comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Պաշտոնական http://artsakhtert.com Tue, 16 Jul 2019 00:47:48 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ՙԼՈՒՅՍԻ ՄՈԼՈՐԱԿ՚ ԿՐԹԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՈՆԸ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏՈՒՄ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵԼ Է ՀԱԶԱՐԱՎՈՐ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27126-2019-07-15-16-53-59 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27126-2019-07-15-16-53-59 ՙԼՈՒՅՍԻ ՄՈԼՈՐԱԿ՚ ԿՐԹԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՈՆԸ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏՈՒՄ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵԼ Է ՀԱԶԱՐԱՎՈՐ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ
Հու­լի­սի 13-ին, Ստե­փա­նա­կեր­տում,…

Կազ­մա­կեր­պիչ ըն­կե­րու­թյուն՝ CREO Project Solutions։Փա­ռա­տո­նը նպա­տակ ու­ներ հա­վա­սար հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ ստեղ­ծել սո­ցիա­լա­կան ա­մե­նա­տար­բեր խա­վե­րի ծնող­նե­րի և մա­նուկ­նե­րի հա­մար, ինչ­պես նաև ա­ջակ­ցե­լու հա­տուկ խն­դիր­նե­րով ե­րե­խա­նե­րի և նրանց ըն­տա­նիք­նե­րի ին­տեգր­մա­նը հա­սա­րա­կու­թյա­նը։
Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պան Ար­տակ Բեգ­լա­րյանն իր խոս­քում, մաս­նա­վո­րա­պես, ա­սել է. ՙԱյս­պի­սի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ են ստեղ­ծում ոչ միայն ե­րե­խա­նե­րի կր­թու­թյան ու ին­տե­լեկ­տուալ ժա­ման­ցի, այլ նաև ըն­տա­նի­քի ներ­դաշ­նակ զար­գաց­ման հա­մար։ Ար­դյուն­քում` ստեղծ­ված բա­վա­կա­նին բա­րեն­պաստ պայ­ման­ներն ինք­նին նպաս­տում են մարդ­կանց բազ­մա­կող­մա­նի ի­րա­զեկ­վա­ծու­թյան բարձ­րաց­մա­նը և մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան հիմ­քե­րի ամ­րապ­նդ­մա­նը։ Մենք կարևո­րում ենք նմա­նա­տիպ նե­րա­ռա­կան ու զար­գաց­նող մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը՝ ե­րե­խա­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան ու ըն­տա­նի­քա­վա­րու­թյան պատ­շաճ մշա­կույ­թի զո­րաց­ման տե­սան­կյուն­նե­րից՚։
ՙԻմ քայ­լը՚ հիմ­նադ­րա­մի տնօ­րեն Հով­հան­նես Ղա­զա­րյա­նը նշել է, որ այս մի­ջո­ցառ­մամբ հիմ­նադ­րա­մը գոր­ծու­նեու­թյուն է սկ­սում Ար­ցա­խում՝ նա­խա­տե­սե­լով իր բո­լոր ծրագ­րերն ի­րա­կա­նաց­նել նաև այս­տեղ։
Մի­ջո­ցառ­ման ըն­թաց­քում ե­րե­խա­նե­րի հա­մար կազ­մա­կերպ­վել էին հե­քիա­թի ան­կյուն` հայտ­նի դե­րա­սան­նե­րի հետ, ֆի­զի­կա­յի, քի­միա­յի և այլ բնա­գի­տա­կան ա­ռար­կա­նե­րի ին­տե­րակ­տիվ ան­կյուն­ներ, ման­կա­կան թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցում­ներ, խա­ղեր և այլն։
Մինչ ե­րե­խա­նե­րը զբաղ­ված էին ի­րենց հա­մար նա­խա­տես­ված զար­գաց­նող ու ժա­ման­ցա­յին ակ­տի­վու­թյուն­նե­րով, ծնող­նե­րը լսել են դա­սա­խո­սու­թյուն­ներ և ա­ռա­ջա­տար մաս­նա­գետ­նե­րի հետ քն­նար­կել ի­րենց հու­զող ա­մե­նա­տար­բեր հար­ցեր, նե­րա­ռյալ՝ հղիու­թյուն, ծնն­դա­բե­րու­թյուն և հետծ­նն­դա­բե­րա­կան շր­ջան, նո­րած­նա­յին խնամք, կրծ­քով կե­րակ­րե­լու ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­ներն, ե­րե­խա­յի զար­գա­ցում և հա­տուկ կա­րիք­նե­րի բա­ցա­հայ­տում և այլն։

ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Mon, 15 Jul 2019 16:50:43 +0000
Բնակարանային, խմելու ջրի և ճանապարահաշինության ընթացիկ ծրագրերից մինչև գյուղատնտեսական նոր հնարավորություններ. Գրիգորի Մարտիրոսյանը Մարտունու շրջանում էր http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27121-2019-07-14-15-12-17 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27121-2019-07-14-15-12-17 Բնակարանային, խմելու ջրի և ճանապարահաշինության ընթացիկ ծրագրերից մինչև գյուղատնտեսական նոր հնարավորություններ. Գրիգորի Մարտիրոսյանը Մարտունու շրջանում էր
Արցախի Հանրապետության պետական…

 Շրջկենտրոնում հրավիրած խորհրդակցությանը, որին մասնակցում էին գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը, շրջվարչակազմի ղեկավար ԱրարատՄելքումյանը, աշխատակազմի ոլորտային պատասխանատուներ, քննարկվել են հիմնականում քաղաքաշինության ու գյուղատնտեսության բնագավառներին առնչվող հարցեր:

Գ.Մարտիրոսյանը խոսելով սոցիալական տարբեր խմբերի նկատմամբ պետության ունեցած պարտավորություններից՝ ընդգծել է բնակարանային խնդիր ունեցողքաղաքացիների հերթացուցակները կարճ ժամանակահատվածում ճշգրտելու անհրաժեշտությունը:

Վարչակազմի ղեկավար Արարատ Մելքումյանն ի պատասխան պետնախարարի դիտարկմանը, նշել է, որ վարչակազմում տեղի ունեցած բնակարանային հարցերովհանձնաժողովի հերթական նիստում առաջնահերթ է որակվել 14 բնակարանի տրամադրումը զոհված ազատամարտիկների, իսկ 3-ը՝ առաջին կարգի հաշմանդամությունունեցողների ընտանիքներին:

Պետնախարարը պահանջել է բնակարանային այս ու խնդրահարույց՝ Մարտունու վթարային շենքերի շուրջ հստակ առաջարկություններով հանդես գալ մեկ շաբաթվաընթացքում:

Պետական նախարարը բարձրացրել է նաև կենսական նշանակության խմելու ջրի և ճանապարհների խնդիրները, համայնք առ համայնք ճշտել՝ որ համայնքում ինչ ծավալի աշխատանքի կարիք կա:

 Խորհրդակցության ընթացքում Գ.Մարտիրոսյանը քննարկել է նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքը: Շրջանում ևս ավարտվում է բերքահավաքը՝ բերքի տակ էր 14 220 հա, հնձման ենթակա տարածքներից  մնացել է մոտ 722 հա: Ցորենի և գարու բերքատվությունը միջինից ցածր են, երաշտի պատճառով հողի մշակի ակնկալիքները չենարդարացել հնդկացորենից, կտավատի բերքատվությունն էլ գնահատում են բավարար:

Գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը պետական նախարարին է ներկայացրել անասնաբուծության, հատկապես խոզաբուծության ոլորտում առկա խնդիրները: Շրջանի մի քանի բնակավայրերում մենատնտեսները շարունակում են անտեսել մասնագետների հորդորներն ու անասուները պահել բաց պահվածքով: Գրիգորի Մարտիրոսյանը հանձնարարել է դիմել խիստ միջոցների՝ հաշվի առնելով ԽԱԺ վարակի բռնկման վտանգը:

Խորհրդակցության ավարտին հաջորդել է պետական նախարարի շրջայցը քաղաքի գլխավոր շինհրապարակներից մեկը: Պետական պատվերով շարունակվում է բազմաբնակարան թաղամասի շինարարության երկրորդ փուլը: Եվս 92 բնակարան կտրամադրվի սոցիալական տարբեր խմբերի և հիպոթեքային մատչելի պայմաններով՝ երիտասարդ ընտանիքներին: Շինարարությունն իրականացնող «Ֆերզիտ» ընկերության տնօրեն Արթուր Խաչատրյանը վստահեցրել է, որ կարճ ժամանակահատվածում կավարտվի ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքները: Գրիգորի Մարտիրոսյանը անձամբ է ստուգել աշխատանքների որակը, իսկ շենքերից մեկի նկուղային հարկում ծանոթացել ռմբապաստարանի կառուցման ընթացքին:

Մարտունիում շարունակվում է նաև ճանապարհների սալարկման աշխատանքները: Պետնախարարը  ճանապարհաշինության ծրագիրը արդյունավետ է գնահատել՝ պատասխանատուներից պահանջելով ապահովել աշխատանքների բարձր որակը:

Հագեցած աշխատանքային օրվա հանդիպումները նաև հողօգտագործողների հետ էր: Բերդաշենի դաշտերում Գրիգորի Մարտիրոսյանը հանդիպել է ծխախոտի, խաղողի և նռան մշակությամբ զբաղվող մենատնտեսների հետ, ովքեր փորձում են քայլ կատարել դեպի տեխնոլոգիապես բարձր գյուղատնտեսություն: Պետական աջակցությունն այս բնագավառում խորքային հորերի կառուցման, էլեկտրաէներգիայի սուբսիդավորման, մթերման և այլ հարցերում է:

         Երեկոյան պետական նախարարը այցելել է նաև Տիգրանակերտի քարի մշակման արտադրամաս, ծանոթացել ընթացիկ աշխատանքներին ու արտադրական հնարավորություններին:

 

-- 
ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Sun, 14 Jul 2019 15:11:13 +0000
Տեղի է ունեցել ԱՀ Ազգային ժողովի և ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27120-2019-07-14-15-08-32 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27120-2019-07-14-15-08-32 Տեղի է ունեցել ԱՀ Ազգային ժողովի և ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը
Հուլիսի 14-ին Արցախի…

 Բացելով նիստը՝ ԱՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովիկ Ջիվանյանը ողջունել է համատեղ նիստի կազմակերպումը՝ ընդգծելով երկրի համար կարևոր իրավաքաղաքական փաստաթղթի՝ ընտրական օրենսգրքի շուրջ տարբեր ձևաչափերով կազմակերպված քննարկումների անհրաժեշտությունը:

ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը բացման խոսքում կարևորել է հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների միջև գործնական կապերի նշանակությունը և պատրաստակամություն հայտնել՝ անցկացնելու արդյունավետ քննարկումներ Ընտրական օրենսգրքի շուրջ:

ԱՀ ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ողջունել է երկու հանձնաժողովների համատեղ նիստը՝ ընդգծելով, որ սրանով գործնականում դրսևորվում է խորհրդարանների միջև համագործակցությունը, որը փոխադարձ օգտակար է օրենսդրական փորձի փոխանակման տեսնակյունից: Անդրադառնալով Ընտրական օրենսգրքին՝ խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ նախագծի շուրջ քննարկումները կազմակերպվել են՝ ապահովելով լայն մասնակցություն ինչպես Արցախի արտախորհրդարանական ուժերի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության պետական հաստատությունների և փորձագիտական համայնքի ներկայացուցիչների հետ:

Ներկայացնելով ԱՀ Ընտրական օրենսգրքի նախագիծը՝ ԱՀ արդարադատության նախարար Արարտ Դանիելյանը անդրադարձել է նաև խմբակցությունների կողմից ներկայացված առաջարկություններին և պատասխանել երկու խորհրդարանների պատգամավորների առաջադրած հարցերին:

Համատեղ նիստի արդյունքները ամփոփվել են հանձնաժողովների նախագահներ Հովիկ Ջիվանյանի և Վլադիմիր Վարդանյանի ճեպազրույցի ընթացքում:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Sun, 14 Jul 2019 15:07:48 +0000
Աշոտ Ղուլյանը Ազգային տոնի առթիվ շնորհավորել է «Ֆրանսիա-Արցախ» բարեկամության շրջանակի ղեկավար Գի Տեսիեյին http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27119-2019-07-14-15-05-33 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27119-2019-07-14-15-05-33 Աշոտ Ղուլյանը  Ազգային տոնի առթիվ շնորհավորել է «Ֆրանսիա-Արցախ» բարեկամության շրջանակի ղեկավար Գի Տեսիեյին
Հուլիսի14-ին Արցախի Հանրապետության…

 Նամակում մասնավորապես ասվում է՝

 «Հարգելի պարոն Տեսիե,

Ի սրտե շնորհավորում եմ Ձեզ, «Ֆրանսիա-Արցախ» բարեկամության շրջանակի անդամներինՖրանսիայի բարեկամ ժողովրդին՝ Ազգայինտոնի առթիվ։

Մեծագույն արժեքներն ազգություն չունենդրանք բոլորինն են՝ բոլոր ժամանակներում ու բոլոր աշխարհամասերում։ Այս առումով 1789 թվականի հուլիսի 14-ը բեկումնային էր ոչ միայն Ֆրանսիայիայլ նաև համաշխարհային պատմության մեջ՝ նոր ու բացարձակ իմաստհաղորդելով ազատությանհավասարության և եղբայրության գաղափարներին։

Հենց այս արժեքների ընկալումն էոր միավորում է մեր ժողովուրդներին։ Ու այսօր էլԲաստիլից հազարավոր կիլոմետրեր այս կողմԱրցախի ժողովուրդը սեփական հանձնառությամբ պահում է Եվրոպայի ազատության արևելյան դարպասը։

Մեր ժողովուրդների միջև բարեկամության ամրապնդման գործում չափազանց կարևորում եմ «Ֆրանսիա-Արցախ» և  «Արցախ-Ֆրանսիա» բարեկամության շրջանակների գործունեությունը և համոզված եմոր անկախ խոչընդոտներից՝ մեզ կհաջողվի առաջ տանել մեր համատեղօրակարգը։

Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ Ֆրանսիական Հանրապետության Ազգային տոնի առթիվ ու հղում լավագույն մաղթանքներս։»:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Sun, 14 Jul 2019 15:04:55 +0000
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԼՂՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄՈՏ http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27117-2019-07-12-20-06-28 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27117-2019-07-12-20-06-28 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԼՂՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄՈՏ
Արցախի Հանրապետության Նախագահ…

Նախագահը կարեւորել է տարիներ շարունակ այս ծրագրի իրականացումն Ամերիկայի հայկական համագումարի կողմից՝ այն համարելով Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռամիասնության գործնական բաղադրամասերից մեկը:

Հանդիպմանը մասնակցում էին ԱՀ արտգործնախարար Մասիս Մայիլյանը, Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանը, պաշտոնատար այլ անձինք:

 

ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԳԱՀԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

            ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԳԼԽԱՎՈՐՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Fri, 12 Jul 2019 20:04:39 +0000
Արտակ Բեգլարյանն ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի մի խումբ փորձնակների http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27116-2019-07-12-17-07-20 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27116-2019-07-12-17-07-20 Արտակ Բեգլարյանն ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի մի խումբ փորձնակների
Արցախի Հանրապետության Մարդու…

 Պաշտպանը կարևորել է սփյուռքահայ երիտասարդների համար հայրենիքում աշխատելու հնարավորության ստեղծումը՝ ուրախություն հայտնելով, որ ծրագրի շրջանակներում ավանդույթ է դարձել Արցախ այցելությունը:

Ա. Բեգլարյանը հակիրճ ներկայացրել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության հիմնական ուղղությունները և ոլորտում առկա հիմնախնդիրները: Պաշտպանն այնուհետև պատասխանել է հյուրերին հետաքրքրող հարցերին, որոնք վերաբերում էին թե՛ ներքին մարտահրավերներին ու գործընթացներին, թե՛ Ադրբեջանի կողմից Արցախի բնակչության նկատմամբ իրականացվող իրավախախտումներին:

 

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Fri, 12 Jul 2019 17:06:43 +0000
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄՈՏ http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27102-2019-07-11-17-34-44 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27102-2019-07-11-17-34-44 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄՈՏ
Նախագահ Բակո Սահակյանը…

 

Նախագահը շնորհավորել է Դավիթ Գրիգորյանին եւ Էռնեստ Միրզոյանին գրանցած հաջողությունների կապակցությամբ՝ դրանք համարելով նշանակալի իրադարձություն մեր հանրապետության սպորտային կյանքում, եւ հույս հայտնել, որ ապագայում կգրանցվեն ավելի մեծ արդյունքներ:

Հանդիպմանը ներկա էին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, նախարարի տեղակալ Աշոտ Դանիելյանը:

 

ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԳԱՀԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

            ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԳԼԽԱՎՈՐՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Thu, 11 Jul 2019 17:32:23 +0000
Վաղաժամկետ դադարել են Արցախի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի լիազորությունները http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27099-2019-07-11-16-57-26 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27099-2019-07-11-16-57-26 Վաղաժամկետ դադարել են Արցախի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի լիազորությունները

Արցախի Հանրապետության ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հուլիսի 11-ին հանդես է եկել պաշտոնական հաղորդագրությամբ, որում ասվում է. ««Դատախազության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 62-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետի համաձայն` հուլիսի 8-ին Գլխավոր դատախազն Ազգային ժողով էր ներկայացրել հրաժարականի դիմում և սահմանված կարգով կրկին դիմում է ներկայացրել  հուլիսի 11-ին: Ըստ այդմ՝  «Դատախազության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 62-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն`  հուլիսի 11-ից վաղաժամկետ դադարել են Գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսիյանի լիազորությունները»:

Արցախի Հանրապետության

ԱԺ լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժին

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Thu, 11 Jul 2019 16:54:41 +0000
Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 11-ին այցելել է մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Թումանյան փողոցում կառուցվող նոր բնակելի թաղամաս http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27098-11 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27098-11 Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 11-ին այցելել է մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Թումանյան փողոցում կառուցվող նոր բնակելի թաղամաս
Արցախի Հանրապետության Նախագահ…

 Նախագահին ուղեկցում էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար այլ անձինք:

 

ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԳԱՀԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

         ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԳԼԽԱՎՈՐՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Thu, 11 Jul 2019 15:52:59 +0000
ՑԱՎԱԿՑԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁ http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27097-2019-07-10-19-12-20 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27097-2019-07-10-19-12-20 Արցախի Հանրապետության Նախագահ…

 Հեռագրում ասված է.

«Խոր ցավով տեղեկացա ճանաչված ռազմական գործիչ, գեներալ-մայոր Ֆելիքս Գզողյանի մահվան մասին:

Ֆելիքս Գզողյանը մեծ ներդրում է ունեցել պաշտպանության բանակի եւ հայոց զինված ուժերի ստեղծման ու կայացման գործում: Նա անմիջական մասնակցություն է ունեցել Արցախյան ազատամարտում եւ մեր փառավոր հաղթանակների կերտման գործում:

Ֆելիքս Գզողյանի պայծառ հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր սրտերում:

Արցախի ժողովրդի, իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին, մաղթում տոկունություն ու ոգու կորով»։

 

ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԳԱՀԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

       ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԳԼԽԱՎՈՐՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 10 Jul 2019 19:04:55 +0000