:07:55 +0000
ՄԱՐ­ՏԵՐ` "ԲՈՒ­ՀԱ­ԿԱՆ ԿԱ­ՆՈՆ­ՆԵ­ՐՈՎ" http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27321-2019-08-23-17-05-16 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27321-2019-08-23-17-05-16 ՄԱՐ­ՏԵՐ`
Շա­րու­նա­կում ենք ՙՉհո­րին­ված…
]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 23 Aug 2019 17:00:23 +0000
ՏԻԵ­ԶԵՐ­ՔԻՑ Ա­ՌԱՔ­ՎԱԾ ՄԵՐ Ե­ՐԱԺՇ­ՏԱ­ՊԵ­ՏԸ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27320-2019-08-23-16-58-14 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27320-2019-08-23-16-58-14 ՏԻԵ­ԶԵՐ­ՔԻՑ Ա­ՌԱՔ­ՎԱԾ ՄԵՐ Ե­ՐԱԺՇ­ՏԱ­ՊԵ­ՏԸ
Տա­րին կո­մի­տա­սյա­նա­կան է,…
]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 23 Aug 2019 16:50:16 +0000
"ՊԱ­ՏԱՍ­ԽԱ­ՆԱՏ­ՎՈՒ­ԹՅԱՆ ՄԵԾ ԶԳԱ­ՑՈՒ­ՄՈՎ ԵՄ ԴԻ­ՄԵԼ ԱՅԴ ՔԱՅ­ԼԻՆ..." http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27319-2019-08-23-16-47-31 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27319-2019-08-23-16-47-31
Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Հար­ցազ­րույց Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի թեկ­նա­ծու Ա­րա­յիկ Ա­ՎԱ­ՆԵ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ

-Պա­րոն Ա­վա­նե­սյան, ին­չո՞ւ ո­րո­շե­ցիք մաս­նակ­ցել սեպ­տեմ­բե­րի 8-ին կա­յա­նա­լիք ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­նե­րին՝ Ձեր թեկ­նա­ծու­թյունն ա­ռա­ջադ­րե­լով Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պե­տի պաշ­տո­նի հա­մար։
- Ընդ­հան­րա­պես երբևի­ցե չեմ ե­րա­զել մաս­նակ­ցել որևէ ընտ­րու­թյուն­նե­րի։ Սա­կայն Ար­ցա­խում, հատ­կա­պես Ստե­փա­նա­կեր­տում, տե­ղի ու­նե­ցող քա­ղա­քա­կան ի­րա­դար­ձու­թյուն­ներն ստի­պե­ցին դի­մել այդ քայ­լին։ Ու­նե­նա­լով հա­մա­պա­տաս­խան կր­թու­թյուն, փորձ, ե­ռանդ՝ ո­րո­շե­ցի իմ նե­րուժն օգ­տա­գոր­ծել ի շահ իմ հայ­րե­նա­կից­նե­րի, իմ գոր­ծու­նեու­թյամբ նպաս­տել մայ­րա­քա­ղա­քի շե­նաց­մա­նը։ Ինձ ա­ռա­ջադ­րել է ՙԻնք­նու­թյուն և Միաս­նու­թյուն՚ կու­սակ­ցու­թյու­նը, ին­չի հա­մար հպարտ եմ։ Դա մի թիմ է, ո­րը վս­տա­հում է ինձ, և ո­րին ինքս եմ վս­տա­հում։ Ա­սեմ, որ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան մեծ զգա­ցու­մով եմ գնում այդ քայ­լին:

- Ո՞րն է լի­նե­լու Ձեր ա­ռա­ջին քայ­լը՝ ըն­տր­վե­լու դեպ­քում։ Ա­ռաջ­նա­հերթ ի՞նչ խն­դիր­ներ եք նկա­տում։
- Հան­դի­պում­նե­րի ժա­մա­նակ խո­սե­լով այդ մա­սին, նշել եմ, որ իմ ա­ռա­ջին քայ­լը լի­նե­լու է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի աշ­խա­տաո­ճի մեջ կտ­րուկ փո­փո­խու­թյուն մտց­նե­լը։ Քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի ո­րոշ բա­ժին­նե­րի աշ­խա­տան­քը ծան­րա­բեռն­ված է և, ըստ իս, կադ­րա­յին ռե­սուրս­նե­րը ճիշտ օգ­տա­գոր­ծե­լու, նպա­տա­կին ծա­ռա­յեց­նե­լու խն­դիր կա։ Նա­խընտ­րա­կան մեր ծրագ­րով նաև նա­խա­տես­վում է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի աշ­խա­տա­կից­նե­րի աշ­խա­տան­քա­յին պայ­ման­նե­րի բա­րե­լա­վում, ինչ­պես նաև՝ քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի և նրա ղե­կա­վա­րի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րի ընդ­լայ­նում։ Խոս­քը քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի բյու­ջե­տա­յին ան­կա­խու­թյան և Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի ի­րա­վա­կան կար­գա­վի­ճա­կի հս­տա­կեց­ման մա­սին է, ո­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն կըն­ձե­ռի հեշտ լու­ծում տալ քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի առջև ծա­ռա­ցած խն­դիր­նե­րին։

