comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Ուրբաթ, 30 Օգոստոսի 2019 http://artsakhtert.com Fri, 06 Dec 2019 17:39:55 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am "ՀԱ­ՄՈԶ­ՎԱԾ ԵՄ՝ ԿՈՒ­ՆԵ­ՆԱՆՔ ՄԵՐ Ե­ՐԱ­ԶԱՆՔ­ՆԵ­ՐԻ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏԸ" http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27357-2019-08-31-11-15-56 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27357-2019-08-31-11-15-56
Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Հար­ցազ­րույց Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի թեկ­նա­ծու Գրի­գո­րի ՍԱ­ՀԱ­ԿՅԱ­ՆԻ հետ։

- Պա­րոն Սա­հա­կյան, ին­չո՞ւ ո­րո­շե­ցիք ա­ռա­ջադ­րել Ձեր թեկ­նա­ծու­թյու­նը Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի պաշ­տո­նի հա­մար կա­յա­նա­լիք ա­ռա­ջի­կա ընտ­րու­թյուն­նե­րում։

- Եր­կար տա­րի­ներ ծա­ռա­յե­լով Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կում՝ որ­պես ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու, բա­վա­կա­նին փորձ եմ ձեռք բե­րել կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում։ Ա­կա­նա­տե­սը լի­նե­լով մեր քա­ղա­քա­կան կյան­քում տե­ղի ու­նե­ցող փո­փո­խու­թյուն­նե­րին, ինչ­պես նաև դի­տար­կե­լով հա­րա­զատ մայ­րա­քա­ղա­քում տե­ղի ու­նե­ցող զար­գա­ցում­նե­րը` չէի կա­րող ան­տար­բեր գտն­վել այդ ա­մե­նի հան­դեպ, ու ո­րո­շե­ցի բաց չթող­նել ըն­ձեռն­ված հնա­րա­վո­րու­թյու­նը և ա­ռա­ջադ­րել թեկ­նա­ծու­թյունս: Ըստ իս՝ քա­ղա­քա­պե­տի պաշ­տո­նը և այն պաշ­տո­նը, որ վա­րել եմ մինչ վեր­ջերս, հա­մա­հունչ են, շատ մոտ իմ կա­տա­րած աշ­խա­տան­քին։ Այ­սինքն՝ ղե­կա­վար­ման գոր­ծում ու­նեմ փորձ և բա­վա­կան գի­տե­լիք­ներ։

- Ըն­տր­վե­լու դեպ­քում ո՞րն է լի­նե­լու Ձեր ա­ռա­ջին քայ­լը։ Ա­ռաջ­նա­հերթ ի՞նչ խն­դիր­ներ եք նա­խա­տե­սել։
- Ա­ռա­ջին հար­ցը, ո­րին պետք է ձեռ­նա­մուխ լի­նենք, կա­ռա­վար­ման նոր ո­րա­կի և մշա­կույ­թի ձևա­վո­րումն է։ Հա­մայն­քի բնակ­չու­թյան առջև քա­ղա­քա­յին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հաշ­վետ­վո­ղա­կա­նու­թյան մշա­կույթ պետք է ձևա­վո­րել։ Պետք է ստեղ­ծել այն­պի­սի պայ­ման­ներ, որ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի գոր­ծա­ռույթ­նե­րը ճկուն դառ­նան, որ­պես­զի քա­ղա­քա­ցի­ներն ա­վե­լորդ ժա­մա­նակ չկորց­նեն քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի բա­ժին­նե­րին ու ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րին այս կամ այն հար­ցով դի­մե­լու ժա­մա­նակ։ Բնակ­չու­թյան հետ երկ­խո­սու­թյու­նը, թա­փան­ցիկ կա­ռա­վա­րու­մը պետք է դառ­նան օ­րի­նա­չա­փու­թյուն, ինչն էլ կն­պաս­տի քա­ղա­քա­յին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հան­դեպ մարդ­կանց վս­տա­հու­թյան բարձ­րաց­մա­նը։

- Այ­սօր­վա դրու­թյամբ, կա­րե­լի է ա­սել, ա­վա­գա­նու ինս­տի­տու­տը մեզ մոտ դեռևս չի կա­յա­ցել։ Այս ուղ­ղու­թյամբ ի՞նչ քայ­լեր են ձեռ­նարկ­վե­լու, ինչ­պի­սի՞ն է լի­նե­լու Ձեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը ա­վա­գա­նու հետ։
- Իմ կար­ծի­քով, ա­վա­գա­նու ինս­տի­տուտն ա­վե­լի կարևոր է, քան քա­ղա­քա­պե­տի պաշ­տո­նը։ Ցա­վոք, մեզ մոտ այն մի տե­սակ երկ­րորդ պլան է մղ­վել։ Հու­սով եմ՝ այդ ինս­տի­տու­տը թար­մաց­վե­լու է, ա­վա­գա­նու կազ­մում նոր ու­ժեր ի հայտ գա­լու դեպ­քում կփոխ­վի ի­րա­վի­ճա­կը։ Նկա­տել եմ, որ ա­ռա­ջի­կա Տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ընտ­րու­թյուն­նե­րին ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րի հա­մար ա­ռա­ջադր­ված թեկ­նա­ծու­նե­րը բա­վա­կա­նին ե­րի­տա­սարդ են։ Չեմ ա­սում, թե դա շատ վատ է, բայց բո­լոր դեպ­քե­րում թեկ­նա­ծու­նե­րի տա­րի­քա­յին ցեն­զը պետք է մի քիչ բարձր լի­նի։ Հա­ճե­լի կլի­ներ, ե­թե լի­նեին փոքր-ինչ փոր­ձա­ռու և տար­բեր մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րի տեր անձ­նա­վո­րու­թյուն­ներ։ Ստաց­վում է այն­պես, որ ա­վա­գա­նու ինս­տի­տու­տի ան­դամ­նե­րի մեծ մա­սը լի­նե­լու է 25 ու մի քիչ էլ բարձր տա­րի­քի, այ­սինքն` ա­վա­գա­նու նիս­տե­րը ե­րի­տա­սար­դա­կան նիս­տե­րի են նման­վե­լու։ Բա­ցի այդ, ի­րենց գոր­ծու­նեու­թյամբ ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րը պետք է նաև լավ խոր­հր­դա­տու լի­նեն քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի հա­մար։ Չգի­տեմ, այս հարցն ինձ շատ է մտա­հո­գում, և մտա­ծում եմ՝ գու­ցե ինչ-որ տեղ բաց­թո­ղում ենք թույլ տվել...

- Ըստ Ձեզ՝ հինգ տա­րուց հե­տո ինչ­պի­սի՞ Ստե­փա­նա­կերտ ենք ու­նե­նա­լու։
- Քա­նի որ ինձ հա­մար կարևոր սկզ­բունք եմ ընտ­րել քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի և սպա­սարկ­ման ո­լոր­տի զար­գա­ցու­մը, հա­մոզ­ված եմ, որ դրանք միան­շա­նակ կտա­նեն հա­մա­չափ զար­գաց­ման։ Ներ­կա դրու­թյամբ այդ հա­մա­չա­փու­թյու­նը բա­ցա­կա­յում է, իսկ երբ ու­նե­նանք քա­ղա­քի գլ­խա­վոր հա­տա­կա­գի­ծը, այն­ժամ կա­րող ենք Ստե­փա­նա­կեր­տի զար­գաց­ման հա­մա­չա­փու­թյունն ա­պա­հո­վել թե՜ կա­պի­տալ շի­նա­րա­րու­թյան, թե՜ բա­րե­կարգ­ման և թե՜ մյուս բնա­գա­վառ­նե­րում։ Ըստ իս՝ մայ­րա­քա­ղա­քը պետք է դառ­նա կա­նաչ գո­տի­նե­րով, ե­րի­տա­սար­դա­կան կենտ­րոն­նե­րով, ե­րե­խա­նե­րի հա­մար կա­ռուց­ված խա­ղահ­րա­պա­րակ­նե­րով, անհ­րա­ժեշտ քա­նա­կի նա­խադպ­րո­ցա­կան հիմ­նարկ­նե­րով հա­մա­չափ զար­գա­ցած ու հար­մա­րա­վետ քա­ղաք։ Նա­խադպ­րո­ցա­կան հիմ­նարկ­ներ պետք է լի­նեն քա­ղա­քի բո­լոր թա­ղա­մա­սե­րում, որ­պես­զի մար­դիկ ստիպ­ված չլի­նեն ե­րե­խա­յին մի թա­ղա­մա­սից հե­ռա­վոր մի այլ թա­ղա­մա­սի ման­կա­պար­տեզ տա­նել։ Դա կարևոր գոր­ծոն եմ հա­մա­րում։ Հա­մոզ­ված եմ՝ ըն­տր­վե­լու դեպ­քում մենք կու­նե­նանք մեր ե­րա­զանք­նե­րի Ստե­փա­նա­կեր­տը։

- Ձեր ա­սե­լիքն ընտ­րող­նե­րին։
- Կոչ եմ ա­նում բնակ­չու­թյա­նը՝ ակ­տի­վո­րեն մաս­նակ­ցել ընտ­րու­թյուն­նե­րին և ա­պա­հո­վել ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյու­նը։ Ընտ­րե­լու ժա­մա­նակ գե­րա­դա­սել ընդ­հա­նու­րի շա­հը և ոչ թե ա­ռաջ­նորդ­վել զուտ անձ­նա­կա­նով։ Մեր քա­ղա­քը պետք է դառ­նա մի այն­պի­սի ան­կյուն, որ­տեղ բո­լորն ի­րար հա­րա­զատ են: Յու­րա­քան­չյուրն ի­րեն պետք է տեր զգա, մաս­նակ­ցի հա­մայն­քին վե­րա­բե­րող բո­լոր ո­րո­շում­նե­րի կա­յաց­մա­նը։ Հա­մայն­քը դուք եք՝ սի­րե­լի ստե­փա­նա­կերտ­ցի­ներ, մենք ենք, բո­լորս ենք։ Ու­րեմն ե­կեք միա­սին կեր­տենք Ստե­փա­նա­կեր­տի ա­պա­գան և այն դարձ­նենք մեր ե­րա­զանք­նե­րի քա­ղա­քը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Sat, 31 Aug 2019 11:13:17 +0000
ՆՈՐ ՈՒ­ՍՈՒՄ­ՆԱ­ԿԱ­ՆԸ ՍԿՍ­ՎՈՒՄ Է ՀԻՆ ԽՆ­ԴԻՐ­ՆԵ­ՐՈՎ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27356-2019-08-31-11-11-37 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27356-2019-08-31-11-11-37 ՆՈՐ ՈՒ­ՍՈՒՄ­ՆԱ­ԿԱ­ՆԸ ՍԿՍ­ՎՈՒՄ Է ՀԻՆ ԽՆ­ԴԻՐ­ՆԵ­ՐՈՎ
Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Նոր ու­սում­նա­կան տար­վա նա­խա­շե­մին հան­րա­պե­տու­թյան շր­ջան­նե­րում և մայ­րա­քա­ղա­քում անց­կաց­վե­ցին ու­սու­ցիչ­նե­րի ա­վան­դա­կան օ­գոս­տո­սյան խոր­հր­դա­ժո­ղով­ներ: Քն­նար­կում­ներն ան­ցան ԱՀ ԿԳՍ նա­խա­րա­րի, փոխ­նա­խա­րա­րի, ԳԹԿ տնօ­րե­նի մաս­նակ­ցու­թյամբ: Ամ­փոփ­վե­ցին նա­խորդ` 2018-2019 ուս­տա­րում կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րը, վեր հան­վե­ցին հին ու նոր խն­դիր­նե­րը, ներ­կա­յաց­վե­ցին դի­տար­կում­ներ, ար­վե­ցին ա­ռա­ջար­կու­թյուն­ներ, մատ­նանշ­վե­ցին նոր` 2019-2020 ու­սում­նա­կան տար­վա ա­նե­լիք­նե­րը:

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՄՆԱԼ ՀՐԱՏԱՊ
Ո­լոր­տում առ­կա ա­մե­նաա­ռաջ­նա­յին խն­դիր­նե­րից ԱՀ ԿԳՍ նա­խա­րար Նա­րի­նե Ա­ղա­բա­լյա­նը մատ­նան­շեց նա­խադպ­րո­ցա­կան կր­թու­թյու­նը: Թե­կուզ վեր­ջին տաս­նա­մյա­կում զգա­լի աշ­խա­տանք­ներ են կա­տար­վել ցան­ցի ընդ­լայն­ման ուղ­ղու­թյամբ, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, խն­դի­րը մնում է հրա­տապ, ո­րով­հետև դեռևս մեր հան­րա­պե­տու­թյու­նում ա­վե­լի քան 3000 ե­րե­խա ընդգրկված չէ նա­խադպ­րո­ցա­կան կր­թու­թյան մեջ` ման­կա­պար­տեզ­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան պատ­ճա­ռով: Չնա­յած այս տա­րի էլ ման­կա­պար­տեզ­ներ կբաց­վեն և՜ մայ­րա­քա­ղա­քում, և՜ շր­ջան­նե­րում, այ­նուա­մե­նա­յիվ, վի­ճա­կը բա­վա­րար հա­մա­րել չի կա­րե­լի, ա­ռանձ­նա­պես` Ստե­փա­նա­կեր­տում: Հրա­տապ է նաև մայ­րա­քա­ղա­քում ման­կա­պար­տեզ­նե­րի տե­ղա­բաշխ­վա­ծու­թյան հար­ցը: Նա­խա­րա­րը տե­ղե­կաց­րեց, որ հա­ջորդ տա­րի­նե­րին նոր մի­ջոց­ներ պետք է ներգ­րա­վեն` մայ­րա­քա­ղա­քի տար­բեր մա­սե­րում նոր ման­կա­պար­տեզ­ներ կա­ռու­ցե­լու հա­մար: Այս ա­ռու­մով նույնն է վի­ճա­կը նաև դպ­րոց­նե­րի մա­սով: Նա­խա­տես­վում է և այս տա­րի կսկ­վի նոր դպ­րո­ցի շի­նա­րա­րու­թյուն Շ. Ազ­նա­վու­րի ան­վան մշա­կույ­թի կենտ­րո­նի հարևա­նու­թյամբ, որ­տեղ նաև ման­կա­պար­տեզ է նա­խա­տես­վում:

Նա­խադպ­րո­ցա­կան կր­թու­թյան խն­դիր­նե­րը միայն շեն­քա­յին չեն: Ամ­բող­ջու­թյամբ պետք է վե­րա­նայ­վեն ծրագ­րե­րը, ե­րե­խա­նե­րի հաշ­վառ­ման, հեր­թագր­ման, ըն­դու­նե­լու­թյան կար­գը և ընդ­հան­րա­պես նա­խա­րա­րու­թյան մո­տե­ցու­մը:

ԿԱԴ­ՐԵ­ՐԻ ՊԱ­ԿԱ­ՍԸ
ՙՉՈ­ՔԵԼ Է՚ ՆԱԵՎ
ՄԱՅ­ՐԱ­ՔԱ­ՂԱ­ՔԻ ԴՌԱ­ՆԸ
ՙՀան­րակր­թու­թյան ա­մե­նա­մեծ խն­դի­րը կադ­րե­րի պա­կասն է, որն ար­դեն Ստե­փա­նա­կեր­տի դռ­նե­րին էլ է չո­քել,-ա­սում է փոխ­նա­խա­րար Մի­քա­յել Համ­բար­ձու­մյա­նը:- Ու­սուց­չի հա­րյու­րա­վոր թա­փուր տե­ղեր կան Քա­շա­թա­ղի, Շա­հու­մյա­նի և, ընդ­հան­րա­պես, բո­լոր շր­ջան­նե­րում: Բնա­գի­տա­կան ցիկ­լի ա­ռար­կա­նե­րի հա­մար ար­դեն շատ դժ­վա­րու­թյամբ են մաս­նա­գետ գտ­նում նաև Ստե­փա­նա­կեր­տում: Այդ ա­ռար­կա­նե­րի վե­րա­բե­րյալ պետք է փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տար­վեն ոչ միայն դպ­րոց­նե­րում, այլև մեր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րում՚:
ՙԻ­րա­վի­ճա­կը կրի­տի­կա­կան է, և պետք է շտապ մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կենք, ու չի բա­ցառ­վում, որ մենք ոչ ման­կա­վար­ժա­կան ո­րա­կա­վո­րում ու­նե­ցող մաս­նա­գետ­նե­րին` պո­լի­տեխ­նիկ, ֆիզ­տեխ ա­վար­տած մարդ­կանց հնա­րա­վո­րու­թյուն տանք մտ­նե­լու դպ­րոց` զու­գա­հե­ռա­բար ա­պա­հո­վե­լով նրանց ման­կա­վար­ժա­կան վե­րա­պա­տա­րաս­տու­մը՚,- տե­ղե­կաց­նում է նա­խա­րա­րը: Նա­խա­րա­րու­թյու­նը 2019-2020 տա­րին հայ­տա­րա­րել է ֆի­զի­կա­յի տա­րի և լայ­նա­մասշ­տաբ մի­ջո­ցա­ռում­ներ է ի­րա­կա­նաց­նե­լու թե՜ ու­սու­ցիչ­նե­րի վե­րա­պատ­րաստ­ման, թե՜ ա­շա­կերտ­նե­րի հետ աշ­խա­տան­քի, թե՜ տար­բեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան ծրագ­րե­րի ա­ռու­մով:

ՆԵ­ՐԱ­ՌԱ­ԿԱՆ ԿՐ­ԹՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ ԲԱՐԴ ՀԱ­ՄԱ­ԿԱՐԳ Է
Հարց բարձ­րաց­վեց, որ ո­րոշ ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում բա­ցա­կա­յում են նե­րա­ռա­կան մաս­նա­գետ­նե­րը. նկա­տի ու­նեն հո­գե­բան, հա­տուկ ման­կա­վարժ, սո­ցիա­լա­կան ման­կա­վարժ: ԳԹԿ տնօ­րեն Յու­րի Քա­րա­մյա­նը հա­մա­ձայն է` որ­տեղ առ­կա է ա­ռանձ­նա­հա­տուկ պայ­ման­նե­րի կա­րիք ու­նե­ցող թե­կուզ մեկ ա­շա­կերտ, պետք է գոր­ծի այդ մաս­նա­գետ­նե­րի խում­բը: ՙԲայց դրա հետ միա­սին պետք է ի­մա­նալ, որ նե­րա­ռա­կան կր­թու­թյու­նը այս մաս­նա­գետ­նե­րը չեն ի­րա­կա­նաց­նում, այլ` ու­սու­ցիչ­նե­րը: Մաս­նա­գետ­նե­րը կա­րող են միայն օ­ժան­դա­կու­թյուն ցույց տալ, նրանք ծա­ռա­յու­թյուն­ներ են մա­տու­ցում: Ու­սու­ցում ի­րա­կա­նաց­նո­ղն ու­սու­ցիչն է: Ու­սու­ցիչ­ներն ընդ­հան­րա­պես պատ­րաստ չեն նե­րա­ռա­կան կր­թու­թյա­նը, և մեր մեծ խն­դի­րը դա է՚,-ա­սում է նա: Այդ նպա­տա­կով ան­ցած ուս­տա­րում նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից մեծ վե­րա­պատ­րաս­տում­ներ են ե­ղել և կշա­րու­նակ­վեն: Պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն կա բու­հե­րի ղե­կա­վա­րու­թյան հետ, որ ման­կա­վար­ժա­կան բո­լոր մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րում անց­նեն նե­րա­ռա­կան կր­թու­թյան դա­սըն­թաց­ներ: Ոչ թե վե­րա­պատ­րաս­տեն ու­սու­ցիչ­նե­րին, այլ պատ­րաս­տեն ու­սու­ցիչ­ներ: Նե­րա­ռա­կան կր­թու­թյուն` նշա­նա­կում է կր­թու­թյուն բո­լո­րի հա­մար:

Ա­ՄԵ­ՆԱ­ԿԱ­ՐԵ­ՎՈ­ՐԸ Ե­ՐԵ­ԽԱ­ՅԻ Ա­ՌՈՂ­ՋՈՒ­ԹՅՈՒՆՆ Է
Ման­կա­վարժ­նե­րի կող­մից ա­նընդ­հատ բարձ­րաց­վում է դա­սագր­քե­րի, ծրագ­րե­րի ծան­րա­բեռն­վա­ծու­թյան հար­ցը, մի բան, որն Ար­ցա­խի կր­թա­կան գե­րա­տես­չու­թյան ի­րա­վա­սու­թյան տակ չէ: Նա­խա­րա­րը տե­ղե­կաց­րեց, որ մինչև 2023 թվա­կա­նը ՀՀ-ում կփոխ­վեն չա­փո­րո­շիչ­ներն ու ծրագ­րե­րը, ա­վե­լի կթեթևաց­վեն: Սա­կայն հար­ցեր կան, որ հենց տե­ղե­րում կա­րող են լու­ծում գտ­նել: Օ­րի­նակ` դա­սա­ցու­ցակ­նե­րի կազ­մու­մը: Դրանք պետք է կազմ­վեն` ել­նե­լով ա­շա­կերտ­նե­րի և ոչ թե ու­սու­ցիչ­նե­րի հար­մա­րու­թյու­նից: Այս տա­րի ներդ­նե­լու են ՙԴպ­րո­ցա­կան սնունդ՚ պի­լո­տա­յին ծրա­գի­րը հ. 9 դպ­րո­ցում: Հա­ջո­ղե­լու դեպ­քում կտա­րա­ծեն մյուս կր­թօ­ջախ­նե­րում:


ԱՇ­ԽԱ­ՏԱ­ՎԱՐ­ՁԻ
ԲԱՐՁ­ՐԱ­ՑՈՒմ 10 %-ՈՎ
Նա­խա­րար Ն. Ա­ղա­բա­լյա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ սեպ­տեմ­բե­րի 1-ից, ինչ­պես ՀՀ-ում, այն­պես էլ Ար­ցա­խում,10 %-ով բարձ­րաց­վե­լու է ու­սու­ցիչ­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձը: Չն­չին բարձ­րա­ցում է, բայց դրա հա­մար լրա­ցու­ցիչ 1 մլրդ գու­մար պետք նե­րառ­նել բյու­ջեի մեջ: ՀՀ-ում դա վե­րա­բե­րում է բա­ցա­ռա­պես հան­րակր­թու­թյան ու­սու­ցիչ­նե­րին: Ար­ցա­խում 5 %-ով բարձ­րաց­վե­լու է տնօ­րե­ննե­րի և վար­չա­կան աշ­խա­տող­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձը, բայց բյու­ջեի քն­նարկ­ման ժա­մա­նակ վե­րա­նա­յե­լու են աշ­խա­տա­վար­ձե­րի հաշ­վարկ­ման գոր­ծա­կից­նե­րը, և չի բա­ցառ­վում, որ տնօ­րեն­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձի ո­րո­շա­կի աճ լի­նի այդ գոր­ծա­կից­նե­րի հաշ­վին:

ԻՍԿ ՎԱ­ՂԸ
ՍԵՊ­ՏԵՄ­ԲԵ­ՐԻ 1-Ն Է
Կր­թա­կան ո­լոր­տում հիմ­նախն­դիր­նե­րը բազ­մա­թիվ են: Այդ­պես ե­ղել է բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում: Կարևո­րը, որ դրանք ինք­նա­հո­սի չթողն­վեն և լի­նի լու­ծե­լու կամք ու ցան­կու­թյուն: Ա­շա­կեր­տին չի հե­տաք­րք­րում ու­սուց­չի աշ­խա­տա­վար­ձը: Նա ու­զում է, որ ի­րեն դա­սա­վան­դի խե­լա­ցի, լա­վա­տես, իր շուր­ջը լույս ու ջեր­մու­թյուն սփ­ռող անձ­նա­վո­րու­թյուն: Ա­ռա­քե­լու­թյու­նը լավ գի­տակ­ցող ու­սու­ցիչն էլ (իսկ նրանց թի­վը քիչ չէ Ար­ցա­խում) դպ­րոց ոտք է դնում այս գի­տակ­ցու­թյամբ:
Վա­ղը սեպ­տեմ­բե­րի 1-ն է: Ար­ցա­խի բո­լոր դպ­րոց­նե­րում կհն­չի ա­ռա­ջին զան­գը: Այն ա­վե­լի խոր­հր­դա­վոր կլի­նի շուրջ 2400 ա­ռա­ջին դա­սա­րան­ցի­նե­րի հա­մար, ո­րոնք սր­տի թր­թի­ռով ա­ռա­ջին ան­գամ ոտք կդ­նեն դպ­րո­ցի շե­մին: Լու­սա­վոր և ակ­նա­կա­լու­մով լի հա­յաց­քով շնոր­հա­վո­րենք մի­մյանց աշ­նա­նա­յին մեր յու­րա­տե­սակ ե­ռա­տո­նի` Գի­տե­լի­քի ու դպ­րու­թյան, Նոր ու­սում­նա­կան տար­վա մեկ­նար­կի և Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան օր­վա առ­թիվ:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Sat, 31 Aug 2019 11:08:51 +0000
ԻՐԱՆԸ ԼՈՒՐՋ ՀԱԿԱՔԱՅԼ Է ԱՆՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27355-2019-08-31-11-03-13 http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27355-2019-08-31-11-03-13 ԻՐԱՆԸ ԼՈՒՐՋ ՀԱԿԱՔԱՅԼ Է ԱՆՈՒՄ
Վահ­րամ Ա­ԹԱ­ՆԵ­ՍՅԱՆ

ԻՌ­ՆԱ պե­տա­կան գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը տա­րա­ծել է ան­նա­խա­դեպ տե­ղե­կատ­վու­թյուն. ա­ռա­ջի­կա ու­սում­նա­կան տա­րուց Ի­րա­նի Ա­րե­ւե­լյան Ադր­բե­ջան նա­հան­գի դպ­րոց­նե­րում կսկս­վի թուրք-ադր­բե­ջա­նե­րեն լեզ­վի ու­սու­ցու­մը։ Նման ո­րո­շում ստո­րագ­րել է Ի­րա­նի իս­լա­մա­կան հան­րա­պե­տու­թյան կր­թու­թյան նա­խա­րա­րը։ Հիմք է ծա­ռա­յել ԻԻՀ նա­խա­գահ Ռո­հա­նիի՝ տա­րա­ծաշր­ջա­նի բնակ­չու­թյա­նը տված նա­խընտ­րա­կան խոս­տու­մը։

Ըստ պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյան՝ թուրք-ադր­բե­ջա­նե­րեն լեզ­վի ու­սու­ցու­մը նա­խա­տես­վում է ի­րա­կա­նաց­նել տար­րա­կան դպ­րո­ցի չոր­րորդ եւ միջ­նա­կար­գի ին­նե­րորդ դա­սա­րան­նե­րում՝ շա­բա­թա­կան եր­կու, տար­վա կտր­ված­քով՝ ըն­դա­մե­նը վաթ­սուն դա­սա­ժամ։ Ի­րա­նա­կան Ադր­բե­ջա­նում ան­ցյալ դա­րի 40-ա­կան թվա­կան­նե­րից ի վեր թուրք-ադր­բե­ջա­նե­րեն լեզ­վի պե­տա­կան ու­սուց­ման ծրա­գիր գոր­ծի է դր­վում ա­ռա­ջին ան­գամ։ Տե­ղաշր­ջա­նի բնակ­չու­թյան մայ­րե­նի լեզ­վով կր­թու­թյուն ստա­նա­լու ի­րա­վուն­քի հար­ցը մշ­տա­պես ար­ծարծ­վել է Ի­րա­նի դեմ քա­րոզ­չա­կան նպա­տակ­նե­րով։ Այս ի­մաս­տով ա­ռա­վե­լա­պես աչ­քի է ընկ­նում Բաք­վի գի­տամտա­վո­րա­կան եւ քա­ղա­քա­կան մի ո­րո­շա­կի շր­ջա­նակ, ո­րը, բնա­կա­նա­բար, ոչ ա­ռանց իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ի­մա­ցու­թյան եւ ջա­տա­գո­վու­թյան, տո­գոր­ված է այս­պես կոչ­ված ՙմիաս­նա­կան հայ­րե­նի­քի վե­րա­կերտ­ման՚ գա­ղա­փա­րով։ Այդ քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն ա­վե­լի բա­ցա­հայտ ի­րա­կա­նաց­վում էր 1990-ա­կան­նե­րի սկզ­բին, երբ Բաք­վում իշ­խում էր բա­ցա­հայտ պան­թուր­քիզմ քա­րո­զող ԱԺՃ-ն՝ Ա­բուլ­ֆազ Էլ­չի­բե­յի գլ­խա­վո­րու­թյամբ։

1993թ. հու­լի­սին պե­տա­կան հե­ղաշ­րջ­ման մի­ջո­ցով տի­րե­լով իշ­խա­նու­թյա­նը, Հեյ­դար Ա­լիե­ւը խս­տո­րեն սահ­մա­նա­փա­կեց Ի­րա­նի դեմ Բաք­վից տար­վող հա­կա­քա­րոզ­չու­թյու­նը։ Դա հնա­րա­վո­րու­թյուն տվեց, որ Ար­ցա­խի դեմ պա­տե­րազ­մում Ադր­բե­ջանն Ի­րա­նից ո­րո­շա­կի քա­ղա­քա­կան եւ նույ­նիսկ ռազ­մա­կան օ­ժան­դա­կու­թյուն ստա­նա, բայց ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թյունն էր։ Ի­րանն ար­տո­նեց տաս­նյակ հա­զա­րա­վոր ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի ան­կա­նոն ան­ցումն իր տա­րածք, որ­տեղ այդ մար­դիկ գտան գթա­ռատ վե­րա­բեր­մունք։ Այ­նու­հե­տեւ Ի­րանն իր վրա է վերց­րել ադր­բե­ջա­նա-ղա­րա­բա­ղյան զին­ված հա­կա­մար­տու­թյան գո­տուց Բաք­վի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի կող­մից կա­նո­նա­վո­րա­պես տար­հան­ված ադր­բե­ջան­ցի բնակ­չու­թյան կեն­սա­պա­հով­ման պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը՝ նրանց հա­մար կա­ռու­ցե­լով վրա­նա­յին ճամ­բար­ներ եւ հո­գա­լով կե­ցու­թյան, բժշ­կա­կան օգ­նու­թյան հետ կապ­ված բո­լոր հար­ցե­րը։ Ի­րա­նի ա­ջակ­ցու­թյու­նը փաս­տա­ցի փր­կեց Հեյ­դար Ա­լիե­ւի իշ­խա­նու­թյու­նը, քա­նի որ հա­կա­ռակ պա­րա­գա­յում եր­կու-ե­րեք հա­րյուր հա­զար մարդ կա­րող էր թափ­վել Բա­քու եւ սո­ցիա­լա­կան խռո­վու­թյուն բարձ­րաց­նել, ինչն, ան­կաս­կած, կսա­սա­ներ նոր-նոր ամ­րապ­նդ­վող ա­լիե­ւյան իշ­խա­նու­թյան հիմ­քե­րը։

Ին­չո՞վ Բա­քուն վար­ձա­հա­տույց ե­ղավ։ Ակն­հայտ ե­րախ­տա­մո­ռու­թյամբ, քա­նի որ Բա­քու-Ջեյ­հան նավ­թա­մու­ղի գոր­ծար­կու­մից եւ ա­ռա­ջին մեկ մի­լիարդ դո­լար շա­հույթն ստա­նա­լուց հե­տո Իլ­համ Ա­լիե­ւի իշ­խա­նու­թյու­նը թար­մաց­րեց ՙմիաս­նա­կան հայ­րե­նի­քի վե­րա­կերտ­ման՚ թե­ման՝ մշ­տա­պես սպառ­նա­լով, որ Ի­րա­նի դեմ ա­րեւմ­տյան կոա­լի­ցիա­յի կող­մից ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ սկ­սե­լու պա­րա­գա­յում ՙոտ­քի կհա­նի ի­րա­նա­կան Ադր­բե­ջա­նի եղ­բայ­րա­կան ժո­ղովր­դին՚։ Ե­րե­ւում է, Թեհ­րա­նում ա­մե­նայն լր­ջու­թյամբ են գնա­հա­տում Ի­րա­նի մաս­նատ­ման վտան­գը։ Գաղտ­նիք չէ, որ ա­րեւմ­տյան եւ իս­րա­յե­լա­կան հա­տուկ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը գոր­ծա­կա­լա­կան մեծ ցանց են ստեղ­ծել Բաք­վում՝ ուղղ­ված Ի­րա­նի դեմ։ Այդ քայ­լե­րը քա­րոզ­չա­կան ի­մաս­տով պաշտ­պան­վում են ա­րեւմ­տյան, ա­ռանձ­նա­պես ա­մե­րի­կյան մա­մու­լի կող­մից։ Հիմ­նա­կան թե­ման ի­րա­նա­կան Ադր­բե­ջա­նի բնակ­չու­թյան էթ­նիկ ինք­նու­թյան պահ­պան­ման խն­դիրն է։ Այդ կերպ փորձ է ար­վում ի­րա­նա­կան Ադր­բե­ջա­նում սադ­րել ան­ջա­տո­ղա­կան շար­ժում­ներ։ Նպա­տա­կը մեկն է՝ ա­ռա­վե­լա­գույն ճն­շում գոր­ծադ­րել Ի­րա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի նկատ­մամբ։

Մին­չեւ վեր­ջերս Ի­րա­նը հա­կա­դար­ձում էր ոչ միայն ոս­տի­կա­նա­կան եւ հա­տուկ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի ու­ժե­րի ներգ­րավ­մամբ, այ­լեւ հիմ­նա­կա­նում կրո­նա­կան միաս­նա­կա­նու­թյան քա­րոզ­չու­թյամբ։ Ինչ­պես հաս­կաց­վում է ԻՌ­ՆԱ-ի տա­րա­ծած հա­ղոր­դագ­րու­թյու­նից, Թեհ­րա­նում կա­յաց­վել է սկզ­բուն­քա­յին ո­րո­շում՝ թույլ չտալ Ա­րե­ւե­լյան Ադր­բե­ջան նա­հան­գի բնակ­չու­թյան շր­ջա­նում ազ­գայ­նա­կա­նու­թյան ո­րե­ւէ դր­սե­ւո­րում։ Կա­տար­վում է Ի­րա­նի հա­մար էա­կան հե­ռան­կար բա­ցող քայլ՝ տե­ղաշր­ջա­նի բնակ­չու­թյունն ստա­նում է մայ­րե­նի՝ թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան լեզ­վով սահ­մա­նա­փակ կր­թու­թյուն ստա­նա­լու ի­րա­վունք։ Ի­րա­նը փաս­տա­ցի ՙհան­գց­նում է հր­դե­հը՚՝ նախ­քան այն կա­րող էր բռնկ­վել։ Ի­րա­նի քա­ղա­քա­կան օ­րա­կարգ է մտ­նում էթ­նիկ փոք­րա­մաս­նու­թյուն­նե­րի ինք­նու­թյու­նը պե­տա­կա­նո­րեն ե­րաշ­խա­վո­րե­լու եւ հո­վա­նա­վո­րե­լու խն­դի­րը։ Դա Ի­րա­նի մաս­նատ­ման ծրա­գի­րը չե­զո­քաց­նե­լու ուղ­ղու­թյամբ մեծ ծրագ­րի ա­ռա­ջին դր­սե­ւո­րում­նե­րից մեկն է։

Ինչ­պե՞ս կար­ձա­գան­քի պաշ­տո­նա­կան Բա­քուն Ի­րա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան այդ ո­րոշ­մա­նը։ Կկա­տա­րի՞ ըն­դա­ռաջ քայլ։ Դա­տե­լով ադր­բե­ջա­նա­կան մա­մու­լի ար­ձա­գանք­նե­րից, Բաք­վում Ի­րա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րոշ­մամբ այն­քան էլ խան­դա­վառ­ված չեն։ Չէ՞ որ դրա­նով փակ­վում է մշ­տա­կան շա­հար­կում­նե­րի հնա­րա­վո­րու­թյու­նը։ Բայց Ի­րա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րո­շու­մը բա­ցա­հայտ քն­նա­դա­տե­լու քա­ջու­թյուն Բաք­վում չկա։ Ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, Բա­քուն փոր­ձե­լու է կր­թա­կան օ­ժան­դա­կու­թյան ան­վան տակ ազ­դե­ցու­թյուն տա­րա­ծել ի­րա­նա­կան Ադր­բե­ջա­նի կր­թա­կան հա­մա­կար­գի վրա։ Թեհ­րա­նը կգ­նա՞ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան, թե՞ խս­տո­րեն կպահ­պա­նի սե­փա­կան կր­թա­կան հա­մա­կար­գի ինք­նա­տի­պու­թյու­նը։
Ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, գոր­ծե­լու է երկ­րորդ տար­բե­րա­կը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Sat, 31 Aug 2019 11:00:02 +0000
ՁԵ­ՎԱ­ՎՈՐ­ՎԵԼ ԵՆ ԸՆՏ­ՐԱ­ԿԱՆ ՏԵ­ՂԱ­ՄԱ­ՍԵ­ՐԸ, ՃՇՏ­ՎԵԼ ԹԵԿ­ՆԱ­ԾՈՒ­ՆԵ­ՐԻ ԹԻ­ՎԸ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27354-2019-08-31-10-58-11 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27354-2019-08-31-10-58-11 Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Օ­գոս­տո­սի 29-ին տե­ղի ու­նե­ցավ ԱՀ կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի հեր­թա­կան նիս­տը` հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հին փո­խա­րի­նող Ե­ղի­շե Ար­զու­մա­նյա­նի նա­խա­գա­հու­թյամբ: Նիս­տին ներ­կա էին ԿԸՀ ան­դամ­ներ, տա­րած­քա­յին ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րի նա­խա­գահ­ներ, ԿԸՀ պա­տաս­խա­նա­տու աշ­խա­տող­ներ և ԶԼՄ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:

Նախ­քան օ­րա­կար­գի հիմ­նա­կան հար­ցե­րին անց­նե­լը, նիս­տի մաս­նա­կից­նե­րը լսե­ցին Ե­ղի­շե Ար­զու­մա­նյա­նի տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը սեպ­տեմ­բե­րի 8-ին կա­յա­նա­լիք Տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ընտ­րու­թյուն­նե­րի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ըն­թաց­քի մա­սին։
Ինչ­պես հայտ­նի է, ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­նե­րը կանց­կաց­վեն հան­րա­պե­տու­թյան բո­լոր 228 հա­մայ­նք­նե­րում։ Հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի հա­մար գրանց­ված 416 թեկ­նա­ծու­նե­րից 6-ը ինք­նա­բա­ցարկ է ներ­կա­յաց­րել, իսկ ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րի հա­մար գրանց­ված 1401 թեկ­նա­ծու­նե­րից 7 թեկ­նա­ծուի գրան­ցումն ու­ժը կորց­րած է ճա­նաչ­վել։
Հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի 410 թեկ­նա­ծու­նե­րից 155-ը (37,8 %) գոր­ծող հա­մայն­քի ղե­կա­վար­ներ են, 15 թեկ­նա­ծու­ներ (3,7 %) կա­նայք են: 96 հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի թեկ­նա­ծու (23,4 %) ՙԱ­զատ հայ­րե­նիք՚ կու­սակ­ցու­թյան ան­դամ է, 14-ը (3,4 %)՝ Ար­ցա­խի ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թյան, 11-ը (2,7%)՝ ՙՀայ Հե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թյուն՚ կու­սակ­ցու­թյան, 278-ը (67,8%) ան­կու­սակ­ցա­կան են։

228 հա­մայն­քում գրանց­վել է 410 հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի թեկ­նա­ծու, ընդ ո­րում՝ 105 հա­մայն­քում ա­ռա­ջադր­վում է մե­կա­կան թեկ­նա­ծու, 76 հա­մայն­քում՝ 2-ա­կան, 39 հա­մայն­քում՝ 4-ա­կան, 33 հա­մայն­քում՝ 3-ա­կան և 5 հա­մայն­քում հինգ և ա­վե­լի հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի թեկ­նա­ծու­ներ։ Գրանց­ված 1401 ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րի թեկ­նա­ծու­նե­րից 106 հա­մայն­քում ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րի 5-ա­կան թեկ­նա­ծու է ա­ռա­ջադր­վել, 29 հա­մայն­քում՝ 6-ա­կան թեկ­նա­ծու, 19 հա­մայն­քում՝ 7-ա­կան թեկ­նա­ծու, ևս 19 հա­մայն­քում՝ 8-ա­կան թեկ­նա­ծու և 18 հա­մայն­քում՝ 9-ից մինչև 44 ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րի թեկ­նա­ծու­ներ։ Բո­լոր 228 հա­մայ­նք­նե­րում, հա­մա­ձայն ընտ­րա­կան օ­րենս­գր­քի, ձևա­վոր­վել է 277 ընտ­րա­կան տե­ղա­մաս, ո­րոնք կա­պա­հով­վեն անհ­րա­ժեշտ պա­րա­գա­նե­րով։

Ընդ­հա­նուր առ­մամբ՝ 277 ընտ­րա­կան տե­ղա­մա­սում ընդգրկվել են 2155 տե­ղա­մա­սա­յին ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­ներ, ո­րոն­ցից 1524-ը՝ ի­գա­կան սե­ռի (կամ 70,7%), 631-ը՝ (29,3%) ա­րա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։
Պա­հի դրու­թյամբ ԿԸՀ-ում հա­վա­տար­մագր­վել է 10 զանգ­վա­ծա­յին լրատ­վա­մի­ջոց և տե­ղա­կան դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նող 4 կազ­մա­կեր­պու­թյուն, որ­տեղ ընդգրկված է 160 դի­տորդ։ Ար­դեն իսկ հա­վա­տար­մագր­վել է մի­ջազ­գա­յին դի­տոր­դա­կան ա­ռա­քե­լու­թյան 2 մար­մին՝ ընդգրկված 75 դի­տոր­դով, ընդ ո­րում՝ ա­ռա­ջին ան­գամ Ար­ցա­խում ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­նե­րին մի­ջազ­գա­յին դի­տոր­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն է մաս­նակ­ցե­լու։ Նախ­նա­կան տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, ըստ Ե. Ար­զու­մա­նյա­նի, մի­ջազ­գա­յին դի­տորդ­նե­րի թի­վը դեռ կա­վե­լա­նա։

Նիս­տում քն­նարկ­վել և սահ­ման­վել են 2019թ. սեպ­տեմ­բե­րի 8-ին անց­կաց­վե­լիք ԱՀ տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի ընտ­րու­թյուն­նե­րի քվեա­թեր­թիկ­նե­րի նմուշ­նե­րը: Հա­մայն­քի ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րի քվեա­թեր­թիկ­նե­րը կու­նե­նան սպի­տակ գույն, հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի ընտ­րու­թյուն­նե­րի քվեա­թեր­թիկ­նե­րը վար­դա­գույն են լի­նե­լու:

Նիս­տում քն­նարկ­ված հա­ջորդ հար­ցը վե­րա­բե­րում էր Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան Սահ­մա­նադ­րու­թյան 48-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ և 3-րդ մա­սե­րում փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րե­լու նա­խագ­ծի (հար­ցի) քա­ղա­քա­ցիա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյան կար­գով կազ­մա­կերպ­ված ստո­րագ­րա­հա­վա­քի ստո­րագ­րու­թյուն­նե­րի վա­վե­րա­կա­նու­թյու­նը պար­զե­լու նպա­տա­կով ի­րա­կա­նաց­ված ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րին, ո­րի ար­դյուն­քում նա­խա­ձեռ­նող խմ­բի կող­մից ներ­կա­յաց­ված 21049 ստո­րագ­րու­թյուն­նե­րի ընդ­հա­նուր խմ­բա­քա­նա­կից հան­վել է (ան­վա­վեր է ճա­նաչ­վել) 1115 ստո­րագ­րու­թյուն: ԱՀ կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վը հաս­տա­տել է Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան Սահ­մա­նադ­րու­թյան 48-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ և 3-րդ մա­սե­րում փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րե­լու նա­խագ­ծի (հար­ցի) քա­ղա­քա­ցիա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյան կար­գով կազ­մա­կերպ­ված ստո­րագ­րա­հա­վա­քի 19934 (տաս­նի­նը հա­զար ի­նը հա­րյուր ե­րե­սուն­չորս) ստո­րագ­րու­թյուն­նե­րի վա­վե­րա­կա­նու­թյու­նը։

Նիս­տում քն­նարկ­վել է նաև ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րի ան­դա­մու­թյան թեկ­նա­ծու­նե­րի հա­մար ԱՀ կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի կող­մից ս. թ. հու­նիս-հու­լիս ա­միս­նե­րին կազ­մա­կերպ­ված և անց­կաց­ված մաս­նա­գի­տա­կան դա­սըն­թաց­նե­րի ար­դյունք­նե­րի ամ­փոփ­ման հար­ցը: Նշ­ված ժա­մա­նա­կաըն­թաց­քում մաս­նա­գի­տա­կան դա­սըն­թաց­ներ են ան­ցել և ո­րա­կա­վոր­ման վկա­յա­կան­ներ ստա­ցել ԱՀ ընտ­րա­կան ի­րա­վունք ու­նե­ցող 1032 քա­ղա­քա­ցի­ներ, ո­րոն­ցից 342-ը (33,1%)? ա­ռա­ջին ան­գամ: Ո­րա­կա­վո­րում ստա­ցած քա­ղա­քա­ցի­նե­րից 693-ը (67,2%) ու­նեն բարձ­րա­գույն, 154-ը (14,9%)? մի­ջին մաս­նա­գի­տա­կան, 185-ը (17,9%)` միջ­նա­կարգ կր­թու­թյուն: Ա­ռա­ջի­կա ընտ­րու­թյուն­նե­րին բո­լոր ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րը կհա­մալր­վեն անհ­րա­ժեշտ թվով ո­րա­կա­վո­րում ստա­ցած ան­դամ­նե­րով:

ԱՀ կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րը հա­վա­նու­թյան են ար­ժա­նաց­րել նաև ԱՀ կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի պաշ­տո­նա­կան պար­զա­բա­նում­նե­րը՝ ի պա­տաս­խան ՙԻ­րա­զեկ Քա­ղա­քա­ցի­նե­րի Միա­վոր­ման Ստե­փա­նա­կեր­տի գրա­սե­նյակ՚ խոր­հր­դատ­վա­կան ՀԿ տնօ­րեն Վահ­րամ Թոք­մա­ջյա­նի 2019թ. օ­գոս­տո­սի 16-ի թիվ 01 և թիվ 02 դի­մում­նե­րի: ԱՀ կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի պաշ­տո­նա­կան պար­զա­բան­ման մեջ մաս­նա­վո­րա­պես նշ­վում է. ա­ռա­ջի­նը՝ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ընտ­րա­կան օ­րենս­գր­քի 33-րդ հոդ­վա­ծի 1-ին մա­սի 2-րդ և 31-րդ հոդ­վա­ծի 1-ին մա­սի 3-րդ կե­տե­րը պետք է ըն­կա­լել դրան­ցում պա­րու­նակ­վող բա­ռե­րի տա­ռա­ցի նշա­նա­կու­թյամբ՝ չփո­խե­լով ի­մաս­տը և բա­ռե­րը, այն է. Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ընտ­րա­կան օ­րենս­գր­քի 33-րդ հոդ­վա­ծի 1-ին մա­սի 2-րդ և 31-րդ հոդ­վա­ծի 1-ին մա­սի 3-րդ կե­տե­րում նշ­ված (բա­ցա­ռու­թյամբ ընտ­րող­նե­րի ստո­րագ­րած ցու­ցակ­նե­րի) բա­ռե­րը վե­րա­բե­րում են դրանց պատ­ճեն­ներ կամ դրան­ցից քաղ­վածք­ներ ստա­նա­լուն։ Երկ­րորդ՝ Տե­ղա­մա­սա­յին ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի քվեար­կու­թյան ար­դյունք­նե­րի ամ­փոփ­ման նիս­տին՝ ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րի նիս­տե­րին, ներ­կա գտն­վե­լու ի­րա­վունք ու­նե­ցող ան­ձինք կա­րող են ներ­կա­յա­նալ նաև նիստն սկս­վե­լուց հե­տո, այ­սինքն՝ ժա­մը 20.00-ից հե­տո, և ներ­կա գտն­վել քվեար­կու­թյան ար­դյունք­նե­րի ամ­փոփ­ման նիս­տին՝ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ընտ­րա­կան օ­րենս­գր­քի կա­նո­նա­կար­գում­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Sat, 31 Aug 2019 10:53:11 +0000
Խորհրդակցություն Մարտունու շրջանում մի շարք սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27353-2019-08-31-10-51-09 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27353-2019-08-31-10-51-09 Խորհրդակցություն Մարտունու շրջանում մի շարք սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ
Արցախի Հանրապետության Նախագահ…
]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Sat, 31 Aug 2019 10:47:00 +0000