comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Երեքշաբթի, 14 Մայիսի 2019 http://artsakhtert.com Sun, 18 Aug 2019 04:32:06 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ՆԱԽԱԳԱՀ ԲԱԿՈ ՍԱՀԱԿՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է ՛՛ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ՛՛ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26681-2019-05-16-09-42-59 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26681-2019-05-16-09-42-59 ՆԱԽԱԳԱՀ ԲԱԿՈ ՍԱՀԱԿՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ Է ՛՛ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ՛՛ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻՆ
Արցախի Հանրապետության Նախագահ…

Նախագահ Սահակյանը Ջեմմա Սիմոնյանի արվեստը համարել է հայրենասիրության յուրահատուկ մարմնավորում՝ կարեւորելով նման միջոցառումների անցկացումը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 15 May 2019 18:40:39 +0000
ՙԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ՚ ՆԱԽԱԳԾԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/26679-2019-05-15-17-28-34 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/26679-2019-05-15-17-28-34 ՙԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ՚ ՆԱԽԱԳԾԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ
Զարինե ՄԱՅԻԼՅԱՆ

 Մայիսի 15-ին ԱՀ կառավարության փոքր դահլիճում կայացավ ամիսներ առաջ Կովկասի ինստիտուտի և շվեյցարական դոնորների ֆինանսական աջակցությամբ մեկնարկած ՙԱրցախի վիճակագրական ներուժի ամրապնդումը՚ նախագծի առաջին փուլի շնորհանդեսը։ Այն ներկայացրին Կովկասի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, տնտեսագիտության թեկնածու Հրանտ Միքայելյանը և նույն ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ռաֆայել Հակոբյանը։ Նախագիծը ողջունեցին ԱՀ պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, վիճակագրական ծառայության նախագահ Մանուշ Մինասյանը, Արցախի օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը և վիճակագրական ծառայության ոլորտին առնչվող գերատեսչությունների պատասխանատուները։ Գ. Մարտիրոսյանը շնորհակալություն հայտնեց այս կարևորագույն նախագիծն իրականացնողներին, որովհետև որակյալ և օբյեկտիվ վիճակագրությունը բոլոր ոլորտների արդյունավետ աշխատանքի հիմքն է։ Պետնախարարը հույս հայտնեց, որ նախագծի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները կկրեն շարունակական բնույթ՝ ապահովելով շոշափելի առաջընթաց։ Իր հերթին Հ. Միքայելյանը ներկայացրեց նշյալ նախագիծը, որը նաև միտված էր Արցախի վիճակագրական տվյալները ավելի մատչելի ու լայնամասշտաբ դարձնելուն, որպեսզի հնարավորություն ընձեռվի դրանք վերահաշվարկել և դյուրին ձևաչափերով տրամադրել։

Բացի դրանից, աշխարհում գոյություն ունեն բազմաթիվ տվյալների բազաներ, սակայն դրանք վերաբերում են ճանաչված պետություններին։ Իսկ քանի որ Արցախը չճանաչված պետություն է, ուստի նախագծի շնորհիվ հայ մասնագետները կփորձեն լրացնել տեղեկատվական բազաների վիճակագրական բացերը։

Գ. Մար­տի­րո­սյա­նը շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց այս կարևո­րա­գույն նա­խա­գիծն ի­րա­կա­նաց­նող­նե­րին, ո­րով­հետև ո­րա­կյալ և օ­բյեկ­տիվ վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը բո­լոր ո­լորտ­նե­րի ար­դյու­նա­վետ աշ­խա­տան­քի հիմքն է։ Պետ­նա­խա­րա­րը հույս հայտ­նեց, որ նա­խագ­ծի շր­ջա­նակ­նե­րում ի­րա­կա­նաց­ված աշ­խա­տանք­նե­րը կկ­րեն շա­րու­նա­կա­կան բնույթ՝ ա­պա­հո­վե­լով շո­շա­փե­լի ա­ռա­ջըն­թաց։
Իր հեր­թին Հ. Մի­քա­յե­լյա­նը ներ­կա­յաց­րեց նշյալ նա­խա­գի­ծը, ո­րը միտ­ված է Ար­ցա­խի վի­ճա­կագ­րա­կան տվյալ­ներն ա­վե­լի մատ­չե­լի ու լայ­նա­մասշ­տաբ դարձ­նե­լուն, որ­պես­զի հնա­րա­վո­րու­թյուն ըն­ձեռ­վի դրանք վե­րա­հաշ­վար­կել և դյու­րին ձևա­չա­փե­րով տրա­մադ­րել ի­րա­վա­սու կա­ռույց­նե­րին, հան­րու­թյա­նը։ Աշ­խար­հում գո­յու­թյուն ու­նեն բազ­մա­թիվ տվյալ­նե­րի բա­զա­ներ, սա­կայն դրանք վե­րա­բե­րում են ճա­նաչ­ված պե­տու­թյուն­նե­րին։ Իսկ քա­նի որ Ար­ցա­խը այդ­պի­սի­նե­րի շար­քը չի դաս­վում, ուս­տի նա­խագ­ծի շնոր­հիվ հայ մաս­նա­գետ­նե­րը կփոր­ձեն լրաց­նել տե­ղե­կատ­վա­կան բա­զա­նե­րի վի­ճա­կագ­րա­կան բա­ցը։
Նա­խագ­ծի հե­ղի­նա­կը նաև նշեց, որ թար­մաց­ված ու թվայ­նաց­ված վի­ճա­կագ­րա­կան տվյալ­նե­րը կտե­ղադր­վեն Ար­ցա­խի վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան կայ­քում։ Բա­նա­խո­սի պար­զա­բան­մամբ՝ վեր­ջերս ԱՀ վի­ճա­կագ­րա­կան հա­մա­կար­գում տե­ղի են ու­նե­ցել բա­րե­փո­խում­ներ, հաշ­վարկ­վել նոր ցու­ցա­նիշ­ներ, իսկ այս նա­խա­գիծն ա­վե­լի դյու­րին կդարձ­նի վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյու­նից օգտ­վող­նե­րի գոր­ծը, ին­չու չէ, նաև օ­տա­րերկ­րյա ներդ­րող­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն կըն­ձե­ռի ծա­նո­թա­նալ երկ­րի տար­բեր ո­լորտ­նե­րին և ներդ­նում­ներ կա­տա­րել։ ՙԲա­ցի նոր տվյալ­նե­րի վե­րա­հաշ­վարկ­նե­րից, կկա­տար­վեն նաև կան­խա­տե­սում­ներ, ինչ­պես ի­րա­կա­նաց­նում են մի­ջազ­գա­յին ո­րոշ կա­ռույց­ներ ճա­նաչ­ված պե­տու­թյուն­նե­րի հա­մար, իսկ Ար­ցա­խի դեպ­քում մենք ո­րո­շե­ցինք այդ բա­ցը լրաց­նել մեր ու­ժե­րով: Աշ­խա­տան­քը բա­վա­կա­նին ծա­վա­լուն է, բայց ար­դյունքն ար­ժե դրան։ Տե­ղե­կատ­վու­թյուն­նե­րի սպա­ռո­ղը կլի­նի ոչ միայն Ար­ցա­խի պե­տա­կան հա­մա­կար­գը, այլև ողջ աշ­խար­հի ա­կա­դե­միա­կան հա­մայն­քը. մենք էլ ակն­կա­լում ենք ներդ­րող­նե­րի հե­տաք­րք­րու­թյու­նը տա­րած­քում՚,- ա­սաց Հ. Մի­քա­յե­լյա­նը։ Աշ­խա­տանք­նե­րը մեկ­նար­կել են ան­ցյալ տար­վա ամ­ռան վեր­ջին և նա­խա­տես­ված են ա­վար­տել այս տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում, բայց տե­սա­կա­նո­րեն ծրա­գի­րը կկ­րի շա­րու­նա­կա­կան բնույթ։
Տվյալ­նե­րի բա­զա­նե­րի ճշտ­ման և թար­մաց­ման ա­մե­նա­ծա­վա­լուն ու ժա­մա­նա­կա­տար աշ­խա­տանք­ներն ի­րա­կա­նաց­րել է Ռ. Հա­կո­բյա­նը։ Նրա պար­զա­բան­մամբ՝ ու­սում­նա­սիր­վել են ԱՀ վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան կայ­քի բո­լոր տվյալ­նե­րը, տար­բեր ո­լորտ­նե­րին վե­րա­բե­րող վի­ճա­կագ­րա­կան տա­րեգր­քերն ու վեր հա­նե­լով բո­լոր աղ­բյուր­նե­րը՝ փոր­ձել դրանք ա­ռա­վել մատ­չե­լի ձևա­չա­փե­րով ներ­կա­յաց­նել սպա­ռող­նե­րին։ Յու­րա­քան­չյուր ո­լոր­տի վե­րա­բե­րյալ կա­տար­վել է ամ­սա­կան, ե­ռամ­սյա­կա­յին և տա­րե­կան ցու­ցա­նիշ­նե­րի ման­րակր­կիտ ու­սում­նա­սի­րու­թյուն։ Փո­փո­խել են նաև բո­լոր տվյալ­նե­րի մե­թո­դա­բա­նա­կան, հա­մա­կարգ­չա­յին տեխ­նի­կա­կան ծրագ­րե­րը, դա­սա­կար­գել, որ­պես­զի օգ­տա­գոր­ծող­նե­րի հա­մար ա­վե­լի դյու­րին լի­նի։ Մաս­նա­գետ­նե­րը ստեղ­ծել են նաև ա­ղյու­սակ­նե­րի հղում­ներ, բա­ժա­նել են­թա­բա­ժին­նե­րի ու տե­սա­կա­վո­րել։ Տվյալ­նե­րի բա­զա­նե­րը նե­րա­ռում են մի քա­նի ո­լորտ­ներ՝ ազ­գա­յին ար­ժեք­ներ, գյու­ղատն­տե­սու­թյուն, ար­դյու­նա­բե­րու­թյուն, ֆի­նանս­ներ, կր­թու­թյուն, ժո­ղովր­դագ­րու­թյուն, կեն­սա­մա­կար­դակ, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյուն, զբաղ­վա­ծու­թյուն, տրանս­պորտ և կապ, առևտուր և ծա­ռա­յու­թյուն­ներ, գներ և ար­տա­քին հատ­ված։ Ա­ռան­ձին հա­մա­տեքս­տե­րում մաս­նա­գետ­ներն ու­զում են նե­րա­ռել նաև Ար­ցա­խի մինչ­խոր­հր­դա­յին, խոր­հր­դա­յին և 1991թ.-ից սկ­սած ժա­մա­նա­կա­հատ­ված­նե­րի պատ­մա­կան վի­ճա­կագ­րա­կան հրա­պա­րա­կում­ներ։ Թար­մաց­ված և թվայ­նաց­ված վերջ­նա­կան աշ­խա­տանքն ԱՀ վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյու­նը կա­րող է ներ­կա­յաց­նել որ­պես չճա­նաչ­ված պե­տու­թյան վի­ճա­կագ­րու­թյան մո­դե­լա­յին տե­ղե­կատ­վա­կան ձևա­չափ։ Տվյալ­նե­րի պա­հոց­նե­րը կլի­նեն ե­ռա­լե­զու, ներ­կա­յումս դրանք տե­ղադր­ված են հա­յե­րե­նով։ Նա­խա­տես­վում է բո­լոր տվյալ­նե­րի թվայ­նա­ցու­մը լրի­վու­թյամբ ա­վար­տել մա­յի­սի վեր­ջին, իսկ ար­դեն հու­նիս ամս­վա ըն­թաց­քում ո­րո­շա­կի աշ­խա­տանք­ներ ի­րա­կա­նաց­նել ՀՆԱ-ի վե­րա­բե­րյալ։ Նա­խագ­ծի հե­ղի­նա­կը շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց աշ­խա­տանք­նե­րին ա­ջակ­ցած Ա. Բեգ­լա­րյա­նին, Կ. Ներ­սի­սյա­նին և Մ. Մի­նա­սյա­նին։ Կ. Ներ­սի­սյա­նը կարևո­րեց նման նա­խագ­ծի ի­րա­կա­նա­ցու­մը, ին­չը թույլ կտա մի­ջազ­գա­յին տի­րույ­թում ներ­կա­յա­նալ հա­մադ­րե­լիու­թյան աս­պեկ­տով։ ԱՀ վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան նա­խա­գահն ար­հես­տա­վարժ մաս­նա­գետ­նե­րի կող­մից նոր ձևա­չա­փե­րով կա­տա­րած աշ­խա­տանքն ան­չափ կարևո­րեց՝ նշե­լով, որ Ար­ցա­խի վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան պատ­մու­թյան մեջ ա­ռա­ջին դեպքն է, երբ վի­ճա­կագ­րու­թյունն ի­րենք ոչ թե տրա­մադ­րում, այլ ստա­նում են։ Ի դեպ, ԱՀ վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյունն ար­դեն 95 տա­րե­կան է ու այս տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում միշտ հե­տա­մուտ է ե­ղել հա­վա­քագ­րել, ամ­փո­փել, մշա­կել, կու­տա­կել, պահ­պա­նել և հան­րայ­նաց­նել մեր հա­սա­րա­կա­կան, տն­տե­սա­կան կյան­քի տար­բեր ո­լորտ­նե­րին վե­րա­բե­րող տվյալ­նե­րը։ ՙԱյս ժա­մա­նա­կաըն­թաց­քում մեր ծա­ռա­յու­թյու­նը փոր­ձել է պահ­պա­նել իր պրո­ֆե­սիո­նալ ան­կա­խու­թյու­նը, հան­րա­յին շա­հին ուղղ­ված իր գոր­ծա­ռույթ­ներն ի­րա­կա­նաց­նել ա­նա­չա­ռու­թյամբ, օ­բյեկ­տի­վու­թյամբ և թա­փան­ցի­կու­թյամբ՝ պահ­պա­նե­լով, ի­հար­կե, վի­ճա­կագ­րա­կան գաղտ­նիք հան­դի­սա­ցող տե­ղե­կու­թյու­նը։ Կարևոր է նաև սպա­ռող­նե­րին մա­տու­ցել ար­դի վի­ճա­կագ­րա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյուն, ո­րը պետք է զերծ լի­նի հա­կա­սա­կա­նու­թյու­նից՝ մի­ջազ­գա­յին հար­թա­կում ու­նե­նա­լով հա­մադ­րե­լիու­թյուն՚,- հա­վե­լեց Մ. Մի­նա­սյա­նը։ Նա հույս հայտ­նեց, որ նա­խա­գի­ծը կու­նե­նա իր տրա­մա­բա­նա­կան ա­վար­տը, կլի­նեն վի­ճա­կագ­րա­կան տվյալ­նե­րի վե­րա­կան­գն­ման նոր ցու­ցա­նիշ­ներ, ինչ­պես նաև պատ­մա­կան տար­բեր ժա­մա­նա­կա­հատ­ված­նե­րի վեր­լու­ծու­թյուն­ներ, մաս­նա­գի­տա­կան մո­տե­ցում­ներ։
Վերջ­նա­կան փոր­ձաքն­նու­թյու­նից հե­տո բո­լոր տվյալ­նե­րը կտե­ղադր­վեն ԱՀ վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան կայ­քում՝ պահ­պա­նե­լով Կով­կա­սի ինս­տի­տու­տի մաս­նա­գետ­նե­րի հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վունք­նե­րը։