-Ա­վա­գա­նու ինս­տի­տու­տը, կա­րե­լի է ա­սել, մեզ մոտ դեռևս կա­յա­ցած չէ։ Ի՞նչ եք ա­նե­լու այդ ուղ­ղու­թյամբ, ինչ­պե՞ս եք պատ­կե­րաց­նում Ձեր և ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը։
- Ես ու­նեմ ընտ­րու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ իմ տես­լա­կա­նը. պետք է ըն­տր­վի ան­կախ և ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րով ըն­տր­ված քա­ղա­քա­պետ։ Ան­չափ կարևո­րում եմ ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րի ընտ­րու­թյու­նը, ա­վա­գա­նու ինս­տի­տու­տի կա­յա­ցու­մը, ո­րը նույն­պես պետք է լի­նի ան­կախ և ո­րի սկիզ­բը պետք է դր­վի հենց ընտ­րու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ։ Ուս­տի, կու­զե­նա­յի նաև դի­մել ընտ­րող­նե­րին՝ շատ զգույշ լի­նել ա­վա­գա­նու ան­դա­մի ընտ­րու­թյան ժա­մա­նակ և ընտ­րել ար­ժա­նա­վո­րին, ով ու­նի փորձ, գի­տե­լիք։ Ան­շուշտ, ու­րախ եմ, որ թեկ­նա­ծու­նե­րի շր­ջա­նում շատ են ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, բայց ես կու­զե­նա­յի, որ մեր ա­վագ ըն­կեր­ներն էլ ցու­ցա­բե­րեին ակ­տի­վու­թյուն՝ ի­րենց գի­տե­լիք­ներն ու փոր­ձը ե­րի­տա­սարդ­նե­րին փո­խան­ցե­լու հա­մար։ Ա­վա­գա­նին կոչ­ված է հա­կակ­շիռ լի­նե­լու քա­ղա­քա­պե­տին, ուս­տի ե­թե ու­նե­նանք ան­կախ քա­ղա­քա­պետ, ան­կախ ա­վա­գա­նու կազմ և ան­կախ ֆի­նան­սա­կան գոր­ծու­նեու­թյուն՝ մենք կկա­րո­ղա­նանք կա­յաց­նել հս­տակ, ժո­ղովր­դի շա­հե­րից բխող ո­րո­շում­ներ։

- Ըստ Ձեզ՝ ինչ­պի­սի՞ Ստե­փա­նա­կերտ ենք ու­նե­նա­լու հինգ տա­րի անց։
- Մեր նա­խընտ­րա­կան ծրա­գի­րը՝ վերջ­նա­կան տես­քով, ըն­տր­վե­լու դեպ­քում ներ­կա­յաց­նե­լու ենք 2020 թվա­կա­նի ա­ռա­ջին ե­ռամ­սյա­կում։ Թե ինչ Ստե­փա­նա­կերտ ենք ու­նե­նա­լու մենք հինգ տա­րի անց՝ ցույց կտր­վի հս­տակ կե­տե­րով ու ժամ­կետ­նե­րով։ Վս­տա­հեց­նում եմ՝ այդ ծրա­գի­րը լի­նե­լու է ի­րա­տե­սա­կան, հա­մար­ձակ, բայց, միևնույն ժա­մա­նակ, նաև կշ­ռա­դատ­ված։ Ստե­փա­նա­կեր­տը պետք է տա­րած­վի, ըն­դար­ձակ­վի... Այ­սօր­վա դրու­թյամբ մեր քա­ղաքն ու­նի շատ ծան­րա­բեռն­ված կենտ­րոն։ Աշ­խա­տանք­ներ են տար­վե­լու այն ա­պա­կենտ­րո­նաց­նե­լու, ճա­նա­պարհ­նե­րը բեռ­նա­թա­փե­լու, վեր­գետ­նյա և ստոր­գետ­նյա ան­ցու­ղի­ներ կա­ռու­ցե­լու ուղ­ղու­թյամբ։ Այս ա­մե­նի ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար մայ­րա­քա­ղա­քը կու­նե­նա գլ­խա­վոր հա­տա­կա­գիծ, ին­չը լու­ծում կտա այս և նման խն­դիր­նե­րին։

- Ընտ­րող­նե­րին ուղղ­ված Ձեր խոս­քը։
- Ես ոչ մե­կին չեմ դի­մում ինձ ընտ­րե­լու խնդ­րան­քով. այս մա­սին ա­սում եմ իմ բո­լոր հան­դի­պում­նե­րի ժա­մա­նակ։ Նաև հայտ­նում եմ, որ 21-րդ դա­րում խուլ ու համր ընտ­րու­թյուն­ներ չպետք է լի­նեն, ես դեմ եմ դրան։ Ընտ­րող­նե­րին խնդ­րում եմ ակ­տի­վու­թյուն ցու­ցա­բե­րել հան­դի­պում­նե­րի ժա­մա­նակ, հան­դես գալ ա­ռա­ջարկ­նե­րով ու հար­ցադ­րում­նե­րով։ Շատ կցան­կա­նա­յի, որ բա­նա­վեճ կազ­մա­կերպ­վեր թեկ­նա­ծու­նե­րի միջև, բայց, ցա­վոք, ոչ բո­լոր թեկ­նա­ծու­ներն են հա­մա­ձայն դրան։ Այս ընտ­րու­թյուն­նե­րը պետք է լի­նեն նա­խա­դե­պը չու­նե­ցող, ար­դար ու թա­փան­ցիկ։ Սա փորձ է 2020 թվա­կա­նի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի շե­մին, ուս­տի պետք է նոր մշա­կույթ ձևա­վոր­վի։
Ընտ­րող­նե­րին հոր­դո­րում եմ՝ ընտ­րա­կան տե­ղա­մաս ներ­կա­յա­նա­լուց ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նել ե­րեք կարևոր փաս­տի. թեկ­նա­ծուի փոր­ձին, գի­տե­լի­քին և ան­կեղ­ծու­թյա­նը։ Միայն այս դեպ­քում մենք կու­նե­նանք ժո­ղովր­դա­վար, ան­կախ քա­ղա­քա­պետ։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Fri, 23 Aug 2019 16:44:24 +0000
ՇՈ­ԳԵՐՆ ԱՆՑ­ՆԵՆ, ՏԵՍ­ՆԵՆՔ ԻՆՉ ԵՆՔ Ա­ՆՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/2019-02-09-10-18-06/item/27318-2019-08-23-16-41-42 http://artsakhtert.com/arm/index.php/2019-02-09-10-18-06/item/27318-2019-08-23-16-41-42 ՇՈ­ԳԵՐՆ ԱՆՑ­ՆԵՆ, ՏԵՍ­ՆԵՆՔ ԻՆՉ ԵՆՔ Ա­ՆՈՒՄ
Նո­րեկ ԳԱՍ­ՊԱ­ՐՅԱՆ

Սկս­վե՛ց... Ու­զում եմ ա­սել, շու­տով քա­ղա­քա­պետ ենք ընտ­րե­լու, հա­մայնքն իր հետևից տա­նող, պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք, օր ու գի­շեր, քնած, թե` ար­թուն, մեր մա­սին մտա­ծող։ Գայ­թակ­ղիչ բան է։ Օ­րի­նա­կի հա­մար եմ ա­սում,  ես էլ կու­զեի քա­ղա­քա­պետ լի­նել, բայց, ե­թե ան­կեղծ, չեմ կա­րող, ու­ժերս չեն բա­վի, ու­նա­կու­թյուն­ներս չեն հե­րի­քի, չեմ կա­րող բո­լո­րի հետ լե­զու գտ­նել, մե­կին` մեր­ժել, մյու­սին՝ ըն­դա­ռա­ջել։ Հա­զար ու մի գործ կա ա­նե­լու այս քա­ղա­քում, մե­կը մե­կից` կարևոր, մե­կը մե­կից՝ ա­ռաջ­նա­հերթ։  Հին, հա­մա­րյա փլ­վե­լու պատ­րաստ շեն­քեր, օ­րե­ցօր նե­ղա­ցող փո­ղոց­ներ, կր­պակ­նե­րով ու խա­նութ­նե­րով ծան­րա­բեռն­ված մայ­թեր, ծայ­րա­մա­սա­յին անմ­խի­թար փո­ղոց­ներ ու թա­ղեր, խա­ղահ­րա­պա­րակ­ներ ու քա­րու­քանդ բա­կեր... Դա այն դեպ­քում, երբ վեր­ջին տա­րի­նե­րին հա­զար ու մի բան է ար­վել՝ կա­ռուց­վել են բնա­կե­լի նոր թա­ղա­մա­սեր,  ման­կա­պար­տեզ­ներ ու դպ­րոց­ներ, աս­ֆալ­տա­պատ­վել են փո­ղոց­ներ ու բա­կեր, ու­զում եմ ա­սել՝ գոր­ծին վերջ չկա, վեր­ջա­պես՝ ժա­մա­նա­կա­կից մայ­րա­քա­ղա­քին  ժա­մա­նա­կա­կից մո­տե­ցում­ներ են պետք, ժա­մա­նա­կա­կից մտա­ծո­ղու­թյուն ու փի­լի­սո­փա­յու­թյուն։ Եվ բա­վա­րար­վել միայն ծրագ­րե­րով` հնա­րա­վոր չէ։ Իսկ այն, որ միշտ էլ յու­րա­քան­չյուր թեկ­նա­ծու ներ­կա­յաց­նում է գե­ղե­ցիկ, մշակ­ված ու գայ­թակ­ղիչ նա­խընտ­րա­կան ծրա­գիր, քն­նարկ­ման են­թա­կա չէ։ Հան­դի­պում­նե­րի ժա­մա­նակ էլ են հրա­շա­լի խոս­տում­ներ մա­տուց­վում հա­սա­րա­կու­թյա­նը։ Բայց, մտա­ծում եմ, որ դա էլ է քիչ, հա­մա­րյա անն­շան մի բան վաղ­վա ներ­կապ­նա­կին։ Բո­լորն էլ այդ­պես են ե­կել։ Դժ­վա­րը ՙհե­տո՚¬ն է, ու­զում եմ ա­սել՝ գործ ա­նե­լը, քա­ղաքն ա­վե­լի գե­ղեց­կաց­նե­լը, նախ­կին­նե­րի լավ գոր­ծե­րը շա­րու­նա­կե­լը, սխալ­նե­րը՝ չկրկ­նե­լը, պա­րա­պուր­դի չմատն­վե­լը։ 

Տե­սեք քա­նի՛¬քա­նի քա­ղա­քա­պետ ենք ու­նե­ցել, ա­ռաջ՝ քաղ­խոր­հր­դի նա­խա­գահ, Ստե­փա­նա­կեր­տում ա­մե­նաըն­դուն­ված տար­բե­րա­կը՝ գոր­սո­վե­տի նա­խա­գահ։

Ա­մեն մե­կը, լավ, թե` վատ, հաս­տատ մի բան ա­րել է այս քա­ղա­քի հա­մար։ Չթ­վար­կենք։ Դա չէ կարևո­րը։ Կարևո­րը ա­րա­ծի և չա­րա­ծի հա­մե­մա­տու­թյունն է։ Եվ, կար­ծում եմ, քչե­րին է հա­ջող­վել  կա­տա­րած գոր­ծե­րով մնալ ստե­փա­նա­կերտ­ցի­նե­րի հի­շո­ղու­թյան մեջ, չնա­յած խոր­հր­դա­յին տա­րի­նե­րին  ստե­փա­նա­կերտ­ցին ին­քը չէր ընտ­րում իր քա­ղա­քա­պե­տին, նրան նշա­նա­կում էր հա­րա­զատ կու­սակ­ցու­թյու­նը, հա­րա­զատ կու­սակ­ցու­թյունն էլ ա­զա­տում էր, բնա­կա­նա­բար, կու­սակ­ցու­թյան ու քա­ղա­քի պա­հանջ­նե­րը չկա­տա­րե­լու հա­մար։ Բայց ստե­փա­նա­կերտ­ցին հար­գում էր սր­տա­ցավ ու նվիր­ված ղե­կա­վա­րին, ա­ռա­ջար­կում իր օգ­նու­թյու­նը, կանգ­նում նրա կող­քին։ Իսկ փոք­րիկ քա­ղա­քում նկա­տե­լի էր ան­գամ չն­չին փո­փո­խու­թյու­նը, ա­մեն մի կա­ռուց­վող  շենք բո­լո­րի ու­րա­խու­թյունն էր։ Մար­դիկ մինչև հի­մա  հա­ճույ­քով են պատ­մում  մար­զա­դաշ­տի, հու­շա­հա­մա­լի­րի, զբո­սայ­գու, նոր թա­ղա­մա­սե­րի շի­նա­րա­րու­թյան մա­սին`  ման­րա­մաս­նո­րեն ներ­կա­յաց­նե­լով այն ցն­ծու­թյունն ու հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան նվի­րու­մը, որ տի­րում էր այն օ­րե­րին, մե­զա­նից տաս­նյակ տա­րի­ներ ա­ռաջ՝ նա­խորդ դա­րաշր­ջա­նում։ Գի­տե՞ք ին­չու էր այդ­պես։ Ա­սեմ. ո­րով­հետև ՙիմ ու քո՚¬ն քիչ էր, ո­րով­հետև յու­րա­քան­չյուր ստե­փա­նա­կերտ­ցի քա­ղա­քը հա­մա­րում էր ի­րե­նը, մար­դիկ ա­ռան­ձին¬ա­ռան­ձին էլ էին այդ­պես մտա­ծում, բո­լո­րը միա­սին էլ... Քա­ղա­քը չէր բա­ժան­վում... ու­զում եմ ա­սել՝ սե­փա­կա­նաշ­նորհ­վում... ար­դեն կա­ռուց­ված բազ­մա­հար­կե­րի ա­ռաջ նոր շեն­քեր չէին կա­ռուց­վում, խա­նութ­նե­րի կող­քին էլ նոր խա­նութ­ներ չէին հայ­տն­վում, մի քա­նի հան­րա­խա­նութն ու մթե­րա­յի­նը լի ու լի բա­վա­րա­րում էին քա­ղա­քի պա­հանջ­նե­րը։ Կոլ­տն­տե­սա­յին շու­կա գնալն էլ ա­րա­րո­ղա­կար­գա­յին տար­րեր էր պա­րու­նա­կում իր մեջ ու մի տե­սակ, նույ­նիսկ` հան­դի­սա­վո­րու­թյուն։ Կար­ծում եմ, ե­թե ա­սեմ, որ Ստե­փա­նա­կեր­տը սկ­սել է ինքն իր մեջ չտե­ղա­վոր­վել, չեք հա­կա­ճա­ռի։ Ո­րոշ բա­կե­րում կանգ­նե­լու տեղ չկա։ Դու­քան­նե­րի ու գա­րաժ­նե­րի լա­բի­րին­թո­սում մո­լոր­վում է ան­գամ հին ստե­փա­նա­կերտ­ցին։ Խո­րո­վա­ծա­նոց­նե­րի ու մսի կր­պակ­նե­րի խիտ շար­քերն արևե­լյան շու­կա են հի­շեց­նում... Մայ­թե­րը դար­ձել են ա­նան­ցա­նե­լի...

Ի՞նչ ա­նի քա­ղա­քա­պե­տը... Ինչ­պե՞ս քա­ղաքն ա­զա­տի այդ պատ­կեր­նե­րից ու հո­տե­րից... Ես, օ­րի­նակ, չեմ կա­րող։ Ու չեմ ա­սի, որ կա­րող եմ։ Դա այ­սօր հնա­րա­վոր բան չէ: Ով էլ ա­սի, որ ի վի­ճա­կի է այդ ան­ճա­շա­կու­թյուն­նե­րից փր­կել մեր բա­կերն ու փո­ղոց­նե­րը, չհա­վա­տաք։ Դրա հա­մար, պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք, ա­ռա­ջին հեր­թին մեծ¬մեծ գու­մար­ներ են պետք, ամ­բող­ջա­կան մո­տե­ցում, է­լի ՙիմ ու քո՚¬ն ան­տե­սե­լու¬ար­հա­մար­հե­լու վճ­ռա­կա­նու­թյուն։
Մի բան ա­սեմ, չզար­մա­նաք։ Ես, օ­րի­նակ, ոչ մի նա­խընտ­րա­կան ծրա­գիր չեմ ու­սում­նա­սի­րում։ Ա­սեմ ին­չու։ Ո­րով­հետև, եր­բեք ծրա­գիր չեմ ընտ­րել (դրանք բո­լորն էլ, չն­չին բա­ցա­ռու­թյուն­նե­րով, ի­հար­կե, ի­րար նման են) ես միշտ էլ ընտ­րել եմ մար­դուն, ա­ռաջ­նորդ մար­դուն, ա­նանձ­նա­կա­նի տա­րածք­նե­րում բնա­կու­թյուն հաս­տա­տո­ղին, ինչ¬որ բան փո­խե­լու ու­նա­կին, երկ­րի ար­հես­տա­վո­րին գնա­հա­տո­ղին, մտա­վո­րա­կա­նին մե­ծա­րո­ղին ու իր ու­սուց­չի ա­ռաջ խո­նարհ­վո­ղին, վեր­ջա­պես՝ զին­վո­րին փա­ռա­բա­նո­ղին։

Տա­րի­ներ ա­ռաջ դեռ տատս էր ա­սում.
-Մա­տաղ ի­նիմ, մեզ հա­մար եր­կու կարևոր բան կա՝ ա­ռա­ջի­նը սալ­դաթն ա, երկ­րոր­դը՝ դա­սա­տուն։
Իսկ երբ փոր­ձում էի հա­մո­զել, որ՝ չէ, ա­ռա­ջի­նը դա­սա­տուն է, չէր ստաց­վում, և տատս կրկ­նում էր.
-Չէ, մա­տաղ ի­նիմ, դու չես ի­մա­նա, ա­ռա­ջի­նը միշտ էլ սալ­դաթն ա... վաղն էլ է այդ­պես լի­նե­լու, մյուս օրն էլ...
Ազ­նիվ չէր լի­նի, ե­թե չա­սեմ, որ դեռևս չեմ կողմ­նո­րոշ­վել, թե ում եմ ընտ­րե­լու։ Բա­վա­կա­նին բարդ, բայց հե­տաքր­քիր ընտ­րու­թյան ա­ռաջ եմ կանգ­նած։ Եվ սխալ­վե­լու ոչ ի­րա­վունք ու­նեմ, ոչ էլ՝ ժա­մա­նակ։ Հատ­կա­պես, որ այդ ժա­մա­նակ կոչ­ված մե­ծա­միտն էլ միշտ էլ վազ­քի մեջ է։ Կանգ­նեց՝ կկորց­նի հե­տաք­րք­րու­թյունն ու հմայ­քը։

Բայց թեկ­նա­ծուի ծրա­գիրն ան­տե­սելն էլ տրա­մա­բա­նա­կան չէ։ Կա­րե­լի է ա­սել` ա­ռանց այդ փաս­տաթղ­թի էլ հնա­րա­վոր չէ, դա նույ­նիսկ պար­տա­դիր է։ Չկա ծրա­գիր, չկա պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն։ Ու­զում եմ ա­սել՝ թեկ­նա­ծուն իր ծրագ­րով մի ամ­բող­ջու­թյուն է, թե­պետ, կրկ­նում եմ, ոչ մե­կը ծրա­գիր չի ընտ­րում ա­ռանց թեկ­նա­ծուի ան­հա­տա­կա­նու­թյունն ու սկզ­բունք­նե­րը նկա­տի առ­նե­լու։
Լավ, հաշ­վեք ո­չինչ էլ չեմ ա­սել։ Ա­մեն մարդ ինքն է ո­րո­շում ում ընտ­րել, ին­չը ընտ­րել և ին­չու ընտ­րել։ Թե չէ խոր­հուրդ­նե­րով, խո­սե­լով, կար­ծիք պար­տադ­րե­լով բան չի փոխ­վի։ Բայց մի բան էլ ա­սեմ. չթաքց­նեք, որ ճիշտ եմ։ Մենք պի­տի ընտ­րու­թյուն կա­տա­րենք Ստե­փա­նա­կեր­տի հա­մար։ Եվ ե­թե չկա­րո­ղա­ցանք ա­զատ­վել անձ­նա­կան մո­տե­ցում­նե­րից ու մտա­ծու­մից, կորց­նողն է­լի Ստե­փա­նա­կերտն է լի­նե­լու։ Ա­վե­լի ման­րա­մասն` չընտ­րենք մեր բա­րե­կա­մին, ո­րով­հետև մեր բա­րե­կամն է, այլ ընտ­րենք նրան, ով քա­ղա­քի բա­րե­կամն է և մեզ­նից յու­րա­քան­չյու­րի բա­րե­կա­մը... Թե չէ ստիպ­ված ենք լի­նե­լու ՙվա­յե­լել՚ նույն պատ­կեր­նե­րի շա­րու­նա­կա­կան ներ­կա­յու­թյու­նը և չենք կա­րո­ղա­նա­լու քա­ղա­քի փոք­րիկ բնա­կիչ­նե­րին բա­ցատ­րել, թե մենք այդ ինչ ի­րա­վուն­քով ենք զավ­թել ի­րենց տա­րածք­նե­րը...

Չէ, մի տե­սակ չի ստաց­վում, չեմ կա­րո­ղա­նում բա­ցատ­րել, թե ինչ է ու­զածս, պա­հան­ջածս էլ, խնդ­րածս էլ։ Երևում է, ա­մեն ինչ խառ­նել եմ, շփո­թել և չգի­տեմ ին­չից է սկ­սե­լու նոր քա­ղա­քա­պե­տը... Ա­վե­լի շատ դր­սո՞ւմ է լի­նե­լու, թե` աշ­խա­տա­սե­նյա­կում, ա­վե­լի շատ զբաղ­վա՞ծ է լի­նե­լու, թե չի մեր­ժե­լու բո­լոր նրանց, ով­քեր հայ­տն­վե­լու են ըն­դու­նա­րա­նում, ո­րո­շում­նե­րը կա­յաց­նե­լո՞ւ է մե­նակ, թե ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րի հետ խոր­հր­դակ­ցե­լուց հե­տո, կա­րո­ղա­նա­լո՞ւ է լսել հին ստե­փա­նա­կերտ­ցի­նե­րին, նկա­րիչ­նե­րին ու ճար­տա­րա­պետ­նե­րին, գրող­նե­րին ու ու­սու­ցիչ­նե­րին... Հե­տո՞... է­լի շատ բան...

Իս­կա­պես, դժ­վար է լի­նե­լու: Եվ քա­նի տեղն է, մի ան­գամ էլ ա­սեմ, թե ին­չու չեմ ու­զում լի­նել քա­ղա­քա­պետ։ Ո­րով­հետև ՙչէ՚ պստ­լիկ, բայց կարևոր ու գեր­ժա­մա­նա­կա­կից բա­ռը բա­ցա­կա­յում է իմ բա­ռա­պա­շա­րից։ Իսկ ի՞նչ է դա նշա­նա­կում։ Աշ­խար­հա­կոր­ծան ո­չինչ։ Ուղ­ղա­կի չե­ղած տե­ղից ավ­տոտ­նակ­նե­րի տեղ եմ տրա­մադ­րե­լու բո­լոր նրանց, ով­քեր նման հար­ցով դի­մեն ինձ։ Դու­քա­նի տեղ են ու­զե­լո՞ւ, խնդ­րեմ, բնա­կա­նա­բար, է­լի չե­ղած տե­ղից։ Սր­ճա­րա­նի տե՞ղ, խնդ­րեմ, թե­կուզ և Վե­րած­նն­դի հրա­պա­րա­կում, ինչ վատ բան կա այդ­տեղ, ժո­ղովր­դի հա­մար է, չէ՞... Ի­հար­կե... Տա­րա՞ծք` տուն կա­ռու­ցե­լու հա­մար, ոչ մի հարց, որ­տեղ ու­զում ես... ինչ ու­զում ես... ու­րիշ ինչ պի­տի ա­նի ժո­ղովր­դի ընտ­րյա­լը, կա­րե­լի է ա­սել նաև` ժո­ղովր­դա­կան քա­ղա­քա­պե­տը...
Մի տա­րօ­րի­նակ բան էլ, ո­րը ես չեմ կա­րող ա­նել՝ աշ­խա­տա­վայ­րում եր­կար նս­տե­լը։ Մի բա­վա­կա­նին տա­րի­քով ըն­կեր ու­նեի, ի դեպ, այն ե­զա­կի­նե­րից, ով ծն­վել ու մե­ծա­ցել է Ստե­փա­նա­կեր­տում։ Գի­տե՞ք ինչ էր ա­սում, ա­սում էր՝ ե­թե քա­ղա­քա­պետն ինքն ի­րեն փա­կեց կա­բի­նե­տում, քա­ղա­քը կա­րող են նաև գո­ղա­նալ...
Այս­քա­նը: Մնա­ցա­ծը ո­րո­շեք ինք­ներդ:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ Fri, 23 Aug 2019 16:35:15 +0000
ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՄԻԳ-29-Ի ԿՈՐԾԱՆՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌԸ ՀԱՅՏՆԻ՞ Է http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27317-29 http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27317-29 ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՄԻԳ-29-Ի ԿՈՐԾԱՆՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌԸ ՀԱՅՏՆԻ՞ Է
Վահ­րամ Ա­ԹԱ­ՆԵ­ՍՅԱՆ

Ինչ­պես հայտ­նի է, հու­լի­սի 24-ին կոր­ծան­վել էր Ադր­բե­ջա­նի ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րի ՄԻԳ-29 կոր­ծա­նի­չը, ո­րը գի­շե­րա­յին ժա­մե­րին ի­րա­կա­նաց­նում էր պլա­նա­յին ու­սում­նա-վար­ժա­կան թռիչք։ Ա­ղե­տի ա­ռա­ջին ժա­մե­րին տա­րած­վում էին հա­կա­սա­կան տե­ղե­կու­թյուն­ներ, ո­րոնք նպա­տակ ու­նեին հա­սա­րա­կու­թյու­նից թաքց­նել կա­տար­վա­ծը։ Բայց Ադր­բե­ջա­նի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյունն ի վեր­ջո ստիպ­ված էր պաշ­տո­նա­պես հաս­տա­տել կա­տար­վա­ծը եւ հրա­պա­րա­կել օ­դա­չուի ա­նու­նը՝ փոխ­գն­դա­պետ Ռա­շադ Ա­թա­քի­շիեւ, ո­րը հա­մար­վում էր ա­մե­նա­փոր­ձա­ռու­նե­րից մե­կը։

Շուրջ եր­կու շա­բաթ ադր­բե­ջա­նա­կան կողմն ի­րա­կա­նաց­նում էր ո­րո­նո­ղա­կան աշ­խա­տանք­ներ, բայց՝ ա­պար­դյուն։ Ի վեր­ջո Ադր­բե­ջա­նը հար­կադր­ված էր դի­մել Թուր­քիա­յի օգ­նու­թյա­նը, որ­տե­ղից Բա­քու գոր­ծուղ­վեց փր­կա­րա­րա-ո­րո­նո­ղա­կան հա­տուկ ջո­կատ՝ իր տեխ­նի­կա­յով։ Սա­կայն թուրք մաս­նա­գետ­նե­րին նույն­պես չէր հա­ջող­վում ան­գամ տե­ղո­րո­շել ա­ղե­տի վայ­րը։ Այդ հար­ցում պար­զու­թյուն մտց­րեց ռու­սա­կան կող­մը՝ հա­վաս­տան­շե­լով օ­դա­նա­վի կոր­ծան­ման մո­տա­վոր տա­րած­քը, ո­րը շուրջ 600 քա­ռա­կու­սի կի­լո­մետր էր կազ­մում։ Միայն ռու­սա­կան կող­մի տրա­մադ­րած այդ տե­ղե­կու­թյու­նից հե­տո էր, որ թուրք ջրա­սու­զակ­նե­րին հա­ջող­վեց հայտ­նա­բե­րել խոր­տակ­ված օ­դա­նա­վի ա­ռան­ձին բե­կոր­ներ, իսկ այ­նու­հե­տեւ՝ հայտ­նա­բե­րել ՄԻԳ-29-ի հիմ­նա­կան մա­սը՝ օ­դա­չուի նս­տա­տե­ղով հան­դերձ։ Պարզ­վեց, որ օ­դա­չուն կա­տա­պուլ­տի չի են­թարկ­վել, նրա մա­սունք­նե­րը գտն­վում են օ­դա­նա­վի խցի­կում։

Ադր­բե­ջա­նի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը կազ­մա­կեր­պեց Ռա­շադ Ա­թա­քի­շիե­ւի հու­ղար­կա­վոր­ման հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյուն, ո­րին, սա­կայն, պե­տու­թյան ա­ռա­ջին դեմ­քե­րից ոչ ոք չմաս­նակ­ցեց։ Սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում եւ ո­րոշ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում այդ առ­թիվ հն­չե­ցին խիստ քն­նա­դա­տա­կան կար­ծիք­ներ։ Ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ Ու­զեիր Ջա­ֆա­րո­վը կաս­կա­ծի տակ ա­ռավ Ադր­բե­ջա­նի հա­մա­պա­տաս­խան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի գոր­ծու­նա­կու­թյու­նը եւ խայ­տա­ռա­կու­թյուն ո­րա­կեց այն, որ Բաք­վից ըն­դա­մե­նը 70 կի­լո­մետր հե­ռա­վո­րու­թյան վրա տե­ղի ու­նե­ցած ա­ղե­տի մա­սին ադր­բե­ջա­նա­կան հա­սա­րա­կու­թյու­նը տե­ղե­կա­նում է Թուր­քիա­յի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան տա­րա­ծած հա­ղոր­դագ­րու­թյուն­նե­րից։ 

Մա­մու­լում ար­ծարծ­վեց խոր­տակ­ված ինք­նա­թի­ռի այս­պես կոչ­ված ՙսեւ արկ­ղե­րը՚ փոր­ձաքն­նու­թյան ու­ղար­կե­լու թե­ման։ Իշ­խող կար­ծիքն այն է, որ այդ հար­ցով Ռու­սաս­տա­նի ա­ջակ­ցու­թյա­նը դի­մե­լու հարկ չկա, օ­դա­նա­վի ա­ղե­տի պատ­ճառ­նե­րը պետք է ու­սում­նա­սի­րեն կամ թուրք, կամ ո­րե­ւէ այլ երկ­րի մաս­նա­գետ­նե­րը, բայց ոչ՝ ռուս­նե­րը։ Կար­ծես թե կաս­կած կար, որ ՄԻԳ-29-ի կոր­ծա­նու­մը կապ ու­նի ռու­սա­կան կող­մի ինչ-որ գոր­ծո­ղու­թյան հետ։ Ա­վե­լի վաղ ադր­բե­ջա­նա­կան մա­մու­լում հրա­պա­րա­կում­ներ էին ե­ղել, որ օ­դա­նա­վի կոր­ծան­ման պա­հին Ռու­սաս­տա­նի` Կաս­պից նա­վա­տոր­մի­ղի ու­ժերն անց­կաց­նում էին զո­րա­վար­ժու­թյուն՝ ռա­դիոէ­լեկտ­րո­նա­յին պայ­քա­րի մջոց­նե­րի կի­րառ­մամբ։

Ե­րե­ւում է, ՄԻԳ-29-ի կոր­ծա­նու­մը խիստ ան­հան­գս­տաց­նում է Ադր­բե­ջա­նի քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թյա­նը, ո­րը տաս­նա­մյակ­ներ ի վեր լայ­նո­րեն քա­րո­զել է, որ ար­դիա­կա­նաց­վել են ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը։ Տպա­վո­րու­թյուն է, որ հան­րու­թյու­նը ոչ մի հա­վատ չի ըն­ծա­յում պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան տա­րա­ծած տե­ղե­կատ­վու­թյա­նը։ Այս ի­րա­վի­ճա­կում Ադր­բե­ջա­նի ռազ­մա­կան գե­րա­տես­չու­թյունն ա­վե­լի է խճճ­վել սե­փա­կան ստա­խո­սու­թյան ցան­ցե­րում։ Մի կող­մից պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րար­վել է, որ օ­դա­նա­վի կոր­ծան­ման պատ­ճառ­նե­րը հայտ­նի կդառ­նան ՙսեւ արկ­ղե­րի՚ պա­րու­նա­կած տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը մաս­նա­գի­տո­րեն վեր­ծա­նե­լուց հե­տո, մյուս կող­մից պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը կազ­մա­կեր­պել է տե­ղե­կատ­վա­կան ար­տա­հոսք, ըստ ո­րի՝ ՄԻԳ-29-ի կոր­ծան­ման ընդ­հա­նուր պատ­կերն ար­դեն իսկ պարզ է։ Հա­մա­ձայն ա­ռաջ քաշ­ված վար­կա­ծի՝ օդ բարձ­րա­ցած կոր­ծա­նի­չը թռիչ­քի ա­ռա­ջին իսկ րո­պե­նե­րին բախ­վել է թռ­չուն­նե­րի ե­րա­մի, ին­չի հետևան­քով ՙօ­դա­չուն ծանր մարմ­նա­կան վնաս­վածք է ստա­ցել՚։ Նա փոր­ձել է պա­հել օ­դա­նա­վի կա­ռա­վա­րու­մը, սա­կայն ստա­ցած վեր­քե­րի պատ­ճա­ռով ՙկորց­րել է ինք­նա­տի­րա­պե­տու­մը՚։ Փաս­տա­ցի ակ­նարկ­վում է, որ օ­դա­չուն մա­հա­ցել է թռիչ­քի ժա­մա­նակ, բայց թե ինչ­պե՞ս է նա ծանր մարմ­նա­կան վնաս­վածք­ներ ստա­ցել՝ չի ման­րա­մասն­վում։ Տե­ղե­կու­թյուն չկա նաեւ այն մա­սին, թե ով է այդ վար­կածն ա­ռաջ քա­շել, ե­թե ինք­նա­թի­ռի ՙսեւ արկ­ղե­րի՚ վեր­ծա­նու­թյուն դե­ռեւս չի կա­տար­վել։

Առ­հա­սա­րակ, ՄԻԳ-29-ի կոր­ծան­ման հետ կապ­ված այս ամ­բողջ պատ­մու­թյու­նից կա­րե­լի է մի եզ­րա­կա­ցու­թյան գալ՝ Ադր­բե­ջա­նի ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րի կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում ի­րա­վա­սու մաս­նա­գետ­ներ չկան։ Ռա­շադ Ա­թա­քի­շիե­ւը կա­ռա­վա­րա­կան պար­գե­ւի չի ար­ժա­նա­ցել, ին­չը ո­րո­շա­կի ազ­դակ է, որ իշ­խա­նու­թյու­նը նրա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը հա­մա­րել է ոչ պրո­ֆե­սիո­նալ։ Թռ­չուն­նե­րի ե­րա­մի հետ կոր­ծա­նի­չի բա­խու­մը կա­րո՞ղ էր ճա­կա­տագ­րա­կան լի­նել օ­դա­չուի հա­մար։ Ի՞նչ տե­ղե­կու­թյուն­ներ հայտ­նի կդառ­նան ՙսեւ արկ­ղե­րի՚ վեր­ծա­նու­մից հե­տո։ Ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը՝ Ադր­բե­ջա­նը եր­բե­ւէ կհ­րա­պա­րա­կայ­նաց­նի՞ ա­ղե­տի ի­րա­կան պատ­ճառ­նե­րը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Fri, 23 Aug 2019 16:31:13 +0000