comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 08 Մայիսի 2019 http://artsakhtert.com Sun, 18 Aug 2019 04:51:36 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ՊԱՆ­ԾԱ­ԼԻ ՄԱ­ՅԻՍ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26644-2019-05-10-17-38-21 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26644-2019-05-10-17-38-21 Լիա­նա ՄՈՎ­ՍԻ­ՍՅԱՆ

ԱրՊՀ բա­նա­սի­րա­կան ֆա­կուլ­տե­տի
1-ին կուր­սի ու­սա­նո­ղու­հի

Մենք խա­ղաղ էինք մեր լեռ­նե­րի պես,
Դուք հող­մե­րի պես խու­ժե­ցիք վայ­րագ:
Մենք ձեր դեմ ե­լանք մեր լեռ­նե­րի պես,
Դուք հող­մե­րի պես ոռ­նա­ցիք վայ­րագ:
Բայց մենք հա­վերժ ենք մեր լեռ­նե­րի պես,
Դուք հող­մե­րի պես կկոր­չեք վայ­րագ:

Հովհ. ՇԻ­ՐԱԶ

Հայ ժո­ղովր­դի հա­մար մա­յի­սը յու­րա­հա­տուկ է: Մեր բո­լոր հաղ­թա­նակ­նե­րը կար­ծես շաղ­կապ­վել են գար­նան զար­թոն­քի հետ: Հին ու հայտ­նի ճշ­մար­տու­թյուն է` պատ­մու­թյու­նը սի­րում է կրկն­վել… Սկ­սենք ա­մե­նաս­կզ­բից:
451թ., մա­յի­սի 26, Ա­վա­րայ­րի ճա­կա­տա­մարտ: Հաղ­թա­նակ, ո­րը հաս­տա­տեց հա­յի չձուլ­վե­լու կամ­քը: Դա­րեր շա­րու­նակ հա­յին սպառ­նա­ցել է ինք­նու­թյու­նը կորց­նե­լու ա­հա­սար­սուռ վտան­գը: Բայց, ինչ­պես ա­սում են` միաս­նա­կա­նու­թյան ար­դյուն­քը հաղ­թա­նակն է: Մենք կա­րո­ղա­ցել ենք դուրս գալ աjդ փոր­ձու­թյու­նից և հայ­տա­րա­րել՝ հայ ենք ու քրիս­տո­նյա…
1918թ., մա­յի­սի 22-28. Սար­դա­րա­պա­տի ճա­կա­տա­մարտ, հե­տո՝ Բաշ-Ա­պա­րան ու Ղա­րա­քի­լի­սա: Հաղ­թա­նակ­ներ, ո­րոնք հաս­տա­տե­ցին մեր ապ­րե­լու և հա­րատևե­լու ի­րա­վուն­քը: Այս հաղ­թա­նակ­նե­րը ձա­խո­ղե­ցին հա­յին իս­պառ բնաջն­ջե­լու ե­րիտ­թուր­քա­կան ծրագ­րե­րը: Հայ­կա­կան կա­նո­նա­վոր ու­ժե­րին ու կա­մա­վո­րա­կան­նե­րին հա­ջող­վեց կե­նաց ու մա­հու ճա­կա­տա­մար­տե­րում ան­հա­վա­նա­կան հաղ­թա­նակ­ներ տա­նել թուրք հրո­սակ­նե­րի դեմ և ա­սել. ՙՀայ եմ, պետք է հա­րատևեմ՚: 1918թ. մա­յի­սի 28, Հա­յաս­տա­նի Ա­ռա­ջին Հան­րա­պե­տու­թյան հռ­չակ­ման օր: Ազ­գա­յին հաղ­թա­նակ, ո­րը հա­յին տվեց ա­զա­տու­թյան ի­րա­վունք: Մա­յի­սյան հաղ­թա­նակ­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն տվե­ցին հա­յե­րին վե­րա­կանգ­նե­լու կորց­րած ան­կա­խու­թյու­նը: Հայ ժո­ղովր­դի կյան­քում տե­ղի ու­նե­ցած բազ­մա­թիվ պա­տե­րազմ­նե­րից հե­տո ստեղծ­վեց Հա­յաս­տա­նի Ա­ռա­ջին Հան­րա­պե­տու­թյու­նը: Պե­տա­կան հիմ­նա­սյու­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան պայ­ման­նե­րում մենք կա­րո­ղա­ցանք տեղ զբա­ղեց­նել աշ­խար­հի բզկտ­վող քար­տե­զում ՝ ա­պա­ցու­ցե­լով, որ ա­զատ ապ­րե­լու ի­րա­վուն­քը նաև մերն է:
1945թ., մա­յի­սի 9: Մեծ Հաղ­թա­նա­կի օր: Այս ան­գամ ևս հաղ­թա­նա­կը փա­ռա­հեղ էր: Խոր­հր­դա­յին Միու­թյան կազ­մում գտն­վող ազ­գե­րի՝ այդ թվում և հա­յե­րի հա­մա­տեղ ջան­քե­րով, կա­րո­ղա­ցանք փայ­լուն հաղ­թա­նակ տա­նել, ա­սե­լով՝ մենք դեմ ենք ֆա­շիզ­մին:
1992թ., մա­յի­սի 9: Շու­շիի ա­զա­տագր­ման օր: Հաղ­թա­նակ, ո­րը կր­կին հաս­տա­տեց. հա­յի ուժն ու կամքն ան­կոտ­րուն են: Շու­շիի ա­զա­տագ­րումն Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մի շր­ջա­դար­ձա­յին փուլն էր: Սա, թերևս, մեր հաղ­թա­նակ­նե­րի բարձ­րա­կետն էր: Մեր Ա­զա­տա­մար­տում հայ ժո­ղո­վուր­դը մեծ գին վճա­րեց, հա­զա­րա­վոր հա­յոր­դի­նե­րի ա­րյուն թափ­վեց հայ­րե­նի­քը պաշտ­պա­նե­լու և այն թշ­նա­մուն չզի­ջե­լու հա­մար: Շու­շիում կերտ­վեց այն հաղ­թա­նա­կը, ո­րը հա­յի գե­նի մեջ էլ ա­վե­լի ամ­րապն­դեց հա­նուն ազ­գի ու հայ­րե­նի­քի ան­գամ կյան­քը վտան­գե­լու գա­ղա­փա­րը:
Պա­տե­րազ­մի թո­հու­բո­հում կազ­մա­վոր­վեց Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կը, ո­րը դար­ձավ այ­սօր­վա ան­կախ մեր հան­րա­պե­տու­թյան հե­նա­սյու­նը:
Ազ­գա­յին Բա­նակ՝ մեր գո­յու­թյան միակ ե­րաշ­խի­քը, մեր հպար­տու­թյունն ու փառ­քը:
Մեր հաղ­թա­նակ­նե­րի քայ­լեր­թը շա­րու­նա­կա­կան է: Ազգ-բա­նակ միաս­նու­թյամբ կըն­դու­նենք մե­րօ­րյա մար­տահ­րա­վեր­նե­րը, և հա­վերժ ե­ռա­գույ­նը կծա­ծան­վի: Մեր եր­կիրն ա­նա­ռիկ սահ­ման­ներ ու­նի, իսկ մեր ժո­ղո­վուր­դը՝ խա­ղաղ ապ­րե­լու ան­սա­սան կամք, ո­րի հա­մար ցան­կա­ցած պա­հի պատ­րաստ ենք բռուն­ցք­վել, մի մար­մին ու մի հո­գի դառ­նալ և հաղ­թել, վկան՝ ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րազ­մը:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Thu, 09 May 2019 17:29:58 +0000
ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ՝ ԵՌԱՏՈՆԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԻ ՈԳՈՎ (Լուսանկարներ) http://artsakhtert.com/arm/index.php/carriage/item/26630-2019-05-09-16-18-52 http://artsakhtert.com/arm/index.php/carriage/item/26630-2019-05-09-16-18-52 ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ՝ ԵՌԱՏՈՆԻ ՀԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԻ ՈԳՈՎ (Լուսանկարներ)
Սիրվարդ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

 Ամեն հայի սրտում հաղթանակի բերկրանք կա... Ծովացած հույզերի ու տաք տրոփյունների շքերթ կա Մայիսյան հաղթանակների տոնախմբություններում... Յուրաքանչյուրն իր հետքն է փնտրում Հաղթանակների կերտման ու վերակերտման գործում, ու հայկական հաղթապարին որպես ՙձեռնոց նետում՚ իր ոգու ուժը, կամքը, իր ընտրությունը՝ կերտված ու ամրագրված Ավարայրում, Սարդարապատում, Մեծ հայրենականում, սրբագրված Շուշիում ու հաստատագրված սահմանային առաջնագծում՝ ամեն Աստծո օր։ Արդեն քանի՛-քանի տարի համախմբվում ենք Եռատոնի շուրջ, համախմբվում Շուշիի հաղթանակի ոգով՝ Արցախյան հերոսամարտի ու ապրիլյան հաղթանակների ազդականչը ուղենիշ դարձրած, վստահությամբ դնում ենք Հիմնաքարը՝ գալիք բոլոր հաղթանակների...

Մեծ հայրենականում տարած հաղթանակի 74-րդ, ԱՀ պաշտպանության բանակի կազմավորման, Շուշիի ազատագրման 27-րդ տարեդարձներին նվիրված տոնական միջոցառումների շրջանակներում ՊԲ զորամասերում կազմակերպվում են հանդիպումներ, մեծարման երեկոներ՝ մասնակցությամբ ԱԺ պատգամավորների, կառավարության անդամների, Մեծ հայրենականի վետերանների, պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի, հասարակական մի շարք այլ կազմակերպությունների, Արցախի ազատամարտիկների միության վետերանների պատվիրակություններից։
Շրջվարչակազմերի ղեկավարների և քաղաքապետերի գործուն աջակցությամբ ու մասնակցությամբ տեղի ունեցան Շուշիի ազատամարտի մասնակիցների ընդունելություններ, այցելություններ Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին, Արցախյան ազատամարտի 1-ին կարգի հաշմանդամների ընտանիքներին, ապրիլյան քառօրյայում զոհված մարտիկների գերեզմաններին։ Մի շարք հանդիպումներ կազմակերպվեցին դպրոցներում, զորամասերում, ցուցաբերվեց միանվագ դրամական օգնություն։

 Ստեփանակերտի և շրջկենտրոնների կրթական-մարզամշակութային հաստատություններում անցկացվեցին մի շարք տոնական միջոցառումներ, հանդիպումներ Արցախյան պատերազմի վետերանների հետ։ 

Մայիսի 7-ին հանրապետության ուսումնական հաստատություններում՝ զորամասերին կցված ենթաշեֆ դպրոցներում, առաջին պարապմունքների ժամերին բարձրաստիճան սպայակազմի ներգրավմամբ անցկացվեցին ՙՄեր հաղթանակների ամիսը՚ թեմայով Արիության դասեր։ Առաջնագիծ՝ դիրքապահներին այցելողների թվում էին ԱՀ ԱԺ պատգամավորներից, կառավարության, ՊՆ հասարակական խորհրդի և ՀԿ անդամներից, ՏԻՄ, ԱԱՄ վետերաններից կազմված պատվիրակությունները։
ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ դպրոցականների կողմից զինծառայողներին հանձնվեցին շնորհավորական բացիկներ, նամակներ ու քաղցրավենիք։ Եռատոնին նվիրված ռազմական թեմատիկայով (Բրեյն-ռինգ) ինտելեկտուալ խաղեր տեղի ունեցան բարձրդասարանցիների միջև, իսկ ՊԲ զինծառայողների և դպրոցականների ընդգրկմամբ համատեղ մարզամշակութային միջոցառումները ծառայեցին բուն նպատակին։ Ամփոփվեցին Եռատոնին նվիրված ու արդեն ավանդական դարձած շարադրությունների մրցույթի արդյունքները։
ՙՀերոսների հետքերով՚՝ Շուշիի ազատագրման ռազմագործողության ուղղություններով երիտասարդական դաս-արշավի մասնակիցներին հանդիպեց ու ողջունեց ԱՀ պաշտպանության նախարար, ՊԲ հրամանատար, գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը։ Միջոցառումն ուղեկցվում էր հայրենասիրական, ազգագրական երգերի կատարմամբ, ազգային ռազմապարերի ու ավանդական խաղերի կազմակերպմամբ։
Մայիսի 8-ին Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատի մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ հանդիսավոր երեկո։ Մասնակցում էին ԱՀ նախագահ Բակո Սահակյանը, ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ԱՀ ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Գիգորի Մարտիրոսյանը, ԱԺ պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, ՀՀ նախագահին առընթեր գլխավոր ռազմական տեսուչ, գեներալ-գնդապետ Մովսես Հակոբյանը, ՊԲ բարձրաստիճան սպայակազմի ներկայացուցիչներ, հասարակական, քաղաքական կազմակերպությունների ղեկավարներ, հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից ու արտերկրից։ Հանդիսավոր ժողովում զեկուցմամբ հանդես եկավ ԱՀ պաշտպանության նախարար, ՊԲ հրամանատար, գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը։
Ըստ զեկուցողի՝ ժողովուրդն ամեն տարի առանձնահատուկ ջերմությամբ ու ոգեղենությամբ է նշում մայիսյան Եռատոնը։ Այն թանկ ու հարազատ է ու նվաճվել է հազարավոր հայորդիների անզիջում պայքարի գնով՝ հային հնարավորություն տալով 21-րդ դար ոտք դնել հպարտ կեցվածքով։ Մայիսյան Եռատոնը արժեքները վերաարժևորելու հնարավորություն է ընձեռում և, ոչ թե պատահական, այլ օրինաչափ պետք է համարել այն, որ եղեռն տեսած, իր տարածքների զգալի մասը կորցրած հայ ժողովուրդը երկրորդ աշխարհամարտի ահեղաշունչ տարիներին նոր երանգներ հաղորդեց իր անվանն ու փառքին` աշխարհին տալով հերոսների, մարշալների, ռազմական գործիչների մի ողջ համաստեղություն։ 74 տարի անց էլ մենք շարունակում ենք հպարտանալ մեր նախնիների սխրանքով։

