Logo
Print this page

ԿԱՄ­ՉԱՏ­ԿԱ­ՅՈՒՄ ԱՌ­ՆՈ ԲԱ­ԲԱ­ՋԱ­ՆՅԱ­ՆԻ ԱՆ­ՎԱՆ Ե­ՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ ԴՊ­ՐՈՑ ԿԱ­ՐՈՂ Է ՀԱՅ­ՏՆ­ՎԵԼ

ՙԱռ­նո Բա­բա­ջա­նյա­նը XX դա­րի կար­կա­ռուն դեմ­քե­րից է, ծա­գու­մով հայ հայտ­նի խոր­հր­դա­յին կոմ­պո­զի­տոր, մարդ, ով ի­րե­նով մարմ­նա­վո­րում էր ազ­գա­մի­ջյան մշա­կույ­թը։ Բնա­կա­նա­բար, նա ա­ռա­վել քան ար­ժա­նի է, որ իր ա­նու­նը հա­վեր­ժաց­վի,-նշում է Ռու­սաս­տա­նի հա­յե­րի միու­թյան (ՌՀՄ) Կամ­չատ­կա­յի տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին բա­ժան­մուն­քի նա­խա­գահ Ար­թուր Խա­չատ­րյա­նը։

 -Այս պա­հի դրու­թյամբ քն­նար­կումն­ներ են ըն­թա­նում այն հար­ցի շուրջ, որ Կամ­չատ­կա­յի Պետ­րո­պավ­լովս­կի ե­րաժշ­տա­կան դպ­րոց­նե­րից մե­կին շնորհ­վի Առ­նո Բա­բա­ջա­նյա­նի ա­նու­նը։ Վս­տահ եմ, որ հաս­տա­տու­թյա­նը նոր կար­գա­վի­ճակ տրա­մադ­րե­լը նրա սա­նե­րի հա­մար խթան կհան­դի­սա­նա հաս­նե­լու ա­վե­լի մեծ հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի՚։

