comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Երեքշաբթի, 27 Օգոստոսի 2019 http://artsakhtert.com Sat, 14 Dec 2019 09:37:14 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ՀՈՎ­ՍԵ­ՓԱ­ՎԱՆ. ԽՆ­ԴԻՐ­ՆԵՐ ԵՎ ՁԵՌՔ­ԲԵ­ՐՈՒՄ­ՆԵՐ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27348-2019-08-28-18-12-01 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27348-2019-08-28-18-12-01 ՀՈՎ­ՍԵ­ՓԱ­ՎԱՆ. ԽՆ­ԴԻՐ­ՆԵՐ ԵՎ ՁԵՌՔ­ԲԵ­ՐՈՒՄ­ՆԵՐ
Հով­սե­փա­վա­նը շր­ջա­նի հա­մե­մա­տա­բար…

Դրա պատ­մու­թյան հիմ­քը դր­վել է Ար­ցա­խյան շարժ­ման հետ, երբ շարժ­ման ջա­տա­գով­նե­րից մե­կը՝ հայ­րե­նան­վեր և ազ­գա­սեր Յու­րի Ջհան­գի­րյա­նը, մտադր­վեց ա­նընդ­հատ իր տա­րածք­ներն ընդ­լայ­նող ադր­բե­ջա­նա­կան գյու­ղի հենց սահ­մա­նագ­ծին հայ­կա­կան նոր բնա­կա­վայր կանգ­նեց­նել։ Բա­զում դժ­վա­րու­թյուն­ներն ու, հա­ճախ նաև հիաս­թա­փու­թյուն­նե­րը հաղ­թա­հա­րե­լով, Յու­րի Ջհան­գի­րյա­նին հա­ջող­վել է իր վա­ղե­մի ցան­կու­թյունն ի­րա­կա­նու­թյուն դարձ­նել։ Ու այ­սօր Հով­սե­փա­վա­նի հա­մայն­քա­պե­տա­րա­նի շեն­քին փող­փո­ղա­ցող ե­ռա­գույնն առ­հա­վատ­չյան է հա­յի հե­րո­սա­կան, հաղ­թա­կան ո­գու և ան­նա­հանջ կամ­քի։

30 տա­րի է ան­ցել Հով­սե­փա­վա­նի հիմ­նադ­րու­մից, գյու­ղում բա­վա­կա­նին հա­ջո­ղու­թյուն­ներ են գրանց­վել, ո­րոնց կող­քին տեղ ու­նեն նաև չլուծ­ված հիմ­նախն­դիր­ներ։ Թե ո­րոնք են դրանք և ինչ­պի­սի աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վել այն­տեղ՝ տե­ղե­կա­ցանք հա­մայն­քի ղե­կա­վար Խա­չա­տուր Պետ­րո­սյա­նից։
-Պա­րոն Պետ­րո­սյան, ինչ­պի­սի՞ն է գյու­ղի ժո­ղովր­դագ­րա­կան վի­ճա­կը։
- 2019 թվա­կա­նի հուն­վա­րի 1-ի դրու­թյամբ գյու­ղում գրանց­ված է 38 տն­տե­սու­թյուն՝ 183 բնակ­չով, ո­րոն­ցից 25-ն ու­նեն ժա­մա­նա­կա­վոր գրան­ցում։ Հա­մայն­քում կա 0-5 տա­րե­կան 15 ե­րե­խա։ Յու. Ջհան­գի­րյա­նի ան­վան հիմ­նա­կան դպ­րո­ցում սո­վո­րում է 25 ա­շա­կերտ, դա­սա­վան­դում՝ 12 ու­սու­ցիչ։ Բա­վա­կա­նին սերտ է դպ­րոց-հա­մայնք կա­պը, ո­րի շր­ջա­նակ­նե­րում տոն և հի­շար­ժան օ­րե­րին կազ­մա­կերպ­վում են տար­բեր մի­ջո­ցա­ռում­ներ։ Հա­մայնքն ու­նի 27 թո­շա­կա­ռու, նպաստ ստա­ցող 10 և բազ­մա­զա­վակ 6 ըն­տա­նիք։

-Ինչ­պի­սի՞ աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վել հա­մայն­քում 2018 թվա­կա­նին և ի՞նչ է նա­խա­տես­վում ըն­թա­ցիկ տար­վա հա­մար։
- ՙՀա­յաս­տան՚ հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի և ԱՀ կա­ռա­վա­րու­թյան հա­մա­ֆի­նան­սա­վոր­մամբ հա­մայն­քի տա­րած­քում փոր­վել է ար­տե­զյան ջր­հոր, ո­րով լուծ­վել է հա­մայն­քի կարևո­րա­գույն խն­դիր­նե­րից մե­կը՝ ո­ռոգ­ման ջրի հար­ցը։ 2018 թվա­կա­նին հա­մայն­քում բազ­մա­զա­վակ մեկ ըն­տա­նի­քի հա­մար կա­ռուց­վել և շա­հա­գործ­ման է հան­ձն­վել բնա­կե­լի տուն։ Բա­ցի դրա­նից, բազ­մա­զա­վակ և կա­րի­քա­վոր ըն­տա­նիք­նե­րը պար­բե­րա­բար օգտ­վում են շր­ջա­նի սո­ցա­պա­հո­վու­թյան բաժ­նի կող­մից տրա­մադր­վող տա­րա­տե­սակ օգ­նու­թյուն­նե­րից, ինչ­պես նաև բնա­կա­րա­նա­յին պայ­ման­նե­րը բա­րե­լա­վե­լուն ուղղ­ված ծրագ­րե­րից։ Պար­բե­րա­բար կազ­մա­կերպ­վում են շա­բա­թօ­յակ­ներ, ո­րոնց հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րը մեծ ակ­տի­վու­թյամբ են մաս­նակ­ցում։ 2018 թվա­կա­նի հա­մայն­քա­յին բյու­ջեն գե­րա­կա­տա­րել ենք, ին­չը նաև բնա­կիչ­նե­րի գիտ­կաց­ված մո­տեց­ման ար­դյունք է։ Ըն­թա­ցիկ տար­վա հա­մայն­քա­յին բյու­ջի կա­տար­ման ար­դյունք­նե­րը նույն­պես գո­հա­ցու­ցիչ են։

-Ի՞նչ հիմ­նարկ­ներ են գոր­ծում Հով­սե­փա­վա­նում։
- Գոր­ծում է հիմ­նա­կան դպ­րոց, մշա­կույ­թի տուն, բուժ­կետ, հա­մայն­քա­պե­տա­րան, ո­րոնց հա­մա­կարգ­ված աշ­խա­տան­քի ար­դյուն­քում հնա­րա­վոր է դառ­նում գյու­ղում ար­դյու­նա­վետ աշ­խա­տանք­ներ ի­րա­կա­նաց­նել, ծրագ­րեր կյան­քի կո­չել։ Հա­մայնքն ու­նի նաև գյու­ղատն­տես և ա­նաս­նա­բույժ, ով­քեր վե­րահս­կում են գյու­ղատն­տե­սա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը և յու­րա­քան­չյուր ամս­վա վեր­ջում հաշ­վետ­վու­թյուն ներ­կա­յաց­նում կա­տար­վա­ծի մա­սին։ Հով­սե­փա­վա­նը գա­զա­ֆի­կաց­ված է, գոր­ծում է բջ­ջա­յին ան­լար հե­ռա­խո­սա­կապ և ին­տեր­նետ։
- Ին­չո՞վ են զբաղ­ված հով­սե­փա­վան­ցի­նե­րը։
-Զբաղ­վա­ծու­թյան հար­ցը, հիմ­նա­կա­նում, լուծ­ված է։ Հով­սե­փա­վան­ցի­ներն զբաղ­վում են և? հո­ղա­գոր­ծու­թյամբ, և? ա­նաս­նա­պա­հու­թյամբ։ Բա­վա­կա­նին թվով ե­րի­տա­սարդ­ներ ծա­ռա­յում են ԱՀ ՊԲ-ում։