Մեծ Հայրենականի տարիներին հայ մարտիկները գերազանց գիտեին, թե պարտության դեպքում ինչպիսի դառը ճակատագիր է սպասվում Հայաստանին, որի սահմանամերձ գոտիներում հանգրվանել էին 26 թուրքական դիվիզիաներ։ Ուստի բնական և տրամաբանական է, որ անցյալ դարի 1945թ.-ի հաղթանակը նաև մերն ենք համարում։ Եվ այդ հաղթանակն իր ուրույն տեղն ունի մայիսյան մեր հերոսամարտերի շարքում, որոնց 1992-ին ավելացավ ևս մեկ հերոսամարտ՝ Շուշիի ազատագրումը։
Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի բնորոշմամբ՝ Պաշտպանության բանակի կազմավորումն Արցախյան ազատագրական պայքարի կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկն է։ Տարերայնորեն գործող կամավորական-աշխարհազորային ջոկատները բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակում վերաճեցին կանոնավոր զինվորական ստորաբաժանումների, այն էլ` մարտական գործողություններին զուգընթաց՝ Ադրբեջանի կողմից մեր ժողովրդին պարտադրված պատերազմի ծանր պայմաններում։ Կանոնավոր ու մարտունակ բանակի առկայությունը թելադրված էր նյութական ու մարդկային ռեսուրսներով գերակշռող Ադրբեջանի ագրեսիային արդյունավետորեն դիմագրավելու և իր բնօրրանում արցախահայության ապրելու իրավունքը պաշտպանելու անհրաժեշտությամբ։ Հայոց բանակը վաղուց արդեն լիարժեք կայացած կառույց է, ազգային միասնության գաղափարի հոգևոր և ֆիզիկական կրողը, պետության և ժողովրդի ազատության ու անկախության երաշխավորը։ Հայոց պետության գոյությունը, անկախ երկիր ունենալու փաստը մեր բանակի և ուժի արդյունքն են։ Ամեն կերպ պիտի պահպանենք և կրկնապատկենք մեր ձեռքբերումները՝ այդ թվում նաև երկրի տնտեսական դաշտում։ Քանզի միայն տնտեսապես հզոր երկիր ունենալու դեպքում կկարողանանք ոչ միայն հզորացնել մեր բանակը, այլ նաև մեր կամքը պարտադրել հակառակորդին։
Գեներալ-մայոր Կ. Աբրահամյանի կարծիքով՝ Արցախյան հիմնախնդիրը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, ինչը, սակայն, չի նշանակում, որ հակառակորդի սադրանքներն ու նկրտումներն անպատասխան կարող են մնալ։ Առավել ևս, երբ մեր զինված ուժերն ունեն բարձր պատրաստվածություն, վճռականություն և ռազմատեխնիկական հագեցվածություն՝ երաշխավորելու մեր հայրենիքի անվտանգությունը։ Ապա պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն հայտնեց բանակի ստեղծման ակունքներից առ այսօր բանակաշինության գործում իրենց ավանդն ունեցած հրամանատարներին ու վետերաններին։ Հավաստիացնելով, որ հիշվում ու կարևորվում է նրանց նվիրումը, միաժամանակ վստահեցրեց, որ ժողովրդի ծոցից ծնված բանակն անպարտելի կլինի նաև հետայսու, քանզի ապրիլյան քառօրյա դիմակայությունն ապացուցել է, որ նոր սերունդն ավագների գործի արժանավոր շարունակողն է։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն իր խոսքն ավարտեց հետևյալ շեշտադրմամբ. ՙՄենք զորեղ ենք միասին, իսկ Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք կապն անսասան է։ Մենք, որ դեռևս խնդիրներ ունենք լուծելու, միասնաբար կարող ենք սարեր շուռ տալ, քանզի առջևում ամենակարևորն է՝ մարտադաշտում հայ զինվորի հաջողություններն ամրագրելը, որի հուժկու հարվածներից հակառակորդը բազմիցս հասկացել է, որ հայկական ըմբոստ ու պատվախնդիր ոգին միշտ արթուն է՝ Արցախի անկախության պահապանների հոգում, ովքեր մեր երկրի կենդանի վահանն են՚։
Տոնական համերգի ընթացքում հնչեցին ռազմահայրենասիրական երգեր ու խրոխտ պարեղանակներ։

Մայիսի 9-ի առավոտյան Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցներում հնչում էր զինվորական շարասյուների խրոխտ քայլերգը։ ԱՀ նախագահի նստավայրից ու Վերածննդի հրապարակից դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր էին ձգվում մարդկանց հոսքն ու երկու հայկական հանրապետությունների կառավարական պատվիրակությունները։ Նախագահ Բակո Սահակյանի և ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Ստեփանակերտի հուշահամալիրում ծաղկեպսակների տեղադրման արարողությունից հետո պատվիրակությունները մեկնեցին Շուշի։ Շուշիում ծաղիկներ խոնարհեցին քաղաքն ազատագրած առաջին Տանկ-հուշարձանի պատվանդանին ու Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին։ Ողջ օրվա ընթացքում Ստեփանակերտում, Շուշիում և մյուս շրջկենտրոններում, զորամասերում, տեղի էին ունենում տոնական համերգներ, անց էին կացվում մարզական միջոցառումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, զբոսահանդեսներ։
Տոնական միջոցառումները եզրափակվեցին Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում՝ համերգով ու հրավառությամբ։

 ÐÐ° данном изображении может находиться: один или несколько человек, люди стоят, обувь, цветок, растение, ребенок и на улице

На данном изображении может находиться: 5 человек, люди улыбаются, на улице

На данном изображении может находиться: 1 человек, цветок, растение и на улице

На данном изображении может находиться: один или несколько человек, люди стоят, небо, полоски и на улице

На данном изображении может находиться: 21 человек, люди улыбаются, цветок и на улице

На данном изображении может находиться: 11 человек, люди стоят, цветок, свадьба, костюм и на улице

На данном изображении может находиться: 3 человека, люди стоят, небо, полоски и на улице

На данном изображении может находиться: 1 человек, небо, обувь и на улице

На данном изображении может находиться: один или несколько человек, люди стоят, обувь, небо и на улице

На данном изображении может находиться: 18 человек, в том числе Levon Sargsyan, люди улыбаются, толпа и на улице

На данном изображении может находиться: 16 человек, люди улыбаются, люди стоят

На данном изображении может находиться: один или несколько человек, небо, толпа, дерево и на улице

На данном изображении может находиться: 3 человека, в том числе Tiran Kyuregyan, люди стоят, дерево, растение, небо, трава, цветок, обувь, на улице и природа

На данном изображении может находиться: 1 человек, стоит, небо и на улице

На данном изображении может находиться: один или несколько человек, люди стоят, цветок, растение и на улице

На данном изображении может находиться: 3 человека, люди улыбаются, люди стоят, свадьба, костюм и на улице

На данном изображении может находиться: 5 человек, в том числе Goriseci Goriseci, люди улыбаются, люди стоят, свадьба, цветок и на улице

На данном изображении может находиться: 6 человек, люди стоят, костюм, цветок, свадьба и на улице

На данном изображении может находиться: 2 человека, люди улыбаются, небо и на улице

На данном изображении может находиться: 2 человека, люди стоят, люди на сцене, обувь, толпа и на улице

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Խճանկար Thu, 09 May 2019 16:16:43 +0000
Տեղի է ունեցել ԱՀ և ՀՀ խորհրդարանների նախագահների հանդիպումը http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26629-2019-05-09-15-55-21 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26629-2019-05-09-15-55-21 Տեղի է ունեցել  ԱՀ և ՀՀ խորհրդարանների նախագահների հանդիպումը
Մայիսի 9-ին Արցախի…

 Արցախի խորհրդարանի ղեկավարը տոնի կապակցությամբ շնորհավորել է Արարատ Միրզոյանին և նրա գլխավորությամբ՝ ՀՀ ԱԺ գործընկերներին և ընգծել այս օրերին ՀՀ խորհրդարանական պատվիրակության այցի կարևորությունը: Խոսելով օրվա խորհրդի մասին՝ Արցախի խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ Շուշիի հաղթանակը նոր արժեք է տվել Հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակին: Այդ համատեքստում Աշոտ Ղուլյանը շեշտել է արժեքները սերունդներին փոխանցելու անհրաժեշտությունը:

ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է համայն հայությանը եռատոնի կապակցությամբ՝ ընդգծելով Հայրենական պատերազմում հաղթանակ տարած հայրենակիցների ավանդը և Շուշիի ազատագրման ու Արցախի բանակի կազմավորման նշանակությունը հայկական նորագույն պատմության մեջ:

Հանդիպմանը երկու խորհրդարանների ղեկավարները քննարկել են Երևանում առաջիկայում կայանալիք ՀՀ ԱԺ–ԱՀ ԱԺ միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի օրակարգային և ընթացակարգային հարցեր:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Thu, 09 May 2019 15:53:59 +0000
ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ԲԱԿՈ ՍԱՀԱԿՅԱՆԸ ՀԱՆԴԻՊԵԼ Է ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԻՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26628-2019-05-09-15-21-25 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26628-2019-05-09-15-21-25 ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ԲԱԿՈ ՍԱՀԱԿՅԱՆԸ ՀԱՆԴԻՊԵԼ Է ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԻՆ
Մայիսի 9-ին տեղի…

Քննարկվել է հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Thu, 09 May 2019 15:19:27 +0000
ՏՈՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26627-2019-05-09-15-08-39 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26627-2019-05-09-15-08-39 ՏՈՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Հաղթանակի տոնի, պաշտպանության…

Նույն օրը Բակո Սահակյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել են մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր տաճար:

На данном изображении может находиться: 2 человека, люди стоят, свадьба, костюм, толпа, цветок и на улице

На данном изображении может находиться: 2 человека, люди стоят, толпа и на улице

На данном изображении может находиться: 1 человек, улыбается, стоит, свадьба, костюм, цветок и на улице

На данном изображении может находиться: 4 человека, люди стоят, костюм, стол и в помещении

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Thu, 09 May 2019 15:06:16 +0000
...ՈՐ ԴԱ­ՐԵ­ՐՈՒՄ Ա­ԶԱՏ ԽՇ­ՇԱ ՆԱԻ­ՐՅԱՆ ԴԱ­ԼԱՐ ԲԱՐ­ԴԻՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/26632-2019-05-09-18-09-19 http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/26632-2019-05-09-18-09-19 ...ՈՐ ԴԱ­ՐԵ­ՐՈՒՄ Ա­ԶԱՏ ԽՇ­ՇԱ ՆԱԻ­ՐՅԱՆ ԴԱ­ԼԱՐ ԲԱՐ­ԴԻՆ
Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

(Դի­ման­կա­րի էս­քիզ` ար­խի­վա­յին փաս­տե­րի հի­ման վրա)
Ժա­մա­նա­կը որ­քան մեզ հե­ռաց­նում է Մեծ Հայ­րե­նա­կա­նից, այն­քան ա­վե­լի ենք կառ­չում այն ապ­րած մարդ­կանց հու­շե­րից: Նրանց շար­քե­րը գնա­լով նոս­րա­նում են, նրանք հե­ռա­նում են, ա­յո, բայց ոչ` հի­շո­ղու­թյու­նից: Երբ մար­դը լքում է այս աշ­խար­հը, ա­սում ենք` գնաց մեկ այլ աշ­խարհ: Իսկ այդ աշ­խար­հը հենց մարդ­կանց հի­շո­ղու­թյունն է: Ու ե­թե մար­դը մնում է ապ­րող­նե­րի հի­շո­ղու­թյան մեջ, նշա­նա­կում է` նա ողջ է:

…1942 թվա­կանն էր: Գեր­մա­նա­ցի­նե­րը հա­սել էին Հյու­սի­սա­յին Կով­կաս: Ար­միկ Ա­րա­մյանն այդ օ­րե­րին աշ­խա­տում էր ԼՂԻՄ մարզ­ժողկ­րթ­բաժ­նում` որ­պես մե­թո­դիստ: Նա ա­ռա­ջին­նե­րից մեկն է կա­մա­վո­րագր­վում ու մեկ­նում ռազ­մա­ճա­կատ: Նրան հետևում են շատ աղ­ջիկ­ներ: Սո­վո­րում է ավ­տո­վա­րորդ­նե­րի դա­սըն­թաց­նե­րում` դառ­նա­լով ռազ­մա­կան ճա­նա­պար­հա­յին տե­սուչ: Պա­տե­րազ­մի զար­կե­րակ­նե­րը ճա­նա­պարհ­ներն էին, ո­րոնց ան­խա­փան աշ­խա­տան­քի ա­պա­հո­վու­մը հանձ­նա­րար­ված էր նաև Ար­մի­կին:
Նրա ար­խի­վում մենք գտանք մի փաս­տա­թուղթ` 1944թ. օ­գոս­տո­սի 30-ի թվագ­րու­թյամբ, ո­րում ԽՍՀՄ Գե­րա­գույն Խոր­հր­դի նա­խա­գա­հու­թյան հրա­մանն էր Ուկ­րաի­նա­կան 1-ին ռազ­մա­ճա­կա­տի զոր­քե­րին` գեր­մա­նա­կան զավ­թիչ­նե­րի դեմ մղ­ված պայ­քա­րում ցու­ցա­բե­րած ա­րիու­թյան հա­մար պարգևատր­ման մա­սին: Այդ ցու­ցա­կում Ար­միկ Ա­րա­մյա­նի ա­նունն էլ կար, իսկ պարգևատր­ման թեր­թի­կում հա­մա­ռոտ նկա­րագր­ված էր այն սխ­րա­գոր­ծու­թյու­նը, ին­չի հա­մար նա ստա­ցել էր կա­ռա­վա­րա­կան բարձր պարգևը: Այն­տեղ գր­ված էր. ՙՍեր­ժանտ Ար­միկ Ա­րա­մյա­նը կար­միր բա­նա­կում ծա­ռա­յում է 1942 թվա­կա­նից, ճա­նա­պար­հա­յին կար­գա­վոր­ման դիր­քի պետն է: Նրա ղե­կա­վա­րած դիր­քը լա­վա­գույնն է: Նա ի­րեն դրսևո­րել է որ­պես գե­րա­զանց կազ­մա­կեր­պիչ` ա­պա­հո­վե­լով ի­րեն հատ­կաց­ված եր­թու­ղա­յին հատ­ված­նե­րում ռազ­մա­կան տրանս­պոր­տա­յին մի­ջոց­նե­րի ան­խա­փան երթևե­կու­թյու­նը: Գար­նա­նա­յին ձյու­նա­հոս­քե­րից ճամ­փա­խա­փանք­նե­րի ըն­թաց­քում Ա. Ա­րա­մյա­նը կա­րո­ղա­ցել է տե­ղի բնակ­չու­թյու­նից 150-200 քա­ղա­քա­ցի մո­բի­լի­զաց­նել ճա­նա­պար­հա­յին աշ­խա­տանք­նե­րում ու հմ­տո­րեն կազ­մա­կեր­պել ռազ­մա­կան փո­խադ­րա­մի­ջոց­նե­րի ան­խա­փան տե­ղա­շար­ժերն անհ­րա­ժեշտ ուղ­ղու­թյուն­նե­րով: Միայն օ­գոս­տո­սի 11-20-ը տվյալ տե­ղա­մա­սում նա ա­պա­հո­վել է 210 հա­զար մար­տա­կան և տրանս­պոր­տա­յին մե­քե­նա­նե­րի երթևե­կու­թյու­նը` բա­ցա­ռե­լով որևէ խցա­նում կամ վթար: Ար­միկ Ա­րա­մյա­նը մար­տա­կան և քա­ղա­քա­կան պատ­րաս­տու­թյան գե­րա­զան­ցիկ է: Նա միան­գա­մայն ար­ժա­նի է կա­ռա­վա­րա­կան բարձր պարգևի`ՙՄար­տա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի հա­մար՚ մե­դա­լի: 30 օ­գոս­տո­սի, 1944թ.՚:
Սա գոր­ծող բա­նա­կում 1942-1945թթ. Ար­միկ Ա­րա­մյա­նի եր­կար ու ձիգ օ­րե­րից դր­վագ է ըն­դա­մենն ին­նօ­րյա ծա­ռա­յու­թյու­նից: Այդ­պես նա Հյու­սի­սա­յին Կով­կա­սից մար­տե­րով հա­սել է Բեռ­լին: Եվ դա էքս­կուր­սիա չէր, սար­սա­փե­լի պա­տե­րազմ էր: Զօր ու գի­շեր ռմ­բա­կոծ­վում, գն­դա­կոծ­վում էին հան­գու­ցա­յին կե­տե­րը, ձմ­ռան սառ­նա­մա­նի­քին սառ­ցե լու­լա­նե­րը կախ­վում էին օ­ձի­քից, գի­շեր­նե­րը պա­հա­կա­կե­տում կանգ­նած, սա­պոգ­նե­րը սառ­չում, կպ­չում էին գետ­նին, իսկ նա դիր­քում կանգ­նած` ճա­նա­պարհ էր բա­ցում զոր­քի հա­մար: Չենք խո­րա­նում այս ման­րա­մաս­նու­թյուն­նե­րի, նրա վի­րա­վոր­վե­լու, տր­ված ար­ձա­կուր­դը մինչև Ստե­փա­նա­կերտ հաս­նե­լը ճա­նա­պարհ­նե­րին ծախ­սե­լու վրա: Դա գե­ղար­վես­տա­կան ֆիլմ է հի­շեց­նում: Միայն ա­սենք, որ այն եր­ջա­նիկ­նե­րից է, ո­րը Ռայ­խս­տա­գի վրա գրել է` ՙՍտե­փա­նա­կերտ-Բեռ­լին, Ար­միկ Ա­րա­մյան՚:
Նրա դուստր` ԱՀ վաս­տա­կա­վոր ման­կա­վարժ Նաի­րա Թամ­րա­զյա­նի հետ միա­սին վեր­հի­շե­լով քա­ջա­կո­րով ու ազն­վա­զարմ (Սար­դա­րա­պա­տի հե­րոս­ներ Փի­րու­մյան­նե­րի և ազ­գի նվի­րյալ զա­վակ, մեծ բա­րե­րար Մի­քա­յել Ա­րա­մյան­ցի շա­ռա­վիղն է), հայ­րե­նա­սեր ար­ցա­խու­հու կյան­քի դր­վագ­նե­րը, հիա­նում ես, որ մինչև իր կյան­քի վեր­ջը, մինչև ապ­րած 92 տա­րի­նե­րը նա մնաց զին­վոր: Տես­նե­լով, որ Խնձ­րիս­տան գյու­ղի դպ­րո­ցը փակ­վե­լու վրա է, քա­նի որ չկա­յին հա­յոց լեզ­վի և մա­թե­մա­տի­կա­յի ու­սու­ցիչ­ներ, ա­մուս­նու` մար­զում ճա­նաչ­ված մա­թե­մա­տի­կոս Սու­րեն Թամ­րա­զյա­նի հետ ո­րո­շում է գնալ ի­րենց հա­մար ան­ծա­նոթ այդ գյու­ղը և շուրջ 20 տա­րի դա­սա­վան­դել այն­տեղ: Իսկ թո­շա­կի անց­նե­լուց հե­տո էլ շա­րու­նա­կում է ե­րի­տա­սարդ սերն­դին վա­րա­կել հայ­րե­նա­սի­րա­կան զգա­ցում­նե­րով` տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով նրանց հետ հան­դի­պում­նե­րի ներ­կա­յա­նա­լով: Ե­ղել է պահ, երբ ծայ­րա­հե­ղա­կան մո­տե­ցում են ցու­ցա­բե­րել Մեծ Հայ­րե­նա­կա­նի մաս­նա­կից­նե­րի հան­դեպ, իբր նրանք ի­զուր են կռ­վել խոր­հր­դա­յին երկ­րի հա­մար: Նման դեպ­քե­րում նա ա­սել է. ՙԿռ­վել ենք, որ դա­րե­րում ա­զատ խշ­շա Նաի­րյան դա­լար բար­դին՚:Մար­տա­կան դա­ժան տա­րի­նե­րի մա­սին Ար­միկ Ա­րա­մյա­նը պատ­մել է որ­դի­նե­րին ու թոռ­նե­րին, նրանց ու իր հա­րյու­րա­վոր սա­նե­րին կր­թել ու դաս­տիա­րա­կել է բարձր հայ­րե­նա­սի­րու­թյան ո­գով. սա­ներ, որ հե­տա­գա­յում բռ­նե­ցին նույն քն­նու­թյու­նը` Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մում փր­կել հող հայ­րե­նին: 
1992թ. ՙԱր­ցախ՚ հան­րա­պե­տա­կան թեր­թի դեկ­տեմ­բե­րի 1-ի հա­մա­րում նրա ստո­րագ­րու­թյամբ թղ­թակ­ցու­թյուն կա` ՙԱղ­ջիկ­ներն էլ կա­րող են կռ­վել՚, ո­րում նա կոչ է ա­նում կա­նանց զին­վո­րագր­վել հայ­րե­նի­քի ա­զա­տու­թյան պայ­քա­րին` բե­րե­լով իր և իր սերն­դի աղ­ջիկ­նե­րի օ­րի­նա­կը: ՙԱր­ցա­խի աղ­ջիկ­ներն այն ժա­մա­նակ զին­վո­րագր­վե­ցին և մար­տն­չե­ցին Ռու­սաս­տա­նի, Ուկ­րաի­նա­յի, Բե­լո­ռու­սիա­յի, Լե­հաս­տա­նի ա­զա­տագր­ման հա­մար: Իսկ այժմ իս­կա­կան հայ­րե­նա­կան պա­տե­րազմ է ամ­բողջ հա­յու­թյան հա­մար: Այս պա­տե­րազ­մը պետք է ո­րո­շի Ար­ցա­խի ա­պա­գան: Այդ պատ­ճա­ռով պետք է զին­վո­րագր­վեն բո­լո­րը` ան­կախ սե­ռից: Ար­ցա­խի աղ­ջիկ­նե­րը կա­րող են կա­տա­րել նույ­նիսկ ա­վե­լին, քան կա­տա­րել ենք մենք` ա­վագ սերն­դի աղ­ջիկ­ներս: Չէ՞ որ պա­տե­րազմն այժմ մեր սե­փա­կան հո­ղում է: Ա­մեն ոք պետք է իր ար­ժա­նի ա­վան­դը ներդ­նի հաղ­թա­նա­կի գոր­ծում, որ­պես­զի միշտ ա­զատ մնա մեր հի­նա­վուրց Ար­ցա­խը՚: Իսկ թղ­թակ­ցու­թյան վեր­ջում գրել էր. ՙԽնդ­րում եմ հո­նո­րա­րը փո­խան­ցել Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թյան ֆոն­դին՚: 
Եվս մի ու­շագ­րավ երկ­տող գտանք վե­տե­րա­նի ար­խի­վում, ո­րը նա հաս­ցեագ­րել էր ա­վագ ծո­ռա­նը` Մա­րիա­մին: Դա սոսկ սի­րող նա­խա­տա­տի մաղ­թանք չէր.
ՙՄա­րիամ, նոր կյանք ես մտ­նում, թող ճա­նա­պարհդ միշտ կա­նաչ լի­նի: Միշտ կսի­րես ու կհար­գես ծնող­նե­րիդ, տա­տիկ­նե­րիդ, պա­պիկ­նե­րիդ, միշտ պարտ­քի զգա­ցում կու­նե­նաս նրանց հան­դեպ: 
Սի­րիր ու հար­գիր ու­սու­ցիչ­նե­րիդ: Կյան­քում այն­պես կապ­րես, որ նրանք հիաց­մուն­քով խո­սեն քո մա­սին, յու­րա­քան­չյու­րը հպար­տա­նա, որ դու նրա ա­շա­կեր­տու­հին ես ե­ղել: 
Ոչ մի ան­գամ չգո­ռո­զա­նաս, ոչ ո­քից քեզ վեր չդա­սես, ժո­ղովր­դա­կան ա­ռածն ա­սում է` ծա­ռը որ­քան շատ պտուղ է տա­լիս, ճյու­ղերն այն­քան ցածր է պա­հում: 
Սի­րիր ըն­կեր­նե­րիդ, ծու­ռու­մուռ գնա­ցո­ղին չըն­կե­րակ­ցես: Նաև հի­շիր, բա­ցար­ձակ վատ մարդ չի լի­նում, բո­լո­րի մեջ կա մի դրա­կան հա­տիկ, ո­րի վրա պետք է հեն­վես և զար­գաց­նես: Կյան­քում միշտ լի­նես իս­կա­կան մարդ:
Սի­րիր քո նո­րաս­տեղծ ա­զատ, ան­կախ Ար­ցա­խը և միշտ կաշ­խա­տես քո ներդ­րումն ու­նե­նալ նրա խա­ղա­ղու­թյան, բար­գա­վաճ­ման գոր­ծում, որ­պես­զի ու­նե­նանք հզոր հայ­րե­նիք` Հա­յաս­տան: Քեզ բա­րի երթ: 
Ա­մուր գր­կում ու համ­բու­րում եմ`
Քո Մեծ տա­տիկ` Ար­միկ՚: 
Այս տո­ղե­րի մեջ ի­րա­վամբ խտաց­ված է պա­տե­րազ­մի ծանր փոր­ձու­թյուն­նե­րով ան­ցած կնոջ կեն­սա­փի­լի­սո­փա­յու­թյու­նը: 

Դա ա­վագ սերն­դի հա­վա­քա­կան պատ­գամն է նոր սերն­դին, որ եր­բեք և ոչ մի պա­րա­գա­յում իր ի­մաստն ու նշա­նա­կու­թյու­նը չի կորց­նի:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Բանակ Thu, 09 May 2019 14:05:05 +0000
ՄԱՐ­ՏՆ­ՉՈՂ ՏՂԱ­ՆԵ­ՐԻ ԿՈՂ­ՔԻՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/26633-2019-05-09-18-23-06 http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/26633-2019-05-09-18-23-06 ՄԱՐ­ՏՆ­ՉՈՂ ՏՂԱ­ՆԵ­ՐԻ ԿՈՂ­ՔԻՆ
Լու­սի­նե ՇԱ­ԴՅԱՆ

 Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մին մաս­նակ­ցել են նաև հայ կա­նայք։ Ո­մանք զոհ­վել են մար­տի դաշ­տում, ո­մանք վե­րա­դար­ձել ու ապ­րում են մեր կող­քին։ Նրանց կռի­վը, պատ­մու­թյուն­ներն ու ա­նուն­նե­րը շա­տե­րին է հայտ­նի։

Ար­ցա­խի ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան ան­դամ Մա­նու­շակ Սարգ­սյան. նուրբ էու­թյանն հա­մա­հունչ ա­նուն-ազ­գա­նու­նով կին, ով ան­մի­ջա­կան մաս­նա­կիցն էր Շու­շիի ա­զա­տագր­մա­նը։ Ծն­վել է 1964 թվա­կա­նին Շու­շի քա­ղա­քում։ Ա­վար­տել է Շու­շիի Խա­չա­տուր Ա­բո­վյա­նի ան­վան թիվ 3 միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցը, ա­պա` Ստե­փա­նա­կեր­տի բժշ­կա­կան ու­սում­նա­րա­նը։ Լե­նի­նյան թո­շա­կա­ռու էր, գե­րա­զանց դիպ­լո­մով։ 1984 թվա­կա­նին ըն­դուն­վել է Երևա­նի բժշ­կա­կան ինս­տի­տու­տը։ Երբ սկս­վեց Ար­ցա­խյան շար­ժու­մը, ու­սա­նո­ղու­հի էր։ Ըն­տա­նի­քը Շու­շիից տե­ղա­փոխ­վեց Ստե­փա­նա­կերտ։ 1990 թվա­կա­նին` ա­վար­տե­լով ինս­տի­տու­տը, վե­րա­դառ­նում է Ստե­փա­նա­կերտ և աշ­խա­տան­քա­յին կեն­սագ­րու­թյունն սկ­սում տե­ղի ծնն­դատ­նից` որ­պես ման­կա­բարձ-գի­նե­կո­լոգ, զու­գա­հեռ ման­կա­բար­ձու­թյուն և գի­նե­կո­լո­գիա էր դա­սա­վան­դում Ստե­փա­նա­կեր­տի բժշ­կա­կան ու­սում­նա­րա­նում։
Շար­ժու­մը գնա­լով հա­սու­նա­նում էր։ Շու­տով բժշ­կա­կան ու­սում­նա­րա­նի ու­սա­նո­ղա­դա­սա­խո­սա­կան կազ­մով ստեղծ­վեց խումբ, ո­րի նպա­տա­կը ֆի­դա­յի­նե­րին բու­ժօգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րելն էր, ռազ­մի դաշ­տում նրանց կող­քին գտն­վե­լը։ Այդ ժա­մա­նակ ռմ­բա­կոծ­վում էին թե՜ Ստե­փա­նա­կեր­տը, թե՜ շր­ջա­կա գյու­ղե­րը։ Եվ քա­նի որ թի­րա­խում Կար­միր շու­կա­յի, Սա­րու­շե­նի ուղ­ղու­թյուն­ներն էին, և ծնն­դա­բե­րե­լու կամ այլ բու­ժօգ­նու­թյուն ստա­նա­լու հա­մար մայ­րա­քա­ղաք հաս­նել հնա­րա­վոր չէր, կա­մա­վոր մեկ­նեց Կար­միր շու­կա և սկ­սեց աշ­խա­տել տե­ղի հի­վան­դա­նո­ցում՝ բու­ժօգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րե­լով հղի­նե­րին, վի­րա­վոր­նե­րին, շր­ջա­կա գյու­ղե­րի բնա­կիչ­նե­րին։
ՙ1992 թվա­կանն էր, Շու­շիի ա­զա­տագր­ման պլանն էր մշակ­վում։ Բնա­կա­նա­բար, կա­մա­վո­րագր­վե­ցի: Իսկ պա­տե­րազ­մի էինք գնում հաղ­թե­լու, հե­տո էլ՝ հաղ­թա­նա­կած խա­ղա­ղու­թյուն ու­նե­նա­լու հա­մար։ Վս­տահ էինք, որ միայն ու միայն հաղ­թա­նակ պի­տի ու­նե­նանք, երկ­րորդ տար­բե­րակ չկար։ Թվում էր` Շու­շիի ա­զա­տագր­մամբ կա­վարտ­վի պա­տե­րազ­մը, բայց, ա­վա՛ղ... Շու­շին ար­դեն մերն էր։ Զգա­ցո­ղու­թյուն­ներս յու­րա­հա­տուկ էին. ինձ հա­մար հա­րա­զատ մի վայր, ուր միա­խառն­վել էին իմ ան­ցյալն ու ներ­կան։ Ցավ էի ապ­րում, ու­րա­խու­թյուն, խոր կս­կիծ։
Պա­տե­րազ­մից խամ­րած հի­շո­ղու­թյուն­ներ չու­նեմ. և՜ լա­վը, և՜ վա­տը մնում են։ Դա մի վեհ զգա­ցո­ղու­թյուն է, որ ոչ ոք չի կա­րող վերց­նել ին­ձա­նից։ Պա­տե­րազ­մը խլեց ա­ռող­ջու­թյունս, բայց տվեց հպար­տու­թյուն, լավ ըն­կեր­ներ, վեհ ար­ժեք­ներ, ո­րոնք ո՜չ կա­րող ես գնել, ո՜չ` վա­ճա­ռել։ Պա­տե­րազ­մը խլեց իմ լավ ըն­կեր­նե­րին։ Նրանք այ­սօր ֆի­զի­կա­պես մեզ հետ չեն, բայց կա­պը նրանց ըն­տա­նիք­նե­րի հետ շա­րու­նակ­վում է։ Եվ ե­թե նո­րից ապ­րե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նե­նա­յի, կապ­րեի այն­պես, ինչ­պես ապ­րել եմ, ես ոչն­չի հա­մար չեմ ափ­սո­սում, միշտ ա­րել եմ այն, ինչ պետք է ա­նեի։ Հե­րոս չեմ, սո­վո­րա­կան հա­յու­հի եմ, ով շարժ­վել է ժա­մա­նա­կի հրա­մա­յա­կա­նով, ով իր պարտքն է կա­տա­րել հայ­րե­նի­քի հան­դեպ։ Պա­տե­րազ­մում, առ­հա­սա­րակ, կնոջ ներ­կա­յու­թյու­նը կարևոր է։ Այն ոգևո­րում, ո­գեշն­չում է մար­տիկ­նե­րին։ Կնոջ ու­շադ­րու­թյու­նը, հո­գա­տա­րու­թյու­նը շատ բան են փո­խում մար­տն­չող տղա­նե­րի մեջ՚։
Մեր հե­րո­սու­հին հայ­րե­նի­քի հան­դեպ ու­նե­ցած անմ­նա­ցորդ նվիր­վա­ծու­թյու­նը ցու­ցա­բե­րել է նաև Մար­տու­նիում, Հադ­րու­թի շր­ջա­նի Տող գյու­ղում։ Այս ա­մե­նին զու­գա­հեռ` նրա շնոր­հիվ մեր հայ­րե­նի­քում ծն­վել են և ա­ռայ­սօր էլ շա­րու­նա­կում են լույս աշ­խարհ գալ բա­զում փոք­րիկ­ներ։ Պատ­մա­կան Շու­շին բար­գա­վա­ճում է այ­սօր, շե­նա­նում։ Ու­րիշ էլ ի՞նչ զգա­ցում­նե­րով կա­րող ես հա­մակ­վել, ե­թե ոչ հիաց­մուն­քով ու հպար­տու­թյամբ։
Շնոր­հա­վոր Ե­ռա­տոն։

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Բանակ Thu, 09 May 2019 13:18:10 +0000
ԱՀ Նախագահ Բակո Սահակյանը դիմավորել է ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26625-2019-05-09-10-53-30 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26625-2019-05-09-10-53-30 ԱՀ Նախագահ Բակո Սահակյանը դիմավորել է ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին
Արցախի Հանրապետության Նախագահ…

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

         ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Thu, 09 May 2019 10:50:29 +0000
ԱՀ ՊՆ,ՊԲ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐ, ԳԵՆԵՐԱԼ- ՄԱՅՈՐ ԿԱՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ ԵՌԱՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26626-2019-05-09-14-42-40 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26626-2019-05-09-14-42-40 ԱՀ ՊՆ,ՊԲ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐ, ԳԵՆԵՐԱԼ- ՄԱՅՈՐ ԿԱՐԵՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ ԵՌԱՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ
Հայրենական մեծ պատերազմի…

Այսօր կրկին Եռատոն է: Անչափ խորհրդանշական մի տարեթիվ, որը հասցրել է ընդմիշտ ամրագրվել մեր ժողովրդի հաղթական տոնացույցի հերոսական էջերում՝ դառնալով հասարակության յուրաքանչյուր անդամի հոգին բերկրանքով լցնող տոներից մեկը:

      Նվիրական է Եռատոնի առանցքում ընկած խորհուրդներից յուրաքանչյուրը:

    Չկա աշխարհում որևէ հայ, ով հպարտությամբ ու ակնածանքով չհիշի Հայրենական մեծ պատերազմի բախտորոշ ճակատամարտերում հայ ժողովրդի քաջարի մարտիկների և փառապանծ հրամանատարների սխրանքները, Շուշիի՝ անիրական թվացող ազատագրման հերոսական դրվագները և, որ շատ կարևոր է, չապրել այն անանց զգացումը, որ ունենք տարածաշրջանում հզորագույն ռազմավարական գործոնի համբավ ունեցող Պաշտպանության Բանակ: Բանակ, որը ոչ միայն կրողն ու իրավատերն է հերոս նախնիների կերտած լավագույն մարտական ավանդույթների, այլև կոչում և առաքելություն ունի այսուհետ ևս աննահանջ կանգնելու մեր պետականության հարատև ընթացքն ապահովելու առաջնադիրքերում:

            Հանուն հայրենիքի իրենց կյանքը զոհաբերած և անհայտ կորած մարտիկների հարգարժան հարազատներ, այս տոնը առաջին հերթին ձերն է և, որպես Արցախի զինված ուժերի հրամանատար, ուզում եմ վստահեցնել, որ ձեր որդիների,եղբայրների և քույրերի թափած արյունը երբեք արժեզրկվելու վտանգի առաջ չի կանգնի և կարվի հնարավոր ամեն ինչ, նրանց նվաճած իրական ու հոգևոր բարձունքներից երբևէ նահանջ չկատարելու համար:

            Սա մեր համազգային գերնպատակն է, որն իրագործելու համար  Պաշտպանության Բանակը վայրկյան անգամ չի տատանվելու և անմնացորդ նվիրումով գործելու է իրեն պատվիրակված առաքելության շրջանակներում՝ այսուհետ ևս անխախտ պահելով Արցախի Հանրապետության սահմաններն ու մեր  ժողովրդի խաղաղ և ստեղծագործ կյանքի հնարավորությունը:

            Շնորհավոր բոլորիս Եռատոնը:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Thu, 09 May 2019 10:10:22 +0000
ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁ http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26624-2019-05-09-09-40-36 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26624-2019-05-09-09-40-36 ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁ
Նախագահ Բակո Սահակյանը…

 

Ուղերձում ասված է.

«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

Հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախյան ազատամարտի թանկագի՛ն վետերաններ,

Պաշտպանության բանակի հարգարժա՛ն գեներալներ, սպաներ, զինվորներ,

Արցախի Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հաղթանակի տոնի, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 27-րդ տարեդարձի առթիվ, պանծալի Եռատոն, որը միավորում է մեր ժողովրդի բոլոր սերունդներին, միավորում է համայն հայությանը աշխարհի տարբեր երկրներում:

Մայիսի 9-ին մենք անսահման հպարտության ու երախտագիտության զգացումով տոնում ենք Մեծ Հայրենականում մեր պապերի եւ հայրերի տարած փառավոր հաղթանակը: Պատմության մեջ վառ են նրանց անօրինակ սխրանքն ու խիզախությունը, անձնազոհ նվիրվածությունը հայրենիքին ու հարազատ ժողովրդին, ինչն էլ նրանցից ժառանգել է մեր սերունդը եւ սերտել՝ որպես հայրենասիրության լավագույն դաս:

Աչքի առաջ ունենալով նրանց հերոսական օրինակը՝ մենք, առանց վարանելու, 1992-ին Մայր Հայաստանի եւ սփյուռքի մեր քույրերի ու եղբայրների հետ միասին զենք վերցրինք եւ մեկ մարդու պես կանգնեցինք հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում, մեզ պարտադրված պատերազմի պայմաններում ստեղծեցինք պաշտպանության բանակ, ազատագրեցինք հայոց բերդաքաղաք Շուշին: Դա հայ ժողովրդի միասնական ուժի, ազատատենչ ոգու եւ անկոտրում կամքի հաղթանակն էր:

Այդ հաղթանակներն այսօր ամուր են պահում մեր քաջ որդիները՝ պատվով շարունակելով իրենց հերոս նախնիների սուրբ գործը:

Թանկագի՛ն բարեկամներ,

Մայիսյան այս տոնական օրը լի է ինչպես անհուն ցնծությամբ ու բերկրանքով, այնպես էլ խոր ցավով ու կսկիծով: Մենք հիշում եւ փառաբանում ենք հայրենիքի անկախության ու ազատության համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր նահատակներին: Թող նրանք անմահանան հայրենիքում ծնվող ամեն մի մանկան, ամեն մի շենացող բնակավայրի, ամեն մի օջախում վառվող կրակի հետ:

Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ մեր ողջ ժողովրդին այս հերոսական տոնի առթիվ եւ մաղթում խաղաղություն, բարեկեցություն ու նոր հաղթանակներ»:

 

ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԳԱՀԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

         ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԳԼԽԱՎՈՐՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Thu, 09 May 2019 09:37:45 +0000