Այ­սօր Ռու­սաս­տա­նի ե­րեք ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­ներ կրում են ԽՍՀՄ ժո­ղովր­դա­կան ար­տիս­տի ա­նու­նը։
ՙԵս Առ­նո Բա­բա­ջա­նյա­նի հի­շա­տա­կի հիմ­նադ­րա­մի տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին ներ­կա­յա­ցու­ցիչն եմ, և մեր նպա­տա­կը տա­ղան­դա­վոր ե­րե­խա­նե­րին ա­ջակ­ցելն է՝ ան­կախ նրանց ազ­գա­յին և սո­ցիա­լա­կան պատ­կա­նե­լու­թյան։ Դպ­րո­ցի վե­րան­վա­նու­մից հե­տո կկա­րո­ղա­նանք ոչ միայն ներգ­րա­վել տար­բեր եր­կր­նե­րից փոր­ձա­ռու ար­վես­տի գոր­ծիչ­նե­րի, այլ նաև պա­տա­նի ե­րա­ժիշտ­նե­րի հա­մար կազ­մա­կեր­պել տո­ներ, փա­ռա­տո­ներ ու հա­մերգ­ներ, ինչ­պես նաև տա­րաբ­նույթ վար­պե­տաց դա­սեր։ Այդ­պի­սով` ե­րաժշ­տա­կան հաս­տա­տու­թյու­նը ևս մեկ յու­րա­տե­սակ կա­մուրջ կհան­դի­սա­նա Ռու­սաս­տա­նի և Հա­յաս­տա­նի միջև, բա­ցի այդ, տղա­նե­րի և աղ­ջիկ­նե­րի հա­մար լայն հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ կբաց­վեն՚,-նշել է Ար­թուր Խա­չատ­րյա­նը։
Նրա խոս­քով` Ռու­սաս­տա­նի հա­յե­րի միու­թյան Կամ­չատ­կա­յի բա­ժան­մուն­քը հա­ջորդ տա­րի մտա­դիր է Կամ­չատ­կա­յում ֆուտ­բո­լա­յին ա­կումբ և բռնց­քա­մար­տի դպ­րոց բա­ցել։
Ար­թուր Խա­չատ­րյա­նը հա­վե­լեց, որ Կամ­չատ­կա­յում հա­յե­րի շա­հե­րը ներ­կա­յաց­նող ա­ռա­ջին հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն երևան է ե­կել 2015թ.։ Այս ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում սփյուռ­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի կող­մից ահ­ռե­լի աշ­խա­տանք է տար­վել ազ­գա­յին ա­վան­դույթ­նե­րի ու սո­վո­րույթ­նե­րի պահ­պան­ման, ռուս-հայ­կա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի ամ­րապ­նդ­ման ուղ­ղու­թյամբ։
Այս­պես, ա­մեն տա­րի ապ­րի­լի 24-ին Պետ­րո­պավ­լովս­կի Սբ Պետ­րոս և Սբ Պո­ղոս ե­կե­ղե­ցում կա­տար­վում է Օս­մա­նյան Թուր­քիա­յում Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան (1915թ.) զո­հե­րի ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թյուն։ Ե­կե­ղե­ցու տա­րած­քում Ցե­ղաս­պա­նու­թյան 100-րդ տա­րե­լի­ցին ըն­դա­ռաջ տե­ղադր­վել էր հայ­կա­կան խաչ­քար։ Այժմ յու­րա­քան­չյուրն այս­տեղ հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նի հար­գե­լու Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան զո­հե­րի հի­շա­տա­կը, ծա­ղիկ­ներ խո­նար­հե­լու այդ վայ­րում։ 2016 թվա­կա­նից կազ­մա­կերպ­վում է անվ­ճար ու­սու­ցում կի­րակ­նօ­րյա դպ­րո­ցում, ո­րը գոր­ծում է Կամ­չատ­կա­յի Պետ­րո­պավ­լովս­կում։ Այ­սօր­վա դրու­թյամբ թե­րակղ­զու տա­րած­քում ապ­րող տաս­նյակ հա­յեր ծա­նո­թա­ցել են հա­յոց գրին, մշա­կույ­թին, ի­րենց երկ­րի պատ­մու­թյա­նը։
2016թ. հա­մա­ձայ­նա­գիր է ստո­րագր­վել Ռու­սաս­տա­նի հա­յե­րի միու­թյան և Երևա­նում Լո­մո­նո­սո­վի ան­վան Մոսկ­վա­յի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի մաս­նա­ճյու­ղի միջև։ Այս քայ­լը զգա­լիո­րեն նպաս­տեց տե­ղե­կատ­վա­կան, կր­թա­կան և միջմ­շա­կու­թա­յին ո­լորտ­նե­րում երկ­կողմ կա­պե­րի ամ­րապ­նդ­մա­նը։ Բա­ցի այդ, 2016թ. ՌՀՄ-ի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ Կամ­չատ­կա­յի Պետ­րո­պավ­լովսկ քա­ղա­քի և Հա­յաս­տա­նի` մե­ծու­թյամբ երկ­րորդ քա­ղաք Գյում­րիի միջև ստո­րագր­վեց եղ­բայ­րաց­ման մա­սին հա­մա­ձայ­նա­գիր։ Այդ փաս­տա­թուղ­թը հիմք ստեղ­ծեց առևտրատն­տե­սա­կան, կր­թա­կան, մար­զամ­շա­կու­թա­յին, զբո­սաշր­ջու­թյան, ներդ­րում­նե­րի և այլ ո­լորտ­նե­րում երկ­կողմ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան հա­մար։
2019 թվա­կա­նը Կամ­չատ­կա­յի հա­յե­րի հա­մար նշա­նա­վոր­վեց կարևոր ի­րա­դար­ձու­թյամբ. թե­րակղ­զի ժա­մա­նեց Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյու­նում Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան ար­տա­կարգ և լիա­զոր դես­պան Վար­դան Տո­ղա­նյա­նը։ Այ­ցը կա­յա­ցավ Ար­թուր Խա­չատ­րյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ և դար­ձավ դի­վա­նա­գե­տի ա­ռա­ջին աշ­խա­տան­քա­յին այցն այն­պի­սի հե­ռա­վոր ան­կյուն, ինչ­պի­սին Կամ­չատ­կա­յի երկ­րա­մասն է։ Դես­պա­նը հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցավ երկ­րա­մա­սի ղե­կա­վար Վլա­դի­միր Ի­լյու­խի­նի, ինչ­պես նաև երկ­րա­մա­սի կենտ­րո­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ու հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ։ Այդ­կերպ ևս մեկ կարևոր քայլ կա­տար­վեց Հա­յաս­տա­նի ու Կամ­չատ­կա­յի միջև հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի ամ­րապ­նդ­ման հա­մար, այդ թվում և առևտրատն­տե­սա­կան գոր­ծու­նեու­թյան մա­սով։
ՙՌու­սաս­տա­նի հա­յե­րի միու­թյու­նը միակ կազ­մա­կեր­պու­թյունն է Կամ­չատ­կա­յի տա­րած­քում, ո­րը պաշ­տո­նա­պես ճա­նաչ­ված է հայ­կա­կան սփյուռ­քի կող­մից։ Տա­րա­ծաշր­ջա­նում ՌՀՄ հիմ­նադր­ման մա­սին փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագր­վել է հիմ­նա­դիր ժո­ղո­վի ժա­մա­նակ, ո­րին ներ­կա էին քա­ղա­քա­յին և շր­ջա­նա­յին իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, թե­րակղ­զու հայտ­նի հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ, ան­կախ փոր­ձա­գետ­ներ,-նշել է Ար­թուր Խա­չատ­րյա­նը։ -Վեր­ջերս ոչ այն­քան բա­րե­խիղճ ԶԼՄ-նե­րից մե­կում ի հայտ ե­կան լու­րեր, թե Ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը դա­դա­րեց­նում է Կամ­չատ­կա­յի հա­յե­րի միու­թյան գոր­ծու­նեու­թյու­նը: Կա­րող եմ վս­տա­հո­րեն ա­սել, որ դա ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյուն է և մարդ­կանց կոչ եմ ա­նում հա­վա­տալ բա­ցա­ռա­պես փաս­տե­րին ու փաս­տաթղ­թե­րին։ Իսկ դրանք խո­սում են այն մա­սին, որ փակ­վե­լու մա­սին ոչ մի խոսք չկա. մենք ապ­րում ենք, ա­ճում և զար­գա­նում։ 2020թ. սկզ­բում մտա­դիր ենք հաշ­վե­տու-ընտ­րա­կան ժո­ղով անց­կաց­նել, ո­րի ըն­թաց­քում հայ­կա­կան սփյուռ­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի կող­մից կվե­րըն­տր­վի նա­խա­գա­հը, կամ­փոփ­վեն աշ­խա­տանք­նե­րը և կնա­խանշ­վեն հե­տա­գա ա­նե­լիք­նե­րը հա­ջորդ հն­գա­մյա­կի կտր­ված­քով։

Pressa41.ru

 

 

 

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.