[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՄՇԱ­ԿՈՒՅ­ԹԻ Ո­ԼՈՐ­ՏԻ ԽՆ­ԴԻՐ­ՆԵ­ՐԸ ԲԱԶ­ՄԱ­ԹԻՎ են, ԲԱՅՑ ԼՈՒ­ԾԵ­ԼԻ

Սու­սան­նա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րել ենք, ան­ցած շա­բաթ Քար­վա­ճա­ռում տե­ղի ու­նե­ցավ Մեղ­րի փա­ռա­տոն: Մեր հան­րա­պե­տու­թյան պատ­մու­թյան մեջ դա սնն­դա­րար ու բու­ժիչ այդ մթեր­քի ի­րաց­ման և ար­տադր­ման խթան­ման ա­ռա­ջին և բա­վա­կա­նին հա­ջող­ված փորձն էր: Շա­հու­մյա­նի շրջ­վար­չա­կազ­մի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի վա­րիչ Վար­սիկ ԿԱ­ՖՅԱ­ՆԻ հա­վաստ­մամբ, Քար­վա­ճա­ռը կդառ­նա Մեղ­րի փա­ռա­տո­նի մշ­տա­կան վայ­րը, քա­նի որ դրա հա­մար ու­նի բո­լոր նա­խադ­րյալ­նե­րը` հա­րուստ բնու­թյուն, աշ­խա­տա­սեր մար­դիկ:

Ա­ռի­թից օգտ­վե­լով, տի­կին Կա­ֆյա­նին խնդ­րե­ցինք պատ­մել Քար­վա­ճա­ռում Մեղ­րի փա­ռա­տոնն անց­կաց­նե­լու գա­ղա­փա­րի ի­րա­կա­նաց­ման, ինչ­պես նաև շր­ջա­նի մշա­կու­թա­յին ո­լոր­տի խն­դիր­նե­րի մա­սին:

-Եվ այս­պես, ինչ­պե՞ս ծա­գեց Քար­վա­ճա­ռում մեղ­րի փա­ռա­տոն անց­կաց­նե­լու գա­ղա­փա­րը:
-Գի­տե՞ք, գա­ղա­փա­րը վա­ղուց կար, բայց, փաս­տո­րեն, չէինք կա­րող ի­րա­գոր­ծել: Այս տա­րի շրջ­վար­չա­կազ­մի նոր ղե­կա­վար նշա­նակ­վեց Գա­գիկ Մար­տի­րո­սյա­նը: Նա ըն­դու­նեց գա­ղա­փա­րը և ստեղ­ծեց հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ, որ­պես­զի այն ի­րա­գործ­վի: Նրա նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ, ա­ջակ­ցու­թյամբ և շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի աշ­խա­տան­քի շնոր­հիվ փա­ռա­տո­նը կա­րո­ղա­ցանք կազ­մա­կեր­պել:
-Փաս­տո­րեն, շր­ջանն իր ու­ժե­րով դա ի­րա­գոր­ծեց, տե­ղի ու­նե­ցավ թի­մա­յին աշ­խա­տանք: Ով­քե՞ր էին նրա­նում ընդգրկված, ի՞նչ խն­դիր­նե­րի էիք բախ­վում:
-Շրջ­վար­չա­կազ­մի ողջ աշ­խա­տա­կազ­մը, հատ­կա­պես գյու­ղատն­տե­սու­թյան, մաշ­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան, կր­թու­թյան բա­ժին­նե­րը, Քար­վա­ճա­ռի քա­ղա­քա­պե­տը, բո­լոր գյու­ղա­պե­տե­րը, ա­ռա­վել ակ­տիվ բնա­կիչ­ներ միա­վոր­վե­ցին այս գա­ղա­փա­րի շուրջ, որ­պես­զի պատ­շաճ կեր­պով կազ­մա­կեր­պենք փա­ռա­տո­նը: Գի­տակ­ցում էինք, որ շր­ջա­նի հա­մար պատ­վի հարց էր: Քա­նի տա­րի ու­զում էինք փա­ռա­տոնն անց­կաց­նել, բայց չէինք կա­րո­ղա­նում: Իսկ այս տա­րի մեր ցան­կու­թյունն ու հնա­րա­վո­րու­թյու­նը, ինչ­պես աս­վում է հայտ­նի ֆիլ­մում, հա­մա­տեղ­վե­ցին, և ուս ու­սի տված հաղ­թա­հա­րե­ցինք բո­լոր խո­չըն­դոտ­նե­րը: Սա շր­ջա­նի պա­տիվն էր, հարցն այս­պես էր դր­ված, և մենք ջանք չխ­նա­յե­ցինք:
-Ինչ­պե՞ս եք գնա­հա­տում փա­ռա­տո­նը, հա­ջող­վե՞ց այն:
-Իմ կար­ծի­քով, փա­ռա­տո­նը կա­րե­լի է կա­յա­ցած հա­մա­րել: Թի­մով այն գնա­հա­տե­ցինք բա­վա­րար: Դեռ շատ ա­նե­լիք­ներ ու­նենք: Կաշ­խա­տենք և կկա­տա­րե­լա­գոր­ծենք, որ­պես­զի նշա­ձո­ղը բարձ­րաց­նենք:
-Օգտ­վե­լով ա­ռի­թից` կու­զե­նա­յի, որ անդ­րա­դառ­նաք նաև շր­ջա­նում մշա­կույ­թի ո­լոր­տում առ­կա խն­դիր­նե­րին:
-Քա­նի որ շր­ջա­նը նոր է կազ­մա­վոր­ված (ըն­դա­մե­նը 25 տար­վա պատ­մու­թյուն ու­նի), շատ դան­դաղ է ըն­թա­նում մշա­կույ­թի ո­լոր­տի զար­գա­ցու­մը: Փոր­ձում ենք մեծ աշ­խա­տանք տա­նել ե­րի­տա­սար­դու­թյան հետ, քա­նի որ շր­ջա­նում կան մեծ թվով ե­րի­տա­սարդ­ներ:
-Իսկ Ձեր կող­քին, թի­մում կա՞ն ե­րի­տա­սարդ­ներ, ո­րոնք պատ­րաստ են միա­սին տա­նե­լու բե­ռը:
-Կան և փոր­ձում են ի­րենց կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը ներդ­նել ո­լոր­տի զար­գաց­մա­նը:
-Ին­չի՞ կա­րիք ու­նի շր­ջա­նի մշա­կույ­թի ո­լոր­տը:
-Ա­մեն ին­չի` ար­վես­տի դպ­րո­ցի,  հա­մայ­նք­նե­րում` մշա­կույ­թի տնե­րի, ա­կումբ­նե­րի… Ո՞րն ա­սեմ, ո՞­րը թող­նեմ…
-Որ­քան տե­ղյակ եմ` Քար­վա­ճա­ռի Մշա­կույ­թի տու­նը նոր է նո­րոգ­վել:
-Ոչ, նո­րո­գու­մը դեռ ըն­թաց­քի մեջ է: Դան­դաղ, բայց ի­րա­կա­նաց­վում են վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը: Ե­րաժշ­տա­կան գոր­ծիք­նե­րի մեծ պա­կաս ու­նենք: Շա~տ-շատ բա­նե­րի կա­րիք ու­նենք: Այ­նուա­մե­նայ­նիվ, Մշա­կույ­թի տա­նը գոր­ծում են ո­րոշ խմ­բակ­ներ` թա­տե­րա­կան, եր­գի, պա­րի: Ի­մի­ջիայ­լոց, ու­րա­խու­թյամբ եմ ու­զում նշել, որ պա­րի խմ­բե­րը գոր­ծում են և՜ շրջ­կենտ­րո­նում, և՜ հա­մայ­նք­նե­րում: Հենց այդ խմ­բերն են շր­ջա­նի այս կամ այն մի­ջո­ցա­ռու­մը զար­դա­րում երգ ու պա­րով, թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցում­նե­րով: Ա­նե­լիք­նե­րը շա~տ-շատ են, խն­դիր­նե­րը` բազ­մա­զան, բայց, կար­ծում եմ, ի­րա­գոր­ծե­լի: Հույ­սով եմ, ո­լոր­տը կա­մա~ց-կա­մաց կզար­գա­նա: