comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Մշակույթ և կրթություն http://artsakhtert.com Tue, 21 May 2019 21:07:29 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ԳԵ­ՂԱ­ԳԻ­ՏԱ­ԿԱՆ ԴԱՍ­ՏԻԱ­ՐԱ­ԿՈՒ­ԹՅԱՆ ԴԱՐԲ­ՆՈ­ՑԸ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26702-2019-05-20-17-15-55 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26702-2019-05-20-17-15-55 ԳԵ­ՂԱ­ԳԻ­ՏԱ­ԿԱՆ ԴԱՍ­ՏԻԱ­ՐԱ­ԿՈՒ­ԹՅԱՆ ԴԱՐԲ­ՆՈ­ՑԸ
Լու­սի­նե ՇԱ­ԴՅԱՆ

 Ստե­փա­նա­կեր­տի ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան կենտ­րոնն ստեղծ­վել է 1993 թվա­կա­նին` Պիո­ներ­նե­րի տան, Պա­տա­նի տեխ­նիկ­նե­րի և Պա­տա­նի բնա­սեր­նե­րի կա­յան­նե­րի հի­ման վրա։ Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մի այդ տա­րի­նե­րին ա­ռա­ջին իսկ կան­չով Կենտ­րո­նին է ան­դա­մագր­վել 1500 ե­րե­խա և պա­տա­նի։ Այն մինչև 1996 թվա­կա­նը կոչ­վում էր Ստե­փա­նա­կեր­տի ման­կա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան տուն, այ­նու­հետև վե­րան­վան­վեց Ստե­փա­նա­կեր­տի ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան կենտ­րո­նի։ 2004 թվա­կա­նից Կենտ­րո­նը ՊՈԱԿ-ի կար­գա­վի­ճակ ու­նի։ Ստեղծ­ման ա­ռա­ջին իսկ օր­վա­նից մինչև 2015 թվա­կա­նը Կենտ­րո­նի տնօ­րենն էր Լյուդ­մի­լա Բար­սե­ղյա­նը, 2015թ.-ի մար­տից նա ըն­տր­վեց Կենտ­րո­նի խոր­հր­դի նա­խա­գահ, իսկ հաս­տա­տու­թյան գոր­ծա­դիր տնօ­րե­նի պաշ­տո­նն ստանձ­նեց Վի­լեն Մի­քա­յե­լյա­նը։

Կա­յուն աշ­խա­տանք, մաս­նա­գի­տա­կան բարձր մա­կար­դակ, միաս­նա­կան կո­լեկ­տիվ, սեր, հար­գանք, ար­տերկ­րում հայ մշա­կույ­թը ներ­կա­յաց­նե­լու, Ար­ցա­խի մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­մա­նը նպաս­տե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ. ձեռք­բե­րում­ներ, ո­րոնց Կենտ­րո­նը հա­սել է 25 տար­վա աշ­խա­տան­քա­յին գոր­ծու­նեու­թյան ըն­թաց­քում։
Հեշտ չէր կր­թօ­ջա­խի ան­ցած ու­ղին։ Ստեղծ­ման ա­ռա­ջին իսկ օր­վա­նից մինչև 2010 թվա­կանն այն ստիպ­ված տե­ղա­փոխ­վում էր տե­ղից տեղ (7 ան­գամ)՝ մի տե­ղից մյու­սը տե­ղա­փո­խե­լով ար­դեն իսկ հնա­ցած գույքն ու սար­քա­վո­րում­նե­րը։ Պա­րապ­մունք­ներն ըն­թա­նում էին շատ անմ­խի­թար պայ­ման­նե­րում, ին­չը, սա­կայն, Կենտ­րո­նի ստեղ­ծա­գոր­ծող խմ­բե­րին չէր խան­գա­րում հաս­նել բարձր ար­դյունք­նե­րի։ 2010 թվա­կա­նին ԱՀ նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նի ա­ջակ­ցու­թյամբ Կենտ­րոնն ու­նե­ցավ նա­խա­դե­պը չու­նե­ցող չորս­հար­կա­նի հե­քիա­թա­յին, 21-րդ դա­րին հա­մա­պա­տաս­խան շքեղ մի շենք՝ կա­հա­վոր­ված ժա­մա­նա­կա­կից սար­քա­վո­րում­նե­րով ու նոր գույ­քով։
Մեծ է Կենտ­րո­նի դերն Ար­ցա­խի ա­պա­գա­յի կերտ­ման գոր­ծում։ Ընդգրկվե­լով կո­լեկ­տի­վում` ե­րե­խա­նե­րը դառ­նում են ա­վե­լի կար­գա­պահ։ Նրանց մոտ ձևա­վոր­վում է գե­ղա­գի­տա­կան ճա­շակ, ինչ­պես նաև պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան զգա­ցու­մով, բա­ցա­հայ­տում նոր կա­րո­ղու­թյուն­ներ ու նա­խա­սի­րու­թյուն­ներ։
Կենտ­րո­նում գոր­ծում է ե­րեք բա­ժին՝ ՙՏեխ­նի­կա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն և կի­րա­ռա­կան ար­վեստ՚, ՙԿեն­ցա­ղա­յին էս­թե­տի­կա՚ և ՙԵ­րաժշ­տա­գե­ղար­վես­տա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն՚։ Խմ­բակ­նե­րը գոր­ծում են անվ­ճար հի­մունք­նե­րով։ Գոր­ծող 105 խմ­բա­կում դա­սա­վան­դում են բա­նի­մաց ու գոր­ծին նվիր­ված 84 հմուտ ման­կա­վարժ­ներ։ Ըստ ի­րենց նա­խա­սի­րու­թյուն­նե­րի` այն­տեղ պա­րա­պում են 5-18 տա­րե­կան 1500 ե­րե­խա և պա­տա­նի ոչ միայն մայ­րա­քա­ղա­քից, այլ նաև մո­տա­կա գյու­ղե­րից։ Խմ­բակ­նե­րը բազ­մապ­րո­ֆիլ են՝ մաք­րա­մե, գո­բե­լեն, կար ու ձև, հա­գուս­տի մո­դե­լա­վո­րում, ժա­նյակ, կո­լաժ, ա­սեղ­նա­գոր­ծու­թյուն, հյուս­ված­քա­գոր­ծու­թյուն, հու­լուն­քա­գոր­ծու­թյուն, փո­րագ­րու­թյուն փայ­տի վրա, ռա­դիո­տեխ­նի­կա, է­լեկտ­րա­տեխ­նի­կա, ավ­տո­մո­դե­լա­վո­րում, տեխ­նի­կա­կան մո­դե­լա­վո­րում, պա­տա­նի նկա­րիչ, թա­տե­րա­կան, երգ­չա­խումբ, վո­կալ, դհոլ, պա­րար­վեստ, այլ խմ­բակ­ներ։
Պա­րապ­մունք­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման ո­րակն ա­վե­լի բարձր մա­կար­դա­կի հասց­նե­լու, խմ­բա­կա­վար­նե­րի ինք­նակր­թու­թյան և մաս­նա­գի­տա­կան բարձր ցու­ցա­նիշ­ներ ձեռք բե­րե­լու, սա­նե­րի վե­րա­բեր­մուն­քը խմ­բա­կի նկատ­մամբ ա­վե­լի լուրջ ու պա­տաս­խա­նա­տու դարձ­նե­լու նպա­տա­կով տա­րե­կան եր­կու ան­գամ՝ հուն­վար և հու­նիս ա­միս­նե­րին, խմ­բակ հա­ճա­խող­նե­րը հանձ­նում են ստու­գարք­ներ, այ­նու­հետև` քն­նու­թյուն­ներ, ո­րոնց հի­ման վրա սա­ներն ստա­նում են հա­մա­պա­տաս­խան վկա­յա­կան տվյալ խմ­բա­կի լրիվ դա­սըն­թացն ա­վար­տե­լու մա­սին։
ՙԱյս տա­րի Կենտ­րո­նը պատ­րաստ­վում է թո­ղար­կել 120 շր­ջա­նա­վարտ, ով­քեր, վկա­յա­կան­ներ ստա­նա­լով, հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նան ի­րենց ու­սու­մը շա­րու­նա­կել բարձ­րա­գույն ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում` ըստ մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րի՚,- ա­սում է փոխտ­նօ­րեն Կա­տյա Գևոր­գյա­նը։

Ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան կենտ­րո­նը հա­զա­րա­վոր ե­րե­խա­նե­րի հա­մար դար­ձել է գե­ղա­գի­տա­կան հզոր դարբ­նոց։ Կենտ­րո­նի շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը հա­ջո­ղու­թյամբ ի­րենց ու­սու­մը շա­րու­նա­կել են և ներ­կա­յումս աշ­խա­տում են ՙԳյուր­ջյան՚ կի­րա­ռա­կան ար­վես­տի ինս­տի­տու­տում, ԱՀ պա­րի պե­տա­կան հա­մույ­թում, պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նում, հան­րա­պե­տու­թյու­նում գոր­ծող տար­բեր մշա­կու­թա­յին օ­ջախ­նե­րում, այ­լուր։ Կենտ­րո­նի սա­նե­րը մշ­տա­պես մաս­նակ­ցում են ԱՀ-ում, ՀՀ-ում, ինչ­պես նաև ար­տերկ­րում կազ­մա­կերպ­վող բազ­մաբ­նույթ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին, մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նե­րին՝ ար­ձա­նագ­րե­լով հաղ­թա­նակ­ներ ու մր­ցա­նա­կա­յին ա­ռաջ­նա­կարգ տե­ղեր։ Վեր­ջերս նրանք մաս­նակ­ցել են ՙՎե­րած­նունդ՚ 11-րդ մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նին, ՙfasilia. աշ­խար­հի ե­րե­խա­ներն ընդ­դեմ պա­տե­րազ­մի՚ մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նին, ՙՆոր շունչ-2019՚ հա­մա­հայ­կա­կան բազ­մաոճ պա­րա­յին մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նին։ Գրա­վել են մր­ցա­նա­կա­յին ու ա­ռաջ­նա­կարգ տե­ղեր:
Կենտ­րոնն ու­նի լա­վա­գույն ա­վան­դույթ­ներ՝ ՙԲաց դռ­նե­րի օր՚, ՙՈս­կե­հեր ա­շուն՚, հա­մերգ­ներ ՊԲ զո­րա­մա­սում։ Կազ­մա­կերպ­վում են մի­ջո­ցա­ռում­ներ՝ նվիր­ված ա­վան­դա­կան տո­նե­րին, ցու­ցա­հան­դես­ներ, խաղ-մր­ցույթ­ներ։
ՙՄեր նպա­տա­կը ա­ռողջ և քա­ղա­քա­կիրթ սե­րունդ դաս­տիա­րա­կելն է՚,- ա­սում է տնօ­րեն Վ. Մի­քա­յե­լյա­նը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Mon, 20 May 2019 17:09:23 +0000
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԸ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26701-2019-05-20-17-08-31 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26701-2019-05-20-17-08-31 Թա­մար ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ ք.…

 Շա­հու­մյա­նի շր­ջա­նում մշա­կու­թա­յին մի­ջո­ցա­ռում­ներն ի­րա­կա­նաց­վում են շր­ջա­նի վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի, ՙՇա­հու­մյա­նի շր­ջա­նի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան կենտ­րոն՚ ՊՈԱԿ-ի և Նոր Վե­րին­շեն, Նոր Բրա­ջուր, Նոր Գե­տա­շեն, Դա­դի­վանք, Նոր Էր­քեջ, Չա­րեք­տար, Հավ­սա­թաղ, Ե­ղեգ­նուտ, Նոր Կա­րա­չի­նար, Զուար և Ակ­նա­բերդ հա­մայ­նք­նե­րում գոր­ծող ա­կումբ­նե­րի մի­ջո­ցով։

Նշ­ված հա­մայ­նք­նե­րի ա­կումբ­նե­րում և ՙՇա­հու­մյա­նի շր­ջա­նի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան կենտ­րոն՚ ՊՈԱԿ-ում գոր­ծում են եր­գի, պա­րի, թա­տե­րա­կան, հմուտ ձեռ­քե­րի, նկար­չու­թյան, ա­սեղ­նա­գոր­ծու­թյան` թվով 17 խմ­բակ­ներ։ Նշ­ված խմ­բակ­ներ է հա­ճա­խում ա­վե­լի քան 100 ե­րե­խա։
Ինչ­պես մեզ հետ զրույ­ցում նշեց շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի վա­րիչ Վար­սիկ Կա­ֆյա­նը, բաժ­նի կող­մից տար­վում են անհ­րա­ժեշտ աշ­խա­տանք­ներ՝ հա­մայ­նք­նե­րում մշա­կու­թա­յին ա­կումբ­նե­րի պատ­շաճ գոր­ծու­նեու­թյան ա­պա­հով­ման հա­մար։
ՙՇատ հա­մայ­նք­նե­րում մշա­կու­թա­յին ա­կումբ­նե­րը միակ ժա­ման­ցի կենտ­րոն­ներն են ե­րե­խա­նե­րի հա­մար, դպ­րո­ցից դուրս որևէ գի­տե­լիք և հմ­տու­թյուն ստա­նա­լու միակ հնա­րա­վո­րու­թյու­նը՚,- ըն­դգ­ծեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։ Ա­կումբ­նե­րում, պա­րա­պունք­նե­րից բա­ցի, պար­բե­րա­բար կազ­մա­կերպ­վում են տար­բեր մի­ջո­ցա­ռում­ներ՝ նվիր­ված պե­տա­կան տո­նե­րին, հի­շա­տա­կի օ­րե­րին։
ՙՎեր­ջին ա­միս­նե­րի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րից նշեմ Նոր Վե­րին­շեն, Նոր Բրա­ջուր և Նոր Գե­տա­շեն հա­մայ­նք­նե­րում անց­կաց­ված տա­րա­տե­սակ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը՝ նվիր­ված գար­նան աոա­ջին օր­վան, ինչ­պես նաև մար­տի 8-ին շր­ջա­նի բո­լոր հա­մայ­նք­նե­րում անց­կաց­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը` նվիր­ված Կա­նանց մի­ջազ­գա­յին օր­վան։ Ա­կումբ­նե­րը պար­բե­րա­բար կազ­մա­կեր­պում են ին­տե­լե­կուալ խա­ղեր. ապ­րի­լին ՙԱ­ռողջ ապ­րե­լա­կերպ՚ ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում Նոր Վե­րին­շեն և Հավ­սա­թաղ հա­մայ­նք­նե­րում կազ­մա­կերպ­վել են ՙԱ­ռողջ սնունդ՚ խո­րագ­րով մի­ջո­ցա­ռում­ներ՚,- տե­ղե­կաց­րեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։
Ա­կումբ­նե­րի լիար­ժեք ու ա­ռա­վել ար­դյու­նա­վետ գոր­ծու­նեու­թյան հա­մար, սա­կայն, մշա­կու­թա­յին այդ օ­ջախ­նե­րին անհ­րա­ժեշտ են մի շարք ե­րաժշ­տա­կան գոր­ծիք­ներ, այլ պա­րա­գա­ներ։
Մշա­կույ­թի բա­ժինն այս հար­ցով դի­մել է հան­րա­պե­տու­թյան Մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րա­րու­թյա­նը։ ՙԴի­մում ենք նաև բո­լոր սր­տա­ցավ մարդ­կանց ու կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րին՝ օգ­նել մեզ՝ ա­կումբ­նե­րը կա­հա­վո­րե­լու անհ­րա­ժեշտ գոր­ծիք­նե­րով, ին­չը կն­պաս­տի շր­ջա­նում ա­ռա­վել ակ­տիվ մշա­կու­թա­յին կյանք ու­նե­նա­լուն՚,- ամ­փո­փեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Mon, 20 May 2019 17:05:59 +0000
ԿՈ­ՄԻՔ­ՍԻ ՕՐ՝ ԹԱՏ­ՐՈ­ՆԻ ՇԵՆ­ՔՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26698-2019-05-20-16-46-38 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26698-2019-05-20-16-46-38 ԿՈ­ՄԻՔ­ՍԻ ՕՐ՝ ԹԱՏ­ՐՈ­ՆԻ ՇԵՆ­ՔՈՒՄ
Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 Ստե­փա­նա­կեր­տի ՙԹու­մո՚ ստեղ­ծա­րար տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի կենտ­րո­նը Վահ­րամ Փա­փա­զյա­նի ան­վան թատ­րո­նի շեն­քում կազ­մա­կեր­պեց Կո­միքս­նե­րի օր: Թատ­րո­նի ճե­մաս­րա­հում եր­կար սե­ղա­նի շուրջ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը ստեղ­ծում էին կո­միքս­ներ՝ պատ­մու­թյուն­ներ նկար­նե­րի մի­ջո­ցով:

Կենտ­րո­նի ու­սու­ցա­նող մար­զիչ Լու­սի­նե Աբ­րա­հա­մյա­նը մեզ տե­ղե­կաց­րեց, որ մաս­նա­կից­նե­րը ոչ միայն թու­մո­ցի­ներ են, այլև Ստե­փա­նա­կեր­տից և շր­ջան­նե­րից հե­տաքր­քր­ված մար­դիկ, ո­րոնք սո­վո­րում են ինչ­պես նկա­րել կո­միքս, ստեղ­ծել կեր­պար­ներ: ՙԹու­մո՚-ի ղե­կա­վար Հայկ Աբ­գա­րյա­նի խոս­քով՝ մի­ջո­ցա­ռու­մը բաղ­կա­ցած էր մի քա­նի մա­սից: Այս­պես, մաս­նա­կից­նե­րը կո­միքս ստար­տա­փի ղե­կա­վար Շա­մի­րամ Խա­չատ­րյա­նի հետ ին­տե­րակ­տիվ և ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան հե­տաքր­քիր վար­ժու­թյան ձևով ի­րար փո­խան­ցում էին մտ­քեր և ար­դյուն­քում ստեղ­ծում վի­զուալ(տե­սո­ղա­կան) պատ­մու­թյուն­ներ:
Թատ­րո­նի շեն­քի ներ­սում ու դր­սում ներ­կա­յաց­ված էին Ստե­փա­նա­կեր­տի և Հա­յաս­տա­նի ՙԹու­մո՚-նե­րի ու­սա­նող­նե­րի աշ­խա­տա­նաք­նե­րի և դա­սըն­թաց­նե­րի ըն­թաց­քում ստեղծ­ված տե­սո­ղա­կան պատ­մու­թյուն­նե­րը: Հե­տաքր­քիր էին վնա­սա­կար սո­վո­րու­թյուն­նե­րի ազ­դե­ցու­թյուն­նե­րի մա­սին և ա­ռողջ ապ­րե­լա­կեր­պին ուղղ­ված կո­միքս­նե­րը, լի­բա­նան­ցի ար­տիստ Ֆա­դի Բա­քիի ՝ ՙԹու­մո՚ Երևա­նի ու­սա­նող­նե­րի հետ ստեղ­ծած հայ­կա­կան հե­քիաթ­նե­րի, լե­գենդ­նե­րի թե­մա­նե­րով կո­միքս­նե­րը սար­սափ ժան­րում: Այդ ա­մենն ու­ղեկց­վում էր ե­րա­ժիշտ­ներ Հայկ Կա­րա­պե­տյա­նի և Շա­հեն Խանդ­կա­րյա­նի էթ­նոէ­լեկտ­րո­նա­յին հա­մեր­գով: Դա ազ­գա­յին փո­ղա­յին նվա­գա­րան­նե­րի (կլառ­նետ, դու­դուկ, պար­կապ­զուկ, պկու, զուռ­նա) ջազ ո­ճե­րի նո­րա­րա­րա­կան հե­տաքր­քիր խառ­նուրդ էր: ՙՑան­կա­ցել ենք ժա­մա­նա­կա­կից ե­րաժշ­տու­թյան մի­ջո­ցով ե­րի­տա­սար­դաց­նել մեր ազ­գա­յին գոր­ծիք­նե­րը՚,-ա­սա­ցին ե­րա­ժիշտ­նե­րը: Պետք է ա­սել, որ ան­ցորդ­նե­րին հենց այդ նվագն էր հրա­վի­րում դե­պի թատ­րո­նի շենք: Շեն­քի մեկ այլ մա­սում էլ ցու­ցադր­վում էր թու­մո­ցի­նե­րի ստեղ­ծած ՙԼռու­թյուն. փորձն սկս­ված է՚ վա­վե­րագ­րա­կան ֆիլ­մը Վ. Փա­փա­զյա­նի ան­վան թատ­րո­նի մա­սին:
ՙԹու­մո՚-ի աշ­խա­տա­կից­նե­րի մեկ­նա­բան­մամբ՝ մի­ջո­ցա­ռումն այս գե­ղե­ցիկ վայ­րում անց­կաց­նե­լու նպա­տակն էր բո­լո­րի ու­շադ­րու­թյու­նը հրա­վի­րել թատ­րո­նի շեն­քի վրա, միևնույն ժա­մա­նակ` ե­րի­տա­սարդ սերն­դին ծա­նո­թաց­նել նրա ան­ցյա­լին և ներ­կա­յին :
Մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա էին նաև զին­վոր­ներ: Նրան­ցից մե­կը՝ Ար­մեն Հա­րու­թյու­նյա­նը, ո­րը ե­կել էր ծա­ռա­յա­կից ըն­կե­րոջ հետ, ա­սաց, որ մինչ այդ աշ­խա­տում էր Երևա­նի ՙԹու­մո՚-ում և ծա­ռա­յու­թյան ժա­մա­նակ էլ միշտ հե­տաքր­քր­վում է թու­մո­ցի­նե­րի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով:
Մի քա­նի ժամ մեր թատ­րո­նի շեն­քում ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ե­ռու­զեռ էր:

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Mon, 20 May 2019 16:46:04 +0000
ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎՍ ՄԵԿ ԷՋ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26697-2019-05-18-19-22-54 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26697-2019-05-18-19-22-54 ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎՍ ՄԵԿ ԷՋ
Լուսինե Շադյան

 Այս ան­գամ ար­վես­տա­սեր հա­սա­րա­կու­թյան հա­մախմ­բու­մը Ստե­փա­նա­կեր­տի պատ­կե­րաս­րա­հում պայ­մա­նա­վոր­ված էր Թան­գա­րան­նե­րի մի­ջազ­գա­յին օր­վա և ՙԹան­գա­րան­նե­րի գի­շեր՚ ակ­ցիա­յի շր­ջա­նակ­նե­րում կազ­մա­կերպ­ված ՙԳյուր­ջյան՚ կի­րա­ռա­կան ար­վես­տի ինս­տի­տու­տի ու­սա­նող­նե­րի աշ­խա­տանք­նե­րի ցու­ցադ­րու­թյամբ։

Շնոր­հա­վո­րե­լով ներ­կա­նե­րին Թան­գա­րան­նե­րի մի­ջազ­գա­յին տոն օր­վա կա­պակ­ցու­թյամբ` ԱՀ մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րար Լ. Հով­հան­նի­սյա­նը նշեց, որ տոնն այ­սօր նշ­վում է աշ­խար­հի ա­վե­լի քան 184 երկ­րում։ Խոր­հր­դան­շա­կան հա­մա­րե­լով ցու­ցա­հան­դե­սի օր­վա ընտ­րու­թյու­նը՝ Լ. Հով­հան­նի­սյանն ա­սաց. ՙԱյ­սօր ՙԳյուր­ջյան՚ կի­րա­ռա­կան ար­վես­տի ինս­տի­տուտն իր ար­ժա­նի տեղն ու­նի մեր գի­տակր­թա­կան և մշա­կու­թա­յին ար­ժե­հա­մա­կար­գում։ Բուհ, ո­րի ուղ­ղու­թյու­նը միայն ու միայն ար­վեստն է, լիար­ժեք կա­տա­րում է իր հիմ­նա­կան գոր­ծա­ռույ­թը, ին­չը բո­լո­րիս՝ ար­վես­տա­սեր հա­սա­րա­կու­թյան հա­ջո­ղու­թյունն է՚։
Ներ­կա­յաց­ված հե­տաքր­քիր դի­զայ­նե­րա­կան աշ­խա­տանք­ներն ան­մի­ջա­պես այ­ցե­լու­նե­րին գրա­վում էին ի­րենց բազ­մա­զա­նու­թյամբ ու գու­նեղ ներ­կապ­նա­կով։
Ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն Յու. Հով­հան­նի­սյանն ու­րախ էր, որ ցու­ցա­հան­դե­սը հա­մըն­կավ մի­ջազ­գա­յին հն­չո­ղու­թյուն ու­նե­ցող օր­վա հետ՝ նշե­լով, որ այն յու­րա­հա­տուկ հաշ­վետ­վու­թյուն է՝ ա­ռանձ­նա­հա­տուկ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կուր­սի ու­սա­նող­նե­րի, ինչ­պես նաև այն շր­ջա­նա­վարտ­նե­րի աշ­խա­տանք­նե­րով, ով­քեր այ­սօր ստեղ­ծա­գոր­ծում են ար­տերկ­րում։ Նա գտ­նում է, որ նման նա­խագ­ծե­րը խրա­խու­սում, ոգևո­րում են իր սա­նե­րին։
ՙՀա­մակ­վում ես ա­մե­նա­հա­ճե­լի զգա­ցո­ղու­թյուն­նե­րով, երբ ա­մեն պա­հի զգում ես քո ար­վես­տի ներ­կա­յու­թյու­նը՚,-ան­կեղ­ծա­նում է ինս­տի­տու­տի ու­սա­նո­ղու­հի Մա­րիա Պետ­րո­սյա­նը։
Պատ­կե­րաս­րա­հի տնօ­րեն Ե­լե­նա Դա­դա­յա­նը, արժևո­րե­լով թան­գա­րան­նե­րի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին հա­րուստ ժա­ռան­գու­թյու­նը, սերն­դե­սե­րունդ փո­խանց­վե­լու հատ­կու­թյու­նը, ող­ջու­նեց նաև օր­վա շր­ջա­նակ­նե­րում կազ­մա­կերպ­ված ցու­ցա­հան­դե­սի հիա­նա­լի գա­ղա­փա­րը։
Տո­նա­կան տրա­մադ­րու­թյու­նը պատ­կե­րաս­րա­հում շա­րու­նակ­վեց Ար­ցա­խի պե­տա­կան երգ­չախմ­բի հա­մեր­գա­յին ծրագ­րով։
Ցու­ցա­հան­դե­սը կտևի մինչև ամս­վա վեր­ջը։

На данном изображении может находиться: 14 человек, люди улыбаются, люди стоят и в помещении

На данном изображении может находиться: в помещении

На данном изображении может находиться: один или несколько человекНа данном изображении может находиться: в помещении

На данном изображении может находиться: в помещении

Нет описания фото.

