Logo
Print this page

ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԸ՝ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 Հարցազրույց ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի տեղակալ Սամվել ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ հետ

- Պա­րոն Պետ­րո­սյան, հան­րա­պե­տու­թյու­նում սկս­վել է հա­ցա­հա­տի­կա­յին­նե­րի բեր­քա­հա­վա­քը։ Ծա­ռա­յու­թյան կող­մից ի՞նչ մի­ջոց­ներ են ձեռ­նարկ­վում այն ան­կո­րուստ կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար։
- Ել­նե­լով նա­խորդ տա­րի­նե­րի փոր­ձից, նա­խա­պատ­րաս­տա­կան ո­րո­շա­կի աշ­խա­տանք­ներ ենք ի­րա­կա­նաց­րել՝ խու­սա­փե­լու հր­դե­հավ­տանգ շր­ջա­նում հնա­րա­վոր կո­րուստ­նե­րից: Ապ­րիլ-մա­յիս ա­միս­նե­րին ու­սում­նա­սիր­վել են հան­րա­պե­տու­թյան տա­րածք­նե­րը՝ ըստ վար­չա­կան շր­ջան­նե­րի, այ­նու­հետև անց ենք կաց­րել խոր­հր­դակ­ցու­թյուն, որ­տեղ հս­տա­կեց­վել են բեր­քա­հա­վա­քի կազ­մա­կերպ­ման ուղ­ղու­թյամբ յու­րա­քան­չյու­րի ա­նե­լիք­նե­րը։ Խոր­հր­դակ­ցու­թյուն է անց­կաց­վել նաև Գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նում, ո­րին մաս­նակ­ցել են մեր ծա­ռա­յու­թյան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը։ Պա­հի դրու­թյամբ կա­րե­լի է ա­սել՝ կա­ռույցն իր ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րով ու նյու­թա­տեխ­նի­կա­կան հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րով պատ­րաստ է դի­մա­կա­յե­լու հր­դեհ­նե­րին։
Հր­դե­հա­կան­խար­գե­լիչ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ա­ռա­ջին փու­լը մեկ­նար­կել է դեռևս գար­նա­նը. հեր­բի­ցիդ­նե­րով սրսկ­ման աշ­խա­տանք­ներ են տար­վել ճա­նա­պարհ­նե­րի եզ­րե­րի խո­տա­ծած­կույ­թը վե­րաց­նե­լու հա­մար, հերկ­վել են դաշ­տա­մի­ջյան ճա­նա­պարհ­ներն ու հա­րա­կից տա­րածք­նե­րը։ Այս­պես ա­սած՝ քի­միա­կան պայ­քա­րը ծա­վալ­վել է մոտ 1600 հա տա­րա­ծու­թյան վրա։
Հա­ջորդ փու­լում հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քը բա­ժա­նել ենք ե­րեք գո­տի­նե­րի՝ հար­թա­վայ­րա­յին, նա­խա­լեռ­նա­յին և ան­տա­ռա­յին հատ­ված­նե­րի, որ­տեղ տե­ղադր­վել է 18 հե­նա­կետ՝ հա­կահր­դե­հա­յին անվ­տան­գու­թյունն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար։ Ըստ շր­ջան­նե­րի՝ Մար­տու­նիում, Քա­շա­թա­ղում և Մար­տա­կեր­տում տե­ղա­կայ­վել է 3-ա­կան, Հադ­րու­թում՝ 4, իսկ Աս­կե­րա­նում՝ 5 հե­նա­կետ։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ՝ այդ հե­նա­կե­տե­րում ընդգրկված են 57 հր­շեջ-փր­կա­րար­ներ և 19 հր­շեջ մե­քե­նա։ Հնա­րա­վոր է` հե­նա­կե­տեր տե­ղադր­վեն նաև ի­րա­վի­ճա­կից ել­նե­լով՝ լրա­ցու­ցիչ ու­ժե­րով ու մի­ջոց­նե­րով։ Բա­ցի այդ, յու­րա­քան­չյուր շր­ջա­նում առ­կա են մեկ դի­տա­կետ և մեկ շր­ջիկ պա­րե­կա­յին ծա­ռա­յու­թյուն։ Վեր­ջինս շուր­ջօ­րյա ստու­գայ­ցեր է կա­տա­րում այն տա­րածք­նե­րում, որ­տեղ բեր­քա­հա­վա­քի աշ­խա­տանք­ներն են ըն­թա­նում։
Այս ա­մե­նից զատ՝ ԱԻՊԾ մաս­նա­գետ­նե­րի կող­մից սե­մի­նար-խոր­հր­դակ­ցու­թյուն­ներ են կազ­մա­կերպ­վել ցան­քա­տա­րածք­նե­րում աշ­խա­տող կոմ­բայ­նա­վար­նե­րի ու մե­քե­նա­վար­նե­րի հա­մար։ Ան­ցած տա­րի­նե­րի թե­րու­թյուն­ներն ու բաց­թո­ղում­նե­րը դաս պետք է դառ­նան շա­հագր­գիռ կա­ռույց­նե­րի հա­մար։ Բեր­քա­հա­վա­քին մաս­նակ­ցող մե­խա­նի­զա­տոր­նե­րը պետք է ի­մա­նան, որ գործ ու­նեն դյու­րա­վառ հե­ղուկ­նե­րի հետ, ո­րոնք կա­րող են բռնկ­վել անն­շան կայ­ծից, պահ­պա­նեն շա­հա­գործ­ման կա­նոն­նե­րը։ Նման սե­մի­նար­նե­րի ժա­մա­նակ դա­սըն­թաց­նե­րի մաս­նա­կից­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան վկա­յա­կան­ներ են տր­վում. միայն նրանք ի­րա­վունք ու­նեն մաս­նակ­ցե­լու ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյան այդ մի­ջո­ցառ­մա­նը։
Բնա­կա­նա­բար, ու­շադ­րու­թյուն է դարձ­վել հեր­թա­պահ փր­կա­րար­նե­րի սո­ցիալ-կեն­ցա­ղա­յին պայ­ման­նե­րի ա­պա­հով­մա­նը. տե­ղադր­վել են վրան­ներ, ձեռք են բեր­վել կե­րո­գա­զեր, լամ­պեր, ա­ռա­ջին անհ­րա­ժեշ­տու­թյան այլ պա­րա­գա­ներ, դե­ղո­րայք։
-Կա՞ն հա­կա­ռա­կոր­դի տե­սա­դաշ­տում գտն­վող, այս­պես կոչ­ված՝ ռիս­կա­յին տա­րածք­ներ, որ­տեղ բեր­քա­հա­վաքն ի­րա­կա­նաց­նե­լը վտան­գա­վոր է։
- Չեմ ու­զում ման­րուք­նե­րի մեջ ընկ­նել, բայց, կար­ծում եմ, նման խն­դիր չի լի­նե­լու։ Չնա­յած հա­կա­ռա­կոր­դը միշտ էլ ան­կան­խա­տե­սե­լի է, և չի բա­ցառ­վում, որ նրանց կող­մից հրա­դա­դա­րի խախտ­ման դեպ­քեր լի­նեն։
- Տեխ­նի­կա­յի ա­ռու­մով խն­դիր­ներ կա՞ն։ Վեր­ջին ան­գամ ե՞րբ է թար­մաց­վել կա­ռույ­ցի նյու­թա­տեխ­նի­կա­կան բա­զան։
- Ա­մեն տա­րես­կզ­բի սկ­սում ենք տեխ­նի­կա­յի վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։ Նաև ձեռք ենք բե­րում անհ­րա­ժեշտ պա­հես­տա­մա­սեր, որ­պես­զի ան­սար­քու­թյան դեպ­քում հենց տե­ղում կա­րո­ղա­նան փո­խա­րի­նել նո­րով։
Նա­խորդ տա­րում թար­մաց­վել-հա­մալր­վել է մեր նյու­թա­տեխ­նի­կա­կան բա­զան. ձեռք ենք բե­րել ՙՈՒազ՚ մակ­նի­շի չորս, ՙՆի­վա՚ մակ­նի­շի ե­րեք ավ­տո­մե­քե­նա, ինչ­պես նաև՝ ՙԿԱ­Մազ՚ մակ­նի­շի՝ հա­տուկ հր­դե­հա­շիջ­ման աշ­խա­տանք­ներ կա­տա­րող մեկ մե­քե­նա։ Եր­կու տա­րի ա­ռաջ էլ Հա­յաս­տա­նից ՙՈՒ­րալ՚ մակ­նի­շի եր­կու մե­քե­նա ենք ստա­ցել։ Եվ չնա­յած ու­նենք մե­քե­նա­ներ, որ 80-ա­կան­նե­րից են, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, տեխ­նի­կա­կան հա­գեց­վա­ծու­թյան ա­ռու­մով ծա­ռա­յու­թյա­նը բա­վա­րա­րում է ե­ղա­ծը, ուս­տի կա­ռույ­ցը կա­րո­ղա­նում է լու­ծել իր առջև դր­ված խն­դիր­նե­րը։ Մեզ հա­մար շատ կարևոր է ժո­ղովր­դի գնա­հա­տա­կա­նը, ձգ­տում ենք ա­նել այն­պես, որ ծա­ռա­յու­թյու­նը պատ­վով դուրս գա յու­րա­հա­տուկ այդ քն­նու­թյու­նից։
- Տար­վա այս ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծը նաև կարկ­տավ­տանգ է։ Ծա­ռա­յու­թյան հա­մա­պա­տաս­խան ստո­րա­բա­ժա­նու­մը որ­քա­նո՞վ է պատ­րաստ բնու­թյան ՙմար­տահ­րա­վեր­նե­րին՚։
- Հի­րա­վի, կարկ­տավ­տանգ շր­ջան է հա­մար­վում ապ­րի­լի 1-ից հոկ­տեմ­բե­րի 30-ը, իսկ ա­ռա­վել վտան­գա­վոր շր­ջան է հա­մար­վում ապ­րի­լի կե­սից մինչև հու­նի­սի վերջն ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծը։ Այդ ըն­թաց­քում բնու­թյու­նը հա­ճախ իր ՙքմա­հա­ճույք­ներն՚ է մա­տու­ցում՝ կար­կու­տի տես­քով։ Ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րի ծա­ռա­յու­թյան հա­կա­կարկ­տա­յին մի­ջոց­նե­րից են ՙԶե­նիթ՚ հր­թի­ռա­կա­յան­նե­րը, ո­րոնք տե­ղադր­ված են հան­րա­պե­տու­թյան տար­բեր շր­ջան­նե­րում։ Շուր­ջօ­րյա հեր­թա­պա­հու­թյամբ գոր­ծում է ճգ­նա­ժա­մա­յին կա­ռա­վար­ման կենտ­րո­նը, և յու­րա­քան­չյուր մթ­նո­լո­տա­յին փո­փո­խու­թյուն վե­րահ­սկ­վում է հա­մա­կար­գի աշ­խա­տող­նե­րի կող­մից, անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում, ի­հար­կե, մեր ծած­կույ­թի տա­րած­քում, ձեռ­նար­կում ենք հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­ներ։ Ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րի պե­տա­կան ծա­ռա­յու­թյան տնօ­րե­նի հրա­մա­նով ՙԶե­նիթ՚ հա­կա­կարկ­տա­յին կա­յան­նե­րի օ­պե­րա­տոր­նե­րը կենտ­րո­նա­կան ա­պա­րա­տից տե­ղա­փոխ­վել են ՙՀիդ­րոօ­դերևու­թա­բա­նու­թյան և մո­նի­տո­րին­գի պե­տա­կան ծա­ռա­յու­թյուն՚ ՊՈԱԿ, որ­տե­ղից ա­վե­լի նպա­տա­կա­հար­մար է աշ­խա­տանք­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը։
Հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում տե­ղադր­ված ու գոր­ծում է 71 զե­նի­թա­յին հա­կա­կարկ­տա­յին կա­յան, ո­րից 42-ը տե­ղա­կայ­ված է Աս­կե­րա­նի, 29-ը՝ Մար­տու­նու շր­ջան­նե­րում։ Ա­սեմ նաև, որ կարկ­տա­յին օ­ջախ­նե­րի ձևա­վոր­ման հիմ­նա­կան տա­րած­քը Բա­դա­րա­յի հատ­վածն է, ո­րը մշ­տա­պես մեր վե­րահս­կո­ղու­թյան տակ է։ Վեր­ջին տա­րի­նե­րին կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րի ար­դյուն­քը ցույց է տա­լիս, որ այս­տեղ լուրջ վնաս­ներ չեն գրանց­վել։ Մար­տու­նու շր­ջա­նի Կար­միր շու­կա, Գի­շի, Խնու­շի­նակ հատ­վա­ծում, ո­րը ևս կարկ­տավ­տանգ է, վեր­ջին տա­րի­նե­րին դար­ձյալ վնաս­ներ չեն գրանց­վել՝ շնոր­հիվ ՙԶե­նիթ՚ հր­թի­ռա­յին կա­յան­նե­րի կի­րառ­ման և մեր վե­րահս­կո­ղու­թյան։ Բնակ­չու­թյու­նը կա­րող է տե­ղյակ չլի­նել, բայց կարկ­տավ­տանգ պա­հեր հա­ճախ են լի­նում, և ԱԻՊ ծա­ռա­յու­թյու­նը կա­րո­ղա­նում է հա­կազ­դել ու կան­խար­գե­լել հնա­րա­վոր ա­ղե­տը։ Հե­տա­գա­յում ևս պատ­րաստ ենք նման ի­րա­վի­ճակ­նե­րին դի­մա­կա­յել. հա­կա­կարկ­տա­յին բո­լոր սար­քա­վո­րում­նե­րը մշ­տա­պես լից­քա­վոր­ված են և պատ­րաստ ենք մեզ­նից կախ­ված գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն ի­րա­կա­նաց­նե­լու։
- Բնակ­չու­թյանն ուղղ­ված Ձեր խոս­քը...
- Օգտ­վե­լով ըն­ձեռ­ված հնա­րա­վո­րու­թյու­նից՝ մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րին կոչ եմ ա­նում հր­դե­հավ­տանգ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում պահ­պա­նել անվ­տան­գու­թյան կա­նոն­նե­րը, ան­հար­կի այս­տեղ-այն­տեղ կրակ չվա­ռել. հատ­կա­պես բեր­քա­հա­վաքն ա­վար­տե­լուց մար­դիկ սո­վո­րու­թյուն ու­նեն խո­զա­նը հր­կի­զել, ուս­տի, խնդ­րում ենք ա­ռանց մեզ զգու­շաց­նե­լու դա չա­նել։ Նման աշ­խա­տանք­նե­րը պետք է կա­տար­վեն մեր հս­կո­ղու­թյան ներ­քո։ Շատ հա­ճախ մարդ­կա­յին գոր­ծո­նով է պայ­մա­նա­վոր­ված լի­նում հր­դե­հի բռն­կու­մը, և անվ­տան­գու­թյան կա­նոն­նե­րի պահ­պա­նու­մը հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա խու­սա­փել լայ­նա­մասշ­տաբ հր­դեհ­նե­րից ու դժ­բախտ պա­տա­հար­նե­րից, նյու­թա­կան կո­րուստ­նե­րից:

 

 

 

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.