 

На данном изображении может находиться: один или несколько человек, люди сидят и в помещении

На данном изображении может находиться: 3 человека, люди сидят, стол и в помещении

На данном изображении может находиться: 5 человек, люди сидят, стол и в помещении

На данном изображении может находиться: один или несколько человек, люди сидят, стол и в помещении


Մանրամասները հաջորդիվ։

 

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 15 May 2019 17:26:16 +0000
Տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրարանական հանձնաժողովի նիստը http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26678-2019-05-15-17-14-59 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26678-2019-05-15-17-14-59 Տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրարանական հանձնաժողովի նիստը
Մայիսի 15-ին Արցախի…

 

Բացելով նիստը՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը խոսել է նախորդ ամսիների ընթացքում երկու հայկական խորհրդարանների միջև փոխադարձ շփումների և հաստատված կապերի մասին: Ողջունելով ՀՀ ԱԺ – ԱՀ ԱԺ միջխորհրդրանական համագործակցության հանձնաժողովի համատեղ նիստի աշխատանքների մեկնարկը Երևանում՝ ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը ընդգծել է համազգային կարևորության հարցերի քննարկման անհրաժեշտությունը: Ներկայացնելով նիստի օրակարգը՝ Արարատ Միրզոյանը անդրադարձել է խորհրդարանական դիվանագիտության դերին ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, մասնավորապես Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքներին և ազատություններին հակասող բանաձևերի ընդունմանը դիմակայելու առումով:

Աշոտ Ղուլյանը ողջույնի խոսքում բարձր է գնահատել միջխորհրդարանական այս ձևաչափի կարևորությունը Արցախի համար ինչպես միջազգային հանրությանը Արցախի ձայնը լսելի դարձնելու, այնպես էլ օրենսդրական փորձի փոխանակման տեսանկյունից: Խորհրդարանի ղեկավարը առանձնացրել է միջխորհրդարանական համագործակցության հիմնական ուղղությունները՝ պատգամավորական ներուժի կիրառումը խորհրդարանական դիվանագիտության ակտիվացման գործում, այլ երկրների խորհրդարաններից ու միջազգային կազմակերպություններից Հայաստան ժամանող պատվիրակությունների այցերը Արցախ, ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության էությունը խեղաթյուրող և կողմնակալ  ձևակերպումներով նախաձեռնություններին ընդհանուր ուժերով դիմագրավելու քայլերի ձեռնարկումը: Աշոտ Ղուլյանը նաև առաջարկել է նիստի օրակարգային՝ այլ հարցերի շարքում համատեղ քննարկումների դաշտ բացել այս պահին արդիական՝ Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի պատրաստման, հարկային օրենսդրության  նախատեսվող փոփոխությունների, կրթության ոլորտում բարեփոխումներին վերաբերող հարցերի քննարկման համար:

Այնուհետև նիստը շարունակվել է դռնփակ ձևաչափով՝ «Խորհրդարանական դիվանագիտության ակտիվացման հեռանկարները» և «Խորհրդարանական դիվանագիտության դերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում» օրակարգային հարցերով:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 15 May 2019 17:13:07 +0000
Արտակ Բեգլարյանն ընդունել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի պատվիրակությանը http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26677-2019-05-15-17-08-09 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26677-2019-05-15-17-08-09 Արտակ Բեգլարյանն ընդունել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի պատվիրակությանը
Արտակ Բեգլարյանն ընդունել…

 ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանն ընդունել է ՀՀ տեղեկատվական դաշտի մի խումբ գործիչների՝ ՀՀ վարչապետիաշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ղեկավար Հովհաննես Մովսիսյանի գլխավորությամբ:

Հանդիպման ժամանակ մտքեր են փոխանակվել Արցախի շուրջ արտաքին տեղեկատվական հոսքերի ակտիվացման, վերլուծական և հետազոտական աշխատանքների իրականացման և մի շարք առնչակից հարցերի վերաբերյալ:

Պաշտպանը կարևորել է տեղեկատվական դաշտի դերը Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանության և առկա խնդիրների հանրայնացման ու միջազգայնացման գործում: Նա բարձր է գնահատել կենտրոնի անձնակազմի պատրաստակամությունը աջակցելու ԱՀ պետական մարմիններին իրենց տեղեկատվական ու հետազոտական բնույթի աշխատանքներում:

Կողմերը կոնկրետ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել տեղեկատվական, հետազոտական ու վերլուծական համատեղ աշխատանքների ակտիվացման վերաբերյալ:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 15 May 2019 17:06:01 +0000
ՀԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ՀԵՐ­ԹԱ­ԿԱՆ ՆԻՍ­ՏԸ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/26676-2019-05-15-16-29-53 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/26676-2019-05-15-16-29-53 Նու­նե ՀԱՅ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱՆ

 Մա­յի­սի 14-ին կա­յա­ցել է ԱՀ հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը և տն­տե­սա­կան մր­ցակ­ցու­թյու­նը կար­գա­վո­րող պե­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի հե­թա­կան նիս­տը, ո­րը վա­րում էր Հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Մի­քա­յել Վի­րա­բյա­նը: 

Օ­րա­կար­գի ա­ռա­ջին հար­ցով Հանձ­նա­ժո­ղո­վը, հիմք ըն­դու­նե­լով ՙԻ­րա­վա­կան ակ­տե­րի մա­սին՚ ԼՂՀ օ­րեն­քի 71-րդ հոդ­վա­ծը, փո­փո­խու­թյուն է կա­տա­րել է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա ար­տադ­րող ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի կող­մից ա­ռաք­ված է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յի (հզո­րու­թյան) սա­կագ­նե­րի հաշ­վարկ­ման մե­թո­դա­բա­նու­թյան մեջ, ո­րը սահ­մա­նում է է­ներ­գե­տի­կա­կան հա­մա­կար­գի է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա ¥հզո­րու­թյուն) ար­տադ­րող խո­շոր` 30 մե­գա­վատտ և ա­վե­լի տե­ղա­կայ­ված հզո­րու­թյուն ու­նե­ցող հիդ­րոէ­լեկտ­րա­կա­յան­նե­րի ¥կաս­կադ­նե­րի) կող­մից է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յի մե­ծա­ծախ շու­կա­յում վա­ճառ­վող է­ներ­գիա­յի ¥հզո­րու­թյան) սա­կագ­նե­րի ձևա­վոր­ման սկզ­բունք­նե­րը:
Հա­ջորդ հար­ցով ո­րո­շում ըն­դուն­վեց ՙԼե­վել Է­ներ­ջի՚ ՍՊԸ-ին Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նի Ներ­քին Սուս
հա­մայն­քի տա­րած­քում՝ Հա­գա­րի գե­տի ձախ ա­փին՝ 927,0 մետ­րից 873,0 մետր
գե­տա­հատ­վածք­նե­րում ՙԼու­սին՚ փոքր հիդ­րոէ­լեկտ­րա­կա­յա­նում է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յի (հզո­րու­թյան) ար­տադ­րու­թյան լի­ցեն­զիա տրա­մադ­րել մինչև 2036թ. մա­յի­սի 14-ը գոր­ծո­ղու­թյան ժամ­կե­տով, ո­րից կա­ռուց­ման ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծը նա­խանշ­ված է մինչև 2021թ. մա­յի­սի 14-ը: Ներ­կա­յաց­վել են նաև լի­ցեն­զա­վոր­ված գոր­ծու­նեու­թյան պայ­ման­ներն ու նա­խա­տես­ված վե­րահս­կո­ղա­կան մե­խա­նիզմ­նե­րը:
Մեկ այլ ո­րոշ­մամբ, հաշ­վի առ­նե­լով ՙԷ­ներ­ջի ստ­րոյ՚ սահ­մա­նա­փակ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ ըն­կե­րու­թյան ըն­թա­ցիկ տար­վա մա­յի­սի 2-ի հայ­տը՝ Հանձ­նա­ժո­ղո­վը ՍՊԸ-ին ՙԳե­տա­շեն՚ փոքր հիդ­րոէ­լեկտ­րա­կա­յա­նում է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յի (հզո­րու­թյան) ար­տադ­րու­թյան լի­ցեն­զիա է տրա­մադ­րել մինչև 2038թ. փետր­վա­րի 14-ը գոր­ծո­ղու­թյան ժամ­կե­տով, ո­րից մինչև 2023 թվա­կա­նի փետր­վա­րի 14-ը կա­ռուց­ման հա­մար ժա­մա­նա­կա­հատ­վածն է: Այն գոր­ծե­լու է Շա­հու­մյա­նի շր­ջա­նի Նոր Գե­տա­շեն և Նոր Բրա­ջուր հա­մայ­նք­նե­րի վար­չա­կան տա­րածք­նե­րում՝ Թար­թառ
գե­տի 1271-1146 մետր գե­տա­հատ­վածք­նե­րի բնա­կան ջրա­հոս­քում:
Հանձ­նա­ժո­ղո­վը նաև փո­փո­խու­թյուն է կա­տա­րել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թյան հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը և տն­տե­սա­կան մր­ցակ­ցու­թյու­նը կար­գա­վո­րող պե­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նիս­տե­րի նա­խա­պատ­րաստ­ման և անց­կաց­ման կար­գում:

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 15 May 2019 15:29:01 +0000
Հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների ղեկավարների առանձնազրույցը http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26674-2019-05-15-14-21-48 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26674-2019-05-15-14-21-48 Հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների ղեկավարների առանձնազրույցը
Մեկնարկել է Արցախի …

 

Այցի շրջանակում Արցախի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը առանձնազրույց է ունեցել ՀՀ Ազգային ժողովի իր գործընկեր ԱրարատՄիրզոյանի հետ:

ՀՀ ԱԺ նախագահը ողջունել է պատվիրակության այցը և ընդգծել ՀՀ ԱԺ և ԱՀ ԱԺ միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովինիստի անցկացման անհրաժեշտությունը Երևանում։

«Հայկական հանրապետությունների հարաբերությունների ողջ համատեքստում հանձնաժողովի գործունեությունը առանձնակի կարևորություն ունի»,-նշել է ԱՄիրզոյանը։

Արցախի խորհրդարանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար և վերահաստատել Հայաստան-Արցախ կապերիշրջանակում խորհրդարանականների հարաբերությունների առանձնահատուկ դերըինչի մասին են վկայում վերջին ամիսներին ՀՀ ԱԺ քաղաքականբոլոր ուժերի ընդլայնված կազմով այցելությունները Արցախ:

«Ամեն մի փոխայցելություն մերձեցնում է թե՛ գործնականթե՛ ընկերական հարաբերությունները և հիմք հանդիսանում համահայկական օրակարգիհարցերի արդյունավետ լուծումները գտնելու համար։ Կան բոլոր նախադրյալները ՀՀ 7-րդ գումարման ԱԺ հետ հարաբերությունները որակապես նոր՝ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու համարև վստահ եմ՝ համատեղ ներուժով կապահովենք դա՝ առկա ռեսուրսները կառուցողական հուն ուղղորդելուև խորհրդարանական դիվանագիտության գործիքակազմը թարմացնելու միջոցով»,- ասել է Աշոտ Ղուլյանը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 15 May 2019 14:20:19 +0000
ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՀԱՆ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒՆՆ ԱՅՍ ԴԱ­ՇԻՆ­ՔԻ ՀԵՏ ԷԼ ՀԱՇ­ՎԻ ԿՆՍ­ՏԻ http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26673-2019-05-15-12-20-05 http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26673-2019-05-15-12-20-05 ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՀԱՆ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒՆՆ ԱՅՍ ԴԱ­ՇԻՆ­ՔԻ ՀԵՏ ԷԼ ՀԱՇ­ՎԻ ԿՆՍ­ՏԻ
Ռու­զան ԻՇ­ԽԱ­ՆՅԱՆ

 ՙՀա­յաս­տան-Ար­ցախ ռազ­մա­վա­րա­կան դա­շինք՚ թե­մա­յով մա­յի­սի 7-ին ԱՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում անց­կաց­ված ֆո­րումն ար­ձա­նագ­րեց քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րի, փոր­ձա­գի­տա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի կող­մից հն­չեց­ված մտ­քե­րի և գա­ղա­փար­նե­րի հրա­տա­պու­թյունն ու նաև հա­մա­հայ­կա­կան հար­թու­թյու­նում նոր օ­րա­կար­գի մշակ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը։ Ե­լույթ­նե­րից ա­ռանձ­նաց­րել ենք ո­րոշ շեշ­տադ­րում­ներ, ո­րոնք կարևոր են հայ­կա­կան եր­կու պե­տու­թյուն­նե­րի, Սփյուռ­քի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը հա­մա­կար­գե­լու, նոր ռազ­մա­վա­րու­թյուն մշա­կե­լու և, ան­շուշտ, Ար­ցա­խի ժո­ղովր­դի ի­րա­վունք­նե­րը պաշտ­պա­նե­լու ա­ռու­մով։