 

На данном изображении может находиться: в помещении

На данном изображении может находиться: в помещении

 

На данном изображении может находиться: 2 человека

На данном изображении может находиться: 2 человека, в помещении

 

Առավել մանրամասն թերթի առաջիկա համարներում։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Sat, 18 May 2019 19:19:52 +0000
ՎԱՐ­ԴԱ­ՏՈՆ՝ ՆՎԻՐ­ՎԱԾ ՏԻԵ­ԶԵ­ՐԱ­ԿԱՆ ՎԱՐ­ԴԱ­ՊԵ­ՏԻՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26694-2019-05-17-15-39-42 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26694-2019-05-17-15-39-42 ՎԱՐ­ԴԱ­ՏՈՆ՝ ՆՎԻՐ­ՎԱԾ ՏԻԵ­ԶԵ­ՐԱ­ԿԱՆ ՎԱՐ­ԴԱ­ՊԵ­ՏԻՆ
Նվարդ ՍՈ­ՂՈ­ՄՈ­ՆՅԱՆ

 Մա­յի­սի 14¬ին Ստե­փա­նա­կեր­տի Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցի հա­մալ­սա­րա­նում անց­կաց­վեց Վար­դա­տոն` նվիր­ված տիե­զե­րա­կան վար­դա­պետ հռ­չակ­ված Նա­րե­կա­ցուն։ Հա­մալ­սա­րա­նի դահ­լի­ճում գի­տա­ժո­ղովն սկս­վեց ՙՀայր մեր՚ ա­ղոթ­քով և Ար­ցա­խի հոգևոր ա­ռաջ­նորդ Պարգև ար­քե­պիս­կո­պոս Մար­տի­րո­սյա­նի խոս­քով, ո­րի մեջ նա կարևո­րեց Վար­դա­տո­նի ա­վան­դույթ դառ­նա­լը և Նա­րե­կա­ցու դե­րը հայ ու հա­մաշ­խար­հա­յին գրա­կա­նու­թյան մեջ, նաև հոգևոր կյան­քում. նա մե­ծա­գույն հայ է, տիե­զե­րա­կան սուրբ, ով հա­լած­վել է կեն­դա­նու­թյան օ­րոք։Մինչև հի­մա ա­ռեղծ­ված է` Նա­րե­կա­ցին իր մա­հով է մա­հա­ցել, թե սպա­նել են։ Մարդ, ով ան­շե­ղո­րեն պա­հեց իր հա­վա­տար­մու­թյու­նը Աստ­ծուն, քրիս­տո­նեա­կան հա­վա­տին: Նա իր քույ­րե­րի ու եղ­բայր­նե­րի հետ 5-6 տա­րե­կա­նից ապ­րել ու մե­ծա­ցել է վան­քում (հայրն ան­վա­նի ե­պիս­կո­պոս է ե­ղել)։ ՙՄա­տյա­նը՚ փա­ռա­բա­նու­թյուն է Աստ­ծուն և, ա­մե­նա­կարևո­րը, որ շեշ­տադ­րում է մարդ­կու­թյան մե­ղա­վոր լի­նե­լը և ա­պաշ­խա­րե­լը, մաք­րա­գործ­վե­լը։ Նա ՙՄա­տյան՚¬ում մար­գա­րեա­ցել է, ա­սե­լով, որ ազ­գե­րի մեջ իր ա­նու­նը պի­տի հն­չի, փա­ռա­բան­վի։ Վեր­ջին ե­րեք հա­րյուր տա­րում Նա­րե­կա­ցին թարգ­ման­վել է ֆրան­սե­րեն, ի­տա­լե­րեն, ռու­սե­րեն, հի­մա թարգ­ման­վում է 10 այլ լե­զու­նե­րով` չի­նա­րեն, պարս­կե­րեն, գեր­մա­նե­րեն և այլն։ Նրա սր­բու­թյունն ըն­դու­նեց կա­թո­լիկ ե­կե­ղե­ցին։ Ար­ցախ աշ­խար­հը մե­ծա­գույն սր­բի ա­նու­նով ե­կե­ղե­ցի ու­նի, և խոր­հր­դան­շա­կան է, որ այն գտն­վում է Դրախ­տիկ ա­նու­նը կրող գյու­ղին մերձ։

ԱՀ մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րար Լեռ­նիկ Հով­հան­նի­սյանն իր խոս­քում նշեց, որ Նա­րե­կա­ցին իր գոր­ծե­րում ներ­կա­յա­ցավ որ­պես աշ­խար­հիկ և հոգևոր կյան­քե­րի միա­ցում, նա կա­րո­ղա­ցավ քնա­րեր­գու­թյու­նը միաց­նել աստ­վա­ծա­յին խոս­քի, էու­թյան հետ։ ՙԵրգ եր­գոց՚-ի մեկ­նու­թյան մեջ նա դրեց այն գա­ղա­փա­րը, որ Աստ­ված միակն է, և նրա պաշ­տա­մուն­քը պի­տի տի­րի աշ­խար­հում, և այս գա­ղա­փա­րը հասց­րեց մինչև ՙՄա­տյա­նը՚։ Նա­րե­կա­ցին գրում է ժո­ղովր­դին հաս­կա­նա­լի լեզ­վով, տի­րա­մոր պատ­կե­րով ներ­կա­յաց­նում աշ­խար­հիկ կնոջ գե­ղեց­կու­թյու­նը։ Ժա­մա­նակ­նե­րը դժ­վար էին, բայց նաև հա­յոց Վե­րած­նն­դի շր­ջան էր։ ՙՄա­տյա­նի՚ մեջ խոր լա­վա­տե­սու­թյուն կա և այն ցույց է տա­լիս ապ­րե­լու ճշ­մա­րիտ ճա­նա­պար­հը՝ մե­ղա գալ, ա­պաշ­խա­րել, մաքր­վել։ ՙՆա­րե­կը՚ սուրբ գիրք է, այն ուժ է հա­ղոր­դում։ Նա­խա­րա­րը նշեց, որ ա­ռա­ջի­կա­յում էլ ա­վե­լի կխո­րա­նա հա­մալ­սա­րա­նի և գրող­նե­րի միու­թյան հետ նա­խա­րա­րու­թյան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը։
ՙԳրի­գոր Նա­րե­կա­ցի՚ հա­մալ­սա­րա­նի ռեկ­տոր, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Վար­դան Հա­կո­բյա­նը նշեց, որ Նա­րե­կա­ցին` որ­պես բա­նաս­տեղծ, որ­պես ե­րա­ժիշտ, որ­պես փի­լի­սո­փա և գիտ­նա­կան, բա­վա­կա­նին բարդ երևույթ է. ա­ռա­ջին ան­գամ հայ և հա­մաշ­խար­հա­յին ի­րա­կա­նու­թյան մեջ բե­րել է նո­րու­թյուն՝ ստեղ­ծե­լով աստ­վա­ծա­մար­դու կեր­պարն իր տա­ղե­րում և ՙՄա­տյա­նում՚, ո­րոնք խոսք են առ Աստ­ված: Մար­դը հա­ղոր­դակց­վեց Աստ­ծո հետ, իր մեջ տե­սավ Աստ­ծուն և Աստ­ծո մեջ՝ ի­րեն։ Նա գո­վեր­գեց բնու­թյու­նը և մար­դուն` ա­մեն ին­չի մեջ տես­նե­լով աստ­վա­ծա­յի­նը, Աստ­ծո հա­վեր­ժա­կան ներ­կա­յու­թյու­նը։ Հով­հան­նես Թու­մա­նյա­նը ՙստեղծ­վել է՚` հեն­վե­լով Նա­րե­կա­ցու և Սա­յաթ¬Նո­վա­յի վրա, վերց­րել, հա­մադ­րել մտ­քի թռիչ­քը և փի­լի­սո­փա­յա­կան, ժո­ղովր­դա­կան բա­նար­վես­տը։ Նա­րե­կա­ցին հան­ճար է, որ մեր ա­րյան, մեր գե­նե­տիկ կո­դի մեջ է, մեր այ­ցե­քարտն է աշ­խար­հում, մե­ծու­թյուն, ում ազ­գո­վին, ամ­բող­ջա­կան դեռևս յու­րա­քան­չյուր հայ չի կրում իր մեջ։ ՙՆա­րե­կը՚ մեր հո­գե­կան բժշ­կու­թյան հիմքն է, ան­գե­րա­զան­ցե­լի, անկ­րկ­նե­լի, աստ­վա­ծա­կերտ հու­շար­ձան, հոգևոր ա­վա­զան, ո­րում պի­տի մաք­րա­գործ­վենք բո­լորս։ Ա­պա Վ. Հա­կո­բյա­նը Նա­րե­կա­ցի հա­մալ­սա­րա­նի պատ­վա­վոր դոկ­տո­րի վկա­յա­կան հանձ­նեց Պարգև ար­քե­պիս­կո­պոս Մար­տի­րո­սյա­նին։
Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցի հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խոս­ներ, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու Ժան­նա Բեգ­լա­րյա­նը, պատ­մա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու Վահ­րամ Լա­լա­յանն ի­րենց ե­լույթ­նե­րում նշե­ցին, որ Նա­րե­կա­ցու ապ­րած ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը բարդ էր ու հա­կա­սա­կան, իսկ Նա­րե­կա­ցու երևույ­թը բարդ է և, միան­շա­նակ, դժ­վար է բնու­թագ­րել հան­ճա­րի այն ու­ժը, ո­րը դրսևո­րել է մե­զա­նից հա­զար տա­րի ա­ռաջ ապ­րած ու գոր­ծած ան­հա­տը։ Նշ­վե­ցին, որ քրիս­տո­նյա աշ­խար­հը գտն­վում էր ի­րա­րա­մերժ կար­ծիք­նե­րի, ու­ժե­ղա­ցող խժդ­ժու­թյուն­նե­րի, դա­վա­նա­բա­նա­կան վե­ճե­րի հոր­ձա­նու­տում. մար­դիկ օ­տար­վում էին Աստ­ծուց, դառ­նում թե­րա­հա­վատ, ա­ռաջ էին գա­լիս ա­ղան­դա­վո­րա­կան շար­ժում­ներ։ Նա­րե­կա­ցին եվ­րո­պա­կան վե­րած­նու­թյան դա­րաշր­ջա­նից շատ ա­ռաջ ար­ծար­ծել է ար­դա­րա­միտ ու մաք­րա­գործ­ված մար­դու կեր­պա­րը, բա­ցա­հայ­տել կա­տա­րյա­լին հաս­նե­լու մար­դու ե­րա­զան­քը։ ՙՈղ­բեր­գու­թյան մա­տյա­նում՚ բա­նա­կան Գո­յի սխալ ըն­թաց­քից մեծ աստ­վա­ծա­բա­նը ող­բեր­գու­թյուն է ապ­րում և ճա­նա­պարհ է ո­րո­նում մեղ­քե­րի քա­վու­թյան հա­մար։ Նա­րե­կա­ցին քրիս­տո­նյա աշ­խար­հի հա­մար ծանր մի ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում մար­դու զգաս­տաց­ման, դար­ձի բեր­ման, փր­կու­թյան ելք է ո­րո­նում, դառ­նում բո­լո­րի մեղ­քե­րի պար­տա­պա­նը, որ­պես­զի ցույց տա մեղ­քե­րից ա­զատ­վե­լու ճա­նա­պար­հը։ Դրա հա­մար նա դի­մում է ա­ղոթ­քի ձևին, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նա ա­ռանց միջ­նոր­դի հա­ղոր­դակց­վել Աստ­ծուն։ ՙՆա­րեկ՚-ն իր մեջ ար­տա­հայ­տում է մար­դու գո­յու­թյան ընդ­հան­րա­կան օ­րենք­ներն ու սկզ­բունք­նե­րը։ Հայ ժո­ղո­վուրդն իր ա­վան­դա­պա­տում­նե­րում Նա­րե­կա­ցուն և ՙՆա­րեկն՚ օժ­տել է Աստ­վա­ծա­յին կա­րո­ղու­թյուն­նե­րով։ Ե­լույթ ու­նե­ցող­նե­րը նշե­ցին, որ նյու­թի իշ­խա­նու­թյան մեր ժա­մա­նակ­նե­րում ՙՆա­րե­կի՚ հետ առ­նչ­վող­նե­րի թիվն այն­քան էլ շատ չէ, մինչ­դեռ պետք է հա­կա­ռա­կը լի­ներ։ Նա­րե­կա­ցին մար­դու մեջ հրա­շա­կերտ հո­գի է տես­նում, մինչ­դեռ իր երկ­րա­յին գո­յու­թյամբ մարդն իր դեմ փա­կում է եր­կն­քի ճա­նա­պար­հը և դառ­նում Աստ­վա­ծա­յին տի­պա­րի ա­ղա­վաղ­ված մի ձև։ Նա­րե­կա­ցու աշ­խար­հա­յաց­քի գլ­խա­վոր էու­թյու­նը մար­դա­սի­րու­թյունն է. բա­նաս­տեղ­ծը ձգ­տում է մար­դուն վե­րա­դարձ­նել իր նախ­նա­կան վի­ճա­կին, վե­րա­հաս­տա­տել նրա հո­գու և էու­թյան ներ­դաշ­նա­կու­թյու­նը։ Զղ­ջումն ու ա­պաշ­խա­րան­քը մար­դու ուղղ­վե­լը դարձ­նում են հնա­րա­վոր։
Մի­ջո­ցառ­մա­նը, որ վա­րում էր բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու Ա­մա­լյա Գրի­գո­րյա­նը, հն­չե­ցին Նա­րե­կա­ցու շա­րա­կան­նե­րից, որ կա­տա­րեց հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նո­ղու­հի Ռու­զան Մել­քու­մյա­նը, իսկ ՙՏաղ Վար­դա­վա­ռի՚-ն աս­մուն­քեց Ան­գե­լի­նա Առս­տա­մյա­նը։
Նույն օ­րը կա­զա­մա­կերպ­վեց ուխ­տագ­նա­ցու­թյուն դե­պի Նա­րե­կա­վանք, ո­րը, ինչ­պես նշել ենք, գտն­վում է Հադ­րու­թի շր­ջա­նի Դրախ­տիկ գյու­ղի մեր­ձա­կայ­քում։

;

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 17 May 2019 15:35:02 +0000
ՈՉ ՄԻԱՅՆ ԶԵՆ­ՔՈՎ, ԱՅ­ԼԵՎ ՄՇԱ­ԿՈՒՅ­ԹՈՎ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26691-2019-05-17-15-26-51 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26691-2019-05-17-15-26-51 Սու­սան­նա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 Ե­րի­տա­սարդ նկար­չու­հու ա­ռա­ջին ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դե­սը

Ստե­փա­նա­կեր­տի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան պա­լա­տում տե­ղի ու­նե­ցավ մե­խա­կա­վան­ցի նկար­չու­հի Ջեմ­մա Սամ­սո­նյա­նի ՙԽա­ղա­ղու­թյու­նից խա­ղա­ղու­թյուն՚ խո­րագ­րով ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դե­սի բա­ցու­մը: Ցու­ցադ­րու­թյու­նը, ո­րում ընդգրկված են 42 գրա­ֆի­կա­կան և 4 յու­ղա­ներկ գոր­ծեր, ե­րի­տա­սարդ նկար­չու­հու ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քում ա­ռա­ջինն է: Եվ խոր­հր­դան­շա­կան է, որ այն տե­ղի ու­նե­ցավ Ստե­փա­նա­կեր­տում: Ե­րի­տա­սարդ նկար­չու­հուն շնոր­հա­վո­րե­լու էին ե­կել հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նը, պետ­նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը, պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Կա­րեն Աբ­րա­հա­մյա­նը, մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րար Լեռ­նիկ Հով­հան­նի­սյա­նը, պե­տա­կան այ­րեր, զին­վո­րա­կան­ներ:
Յոթ ա­միս ա­ռաջ նկար­չու­հին ա­մուս­նա­ցավ զին­վո­րա­կա­նի հետ, և երբ ա­մուս­նուն ու­ղար­կե­ցին Մե­խա­կա­վան ծա­ռա­յե­լու, ա­ռանց վա­րա­նե­լու Երևա­նից նրա հետ տե­ղա­փոխ­վեց այս­տեղ և ան­մի­ջա­պես ներգ­րավ­վեց քա­ղա­քի մշա­կու­թա­յին կյան­քին: Հադ­րու­թի ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան կենտ­րո­նը, հաշ­վի առ­նե­լով նրա մաս­նա­գի­տու­թյու­նը, մաս­նա­ճյուղ բա­ցեց Մե­խա­կա­վա­նում: Եվ այս­պես, Ջեմ­ման մաս­նա­ճյու­ղում մի քա­նի ա­ռար­կա է դա­սա­վան­դում: Նրան ա­ջակ­ցող մար­դիկ ո­րո­շե­ցին վեր­ջին 4-5 տա­րի­նե­րին կու­տակ­ված գոր­ծե­րը ցու­ցադ­րել Ստե­փա­նա­կեր­տում` նկար­չու­հուն ներգ­րա­վե­լով մայ­րա­քա­ղա­քի մշա­կու­թա­յին կյան­քին:
ՙՆկա­րում եմ 5 տա­րե­կա­նից,- ա­սում է նկար­չու­հին:- Ա­պա­գա մաս­նա­գի­տու­թյան ընտ­րու­թյան հար­ցում ծնող­ներս ոչ միայն չխան­գա­րե­ցին, այլև այս կար­ծի­քին էին` ես պետք է ընտ­րեմ միայն նկար­չու­թյու­նը: Սո­վո­րել եմ սկզ­բում Փա­նոս Թեր­լե­մե­զյա­նի ան­վան գե­ղար­վես­տի ու­սում­նա­րա­նում, ա­պա` Երևա­նի գե­ղար­վես­տի ա­կա­դե­միա­յի դե­կո­րա­տիվ-կի­րա­ռա­կան բաժ­նում: Ակ­տիվ մաս­նակ­ցել եմ և՜ ու­սում­նա­րա­նի, և՜ ա­կա­դե­միա­յի ցու­ցա­հան­դես­նե­րին: Շատ եմ սի­րում գրա­ֆի­կան, ման­րան­կար­չու­թյու­նը: Իսկ Մե­խա­կա­վա­նում ստեղ­ծա­գոր­ծում եմ այն ժա­մա­նակ,- խոս­տո­վա­նում է Ջեմ­ման,- երբ ա­մու­սինս դիր­քե­րում է լի­նում` այդ կերպ փոր­ձե­լով մեղ­մել մե­նա­կու­թյունս: Հիմ­նա­կա­նում նկա­րում եմ ծա­ղիկ­ներ, Մե­խա­կա­վա­նի բնու­թյու­նը, ա­ռօ­րյան: Նաև աշ­խա­տում եմ Հադ­րու­թի ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան կենտ­րո­նի Մե­խա­կա­վա­նի մաս­նա­ճյու­ղում` որ­պես նկար­չու­թյան դա­սա­տու: Կար­ծում եմ, ես նույն­պես կկա­րո­ղա­նամ իմ հա­մեստ ներդ­րու­մը բե­րել Ար­ցա­խի մշա­կու­թա­յին կյան­քի զար­գաց­մա­նը` կր­թե­լով ու դաս­տիա­րա­կե­լով ե­րե­խա­նե­րին: Նրանք մեծ հա­ճույ­քով ու սի­րով են հա­ճա­խում նկար­չու­թյան դա­սե­րին: Նա­խա­տես­վում է,-ու­րա­խու­թյամբ նշում է նա,-որ հա­ջորդ ցու­ցա­հան­դե­սը տե­ղի կու­նե­նա Մե­խա­կա­վա­նում, որ­տեղ կցու­ցադր­վեն ոչ միայն ու­սուց­չու­հու, այլև ե­րե­խա­նե­րի նկար­նե­րը՚:
Դի­վի­զիա­յի հրա­մա­նա­տա­րի` բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան ա­պա­հով­ման գծով տե­ղա­կալ Մա­նուկ Բա­դա­լյանն, ով մեծ ա­ջակ­ցու­թյուն է ցու­ցա­բե­րել ե­րի­տա­սարդ ըն­տա­նի­քին, սպա­յա­կան ըն­տա­նիք­նե­րի ա­նու­նից շնոր­հա­վո­րեց նկար­չու­հուն` շեշ­տե­լով, որ սահ­մա­նա­մերձ հա­մայն­քում ապ­րող զին­վո­րա­կա­նի նո­րաս­տեղծ ըն­տա­նի­քը ոչ միայն զեն­քով է պաշտ­պա­նում հող հայ­րե­նին, այլև` մա­տաղ սերն­դին կր­թե­լով ու դաս­տիա­րա­կե­լով:
Ջեմ­մա­յի հուզ­մուն­քը կա­րե­լի էր պատ­կե­րաց­նել. նրա ա­ռա­ջին ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դեսն ան­չափ ոգևո­րող և պար­տա­վո­րեց­նող է: Ե­րի­տա­սարդ նկար­չու­հին խոս­տա­նում է միշտ ակ­տիվ լի­նել Ար­ցա­խի մշա­կու­թա­յին կյան­քում:
Ցու­ցա­հան­դե­սը կգոր­ծի մոտ մեկ ա­միս:

