[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎԵՑ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐԸ

Ար­մի­նե ԴԱ­ՆԻԵ­ԼՅԱՆ

ք. Մար­տու­նի

Հու­նի­սի 21-ին ՙՀա­յաս­տան՚ հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի հո­գա­բար­ձու­նե­րի խոր­հր­դի և տե­ղա­կան մար­մին­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ե­ղան Մար­տու­նի քա­ղա­քում։ Շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Մհեր Օ­հա­նյա­նի ու­ղեկ­ցու­թյամբ նրանք այ­ցե­լե­ցին շրջ­կենտ­րո­նի մար­զա­դաշտ, ծա­նո­թա­ցան և գնա­հա­տե­ցին կա­տար­վա­ծը։

Հա­ջորդ կան­գա­ռը շր­ջա­նի Գի­շի հա­մայնքն էր, որ­տեղ շա­հա­գործ­ման հան­ձն­վեց հեր­թա­կան՝ 12-րդ խոր­քա­յին հո­րը։ Վեր­ջինս կա­ռուց­վել է ՙՀա­յաս­տան՚ հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի ԱՄՆ-ի տե­ղա­կան մարմ­նի ֆի­նան­սա­վոր­մամբ։
Խոր­հր­դան­շա­կան ժա­պա­վե­նը կտ­րե­լու պա­տի­վը տր­վեց Հիմ­նադ­րա­մի գոր­ծա­դիր տնօ­րեն Հայ­կակ Ար­շա­մյա­նին և կա­ռույ­ցի Ա­մե­րի­կա­յի Արևմտյան շր­ջա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Մա­րիա Մեհ­րա­նյա­նին։
Գի­շու հա­մայն­քի հո­ղօգ­տա­գոր­ծող­նե­րից շա­տե­րի հա­մար խոր­քա­յին այս հո­րը նոր հե­ռան­կար է բա­ցում։ Ին­տեն­սիվ գյու­ղատն­տե­սու­թյան հա­մար ան­չափ կարևոր ո­ռոգ­ման հնա­րա­վո­րու­թյունն ա­վե­լի քան 25 հա-ի վրա է։ Տա­րածքն, ըստ մաս­նա­գետ­նե­րի, նպաս­տա­վոր է այ­գի հիմ­նե­լու և այն կա­թի­լա­յին ե­ղա­նա­կով ո­ռո­գե­լու հա­մար։
Հա­մայն­քի ղե­կա­վար Ա­շոտ Հայ­րա­պե­տյա­նը և դպ­րո­ցի տնօ­րեն Ար­կա­դյա Ա­վա­նե­սյա­նը շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նե­ցին բո­լոր նվի­րա­տու­նե­րին և նշե­ցին, որ նրանց շնոր­հիվ ար­ցա­խյան գյու­ղե­րի զար­գաց­ման քայ­լե­րը դառ­նում են ա­ռա­վել հաս­տա­տուն։
Խոր­քա­յին հո­րի բաց­ման հան­դի­սա­վոր մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա էր ԱՀ գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րար Ժի­րայր Միր­զո­յա­նը։