Սա մեր զինանոցի վերջին փամփուշտը չէ

ՀՅԴ Հայ Դա­տի և քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րի գրա­սե­նյա­կի պա­տա­խա­նա­տու Կի­րո Մա­նո­յա­նը Ար­ցախ-Հա­յաս­տան ռազ­մա­վա­րա­կան դա­շին­քի կնք­մանն ա­ռար­կող­նե­րին հա­կա­դար­ձեց՝ ա­սե­լով, որ դաշ­նակ­ցա­յին պայ­մա­նա­գի­րը կա­րող է շատ վատ ըն­կալ­վել միջ­նորդ­նե­րի կող­մից, բայց պետք է հաս­կա­նալ, որ դա է ճիշտ ճա­նա­պար­հը։ Այն նվա­զա­գույ­նը, ո­րից չի կա­րե­լի նա­հան­ջել, այ­լա­պես պի­տի հար­գենք Հա­յաս­տա­նի հետ Ար­ցա­խի վե­րա­միա­վոր­ման մա­սին 1989թ. դեկ­տեմ­բե­րի 1-ի ո­րո­շու­մը։ Դա­շինքն անհ­րա­ժեշտ է՝ հա­կա­ռակ այն ան­հան­գս­տու­թյան, ո­րը, հա­վա­նա­բար, կդրսևոր­վի ադր­բե­ջա­նա-ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյան խա­ղաղ կար­գա­վոր­ման գոր­ծըն­թա­ցում միջ­նոր­դա­կան ա­ռա­քե­լու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նող ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի կող­մից։
Ճիշտ չէ նաև այն մո­տե­ցու­մը, ըստ ո­րի՝ ռազ­մա­վա­րա­կան դա­շինք կն­քե­լու հա­մար պետք է սպա­սել հար­մար պա­հի։ Մա­նո­յա­նի խոս­քով՝ ի­րա­կա­նում այդ պա­հե­րը ե­կել ու ան­ցել են։ 2016թ. ապ­րի­լին ՀՀ նա­խա­գա­հի՝ նման փաս­տա­թուղթ մշա­կե­լու հանձ­նա­րա­րու­թյու­նը դրա վկա­յու­թյունն է։ ՙՍա մեր զի­նա­նո­ցի վեր­ջին փամ­փուշ­տը չէ,-շեշ­տել է քա­ղա­քա­կան գոր­ծի­չը և հա­վե­լել,-վեր­ջին փամ­փուշ­տը վե­րա­միա­վոր­ման մա­սին հայ­տա­րա­րու­թյունն է՚։ Մինչ այդ անհ­րա­ժեշտ է ու­նե­նալ ի­րա­վա­պայ­մա­նագ­րա­յին այն հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք վե­րա­միա­վոր­ման հիմք կհան­դի­սա­նան։
Նման դա­շին­քի կա­րիք, ըստ Մա­նո­յա­նի, կա­րող էր չլի­նել, ե­թե 1991 թվա­կա­նին, դար­ձյալ մար­տա­վա­րա­կան նպա­տա­կով, ո­րոշ­ված չլի­ներ հռ­չա­կել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը, ո­րից հե­տո հռ­չա­կել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը և ա­պա սկ­սել մի գոր­ծըն­թաց, ո­րը շա­րու­նակ­վում է ցայ­սօր։
Այդ ուղ­ղու­թյամբ քայ­լե­րի ձեռ­նար­կումն անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն է՝ ան­կախ այն բա­նից, թե ով ինչ­պես կնա­յի մեզ։ Հեշտ չի լի­նե­լու, բայց դժ­վա­րու­թյուն­նե­րին դի­մագ­րա­վե­լու և հա­ջո­ղու­թյան հաս­նե­լու գրա­վա­կա­նը մեր ժո­ղովր­դի միաս­նու­թյունն է։ Դրա հա­մար եր­կու հայ­կա­կան պե­տու­թյուն­նե­րի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րից վճ­ռա­կա­նու­թյուն է պա­հանջ­վում։
Դաշ­նակ­ցա­յին պայ­մա­նագ­րի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը բա­ցա­սա­բար է անդ­րա­դառ­նում Ար­ցա­խի ժո­ղովր­դի ի­րա­վունք­նե­րի ի­րաց­մա­նը։ Ի­րա­վա­կան տե­սան­կյու­նից այն կհիմ­նա­վո­րի շատ հար­ցեր, ո­րոնց մա­սին չենք բարձ­րա­ձայ­նում։ Մաս­նա­վո­րա­պես ի­րա­վա­կան հիմ­նա­վո­րում կտր­վի նրան, թե ին­չու է ՀՀ զին­ծա­ռա­յո­ղը հայ­տն­վել Ար­ցա­խի և Ադր­բե­ջա­նի զին­ված ու­ժե­րի շփ­ման գծում։

Հայության համախմբվածությունը դրսում շատերին է մտահոգում 

Դա­վիթ Շահ­նա­զա­րյանն այն հա­մոզ­մուն­քին է, որ բազ­մա­կող­մա­նի, բազ­մա­վեկ­տոր և հա­մա­հայ­կա­կան գոր­ծըն­թա­ցի սկիզբն է դր­վում։ Հնա­րա­վոր զար­գա­ցում­նե­րի մա­սին խո­սե­լով՝ նա դրանք պայ­մա­նա­կա­նո­րեն բա­ժա­նեց եր­կու խմ­բի՝ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան և բա­նակ­ցա­յին, երկ­րորդ՝ եր­կու հայ­կա­կան պե­տու­թյուն­նե­րի անվ­տան­գու­թյա­նը վե­րա­բե­րող զար­գա­ցում­ներ։ Այ­սօր մենք ապ­րում ենք մի աշ­խար­հում, որ­տեղ գո­յու­թյուն չու­նի մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վունք, ի­րա­կա­նում գո­յու­թյուն չու­նի Երկ­րորդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մից հե­տո ձևա­վոր­ված անվ­տան­գու­թյան հա­մա­կար­գը։ Նա կարևո­րեց Հա­յաս­տան-Ար­ցախ ռազ­մա­վա­րա­կան դա­շին­քի կն­քու­մից հե­տո Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման գոր­ծըն­թա­ցին նոր թափ հա­ղոր­դե­լու հան­գա­ման­քը։ Սա այն խն­դիրն է, ո­րը բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նի շուրջ չի լուծ­վե­լու։ Նրա խոս­քով՝ կան եր­կր­ներ, ո­րոնց խոր­հր­դա­րան­նե­րում ճա­նաչ­ման ուղ­ղու­թյամբ աշ­խա­տող խմ­բե­րի ձևա­վո­րումն ա­ռա­վել քան հնա­րա­վոր է։ Բա­ցի այդ, մենք պետք է կա­րո­ղա­նանք ա­ռաջ տա­նել մեր շա­հե­րը նաև հիբ­րի­դա­յին պա­տե­րազ­մում։
Կրկ­նա­կի ստան­դարտ­նե­րի կի­րառ­ման հա­մար չի կա­րե­լի որևէ մե­կին մե­ղադ­րել։ Ա­ռանց դրա, ընդ­հան­րա­պես, ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն գո­յու­թյուն չու­նի։ Ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նում պետք է այն­պես ա­նենք, որ կրկ­նա­կի ստան­դարտ­ներն աշ­խա­տեն մեր օգ­տին։ Նման հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ կան։ Բայց չմո­ռա­նանք ա­մե­նա­կարևո­րը՝ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րով խա­ղա­ղու­թյան չենք հաս­նի։ Հա­կա­ռա­կոր­դի նպա­տա­կը հայ­կա­կան պե­տա­կա­նու­թյուն­նե­րի ոչն­չա­ցումն է։
Ինչ վե­րա­բե­րում է Հա­յաս­տա­նի հետ Ար­ցա­խի վե­րա­միա­վոր­մա­նը, ա­պա դա պետք է լի­նի Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյան ճա­նաչ­ման, Ար­ցա­խը մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի սու­բյեկտ դարձ­նե­լու, ար­ցա­խյան պե­տա­կա­նու­թյունն ու­ժե­ղաց­նե­լու մի­ջո­ցով։ Մեր անվ­տան­գու­թյան պե­տա­կան հա­մա­կար­գը պետք է կա­ռուց­ված լի­նի հենց այդ դրույ­թի վրա։
Վերջ­նա­կան խա­ղա­ղու­թյան հաս­տատ­ման մա­սով Շահ­նա­զա­րյանն ա­սաց, որ այն հենց այն­պես չի տր­վում. խա­ղա­ղու­թյու­նը նվա­ճում են։ Այն խա­ղա­ղու­թյու­նը, ո­րը մեզ պետք է։
Ադր­բե­ջա­նի ռազ­մա­կան նե­րու­ժը շատ ա­վե­լի մեծ է, քան եր­կու հայ­կա­կան պե­տու­թյուն­նե­րի նե­րու­ժը` միա­սին վերց­րած։ Մենք ար­դեն մոտ ենք այն ի­րա­վի­ճա­կին, երբ նոր արկ ա­ծախ­նդ­րու­թյան գնա­լը Ադր­բե­ջա­նի հա­մար դիտ­վե­լու է կե­նաց և մա­հու խն­դիր։ Բայց մեր ա­ռա­վե­լու­թյունն այն է, որ հա­մազ­գա­յին կարևո­րու­թյուն ու­նե­ցող հար­ցե­րի շուրջ առ­կա է ընդ­հա­նուր կոն­սեն­սուս։
Մեր մե­ծա­գույն նվա­ճում­նե­րից մե­կը հա­յու­թյան բո­լոր հատ­ված­նե­րի հա­մախ­մբ­վա­ծու­թյունն է, ո­րը ցու­ցադր­վեց 2016թ. ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ։ Դր­սում շատ-շա­տե­րին դա մտա­հո­գեց։ Այժմ փորձ է ար­վում այդ միաս­նու­թյան մեջ սեպ խրել։ Շահ­նա­զա­րյա­նը վս­տահ էր նրա­նում, որ նոր սե­րուն­դը կշա­րու­նա­կի ա­ռաջ­նորդ­վել ՙմեկ հայ­րե­նիք և եր­կու պե­տու­թյուն՚ սկզ­բուն­քով։

Հակազդել
թուրք-ադրբեջանական տանդեմին

 