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 17 May 2019 15:21:17 +0000
ՅՈ­ԹԵ­ՐՈՐԴ ԱՆ­ԳԱՄ՝ ՀԱՂ­ԹԱ­ՆԱ­ԿՈՎ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26690-2019-05-17-15-18-47 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26690-2019-05-17-15-18-47 ՅՈ­ԹԵ­ՐՈՐԴ ԱՆ­ԳԱՄ՝ ՀԱՂ­ԹԱ­ՆԱ­ԿՈՎ
Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 Մա­յի­սի 11-13-ը ՀՀ Ա­րամ Մա­նու­կյա­նի ան­վան մար­զա­ռազ­մա­կան ռազ­մա­գի­տաց­ված դպ­րո­ցում անց­կաց­վեց դպ­րո­ցա­կան­նե­րի Նախ­նա­կան ռազ­մա­կան պատ­րաս­տու­թյուն (ՆԶՊ) ա­ռար­կա­յի հան­րա­պե­տա­կան օ­լիմ­պիա­դա­յի եզ­րա­փա­կիչ փու­լը, ո­րին մաս­նակ­ցեց Երևան քա­ղա­քի, մար­զե­րի ու Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան 12 թիմ` յո­թա­կան ան­դամ­նե­րով:

Ար­ցա­խի թի­մում ընդգրկված էր 5 տղա և 2 աղ­ջիկ` զին­ղեկ­ներ Ար­սեն Հա­րու­թյու­նյա­նի (Ստեփ. հ. 9 դպ­րոց) և Նվեր Լա­զա­րյա­նի(12-րդ դպ­րոց) ղե­կա­վա­րու­թյամբ:
Մա­յոր Ա. Հա­րու­թյու­նյա­նի տե­ղե­կատ­վու­թյամբ` օ­լիմ­պիա­դա­յի բաց­մա­նը ող­ջույ­նի խոսք է ա­սել Ար­ցա­խի հե­րոս Ար­կա­դի Տեր-Թադևո­սյա­նը (Կո­ման­դոս)` բա­րե­մաղ­թե­լով, որ հաղ­թեն ու­ժե­ղա­գույն­նե­րը:
Թի­մե­րը մր­ցել են շա­րա­յին պատ­րաս­տու­թյուն, ԱԿ զեն­քի ոչ լրիվ քան­դում և հա­վա­քում, հրաձ­գու­թյուն օ­դամ­ղիչ հրա­ցա­նից, ձգում­ներ պտ­տա­ձո­ղի վրա (տղա­ներ), ձեռ­քե­րի ծա­լում և ուղ­ղում (աղ­ջիկ­ներ), նռ­նա­կի նե­տում, վազք մար­զաձևե­րում և թես­տա­յին աշ­խա­տան­քի հանձ­նում:
Թի­մա­յին հաշ­վար­կով ա­ռա­ջին տե­ղը յո­թե­րորդ ան­գամ զբա­ղեց­րեց Ար­ցա­խի հա­վա­քա­կա­նը (թի­մի ան­դամ­ներ Նու­նե Գրի­գո­րյան-ք. Ստե­փա­նա­կերտ, 9-րդ հ/դ, Տիգ­րան Հայ­րի­յան-11-րդ ա/դ, Ար­ման Բա­դա­սյան-ֆիզ­մաթ, Ար­մեն Սարգ­սյան-Աս­կե­րա­նի շրջ., գ. Ի­վա­նյան, Ա­լիկ Քո­չա­րյան-Շա­հու­մյա­նի շրջ, գ. Չա­րեք­տար, Սեր­գեյ Նա­վա­սար­դյան-Հադ­րու­թի շրջ, գ. Քյու­րա­թաղ, Մե­րի Գաբ­րիե­լյան-Աս­կե­րա­նի մ/դ): ՆԶՊ օ­լիմ­պիա­դա Հա­յաս­տա­նում անց­կաց­վում է 8-րդ տա­րին, ո­րին Ար­ցա­խը յոթ տա­րի է, ինչ մաս­նակ­ցում է և միշտ վե­րա­դառ­նում հաղ­թո­ղի գա­վա­թով:
;

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 17 May 2019 15:17:17 +0000
ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵՑ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26689-2019-05-17-15-15-27 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26689-2019-05-17-15-15-27 ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵՑ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ա­նուշ ԱՍ­ՐԻ­ԲԱ­ԲԱ­ՅԱՆ ք.…

 Նոր­շե­նի դպ­րո­ցի ֆի­զի­կա­յի ու­սու­ցիչ Ա­րա Հա­րու­թյու­նյա­նը և նրա ա­շա­կերտ­նե­րը գրան­ցել են հեր­թա­կան ոգևո­րիչ հա­ջո­ղու­թյու­նը։ Այս ան­գամ նրանք մաս­նակ­ցել են

ԱՄՆ-ի ՙՀայ ին­ժե­ներ­նե­րի և գիտ­նա­կան­նե­րի միու­թյան՚ (AESA - Armenian Engineers & Scientists of America) ա­մե­նա­մյա 18-րդ գի­տա­կան օ­լիմ­պիա­դա­յին։ Օ­լիմ­պիա­դան հայ պա­տա­նին­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս մր­ցել մի­մյանց հետ ի­րենց գի­տա­կան նո­րա­րա­րու­թյուն­նե­րով։
Ա­րա Հա­րու­թյու­նյա­նի, 12-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի Ան­նա Հա­րու­թյու­նյա­նի և 11-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ Գե­ղամ Ղա­յա­մյա­նի ֆի­զի­կա­յի հե­տա­զո­տա­կան բնա­գա­վա­ռում ներ­կա­յաց­րած աշ­խա­տանքն օ­լիմ­պիա­դա­յում զբա­ղեց­րել է 3-րդ մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղը և ար­ժա­նա­ցել ՙԴոկ­տոր Ագ­բա­բյան և ըն­տա­նիք՚ և որ­պես Ար­ցա­խից ա­ռա­ջին մաս­նա­կից՝ հա­տուկ մր­ցա­նակ­նե­րի՝ խրա­խուս­վել դրա­մա­կան պարգևով, մե­դալ­նե­րով, պատ­վոգ­րե­րով։
Պրպ­տուն ու ե­ռան­դով լե­ցուն ու­սուց­չի և պա­տա­նի գի­տակ­նե­րի հա­ջո­ղու­թյու­նը դրա­մա­կան պարգևով խրա­խու­սել է նաև ար­մատ­նե­րով նոր­շեն­ցի Կո­մի­տաս Կա­րա­պե­տյա­նը։
Օգտ­վե­լով ստեղծ­ված հնա­րա­վո­րու­թյու­նից՝ մր­ցա­նա­կա­կիր­ներն ի­րենց հեր­թին դպ­րո­ցի և սպա­սար­կող անձ­նա­կազ­մի հա­մար կա­տա­րե­ցին բա­րե­գոր­ծու­թյուն. ՙԱ­շա­կերտ­նե­րի հետ ո­րո­շե­ցինք դրա­մա­կան պարգևի մի մա­սը նվի­րա­բե­րել դպ­րո­ցի տե­խաշ­խա­տող­նե­րին, մի մասն էլ նա­խա­տե­սե­ցինք դպ­րո­ցի զանգն ավ­տո­մա­տաց­նե­լու հա­մար՚,- տե­ղե­կաց­րեց Ա.Հա­րու­թյու­նյա­նը։
Հու­սանք, որ պա­տա­նի գի­տակ­ներն ա­պա­գա­յում նույն­պես ի­րենց գյու­տե­րով կկա­րո­ղա­նան զար­մաց­նել աշ­խար­հին։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 17 May 2019 15:14:09 +0000
ՄՐՑՈՒՅԹԻՑ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՆ ՄԵԴԱԼՆԵՐՈՎ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26688-mrcuytic-veradardzan http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26688-mrcuytic-veradardzan ՄՐՑՈՒՅԹԻՑ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՆ ՄԵԴԱԼՆԵՐՈՎ
Թա­մար ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ ք.…