-Ներ­կա­յում ինչ­պի­սի՞ խն­դիր­ներ ու­նի հա­մայն­քը։
- Առ­կա են բազ­մա­թիվ խն­դիր­ներ, ո­րոնք բա­ցա­սա­կան են անդ­րա­դառ­նում ա­ռա­ջին հեր­թին ժո­ղովր­դագ­րա­կան ցու­ցա­նիշ­նե­րի վրա։ Դրանց մեծ մա­սը հնա­րա­վոր է լու­ծել միայն պե­տա­կան մի­ջամ­տու­թյամբ և ա­ջակ­ցու­թյամբ։ Այդ խն­դիր­նե­րի շար­քում ես ա­ռանձ­նաց­նում եմ բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թյու­նը, եր­թու­ղա­յին տրանս­պոր­տի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը, հա­մայն­քա­յին կենտ­րո­նի կա­ռու­ցու­մը, խմե­լու ջրի ջրա­չա­փե­րի տե­ղադ­րու­մը, ար­տե­զյան ջր­հո­րից օգտ­վող հո­ղօգ­տա­գոր­ծող­նե­րին այ­գի հիմ­նե­լու և տնա­մերձ հո­ղա­մա­սե­րին ո­ռոգ­ման ջրի մա­տա­կա­րար­ման նպա­տա­կով ա­ջակ­ցու­թյան ցու­ցա­բե­րու­մը, Լու­սա­ձո­րի հա­մայն­քից ա­րո­տա­վայ­րե­րի տրա­մադ­րու­մը։
Հով­սե­փա­վան­ցի­ներն աշ­խա­տող ժո­ղո­վուրդ են և կա­րո­ղա­նում են ա­պա­հո­վել, ին­չու չէ, նաև տա­րեց­տա­րի ա­վե­լի բա­րե­կար­գել ի­րենց կեն­ցա­ղա­յին պայ­ման­նե­րը։
Ճիշտ է, սո­ցիա­լա­կան տար­բեր խմ­բե­րի պատ­կա­նող ան­ձինք օգտ­վում են պե­տա­կան նպաստ­նե­րից և բա­րե­գոր­ծա­կան տար­բեր ծրագ­րե­րից, սա­կայն գյու­ղա­ցի­նե­րի հիմ­նա­կան ե­կամ­տի աղ­բյու­րը մնում է սե­փա­կան աշ­խա­տան­քը։

- Գի­տենք, որ Հով­սե­փա­վա­նը, ինչ­պես ար­ցա­խյան բազ­մա­թիվ բնա­կա­վայ­րեր, նույն­պես բա­րե­րար­ներ ու­նի։
- Որ­պես վե­րաբ­նա­կեց­վող գյուղ, այս­տեղ այն­քան էլ շատ չեն ի­րա­կա­նաց­ված բա­րե­գոր­ծա­կան ծրագ­րե­րը։ Դպ­րո­ցին բա­րե­գոր­ծա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն են ցու­ցա­բե­րում Յու­րի Ջհան­գի­րյա­նի հա­րա­զատ­նե­րը։ Իսկ ար­տե­զյան ջր­հոր փո­րե­լու և գյու­ղը ո­ռոգ­ման ջրով ա­պա­հո­վե­լու հա­մար ՙՀա­յաս­տան՚ հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի Շվեյ­ցա­րիա­յի տե­ղա­կան մարմ­նի ա­տե­նա­պետ Ա­վե­տիս Կի­զի­րյա­նին շնորհ­վել է Հով­սե­փա­վա­նի պատ­վա­վոր քա­ղա­քա­ցու կո­չում։

-Պա­րոն Պետ­րո­սյան, շուրջ 15 տա­րի է, ինչ ղե­կա­վա­րում եք հա­մայն­քը ու հեր­թա­կան ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­նե­րին այժմ չեք մաս­նակ­ցե­լու։ Գտ­նում եք, որ էլ ա­նե­լի՞ք չու­նեք գյու­ղում։
-Կար­ծում եմ՝ ե­կել է սերն­դա­փո­խու­թյան ժա­մա­նա­կը։ Ինքս էլ ո­րո­շել եմ զբաղ­վել սե­փա­կան տն­տե­սու­թյամբ։ Սա­կայն դա չի նշա­նա­կում, որ չեմ մաս­նակ­ցե­լու հա­մայն­քի զար­գաց­մա­նը։ Ես շա­րու­նա­կե­լու եմ ապ­րել Հով­սե­փա­վա­նի հիմ­նախն­դիր­նե­րով և պատ­րաստ եմ իմ հա­րուստ ու եր­կա­րա­մյա փոր­ձը փո­խան­ցել հա­մայն­քի նոր ղե­կա­վա­րին։
Գյու­ղի աշ­խար­հագ­րա­կան դիր­քը շատ բա­րեն­պաստ է, ուս­տի կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թյան խն­դիր­նե­րի լուծ­ման պա­րա­գա­յում այն ոչ միայն կզար­գա­նա ու կբար­գա­վա­ճի, այլև կհա­վակ­նի դառ­նալ շր­ջա­նի ա­ռա­ջա­տար գյու­ղե­րից մե­կը։

Հար­ցազ­րույ­ցը՝
Ա­նա­հիտ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍՅԱ­ՆԻ

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 28 Aug 2019 18:09:22 +0000
"ՄԻԱ­ՍԻՆ ՇԱ­ՐՈՒ­ՆԱ­ԿԵՆՔ ԲԱ­ՐԵ­ԿԱՐ­ԳԵԼ ՄԵՐ ՀԱ­ՐԱ­ԶԱՏ ՔԱ­ՂԱ­ՔԸ" http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27347-2019-08-28-18-07-50 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27347-2019-08-28-18-07-50
Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Հար­ցազ­րույց Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի թեկ­նա­ծու Ար­մեն ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱ­ՆԻ հետ

-Պա­րոն Հա­կո­բյան, ին­չո՞վ է պայ­մա­նա­վոր­ված Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի պաշ­տո­նի հա­մար Ձեր թեկ­նա­ծու­թյան ա­ռա­ջադ­րու­մը:
- Իմ աշ­խա­տան­քա­յին կեն­սագ­րու­թյու­նը գլ­խա­վո­րա­պես կապ­ված է Ստե­փա­նա­կեր­տի հետ, որն իմ ծնն­դա­վայրն է: Եր­կա­րա­մյա աշ­խա­տան­քա­յին գոր­ծու­նեու­թյունս քա­ղա­քա­յին մարմ­նում, ո­րից 11 տա­րին որ­պես քա­ղա­քա­պե­տի տե­ղա­կալ, ինձ հնա­րա­վո­րու­թյուն են տվել ներ­սից ճա­նա­չել հա­մայն­քի առջև ծա­ռա­ցած խն­դիր­նե­րը, հետևա­բար` հաս­կա­նալ նաև դրանց լուծ­ման ու­ղի­նե­րը: Այս տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում աշ­խա­տել եմ նվիր­վա­ծու­թյամբ ու մեծ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ, լսել եմ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին օ­րեն­քի սահ­ման­նե­րում լու­ծում տվել նրանց կող­մից ներ­կա­յաց­ված խն­դիր­նե­րին։ Ան­շուշտ, ե­ղել են նաև մեր­ժում ստա­ցած քա­ղա­քա­ցի­ներ` դար­ձյալ օ­րեն­քի սահ­ման­նե­րում։ Եր­կու ան­գամ մաս­նակ­ցել եմ Ար­ցա­խում անց­կաց­ված հա­մա­պե­տա­կան (պատ­գա­մա­վո­րա­կան) ընտ­րու­թյուն­նե­րին և բա­վա­կա­նին ձայ­ներ հա­վա­քել, ին­չը վկա­յում է, որ ժո­ղո­վուր­դը ճա­նա­չում ու վս­տա­հում է ինձ։ Այս ակն­կա­լի­քով էլ ցան­կա­նում եմ շա­րու­նա­կել ծա­ռա­յու­թյունս հա­րա­զատ մայ­րա­քա­ղա­քին։ 

- Ըն­տր­վե­լու դեպ­քում ո՞րն է լի­նե­լու Ձեր ա­ռա­ջին քայ­լը։ Ա­ռաջ­նա­հերթ ի՞նչ խն­դիր­ներ եք ա­ռանձ­նաց­նում։
- Ար­հես­տա­վարժ, գոր­ծու­նյա թի­մի կազ­մա­վո­րու­մը կլի­նի իմ ա­ռաջ­նա­հերթ խն­դի­րը։ Միայն թի­մա­յին աշ­խա­տան­քով է հնա­րա­վոր ա­նել ա­մեն ինչ, որ­պես­զի Ստե­փա­նա­կեր­տը դառ­նա ա­վե­լի գե­ղե­ցիկ ու բա­րե­կարգ, ա­վե­լի հար­մա­րա­վետ ու հրա­պու­րիչ, իսկ ստե­փա­նա­կերտ­ցու կյանքն էլ` ա­վե­լի բա­րե­կե­ցիկ։
Խն­դիր­նե­րը շատ են, սա­կայն ա­ռաջ­նա­յին եմ հա­մա­րում տրանս­պոր­տի վի­ճա­կը, որն այ­սօր­վա դրու­թյամբ ա­հա­վոր է։ Դրան զու­գա­հեռ՝ կո­յու­ղաջ­րե­րի հե­ռաց­ման խն­դիր կա՝ դար­ձյալ շու­տա­փույթ լու­ծում պա­հան­ջող։

Ան­ցած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում մայ­րա­քա­ղա­քի կեն­սա­պա­հով­ման, բնակ­չու­թյան սո­ցիալ-կեն­ցա­ղա­յին պայ­ման­նե­րի բա­րե­լավ­ման, շի­նա­րա­րու­թյան և բա­րե­կարգ­ման ուղ­ղու­թյամբ ի­րա­կա­նաց­ված աշ­խա­տանք­նե­րը տե­սա­նե­լի են, շո­շա­փե­լի: Միևնույն ժա­մա­նակ, հա­սա­րա­կա­կան հն­չե­ղու­թյուն ու­նե­ցող ո­րոշ հար­ցեր մնում են չլուծ­ված: Ու ես հա­մոզ­ված եմ, որ ստե­փա­նա­կերտ­ցի­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյամբ կկա­րո­ղա­նամ ա­վար­տին հասց­նել այն ծրագ­րե­րը, ո­րոնք էա­կան նշա­նա­կու­թյուն կու­նե­նան քա­ղա­քի զար­գաց­ման և բար­գա­վաճ­ման գոր­ծում:

- Ա­վա­գա­նու ինս­տի­տու­տը մեզ մոտ դեռևս մնում է չկա­յա­ցած։ Ի՞նչ մի­ջոց­ներ եք ձեռ­նար­կե­լու այդ ուղ­ղու­թյամբ։ Ինչ­պի­սի՞ն է լի­նե­լու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը ա­վա­գա­նու հետ։
- Ա­վա­գա­նու հետ կա­ռու­ցո­ղա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը կն­պաս­տի ճիշտ և ար­դա­րա­ցի ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նե­լուն։ Քաջ գի­տակ­ցում եմ քա­ղա­քա­պե­տի և ա­վա­գա­նու ինս­տի­տու­տի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րը, ուս­տի վսա­հեց­նում եմ, որ կլի­նեմ ա­նա­չառ, ազ­նիվ, սկզ­բուն­քա­յին։ Իմ աշ­խա­տան­քը ես հա­մա­րում եմ ծա­ռա­յու­թյուն, ու կրկ­նում եմ՝ ծա­ռա­յե­լու եմ և՜ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին, և՜ մայ­րա­քա­ղա­քին։

- Ըստ Ձեզ՝ հինգ տա­րի հե­տո ինչ­պի­սի՞ Ստե­փա­նա­կերտ ենք ու­նե­նա­լու։
- Իմ հա­մա­խոհ­նե­րի հետ մշա­կել և բնակ­չու­թյանն եմ ներ­կա­յաց­րել ա­ռա­ջի­կա հինգ տա­րի­նե­րի հա­մար քա­ղա­քի զար­գաց­ման հիմ­նա­կան ուղ­ղու­թյուն­ներն ու ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյուն­նե­րը։ Ան­ցած չորս տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի գոր­ծու­նեու­թյունն ուղղ­ված է ե­ղել բնակ­չու­թյան բա­րե­կե­ցու­թյան բա­րե­լավ­մա­նը, հա­մայն­քա­յին նշա­նա­կու­թյան հար­ցե­րի լուծ­մանն ու հա­մայն­քի սե­փա­կա­նու­թյան տնօ­րին­մա­նը: Աշ­խա­տանք­նե­րի ծա­վալ­ման գլ­խա­վոր ուղ­ղու­թյուն­ներ են հան­դի­սա­ցել բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թյունն ու դպ­րո­ցա­շի­նու­թյու­նը, հա­սա­րա­կա­կան և ա­ռող­ջա­պա­հա­կան օ­բյեկտ­նե­րի շի­նա­րա­րու­թյու­նը, փո­ղոց­նե­րի, զբո­սայ­գի­նե­րի և պու­րակ­նե­րի բա­րե­կար­գու­մը, զոհ­ված ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի և սո­ցիա­լա­պես ա­նա­պա­հով ըն­տա­նիք­նե­րի բնա­կա­րա­նա­յին պայ­ման­նե­րի բա­րե­լա­վու­մը, բազ­մաբ­նա­կա­րան շեն­քե­րի բա­կե­րի վե­րա­կա­ռու­ցումն ու հիմ­նա­նո­րո­գու­մը, կա­նաչ տա­րածք­նե­րի ընդ­լայ­նումն ու սա­նի­տա­րա­կանմաք­րու­թյան ա­պա­հո­վու­մը, են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի զար­գա­ցու­մը... Երկ­րի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյամբ հա­ջող­վել է լու­ծել կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թյան այն­պի­սի խն­դիր­ներ, ո­րոնց մա­սին տա­րի­ներ շա­րու­նակ ե­րա­զում էինք բո­լորս: Ա­ռա­ջի­կա 5 տա­րի­նե­րին ևս ար­մա­տա­կան բա­րե­փո­խում­ներ են նա­խանշ­վում ի­րա­կա­նաց­նել, ուս­տի ա­մեն գնով պի­տի ձգ­տեմ ի­րա­գոր­ծել իմ նա­խընտ­րա­կան ծրագ­րում ա­ռաջ քաշ­ված դրույթ­նե­րը:

- Ընտ­րող­նե­րին ուղղ­ված Ձեր խոս­քը։
-Հան­րա­պե­տու­թյան մայ­րա­քա­ղա­քը տա­րեց­տա­րի ա­ռա­ջըն­թաց զար­գա­ցում պի­տի ապ­րի: Ինձ հա­մար ընտ­րել եմ ՙԱ­վե­լի բա­րե­կարգ Ստե­փա­նա­կերտ՚ կար­գա­խո­սը։ Սեպ­տեմ­բե­րի 8-ին ձեզ­նից յու­րա­քան­չյու­րը թող ընտ­րի նրան, ում ար­ժա­նի է հա­մա­րում: Ձեր ընտ­րու­թյու­նից է կախ­ված Ստե­փա­նա­կեր­տի զար­գաց­ման հե­տա­գա ռազ­մա­վա­րու­թյու­նը, և այդ ընտ­րու­թյու­նը պետք է գի­տակց­ված լի­նի։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 28 Aug 2019 18:03:20 +0000
Նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է հրամանագիր http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27346-2019-08-28-18-02-29 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27346-2019-08-28-18-02-29 Նախագահ Բակո Սահակյանն…]]> arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 28 Aug 2019 18:01:28 +0000 Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 27-ին ընդունել է «Հայոց արեւելից կողմանք. պատմություն եւ մշակույթ» հայագիտական միջազգային գիտաժողովի մի խումբ մասնակիցների http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27345-27 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27345-27 Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 27-ին ընդունել է «Հայոց արեւելից կողմանք. պատմություն եւ մշակույթ» հայագիտական միջազգային գիտաժողովի մի խումբ մասնակիցների
Արծարծվել են Արցախի…
]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 28 Aug 2019 17:58:09 +0000