Հա­յաս­տա­նի դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­գահ Ա­րամ Սարգ­սյանն ա­ռա­ջար­կեց հաշ­վի առ­նել մեր հա­մազ­գա­յին խն­դիր­նե­րը և դրան­ցից բխեց­նել հե­տա­գա քայ­լե­րը։ Խոսքն այն քայ­լե­րի մա­սին էր, ո­րոնք մի­ջազ­գա­յին աս­պա­րե­զում կա­րող են ըն­կալ­վել կամ չըն­կալ­վել։ Նա­խա­պատ­րաս­տա­կան դի­վա­նա­գի­տա­կան աշ­խա­տանք է անհ­րա­ժեշտ, ո­րը կբա­ցա­ռի ո­րոշ սրա­ցում­ներ։ Թուր­քիան ու Ադր­բե­ջա­նը սպա­սում են ֆորս­մա­ժո­րա­յին մի պա­հի, որ­պես­զի ի­րա­գոր­ծեն այն, ինչ ու­զում են։ Սարգ­սյա­նի հա­մոզ­մամբ՝ մեր ա­մե­նա­մեծ խն­դի­րը բա­րե­կամ­նե­րի հետ աշ­խա­տելն է, նրանց հետ, ով­քեր այս տա­րա­ծաշր­ջա­նում նոր պա­տե­րազ­մի վերս­կս­ման մեջ շա­հագր­գռ­ված չեն։ Խոս­քը վե­րա­բե­րում է Ռու­սաս­տա­նին, Ի­րա­նին, Չի­նաս­տա­նին, ԱՄՆ-ին և Եվ­րո­պա­յին։ Այս ուղ­ղու­թյուն­նե­րից ոչ մե­կում մշակ­ված ծրա­գիր չկա։ Ա­մենևին էլ ինք­նան­պա­տակ չէր Հա­յաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ զար­գաց­նե­լու Չի­նաս­տա­նի ցան­կու­թյու­նը. այն­տեղ հաս­կա­ցան, որ թուր­քա­լե­զու պե­տու­թյուն­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյունն ի­րենց լուրջ դժ­վա­րու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ է կանգ­նեց­նե­լու։ Նշ­ված հինգ ուղ­ղու­թյուն­նե­րում հարկ է ու­նե­նալ դի­վա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թյուն­ներ, ո­րոնք կզ­բաղ­վեն վեր­լու­ծա­կան աշ­խա­տան­քով և հա­մա­պա­տաս­խան կա­պե­րի ամ­րապ­նդ­մամբ։
Դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թյու­նը տա­րի­ներ շա­րու­նակ ա­ռաջ է տա­րել մի ուղ­ղու­թյուն՝ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ամ­բող­ջա­կան ան­կա­խու­թյունն Ադր­բե­ջա­նից ա­ռա­ջի­նը պետք է ճա­նա­չի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը։ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չումն ու­նի իր բո­լոր ի­րա­վա­կան հիմ­քե­րը։ Հե­տո ինչ, որ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քը չի գոր­ծում, կամ էլ գոր­ծում է քա­ղա­քա­կան նպա­տա­կա­հար­մա­րու­թյան սկզ­բուն­քով։ Մեր խն­դիր­նե­րը պետք է հս­տակ դր­վեն. հայ­կա­կան եր­կու պե­տու­թյուն­նե­րի միջև ի­րա­վա­պայ­մա­նագ­րա­յին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը պետք է ամ­րագր­վեն։
Գլ­խա­վոր հար­ցի՝ անվ­տան­գու­թյան հետ կապ­ված, Սարգ­սյա­նը գլ­խա­վոր խն­դիր հա­մա­րեց թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան տան­դե­մին հա­կազ­դե­լը։ Որ նեոօս­մա­նիզ­մի գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյան նո­րաց­ման հիմ­քի վրա Թուր­քիա­յի և Ադր­բե­ջա­նի միջև գո­յու­թյուն ու­նի գաղտ­նի հա­մա­ձայ­նու­թյուն, այլևս ոչ մե­կի հա­մար գաղտ­նիք չէ։ Հայտ­նի է նաև, որ աշ­խար­հի հզոր պե­տու­թյուն­նե­րը հա­կազ­դում են այդ ծրագ­րին։ Հա­յե­րը գի­տեն թուր­քե­րի և ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի մտադ­րու­թյու­նը։ Մեկ ան­գամ ար­դեն Մեղ­րիի ­գոր­ծո­ղու­թյու­նը տա­պալ­վել է, հի­շեց­րեց Սարգ­սյա­նը և հա­վե­լեց՝ իսկ դա այն օ­ղակն է, ո­րը թույլ է տա­լու ի­րա­կա­նաց­նել թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան տան­դե­մի գա­ղա­փա­րը։
Սարգ­սյանն անդ­րա­դար­ձավ նաև Նա­խիջևա­նի խնդ­րին։ Այն­տեղ Թուր­քիան ու Ադր­բե­ջա­նը մեծ քա­նա­կու­թյամբ զենք ու զի­նամ­թերք են կու­տա­կել։ Հա­նուն ին­չի՞ են ա­նում։ Նրանց նպա­տակն է ա­ռա­ջին իսկ հնա­րա­վո­րու­թյան դեպ­քում Սյու­նի­քը փա­կել և Սի­սիա­նով դուրս գալ Մեղ­րի։ Դա կկոչ­վի Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մի վեր­սկ­սում։ Հայ­կա­կան կող­մե­րը պար­տա­վոր են հաշ­վի առ­նել բո­լոր բե­մագ­րե­րը և ու­նե­նալ բո­լոր կան­խար­գե­լիչ քայ­լե­րը։
Դա­շին­քի ձևա­վոր­ման գոր­ծըն­թա­ցում հարկ է նկա­տի ու­նե­նալ եր­կու հան­գա­մանք. նախ՝ Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի խոր­հր­դա­րան­նե­րը պետք է այդ թե­մա­յով լսում­ներ նա­խա­ձեռ­նեն և երկ­րորդ՝ անհ­րա­ժեշտ է պե­տա­կան մա­կար­դա­կով քա­րոզ­չա­կան աշ­խա­տան­քի ծա­վա­լում, Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի և Սփյուռ­քի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հա­մա­կար­գում։ Այդ տե­սան­կյու­նից շատ կարևոր է Դաշ­նակ­ցու­թյան կող­մից նման ֆո­րու­մի նա­խա­ձեռ­նու­մը։Ստեղծում ես
նոր իրողություն և ստիպում, որ դրա հետ հաշվի նստեն

 

Սեյ­րան Բաղ­դա­սա­րյա­նը 1990-95 թվա­կան­նե­րին ՀՀ խոր­հր­դա­րա­նում ղե­կա­վա­րել է Ար­ցա­խի հար­ցե­րով հանձ­նա­ժո­ղո­վը, ու­սում­նա­սի­րել աբ­խա­զա­կան հա­կա­մար­տու­թյու­նը։ Բա­ցի այդ, տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով լի­նե­լով Սեր­բիա­յում՝ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Ռա­դո­վան Կա­րա­ջի­չի (1991թ. Հա­րավս­լա­վիա­յի փլու­զու­մից հե­տո ըն­տր­վել է Սեր­բա­կան Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գահ, իսկ մինչ այդ ղե­կա­վա­րել է Սեր­բա­կան դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թյու­նը) մոտ է հյու­րըն­կալ­վել, և այդ այ­ցերն օգ­նել են նրան խո­րա­պես պատ­կե­րաց­նել նաև ալ­բա­նա-սեր­բա­կան հա­կա­մար­տու­թյու­նը։ Մի­ջազ­գա­յին փոր­ձի ու­սում­նա­սի­րու­թյու­նը թույլ է տվել հաս­կա­նալ ժա­մա­նա­կի մար­տահ­րա­վեր­նե­րը և դրանց դի­մա­կա­յե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը։
Թե ին­չու է ռազ­մա­վա­րա­կան դա­շին­քի հար­ցը բարձ­րաց­վում, Բաղ­դա­սա­րյանն ու­ներ իր մեկ­նա­բա­նու­թյու­նը։ 20 տա­րի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը ղե­կա­վա­րել են գոր­ծիչ­ներ, ո­րոնց քա­ղա­քա­կան կեն­սագ­րու­թյունն սկս­վել է Ար­ցա­խում, և բո­լո­րի հա­մար պարզ էր, որ նրանք ա­նե­լու են ա­մեն ինչ՝ Հա­յաս­տան-Ար­ցախ կապն ամ­րապն­դե­լու ուղ­ղու­թյամբ։ Այժմ ե­կել է այն պա­հը, ո­րը թե­լադ­րում է ինս­տի­տու­ցիո­նալ հիմ­քե­րի վրա դնել հայ­կա­կան եր­կու պե­տու­թյուն­նե­րի հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը։
Անդ­րա­դառ­նա­լով ադր­բե­ջա­նա-ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյան մի­ջազ­գա­յին ար­ձա­գանք­նե­րին՝ Բաղ­դա­սա­րյա­նը ֆո­րու­մի մաս­նա­կից­նե­րի ու­շադ­րու­թյու­նը սևե­ռեց մի փաս­տի վրա. Քար­վա­ճա­ռի ա­զա­տագ­րու­մից հե­տո ՄԱԿ-ի Անվ­տան­գու­թյան խոր­հուր­դը բա­նաձևեր ըն­դու­նեց և հայ­կա­կան կող­մե­րի վրա հս­կա­յա­կան ճն­շում գոր­ծադ­րեց՝ պն­դե­լով, թե դա պետք է հետ հան­ձն­վի։ Ո­չինչ։ Հայ­կա­կան զին­ված ու­ժե­րը շա­րու­նա­կե­ցին ա­զա­տագ­րել մեր պատ­մա­կան հայ­րե­նի­քի մաս կազ­մող մյուս տա­րածք­նե­րը։ Նոր ի­րո­ղու­թյուն ստեղծ­վեց և նոր բա­նաձևեր ըն­դուն­վե­ցին։ Քա­ղա­քա­կա­նու­թյան մեջ այս­պես է լի­նում՝ ստեղ­ծում ես նոր ի­րո­ղու­թյուն, հե­տո էլ ստի­պում, որ դրա հետ հաշ­վի նս­տեն։ Չպի­տի մտա­ծես, թե ար­ված քայ­լից հե­տո ով ինչ է ա­սե­լու։ Ե­թե 90-ա­կան­նե­րի սե­րունդն ի­րեն այդ­պես պա­հեր, այ­սօր բո­լո­րո­վին այլ ի­րա­կա­նու­թյան մեջ կապ­րեինք։
Հա­յաս­տան-Ար­ցախ ռազ­մա­վա­րա­կան դա­շին­քի հար­ցը պետք է քն­նարկ­վի եր­կու իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի միջև՝ խոր­հր­դա­րան­նե­րի, գոր­ծա­դիր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի մա­կար­դա­կով, որ­պես­զի վեր հան­վեն այն խան­գա­րիչ հան­գա­մանք­նե­րը, ո­րոնք եր­կու կող­մե­րին թույլ չէին տա­լիս ա­ռաջ շարժ­վել։


]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Wed, 15 May 2019 12:08:50 +0000
ՇՈՒՇԻՈՒՄ ԲԱՑՎԵԼ Է ԴՈՒՇՄԱՆ ՎԱՐԴԱՆԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/26672-2019-05-15-11-57-59 http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/26672-2019-05-15-11-57-59 ՇՈՒՇԻՈՒՄ ԲԱՑՎԵԼ Է ԴՈՒՇՄԱՆ ՎԱՐԴԱՆԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ
Նա­րեկ ՍԱ­ՀԱ­ԿՅԱՆ

Ար­ցա­խյան ա­զա­տա­մար­տի նվի­րյալ­նե­րից Վար­դան Ստե­փա­նյա­նը ե­րա­զում էր ա­զա­տագ­րել և ապ­րել Շու­շիում։ Հենց սա էր պատ­ճա­ռը, որ, չնա­յած ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կին, նա խնդ­րել էր ի­րեն ան­պայ­ման ընդ­գր­կել ՙՀար­սա­նիք լեռ­նե­րում՚ ռազ­մա­գոր­ծո­ղու­թյա­նը։

Վար­դան Ստե­փա­նյա­նը, որ ա­ռա­վել հայտ­նի է Դուշ­ման Վար­դան ա­նու­նով, մեծ ներդ­րում է ու­նե­ցել Շու­շիի պաշտ­պա­նու­թյան գոր­ծում։ Մար­տա­կան ըն­կե­րը՝ Ար­ցա­խի հե­րոս Ար­շա­վիր Ղա­րա­մյա­նը, ա­սում է, որ 1992 թվա­կա­նի մա­յի­սի 12-ին հա­կա­ռա­կոր­դը փոր­ձել է հար­ձակ­վել ու վե­րագ­րա­վել բեր­դա­քա­ղա­քը։ Հաս­կա­նա­լով, այս ա­մե­նը՝ Վար­դանն ա­ռա­ջար­կել է հա­կա­ռա­կոր­դի ա­կան­նե­րը հա­նել և տե­ղադ­րել Շու­շի տա­նող ճա­նա­պարհ­նե­րին. ՙՀենց առջևից շարժ­վող տան­կը պայ­թում է ա­կա­նի վրա, պայ­թում է նաև ԲՄՊ-1 տի­պի զրա­հա­մե­քե­նան։ Տղա­նե­րը վնա­սա­զեր­ծում են երկ­րորդ զրա­հա­մե­քե­նան, և հա­կա­ռա­կոր­դը, մար­տի դաշ­տում թող­նե­լով բազ­մա­թիվ դիակ­ներ, այդ թվում` այդ զրա­հա­տեխ­նի­կան, հետ է նա­հան­ջում։ Կա­րե­լի է ա­սել՝ Վար­դա­նի ղե­կա­վա­րած մար­տի ար­դյուն­քում հնա­րա­վոր ե­ղավ նո­րից պա­հել Շու­շին՚,- տե­ղե­կաց­նում է Ա. Ղա­րա­մյա­նը։
Շա­տե­րի հա­մար գու­ցե նո­րու­թյուն է, բայց գու­սան Հայ­կա­զու­նի ՙՊա­տե­րազմ ենք գնում՚ եր­գը հենց Դուշ­ման Վար­դա­նի մա­սին է։ Մայ­րը՝ Զա­րու­հի Ստե­փա­նյա­նը, հի­շում է. որ­դու հետ պայ­մա­նա­վոր­վել էին պա­տե­րազ­մից հե­տո ապ­րել Շու­շիում։ Երևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ի­րա­վա­գի­տու­թյան ֆա­կուլ­տե­տի ու­սա­նո­ղը 88-ին գի­տեր ինչ էր ա­նե­լու և ինչ­պես: ՙԴեռ 88 թվա­կա­նին ՙԱ­ռա­գաս­տում՚ նս­տած՝ Երևա­նում, ըն­կեր­նե­րի մոտ երդ­վում է, ա­սե­լով, որ ա­ռա­ջի­նը պետք է մտ­նեմ Շու­շի և Լա­չի­նով տուն վե­րա­դառ­նամ։ Իսկ ըն­կեր­նե­րը ժպ­տում էին, գե­ղե­ցիկ աղ­ջիկ­ներն էլ, նա­յե­լով Վար­դա­նին, հարց­նում են. ՙՇու­շի ես ե­րա­զում, ո՞վ քեզ Շու­շի կտա՚։ Բայց որ­դուս ե­րա­զան­քը կա­տար­վեց՚,-ա­սում է Զա­րիկ մայ­րի­կը։
Վար­դան Ստե­փա­նյա­նը զոհ­վել է 1992 թվա­կա­նի հու­լի­սի 2-ին՝ Մար­տու­նու շր­ջա­նի Մյու­րի­շեն գյու­ղի մեր­ձա­կա­յում։ Գի­տեր, որ կընկ­նի միայն դա­վա­դիր ա­կա­նից։ Քույրն ա­սում է, որ Վար­դա­նի ներ­կա­յու­թյունն ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րը բեր­դա­քա­ղա­քում ա­վե­լի շատ են զգում, դրա հա­մար հա­ճախ են լի­նում այս­տեղ։ Քա­ղա­քի Մա­նու­կյան 1 հաս­ցեում կգոր­ծի Դուշ­ման Վար­դա­նի տուն-թան­գա­րա­նը։ Ար­մե­նու­հին ու­րախ է, որ եղ­բոր բո­լոր ե­րա­զանք­նե­րը կա­տար­վում են: ՙԵղ­բորս բո­լոր ե­րա­զանք­ներն այ­սու­հետև կկա­տար­վեն, ո­րով­հետև դրանք բո­լորն էլ ա­նանձ­նա­կան են։ Ո­րով­հետև եր­բեք Վար­դանն իր հա­մար ո­չինչ չի ե­րա­զել։ Մեկ ան­գամ միայն ա­սաց. ՙԻնձ եր­կու մետր հող է պետք, այն էլ չգի­տեմ՝ կար­ժա­նա­նա՞մ, թե ոչ՚։
Դուշ­ման Վար­դա­նի տուն-թան­գա­րան հիմ­նե­լու գա­ղա­փարն ի­րա­գործ­վել է Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան Նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նի և Վար­դա­նի մար­տա­կան ըն­կեր­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյամբ։ Թան­գա­րա­նի բաց­ման կա­պակ­ցու­թյամբ ներ­կա­նե­րին շնոր­հա­վո­րել է Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցու Ար­ցա­խի թե­մի ա­ռաջ­նորդ Պարգև ար­քե­պիս­կո­պոս Մար­տի­րո­սյա­նը։ Տուն-թան­գա­րա­նը բա­ցե­լու պա­տի­վը տր­վել է պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար, պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի հրա­մա­նա­տար գե­նե­րալ-մա­յոր Կա­րեն Աբ­րա­հա­մյա­նին և Զա­րիկ մայ­րի­կին։ Ստե­փա­նյան­նե­րի գեր­դաս­տա­նում երկ­րորդ Վար­դանն է ծն­վել՝ Դուշ­ման Վար­դա­նի եղ­բո­րոր­դին։ Ի դեպ, նա նույն­պես կապ­ված է Շու­շիին և ար­դեն մտա­ծում է այս­տեղ տե­ղա­փոխ­վե­լու մա­սին։ Ա­սում է՝ ուր էլ որ ապ­րի, միշտ բարձր է պա­հե­լու Դուշ­ման Վար­դա­նի ա­նու­նը. ՙԱպ­րե­լա­կեր­պի մեջ պետք է այն­պես ա­նեմ, որ ոչ մի սխալ թույլ չտամ, ո­րով­հետև սա ոչ թե քո ա­նունն է, այլ Դուշ­ման Վար­դա­նի, ո­րի եղ­բո­րոր­դին ես։ Եվ ապ­րում եմ ոչ միայն ինձ հա­մար, այլ նաև Վար­դա­նի հա­մար, Վար­դա­նի կյան­քով, Վար­դա­նի պատ­վի հա­մար՚։
Տուն-թան­գա­րանն օրհ­նել է Շու­շիի Սուրբ Հով­հան­նես Մկր­տիչ ե­կե­ղե­ցու հոգևոր հո­վիվ Մես­րոպ քա­հա­նա Մկրտ­չյա­նը։ Մար­տա­կան ըն­կեր Ար­թուր Հով­հան­նի­սյանն ա­սում է. սա Վար­դա­նի հյու­րըն­կալ օ­ջախն է, որ­տեղ հա­ճախ են հան­դի­պե­լու զին­վոր­նե­րին՝ նրանց փո­խան­ցե­լով Դուշ­ման Վար­դա­նի պատ­գամ­նե­րը, ո­րոնք միայն հայ­րե­նի­քի մա­սին են:
Դուշ­ման Վար­դա­նի տուն-թան­գա­րա­նի բաց­ման հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյան մշա­կու­թա­յին մասն ա­պա­հո­վել են Հա­յաս­տա­նից ժա­մա­նած ՙԿա­րին՚ ա­վան­դա­կան եր­գի-պա­րի և պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի ՙԱս­պետ՚ հա­մույթ­նե­րը։
Հա­վե­լենք, որ Վար­դան Ստե­փա­նյա­նի ա­ռա­ջին տուն-թան­գա­րա­նը գոր­ծում է Երևա­նում։ Այն­տեղ պահ­վում են Վար­դա­նի անձ­նա­կան ի­րե­րը, լու­սան­կար­նե­րը։ Այս­տեղ նաև գոր­ծում է հան­րա­յին գրա­դա­րան, ո­րի դռ­նե­րը բաց են բո­լո­րի հա­մար։ Իսկ Շու­շիի փո­ղոց­նե­րից մե­կը տա­րի­ներ ա­ռաջ ան­վա­նա­կո­չել են Վար­դան Ստե­փա­նյա­նի պատ­վին։

;

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Բանակ Wed, 15 May 2019 11:54:21 +0000
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ՝ ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/26671-2019-05-15-11-27-41 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/26671-2019-05-15-11-27-41 ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ՝ ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳ
Լու­սի­նե ՇԱ­ԴՅԱՆ

 Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին 2019 թվա­կա­նը հռ­չա­կել է Ըն­տա­նի­քի տա­րի։ 

Ըն­տա­նի­քը հա­սա­րա­կու­թյան հիմ­նա­քարն է, ան­հա­տի զար­գաց­ման, նրա ար­ժեք­նե­րի, բա­րո­յա­կան նոր­մե­րի ա­ռաջ­նա­յին օ­ղա­կը։ Մար­դու ա­մե­նա­մեծ ձեռք­բե­րու­մը լավ ըն­տա­նիք ու­նե­նալն է։ Այն ստա­նում ենք մեր ծնող­նե­րից, հե­տո էլ ինք­ներս ենք կա­ռու­ցում այն։ Ա­մուր և սի­րով լի ըն­տա­նիք ու­նե­նա­լու հա­մար կարևոր է հաս­կա­նալ ու ճա­նա­չել նախ­նի­նե­րից փո­խանց­ված փոր­ձը։ Սա­կայն աշ­խար­հում այ­սօր նկա­տե­լի է ըն­տա­նի­քի ա­վան­դա­կան պատ­կե­րաց­ման ո­րո­շա­կի ա­ղա­վա­ղում։

Related imageԹե­մա­յի վե­րա­բե­րյալ հե­տաքր­քիր էր լսել հո­գե­բա­նի տե­սա­կե­տը։ Զրու­ցա­կիցս Լու­սի­նե Ղա­րա­խա­նյանն է. ՙ21-րդ դա­րի ըն­տա­նի­քի մո­դե­լը հա­րա­բե­րա­կան հաս­կա­ցու­թյուն է, բայց ընդ­հան­րու­թյան մեջ կա­րող ենք ա­սել, որ այն ան­կախ է և հե­ռա­նում է ա­վան­դույթ­նե­րից ու նա­խա­պա­շար­մունք­նե­րից,-պար­զա­բա­նում է հո­գե­բա­նը։ -Ե­թե Եվ­րո­պա­յում ըն­տա­նի­քի ինս­տի­տուտն աս­տի­ճա­նա­բար ան­հե­տա­նում է (ե­թե չա­սենք` գրե­թե ան­հե­տա­ցել է), ա­պա հայ հա­սա­րա­կու­թյան մեջ թերևս ա­վե­լի է շեշտ­ված ըն­տա­նի­քին նվի­րա­կան լի­նե­լու գա­ղա­փա­րը, հայ­կա­կան հո­գե­կերտ­ված­քում այն այս կամ այն չա­փով պահ­պան­ված է, սա­կայն ա­ղա­վաղ­ման մի­տում­ներն ակն­հայտ են։ Օ­րի­նակ, նախ­կի­նում չկար ա­ռանց հայ­րա­կան կեր­պա­րի ար­հես­տա­կան բեղմ­նա­վոր­մամբ բա­լիկ ու­նե­նա­լու հան­գա­ման­քը։ Այ­սօր հայ­կա­կան ի­րա­կա­նու­թյան մեջ ևս սկս­վել է այն­պի­սի մի վտան­գա­վոր մի­տում, երբ կի­նը մայր է դառ­նում ա­ռանց հայ­րա­կան կեր­պա­րի։ Մայր և ե­րե­խա. սա ըն­տա­նի­քի մո­դել չէ։ Սա վտան­գա­վոր է, հայ­կա­կան չէ։ Այս երևույ­թը նոր է և օ­տա­րա­ծին՚:
Հատ­կան­շա­կան է նաև այն, որ այ­սօր ծնող­ներն ա­վե­լի հեշ­տու­թյամբ են ըն­դու­նում նո­րապ­սակ­նե­րի` ա­ռան­ձին ապ­րե­լու ո­րո­շու­մը։ Նո­րաս­տեղծ ըն­տա­նիք­ներն այ­սօր ա­վե­լի նա­խա­ձեռ­նող են ու ակ­տիվ։ Ըն­տա­նի­քը փոր­ձում են կա­ռու­ցել ինք­նու­րույ­նու­թյան վրա։ Թվում է՝ ճիշտ է, սա­կայն հո­գե­բա­նա­կան տե­սան­կյու­նից դա այն­քան էլ ճիշտ չէ։ ՙՀի­մա ե­րի­տա­սարդ­նե­րը նա­խընտ­րում են մի­ջու­կա­յին ըն­տա­նի­քի մո­դե­լը, այ­սինքն՝ ա­մու­սին, կին, բա­լիկ­ներ։ Ընդ­լայն­ված ըն­տա­նի­քում (սկե­սուր, սկես­րայր, տալ, տեգր) չեն ու­զում ապ­րել։ Փոր­ձը սա­կայն ցույց է տա­լիս, որ ընդ­լայն­ված ըն­տա­նիք­նե­րում առ­կա է փո­խա­դարձ վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը, ին­չի հետևան­քով ըն­տա­նի­քի ան­դամ­ներն ազ­դում են մի­մյանց վար­քի վրա։ Այս­տեղ ար­դեն հու­զա­կան դրսևո­րում­նե­րը շատ քիչ են. կա զսպ­վա­ծու­թյուն, կշ­ռա­դատ­ված խոսք ու վարք։ Մի­ջու­կա­յին ըն­տա­նիք­նե­րում չկա փո­խա­դարձ վե­րահս­կո­ղու­թյուն, և ծնող­նե­րը նույ­նիսկ դժ­վա­րու­թյուն­ներ են ու­նե­նում ե­րե­խա­յին դաս­տիա­րա­կե­լու գոր­ծըն­թա­ցում, ո­րով­հետև փորձ չու­նեն։ Ի­րա­կա­նում ընդ­լայն­ված ըն­տա­նի­քում առ­կա են դե­րե­րի հս­տակ բաշ­խում ու փո­խա­դարձ հար­գանք՚,-ա­սում է Լ. Ղա­րա­խա­նյա­նը։
Մեր հա­մա­քա­ղա­քա­ցի­նե­րից հե­տաքր­քր­վե­ցինք, թե որն է ըն­տա­նե­կան եր­ջան­կու­թյան մե­խա­նի­կան։ Հարց­ված­նե­րը նշե­ցին, որ ա­ռա­ջին հեր­թին անհ­րա­ժեշտ է սեր ու հար­գանք, նվիր­վա­ծու­թյուն և փոխ­զի­ջում։ Շա­տե­րի կար­ծի­քով` հայ ըն­տա­նիքն իս­կա­պես տար­բեր­վում է այլ ազ­գե­րի ըն­տա­նիք­նե­րից, և դա մեր ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյունն է։
Հո­գե­բա­նի կար­ծի­քով` ըն­տա­նե­կան եր­ջան­կու­թյան մե­խա­նի­կան հիմն­ված է փո­խա­դարձ հար­գան­քի, փոխ­զիջ­ման, փո­խըն­կալ­ման, փո­խըմբ­ռն­ման վրա. ՙԵ­թե միա­կող­մա­նի է փոխ­զի­ջու­մը` հա­կա­ռակ կող­մում կա լկ­տիաց­ման պրո­ցես։ Ա­մեն ինչ պի­տի հիմն­ված լի­նի փո­խա­դար­ձու­թյան հա­մա­ձայ­նու­թյան ու հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյան վրա։ Ընդ­հան­րա­պես, ըն­տա­նի­քում ա­մու­սին­նե­րի միջև տե­ղի են ու­նե­նում ոչ պաշ­տո­նա­կան ու պաշ­տո­նա­կան դե­րե­րի և կար­գա­վի­ճակ­նե­րի բաշ­խում։ Այդ դե­րերն ի­րենց են­թա­գի­տակ­ցա­կան փոխ­ներ­գոր­ծու­թյունն ու­նեն, ին­չի ար­դյուն­քում մարդ­կանց վար­քը ձեռք է բե­րում սու­բյեկ­տիվ բնույթ։ Ա­մու­սին­նե­րի գոր­ծա­ռույթ­նե­րի ու դե­րա­յին սպա­սում­նե­րի միջև պետք է լի­նի փո­խա­դարձ կապ։ Ե­թե շեշ­տա­կի տար­բե­րու­թյուն կա որ­դեգ­րած ար­ժեք­նե­րի և դե­րա­յին սպա­սում­նե­րի միջև, ա­պա ան­հաշտ մթ­նո­լորտն ու հա­կա­սու­թյուն­ներն ան­խու­սա­փե­լի են, իսկ նման մի­ջա­վայ­րում չի կա­րող ձևա­վոր­վել ու դաս­տիա­րակ­վել հա­մա­կող­մա­նի զար­գա­ցած ու լիար­ժեք ե­րե­խա,-բա­ցատ­րում է զրու­ցա­կիցս և շա­րու­նա­կում, -եր­ջա­նիկ է այն ըն­տա­նի­քը, որ­տեղ շատ լավ պատ­կե­րա­ցում կա դաս­տիա­րա­կու­թյան, ինչ­պես նաև ա­մուս­նա­կան փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մա­սին, որ­տեղ կա փո­խըմ­բռ­նում, չկա շա­հա­գոր­ծում ու դո­մի­նան­տու­թյան մի­տում։ Ըն­տա­նի­քը եր­ջա­նիկ է, ե­թե կա­րո­ղա­նում է դառ­նալ ե­րե­խա­յի ճիշտ սո­ցիա­լա­կա­նաց­ման մի­ջա­վայր, ուր սեր­ման­վում են բարձր ար­ժեք­ներ, քն­նարկ­վում ազ­գա­յին նշա­նա­կու­թյան հար­ցեր։ Ըն­տա­նի­քը եր­ջա­նիկ է, ե­թե դուրս է խիստ անձ­նա­կան մի­ջա­վայ­րից։ Ըն­տա­նի­քը չպետք է լի­նի անձ­նա­պաս­տան։ Ա­նանձ­նա­կան եր­ջան­կու­թյունն էլ պետք է գնա­հատ­վի։ Եր­ջա­նիկ է այն ըն­տա­նի­քը, ե­թե կա­րո­ղա­նում է գնա­հա­տել ա­վագ սերն­դի ծնող­նե­րին։ Ըն­տա­նե­կան կեր­պար­նե­րը պետք է հարգ­վեն ըստ էու­թյան։ Սա շատ կարևոր է ծնո­ղա­պաշտ սե­րունդ դաս­տիա­րա­կե­լու հա­մար՚։
Գո­յու­թյուն ու­նեն ըն­տա­նի­քի հս­տակ գոր­ծա­ռույթ­ներ, ո­րոնք, սա­կայն, տար­բեր ըն­տա­նիք­նե­րում տար­բեր կերպ են ի­րա­կա­նաց­վում։ Ըն­տա­նի­քը մր­ցակ­ցու­թյան ու ինք­նա­հաս­տատ­ման դաշտ չէ։ Բո­լո­րը տար­բեր են, բայց հա­վա­սար։ Ըն­տա­նի­քը մեկ տա­նի­քի տակ խա­ղաղ ու սի­րով ապ­րե­լու վայր է, ե­րե­խա­նե­րի ան­հոգ ման­կու­թյունն ա­պա­հո­վե­լու մի­ջա­վայր։
Մեր կող­քին կան նաև այն­պի­սի ըն­տա­նիք­ներ, որ­տեղ մայ­րիշ­խա­նու­թյուն է։ Ըստ հո­գե­բա­նի՝ հայ էթ­նո­գե­նե­զի պրո­ցե­սում՝ ազ­գի ծագ­ման ու զար­գաց­ման գոր­ծըն­թա­ցում, դր­վագ­նե­րով մայ­րիշ­խա­նու­թյուն ե­ղել է, սա­կայն մեր մեն­թա­լի­տե­տում ըն­տա­նիք­նե­րը հայ­րիշ­խա­նա­կան են։ Ըստ էու­թյան` հայ­կա­կան ըն­տա­նիք­նե­րում հայ­րե­րը պետք է մի սանդ­ղակ բարձր լի­նեն։
Դա­րաշր­ջա­նը նոր մար­տահ­րա­վեր­ներ է նե­տում՝ խայ­տաբ­ղետ ըն­տա­նե­կան մո­դել­ներ, տե­ղե­կատ­վու­թյան բազ­մա­զա­նու­թյուն, պա­հանջ­ներ, ո­րոնք մե­ծա­գույնս ազ­դում են հենց ըն­տա­նի­քի վրա։ Այն սի­րով և հա­վա­տով ստեղծ­ված սուրբ միու­թյուն է և կեն­սա­կան կարևո­րու­թյուն ու­նի հատ­կա­պես ե­րե­խա­նե­րի հա­մար։ Հո­գե­բան­նե­րը պար­զել են, որ ա­վե­լի լիար­ժեք և կյան­քում ի­րենց տե­ղը գտ­նում են այն ե­րե­խա­նե­րը, ով­քեր մե­ծա­ցել են 2 ծնող­նե­րի ներ­կա­յու­թյամբ։
Նո­րաս­տեղծ ըն­տա­նիք­նե­րը պետք է սերտ կա­պե­րի մեջ լի­նեն ա­վագ սերն­դի ծնող­նե­րի հետ, երբևէ ե­րե­խա­նե­րին գոր­ծիք չդարձ­նեն, միշտ լի­նեն միաս­նա­կան, որ­պես­զի ե­րե­խան մե­ծա­նա եր­կու կեր­պար­նե­րի ազ­դե­ցու­թյան ներ­քո. սա է լիար­ժեք ըն­տա­նի­քի մո­դե­լը։ Անհ­րա­ժեշտ է պահ­պա­նել ազ­գա­յին ար­ժե­հա­մա­կար­գը. ՙՄենք աշ­խար­հի հնա­գույն ազ­գե­րից ենք, Նո­յի զա­վակ­նե­րից: Հա­յերս չան­հե­տա­ցող ազգ ենք, ու չնա­յած աշ­խարհն ա­սում է՝ գլո­բա­լի­զա­ցիան կուլ է տա­լու փոքր ազ­գե­րին, բայց ես հա­կա­ռակն եմ ա­սում. փոքր ազ­գեր կան, ո­րոնք դեմ են գնում հա­մա­հար­թեց­մա­նը, այ­սինքն` ի­րենց տե­սա­կը պահ­պա­նում են։ Ըն­տա­նիք­նե­րում պետք է պահ­պան­վի ազ­գա­յին դի­մա­գի­ծը՚,- ա­սում է Լու­սի­նե Ղա­րա­խա­նյա­նը։
Ծնո­ղա­պաշ­տու­թյուն, զա­վա­կա­պաշ­տու­թյուն, հա­վա­տար­մու­թյուն, նվիր­վա­ծու­թյուն. հայ­կա­կան ըն­տա­նի­քին բնո­րոշ ար­ժեք­ներ, ո­րոնք պար­տա­վոր ենք պահ­պա­նել: Փոր­ձե­լով պահ­պա­նել ըն­տա­նե­կան գե­ղե­ցիկ ա­վան­դույթ­նե­րը, ստեղ­ծենք կա­յա­ցած ու ա­ռողջ ըն­տա­նիք­ներ՝ լե­ցուն սի­րով ու խա­ղա­ղու­թյամբ։
Ի դեպ մա­յի­սի 15-ը Ըն­տա­նի­քի մի­ջազ­գա­յին օրն է։ Այն նշ­վում է 1993 թվա­կա­նից` ՄԱԿ-ի ըն­դու­նած հռ­չա­կագ­րով։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 15 May 2019 11:25:06 +0000
Պետական նախարարի մոտ քննարկվել են համահայկական 7-րդ ամառային խաղերի կազմակերպչական հարցեր http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26670-7 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26670-7 Պետական նախարարի մոտ քննարկվել են համահայկական 7-րդ ամառային խաղերի կազմակերպչական հարցեր
Արցախի Հանրապետության պետական…

Ողջունելով ներկաներին՝ պետական նախարարը նշել է, որ աշխատանքային խորհրդակցությունը նվիրված է համահայկական 7-րդ ամառային խաղերի բացման և հյուրերի գիշերակացը ապահովելու համար կազմակերպչատեխնիկական հարցերը քննարկելուն: «Մենք համապատասխան ժամանակամիջոցում պետք է կարողանանք աշխատանքներն այնպես իրականացնել, որ բացման հանդիսավոր միջոցառումն անցկացվի բոլոր չափանիշներին համապատասխան, այդ իսկ պատճառով՝ բոլոր գերատեսչություններին հորդորում եմ աշխատանքները կազմակերպել համակարգված և փոխգործակցության հիմքերի վրա»,- նշել է Գ. Մարտիրոսյանը: Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար՝ Ի. Զաքարյանը նշել է, որ տարբեր ուղղություններով ձևավորված աշխատանքային խմբերի համատեղ ջանքերի շնորհիվ է միայն հնարավոր բոլոր խնդիրների շուրջ ունենալ կիրառելի լուծումներ: «Այդ օրերին հանրապետության տարանցիկ ճանապարհները, քաղաքները, համայնքները պետք է տոնական տեսքով լինեն, աշխատանքներում պետք է ընդգրկենք մեծ թվով կամավորների, իսկ գիշերակացի հետ կապված խնդիրների լուծման ուղղությամբ պետք է օգտագործենք հնարավոր բոլոր տարբերակները»,- ասել Ի. Զաքարյանը: Հանդիպման ավարտին տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակում, պետնախարարի կողմից տրվել են համապատասխան հանձնարարականեր։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են ՊԲ հրամանատար Կարեն Աբրահամյանը, կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովհաննիսյանը, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը և պաշտոնատար այլ անձինք։ -- ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 15 May 2019 11:21:23 +0000