 Քար­վա­ճա­ռում գոր­ծող խա­ռը մե­նա­մար­տե­րի (MMA) ՙԱղ­վան Գևոր­գյան՚ մար­զա­կան ա­կում­բի սա­ներն օ­րերս մաս­նակ­ցել են Երևա­նում անց­կաց­ված խա­ռը մե­նա­մար­տե­րի հան­րա­պե­տա­կան մր­ցույ­թին։ Մար­զա­կան ա­կում­բը գոր­ծում է մեկ տա­րուց ա­վե­լի, և մար­զիկ­նե­րը բո­լոր ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րից վե­րա­դառ­նում են մե­դալ­նե­րով և պատ­վոգ­րե­րով։

Ինչ­պես մեզ տե­ղե­կաց­րեց մար­զիչ Աղ­վան Գևոր­գյա­նը, մր­ցույ­թին մաս­նակ­ցում էին մար­զիկ­ներ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան տար­բեր մար­զե­րից, Ար­ցա­խի տար­բեր շր­ջան­նե­րից:
ՙՄեր մար­զիկ­նե­րից Ար­մեն Շահ­նա­զա­րյա­նը գրա­վել է ա­ռա­ջին, Ար­տուշ Ստե­փա­նյա­նը՝ երկ­րորդ և Ռո­մա Ֆահ­րա­դյա­նը՝ եր­րորդ մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղեր։ Հա­յաս­տա­նի ա­ռաջ­նու­թյու­նում իս­կա­պես դժ­վար էր ա­ռա­ջին տեղ գրա­վե­լը։ Եվ շատ հա­ճե­լի է, երբ մեր մար­զիկ­նե­րը տար­բեր ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րում բարձր են պա­հում Քար­վա­ճա­ռի ա­նու­նը՚,-ըն­դգ­ծեց մար­զի­չը։
Մեր զրու­ցակ­ցի խոս­քով՝ այս պա­հին պա­րապ­մունք­ներն անց են կաց­վում եր­կու՝ 6-12 և 13-18 տա­րի­քա­յին խմ­բե­րով։
Խո­սե­լով ա­ռա­ջի­կա ծրագ­րե­րից՝ Աղ­վան Գևոր­գյա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ նպա­տակ կա ա­ռա­ջի­կա­յում Քար­վա­ճա­ռում կազ­մա­կեր­պել խա­ռը մե­նա­մար­տե­րի մեծ ա­ռաջ­նու­թյան։ Ինչ­պես նաև՝ մաս­նակ­ցել մի քա­նի մր­ցում­նե­րի, այդ թվում՝ Ար­ցա­խի ա­ռաջ­նու­թյա­նը, բաց գա­վաթ­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի։ Նպա­տակ կա նաև լա­վա­գույն մար­զիկ­նե­րին ու­ղար­կել մի­ջազ­գա­յին մր­ցում­նե­րի։ ՙԲո­լոր նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րում մեզ ա­ջակ­ցում է Ար­ցա­խի խա­ռը մե­նա­մար­տե­րի (MMA) ա­սո­ցիա­ցիան՝ ի դեմս նա­խա­գահ Գա­գիկ Ա­ղա­բա­լյա­նի՚,-ամ­փո­փեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 17 May 2019 15:10:32 +0000
ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ ՀԱՆ­ՐԱԿՐ­ԹԱ­ԿԱ­ՆԻ ՇՐ­ՋԱ­ՆԱ­ՎԱՐՏ­ՆԵ­ՐԻ ՀԵՏ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26687-2019-05-17-15-04-16 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26687-2019-05-17-15-04-16 ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ ՀԱՆ­ՐԱԿՐ­ԹԱ­ԿԱ­ՆԻ ՇՐ­ՋԱ­ՆԱ­ՎԱՐՏ­ՆԵ­ՐԻ ՀԵՏ
Կա­րի­նե ԲԱԽ­ՇԻ­ՅԱՆ

ք. Աս­կե­րան

Աս­կե­րա­նի շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Հա­կոբ Ղահ­րա­մա­նյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ շրջ­կենտ­րո­նի մար­զա­դաշ­տում տե­ղի ու­նե­ցավ հան­դի­պում շր­ջա­նի հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րի 158 շր­ջա­նա­վարտ­նե­րի հետ։ Մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա էին ԱՀ ԱԺ պատ­գա­մա­վոր Ա­լյո­շա Գաբ­րիե­լյա­նը, Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նը սպա­սար­կող հոգևոր հո­վիվ Տեր Մես­րոպ քա­հա­նա Խու­նո­յա­նը, շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի կր­թու­թյան և սպոր­տի բաժ­նի վա­րիչ Կառ­լեն Մա­յի­լյա­նը, մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի վա­րիչ Ռու­զան­նա Մկրտ­չյա­նը, ու­սու­ցիչ­ներ, բա­րե­րար­ներ:

Բաց­ման և ող­ջույ­նի խոս­քով հան­դես ե­կավ կր­թու­թյան և սպոր­տի բաժ­նի գլ­խա­վոր մաս­նա­գետ Գա­յա­նե Շա­մի­րյա­նը.
Նա նշեց, որ մի­ջո­ցա­ռու­մը, ո­րը տե­ղի է ու­նե­նում շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ, իր բնույ­թով և բո­վան­դա­կու­թյամբ տար­բեր­վում է նա­խորդ հան­դի­պում­նե­րից։ Շր­ջա­նի բո­լոր դպ­րոց­նե­րի շր­ջա­նա­վարտ­նե­րի և գոր­ծըն­կեր­նե­րի ա­նու­նից նա շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց նման հա­ճե­լի և օգ­տա­կար հան­դի­պում կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար։
Իսկ մի­ջո­ցա­ռումն սկս­վեց բա­րե­րար­նե­րի կող­մից ա­նակն­կալ­նե­րի մա­տուց­մամբ։
Մի­ջո­ցառ­ման վե­րա­բե­րյալ գրա­ռում­ներ կա­տա­րե­լու հա­մար շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը Վա­րու­ժան Գրի­գո­րյա­նի կող­մից ստա­ցան գրե­նա­կան պի­տույք­ներ, իսկ ՙՂա­րա­բաղ Տե­լե­կոմ՚ ըն­կե­րու­թյան գլ­խա­վոր տնօ­րեն Կա­րե­կին Օ­դա­բա­շյա­նի կող­մից՝ խոր­հր­դան­շա­կան նվեր­ներ։
Կր­թու­թյան և սպոր­տի բաժ­նի վա­րիչ Կառ­լեն Մա­յի­լյանն ան­թա­քույց հպար­տու­թյամբ խո­սեց 2018-2019 ուս­տար­վա բա­զում ձեռք­բե­րում­նե­րի մա­սին, միա­ժա­մա­նակ շեշ­տե­լով, որ այս մի­ջո­ցա­ռու­մը եր­կար կհիշ­վի։
-Ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ այս­պի­սի կազ­մով հա­վաք­վում ենք, որ­պես­զի ի մի բե­րենք մեր ա­րածն ու թո­ղա­ծը։ Դպ­րո­ցա­կան ա­ռար­կա­յա­կան օ­լիմ­պիա­դա­նե­րը կարևոր դեր ու­նեն տա­ղան­դա­շատ ե­րե­խա­նե­րի բա­ցա­հայտ­ման գոր­ծում։ Ու­րախ եմ տե­ղե­կաց­նե­լու, որ մեր հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րի ա­շա­կերտ­նե­րը պատ­վով են ներ­կա­յա­ցել շր­ջա­նա­յին ա­ռար­կա­յա­կան օ­լիմ­պիա­դա­յում և գրան­ցել բա­զում հա­ջո­ղու­թյուն­ներ։
Ա­ռար­կա­յա­կան օ­լիմ­պիա­դա­յին ա­ռա­վել ակ­տիվ մաս­նակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րած Աս­կե­րա­նի, Նո­րա­գյու­ղի, Պա­տա­րա­յի, Ակ­նաղ­բյու­րի և Ներ­քին Սզ­նե­քի միջ­նա­կարգ դպ­րոց­ներն ԱրՊՀ ռեկ­տոր Ար­մեն Սարգ­սյա­նի կող­մից գր­քեր ստա­ցան։
Մի­ջո­ցառ­մա­նը շուք էին հա­ղոր­դում Աս­կե­րա­նի ՄՊՍԿ-ի սա­նե­րի հիա­նա­լի պա­րե­րը և Էդ­մոն Բար­սե­ղյա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րի եր­գե­րը։
Ե­լույթ­ներ ու­նե­ցան Ներ­քին Սզ­նե­քի Գրի­շա Մի­քա­յե­լյա­նի ան­վան, Աս­կե­րա­նի Էդ­մոն Բար­սե­ղյա­նի ան­վան և Խա­չե­նի Ղա­զա­րոս Ա­ղա­յա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րոց­նե­րի շր­ջա­նա­վարտ­ներ Կա­րեն Մար­տի­րո­սյա­նը, Լի­լիթ Բեգ­լա­րյա­նը և Յու­րի Մար­գա­րյա­նը։
Նրանք նշե­ցին, որ օր­վա խոր­հուրդն ըն­դու­նում և գնա­հա­տում են ամ­բողջ սր­տով։ Բա­րե­րար­նե­րի և այս գե­ղե­ցիկ մի­ջո­ցա­ռու­մը նա­խա­ձեռ­նող­նե­րի հան­դեպ ե­րախ­տա­գի­տու­թյամբ լց­ված շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը ոգևոր­ված էին անս­պա­սե­լի ու­շադ­րու­թյան հա­մար։ Նրանք երդ­վե­ցին հու­սա­խաբ չա­նել ոչ ո­քի և դառ­նալ երկ­րի հա­մար պի­տա­նի մար­դիկ։
Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի հոգևոր հո­վիվ Տեր Մես­րոպ քա­հա­նա Խու­նո­յա­նը շնոր­հա­վո­րեց շր­ջա­նա­վարտ­նե­րին, մաղ­թեց լավ մարդ լի­նել կյան­քի ի­րենց նոր շր­ջա­փու­լում, քան­զի բո­լոր շր­ջա­փու­լե­րում միշտ էլ մարդ լի­նե­լու մեծ պա­հանջ կա։
19 շր­ջա­նա­վարտ հա­յոց լե­զու և գրա­կա­նու­թյուն, ֆի­զի­կա և կեն­սա­բա­նու­թյուն, աշ­խար­հագ­րու­թյուն և պատ­մու­թյուն, ռու­սաց լե­զու և օ­տար լե­զու, ՆԶՊ ա­ռար­կա­նե­րից շր­ջա­նա­յին ա­ռար­կա­յա­կան օ­լիմ­պիա­դա­յում մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղեր զբա­ղեց­նե­լու հա­մար բա­րե­րար­ներ Վա­սի­լի Բար­սե­ղյա­նի, Գե­ղամ Բեգ­լա­րյա­նի, Դա­վիթ Դա­դա­յա­նի, Հայկ Ղա­զա­րյա­նի և Ար­թուր Հա­րու­թյու­նյա­նի կող­մից պարգևատր­վե­ցին դրա­մա­կան պարգևնե­րով և շրջ­վար­չա­կազ­մի պատ­վոգ­րե­րով։
Շր­ջա­նա­վարտ­նե­րին շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քեր հղե­ցին Ար­թուր Հա­րու­թյու­նյա­նը և Էդ­մոն Բար­սե­ղյա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի փոխտ­նօ­րեն Մե­լա­նյա Սարգ­սյա­նը:
Բո­լոր շր­ջա­նա­վարտ­ներն Աս­կե­րա­նի շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի կող­մից ստա­ցան Ար­ցա­խը խոր­հր­դան­շող ՙՄենք ենք, մեր սա­րե­րը՚ հու­շան­վեր­ներ։
Շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Հա­կոբ Ղահ­րա­մա­նյա­նը շր­ջա­նա­վարտ­նե­րին ուղղ­ված իր խոս­քում նշեց.
- Մինչ այս մի­ջո­ցա­ռումն սկ­սե­լը, մտո­վի փոր­ձում էի պատ­կե­րաց­նել այլ ազ­գե­րի սե­րունդ­նե­րի հա­մե­րաշ­խու­թյան, սերն­դա­փո­խու­թյան, պե­տա­կա­նա­շի­նու­թյան, ազ­գա­յին ա­վան­դույթ­նե­րի պահ­պան­ման, ազ­գա­յին գա­ղա­փար­նե­րի և պե­տու­թյուն­նե­րի զար­գաց­ման ծրագ­րե­րի մա­սին զու­գա­հեռ­ներ անց­կաց­նել: Սա­կայն, մաս­նակ­ցե­լով այս հիա­նա­լի հան­դիպ­մա­նը, հա­մոզ­վե­ցի, որ ինձ մտա­հո­գող հար­ցե­րի պա­տաս­խան­ներն ար­դեն կան, և հայ­րե­նի­քի, պե­տու­թյան ա­պա­գան հու­սա­լի ձեռ­քե­րում է և փո­խա­րի­նող սե­րունդն՝ ա­սել է թե` դուք, ա­վե­լի զար­գա­ցած, հայ­րե­նա­սեր, սկզ­բուն­քա­յին, նպա­տա­կաս­լաց, հետևո­ղա­կան, հա­մե­րաշխ ու գրա­գետ եք: Դրա վկա­յու­թյունն է այն, որ այս տա­րի կր­թա­կան, մշա­կու­թա­յին և սպոր­տա­յին օ­լիմ­պիա­դիա­նե­րում, փա­ռա­տո­նե­րում և մր­ցու­թյուն­նե­րում ձեր գրա­գի­տու­թյան ու նպա­տա­կաս­լա­ցու­թյան շնոր­հիվ շր­ջանն ու­նե­ցել է բա­վա­կա­նին լուրջ ձեռք­բե­րում­ներ նաև այս ո­լոր­տում: Սե­րունդ­նե­րի հա­մե­րաշ­խու­թյան մա­սին է ա­պա­ցու­ցում Ձեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը և շփում­նե­րը տա­րաբ­նույթ հա­յացք­նե­րի տեր մարդ­կանց հետ և քիչ ա­ռաջ տար­բեր տա­րի­քի բա­րե­րար­նե­րի ցու­ցա­բե­րած վե­րա­բեր­մուն­քը՝ նյու­թա­կան ու բա­րո­յա­կան ա­ջակ­ցու­թյու­նը: Հայ­րե­նա­սի­րու­թյան և սերն­դա­փո­խու­թյան վառ ա­պա­ցույ­ցը մեզ պար­տադր­ված Ապ­րի­լյան և, ընդ­հան­րա­պես, Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մում ե­րի­տա­սարդ սերն­դին բա­ժին հա­սած սահ­ման­նե­րի և Հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թյան հա­մար նրանց ցու­ցա­բե­րած հե­րո­սու­թյունն է:
Փառք ու պա­տիվ բո­լոր նա­հա­տակ­նե­րին։
Մեկ րո­պե լռու­թյամբ հար­գենք նրանց հի­շա­տա­կը։
Ման­րա­մաս­նո­րեն չանդ­րա­դառ­նա­լով ձեռք­բե­րում­նե­րին և առ­կա մար­տահ­րա­վեր­նե­րին՝ նշեմ, որ կր­թու­թյունն Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան գե­րա­կա ուղ­ղու­թյուն­նե­րից է, և կարևոր նշա­նա­կու­թյուն ու­նի երկ­րի զար­գաց­ման, ազ­գա­յին ա­վան­դույթ­նե­րի պահ­պան­ման ու ազ­գա­յին գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյան մշակ­ման գոր­ծում: Օգտ­վե­լով ա­ռի­թից, շնոր­հա­վո­րում եմ բո­լոր նրանց, ով­քեր, տի­րա­պե­տե­լով անհ­րա­ժեշտ գի­տե­լիք­նե­րի, հաղ­թա­հա­րել են ո­րո­շա­կի հո­գե­բա­նա­կան ար­գելք­ներ և մաս­նակ­ցել դպ­րո­ցա­կան, շր­ջա­նա­յին, հան­րա­պե­տա­կան և ա­վե­լի բարձր մա­կար­դակ­նե­րում անց­կաց­վող օ­լիմ­պիա­դիա­նե­րին, փա­ռա­տո­նե­րին ու մր­ցու­թյու­նե­րին, ցու­ցա­բե­րել են կա­յուն գի­տե­լիք­ներ, կամք և բարձր են պա­հել հա­րա­զատ դպ­րո­ցի, հա­մայն­քի, շր­ջա­նի և ին­չու չէ՝ նաև հան­րա­պե­տու­թյան պա­տի­վը:
Մի­ջո­ցառ­ման վեր­ջում Աս­կե­րա­նի Էդ­մոն Բար­սե­ղյա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի շր­ջա­նա­վարտ Է­լի­նա Ա­վա­նե­սյա­նը ներ­կա­յաց­րեց շր­ջա­նի հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րի շր­ջա­նա­վարտ­նե­րի ու­ղեր­ձը։ Շր­ջա­նա­վարտ­նե­րը, գի­տակ­ցե­լով ե­րի­տա­սար­դու­թյան դե­րա­կա­տա­րու­մը մեր Հայ­րե­նի­քի բա­րօ­րու­թյան և բար­գա­վաճ­ման ազ­գան­պաստ գոր­ծում, կոչ են ա­նում այ­սու­հետ մա­յիս ամ­սին պաշ­տո­նա­պես նշել Շր­ջա­նա­վար­տի օ­րը…

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 17 May 2019 14:58:56 +0000