[ARM]     [RUS]     [ENG]

Ե­ԹԵ ՆՊԱ­ՏԱԿ ՈՒ­ՆԵՍ, ՓՆՏ­ՐԻՐ ՈՒ­ՂԻ­ՆԵՐ...

Գա­յա­նե ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱՆ

 Մի հա­ջո­ղակ ձեռ­նար­կա­տեր նկա­տել է. ՙԱ­ռա­վել շա­հա­վետ է այն գոր­ծը, երբ դու մարդ­կանց վա­ճա­ռում ես ի­րենց իսկ ե­րա­զանք­նե­րը…՚: Այս­պի­սի մղում­նե­րով էլ ո­րոշ­ներն այ­սօր ի­րենց փնտ­րում են բիզ­նես ո­լոր­տում` մտա­ծում, պրպ­տում, գտ­նում, հա­ջո­ղում, եր­բեմն էլ` ձա­խո­ղում…

ՀԲԸՄ-ի Ար­ցա­խում ի­րա­կա­նաց­րած մի շարք ծրագ­րե­րից է (ՙՍո­վո­րիր և վաս­տա­կիր՚, ՙՋեր­մո­ցա­յին տն­տե­սու­թյու­նը և դրա ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րը՚) ՀԲԸՄ կա­նանց հզո­րաց­ման նա­խա­ձեռ­նու­թյան մաս կազ­մող ՙԿին ձեռ­նե­րեց­ներ՚-ը, այն միտ­ված է կա­նանց ձեռ­նար­կա­տի­րա­կան գի­տե­լիք­նե­րի և հմ­տու­թյուն­նե­րի զար­գաց­մա­նը, նպաս­տում է Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան ա­ճին:
Նա­խա­գիծն Ար­ցա­խի կա­նանց հա­մար հա­սա­նե­լի դար­ձավ ամ­բողջ ա­մառ­վա ըն­թաց­քում սե­մի­նար-դա­սըն­թաց­ներ կազ­մա­կեր­պե­լով, ո­րոնք ան­ցան տե­սա­կա­նի և գործ­նա­կա­նի հա­մադ­րու­թյամբ: Ծրա­գի­րը բաղ­կա­ցած է ե­րեք փու­լից` կր­թու­թյուն ձեռ­նար­կա­տի­րա­կան ո­լոր­տում, դրա­մաշ­նորհ­ներ, ուղ­ղորդ­ման փուլ: Բազ­մա­թիվ հայ­տե­րից ըն­տր­վեց 15-ը, ով­քեր էլ ներ­կա­յաց­րին ի­րենց բիզ­նես-գա­ղա­փար­նե­րը: Ա­մե­նա­հա­ջող­ված­նե­րը դրա­մա­կան պարգևներ ստա­ցան: 3-րդ մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղը գրա­ված Սա­րի­նե Հայ­րի­յա­նը մեզ հետ զրույ­ցում կիս­վեց իր տպա­վո­րու­թյուն­նե­րով, ստա­ցած գի­տե­լիք­նե­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյամբ: ՙԱռ­հա­սա­րակ, հետևում էի ՀԲԸՄ-ի ֆեյս­բու­քյան է­ջին, Միու­թյան կող­մից ի­րա­կա­նաց­ված ծրագ­րե­րին,- ա­սաց նա: - Եվ քա­նի որ մտ­քումս կար սե­փա­կան ե­կամ­տի աղ­բյուր ու­նե­նա­լու գա­ղա­փա­րը, մտա­ծե­ցի, որ դա լավ հնա­րա­վո­րու­թյուն է և ար­ժե դի­մել: Չս­խալ­վե­ցի: Ձեռք բե­րե­ցինք շատ կարևոր հմ­տու­թյուն­ներ` ճիշտ պլա­նա­վո­րել բիզ­նե­սը, ճիշտ հաշ­վարկ­ներ ա­նել և այլն: Հնա­րա­վոր է, որ մարդ բիզ­նե­սից ո­չինչ չհաս­կա­նա, զրո­յից սկ­սի և հա­ջո­ղի՚:
Ծրա­գի­րը հա­գե­ցած էր բազ­մա­թիվ հե­տաքր­քիր և հե­ռան­կա­րա­յին բիզ­նես-գա­ղա­փար­նե­րով: Սա­րի­նեի ներ­կա­յաց­րած բիզ­նես-գա­ղա­փա­րը կտո­րից պատ­րաստ­ված պա­յու­սակ­ներն էին` ձևա­վոր­ված մեր եր­կի­րը խոր­հր­դան­շող կո­լո­րի­տա­յին ի­լյուստ­րա­ցիա­նե­րով, ար­ցա­խյան բար­բա­ռի յու­րա­հա­տուկ բա­ռե­րով: Պա­յու­սակ­նե­րի հե­տաքր­քիր մե­սիջ­նե­րից է, օ­րի­նակ, ՙՔե­ցինք բա­զար՚ վեր­տա­ռու­թյամբ պա­յու­սա­կը, ո­րը կա­րե­լի է վերց­նել շու­կա գնա­լիս: Դրա վրա գր­ված են նաև այն մթերք­նե­րի ա­նուն­նե­րը, ո­րոնք հնա­րա­վոր է գնես շու­կա­յում: ՙՅու­ղու­ծու՚-ն` ձվա­ծե­ղի նկա­րով, ևս մեծ ար­ձա­գանք ստա­ցավ պո­տեն­ցիալ սպա­ռող­նե­րի մոտ: Ըստ Սա­րի­նեի` նաև օ­տա­րերկ­րա­ցի­ներն են սի­րում ար­ցա­խյան բար­բա­ռից բա­ռեր սո­վո­րել, դրա հա­մար այն շատ հե­տաքր­քիր է և լայն ար­ձա­գանք ստա­ցավ:
ՙԱմ­բողջ աշ­խար­հում կտո­րե պա­յու­սակ­նե­րը մեծ տա­րա­ծում ու­նեն: Բա­ցի գե­ղե­ցիկ ու ո­ճա­յին լի­նե­լուց, կտո­րե պա­յու­սակ­նե­րը նաև այլ նպա­տակ են հե­տապն­դում: Դրանք ներ­կա­յաց­նում են տվյալ երկ­րի կո­լո­րի­տը, նաև սո­ցիա­լա­կան խն­դիր են լու­ծում` նպաս­տե­լով պլաս­տիկ տոպ­րակ­նե­րի սահ­մա­նա­փակ­մա­նը, է­կո­լո­գիա­յի մաք­րու­թյա­նը: Ես ինչ­քան ու­սում­նա­սի­րել եմ, ար­ցա­խյան շու­կա­յում այս­պի­սի տոտ­բե­գեր չեմ գտել, ո­րոնք ցույց կտա­յին մեր մշա­կույ­թը: Այդ­պես էլ ծա­գեց կտո­րե պա­յու­սակ­ներ ստեղ­ծե­լու գա­ղա­փա­րը: Հույս ու­նեմ, որ դրանք կմտ­նեն մեր ա­ռօ­րյա­յի մեջ, կդառ­նան ա­վե­լի հա­սա­նե­լի, և ա­ռա­ջի­կա­յում տե­սա­կա­նին ա­վե­լի կզար­գաց­վի՚,-պար­զա­բա­նում է Սա­րի­նեն:
Ինչ­պես նշե­ցինք, ծրա­գի­րը նպա­տա­կաուղղ­ված է Հա­յաս­տա­նում և Ար­ցա­խում փոքր և մի­ջին բիզ­նե­սի զար­գաց­մա­նը խթա­նե­լուն: Սա­կայն այ­սօր ՓՄՁ ո­լոր­տում առ­կա է կա­յաց­ման խն­դի­րը: Հատ­կա­պես լուրջ խո­չըն­դոտ է հան­դի­սա­նում հար­կա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը: ՙՓոքր տա­րած­քում փոքր շու­կա ու­նե­նա­լով, դու չես կա­րող մեծ քա­նա­կի վա­ճառք ա­պա­հո­վել: Հար­կա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը հար­մա­րեց­ված չէ շու­կա­յի փոք­րու­թյա­նը: Որ­քան էլ հայ­տա­րա­րում են, որ խթա­նում են ՓՄՁ-ին, ըստ իս, դրանք պար­զա­պես թղ­թի վրա են մնում: Զար­գա­ցող պե­տու­թյուն­ներն ի­րենց հա­մար ռազ­մա­վա­րու­թյուն են ընտ­րել փոքր և մի­ջին բիզ­նե­սի լիար­ժեք խթա­նու­մը՚,-իր տե­սա­կետն է ար­տա­հայ­տում Սա­րի­նեն:
Բա­ցի նրա­նից, որ ծրա­գի­րը միտ­ված է բիզ­նե­սի մեկ­նար­կի ա­ջակց­մա­նը, այն նաև նպա­տակ ու­նի կա­նանց ներգ­րա­վել այս ո­լոր­տում, օգ­նել ակ­տիվ և նա­խա­ձեռ­նող կա­նանց ինք­նա­ռեա­լի­զաց­վել: ՙԿա­նայք ա­նընդ­հատ խո­սում են ի­րենց խն­դիր­նե­րի մա­սին, բայց ի­րա­կա­նում հենց նրանք են ա­մե­նա­մեծ կարծ­րա­տի­պե­րը կրո­ղը: Սա է խան­գա­րում, որ կա­նայք ա­վե­լի ակ­տիվ գոր­ծեն հա­սա­րա­կա­կան, քա­ղա­քա­կան, ին­չու չէ, նաև բիզ­նե­սի ո­լոր­տում՚,-նշում է զրու­ցա­կիցս:
Ե­թե նպա­տակ ու­նես, փնտ­րիր ու­ղի­ներ…Սա­րի­նեի այս կար­գա­խո­սը շա­տե­րին կա­րող է նաև մղել ա­վե­լի ակ­տիվ ու նպա­տա­կաս­լաց գոր­ծու­նեու­թյան, ծն­ված գա­ղա­փար­նե­րին միս ու ա­րյուն տա­լուն, հնա­րա­վոր ձա­խո­ղու­մից խու­սա­փե­լուն: