[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԻՆՉՈ՞Ւ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՂՄԸ ՈՐՈՇԵՑ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆԵԼ ՊԱՏԺԻՉ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍԵԼ ԱՅՆ

Օ­րերս հայտ­նի դար­ձավ, որ ՀՀ պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Դա­վիթ Տո­նո­յա­նը բարձր պարգևատր­ման է ներ­կա­յաց­րել հա­կա­ռա­կոր­դի կրա­կից հու­նի­սի 1-ին, ժա­մը 07։30-ի սահ­մա­նում զոհ­ված զին­ծա­ռա­յող Սի­փան Սեր­ժի­կի Մել­քո­նյա­նի մահ­վան վրեժն առ­նող զին­ծա­ռա­յող­նե­րին։

 Ըստ տա­րած­ված պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյան՝ զին­ծա­ռա­յող­նե­րը բարձր ո­րա­կով են կա­տա­րել վե­րա­դա­սի հրա­մա­նը։ Ադր­բե­ջա­նի ԱԳՆ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը չի ու­շա­ցել ադր­բե­ջան­ցի զին­ծա­ռա­յող էլ­շան Խա­լի­լո­վի մա­հից հե­տո։ Ադր­բե­ջա­նի ԱԳՆ-ն նշել է, որ հայ­կա­կան կող­մը նպա­տակ ու­նի տա­պա­լել բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րը և մե­ծաց­նել տա­րա­ծաշր­ջա­նում առ­կա լար­վա­ծու­թյու­նը։ Ա­վե­լի վաղ Ադր­բե­ջա­նը հայ­կա­կան կող­մե­րին մե­ղադ­րել էր մա­յո­րի մահ­վան մեջ։

Սա­կայն հու­նի­սի 6-7-ն աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով Սանկտ Պե­տեր­բուր­գում գտն­վող ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ման­րա­մաս­նո­րեն անդ­րա­դար­ձել էր այդ մե­ղադ­րան­քին՝ վս­տա­հեց­նե­լով, որ ի­րենք ա­պա­ցույց­ներ են ու­ղար­կել հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րին այն մա­սին, որ այդ օ­րը հայ­կա­կան կող­մը որևէ կրա­կոց չի ար­ձա­կել։
ՙԱդր­բե­ջա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հայ­տա­րա­րել են սպա­յի` մա­յո­րի կո­չու­մով, մահ­վան մա­սին, մենք ստու­գել ենք այդ տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը և նաև ու­ղար­կել ենք հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րին։ Այդ օ­րը նույ­նիսկ մեկ կրա­կոց հայ­կա­կան կող­մից չի ե­ղել։ Մենք նույ­նիսկ ստու­գել ենք բո­լոր զին­վոր­նե­րի զեն­քե­րը, որ այդ օ­րը ծա­ռա­յու­թյան են ե­ղել այդ տա­րած­քում։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի իշ­խա­նու­թյուն­ներն այս ա­մե­նը նույն­պես հաս­տա­տել են։ Կա տե­սա­նյութ, որն ա­պա­ցու­ցում է, որ ադր­բե­ջա­նա­կան ու­ժե­րի կող­մից է ե­ղել կրա­կոց, ին­չը մենք փո­խան­ցել ենք հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րին և ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մին, ին­չն ա­պա­ցու­ցում է, որ այդ ժա­մին որևէ կրա­կոց հայ­կա­կան կող­մից չի ե­ղել։
Չնա­յած դրան, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի զին­վոր­նե­րից մե­կը սպան­վել էր ադր­բե­ջա­նա­կան դի­պու­կա­հա­րի կող­մից՚,- ա­սել էր Փա­շի­նյա­նը՝ հա­վե­լե­լով, որ նման վե­ճե­րից խու­սա­փե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է քն­նար­կել այն հա­մա­ձայ­նու­թյուն­նե­րը, որ ձեռք էին բեր­վել դեռ 2016-ին Վիեն­նա­յում։ 

ՀՀ ՊՆ ղե­կա­վարն ա­ռա­ջին ան­գամ է նման կեր­պով պարգևատ­րում պատ­ժիչ գոր­ծո­ղու­թյան հե­ղի­նակ հայ զին­ծա­ռա­յող­նե­րին, ինչն, ան­շուշտ, ան­նա­խա­դեպ ի­րա­դար­ձու­թյուն է, ո­րը մեծ ու­շադ­րու­թյան, ինչ­պես նաև քն­նա­դա­տու­թյան ար­ժա­նա­ցավ այս օ­րե­րին մա­մու­լում և սո­ցիա­լա­կան հար­թակ­նե­րում։ Նախ­կի­նում ևս ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կով հայ­տա­րար­վում էր, որ ադր­բե­ջա­նա­կան ոչ մի սադ­րանք և գոր­ծո­ղու­թյուն սահ­մա­նին ան­պա­տաս­խան չեն մնում։
Ա­վե­լին՝ այդ պա­տաս­խա­նը ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ ներ­կա­յաց­վում էր որ­պես ան­հա­մար­ժեք, այ­սինքն՝ մի քա­նի ան­գամ ա­վե­լի ծանր պա­տաս­խան հայ­կա­կան յու­րա­քան­չյուր կորս­տի դի­մաց։ Սա հայ­կա­կան ռազ­մա­կան դի­վա­նա­գի­տու­թյան մեջ նոր երևույթ է և, ըստ փոր­ձա­գետ­նե­րի, ա­միս­ներ ա­ռաջ ՀՀ ՊՆ ղե­կա­վար Դա­վիթ Տո­նո­յա­նի հայ­տա­րա­րած ՙՆոր պա­տե­րազմ՝ նոր տա­րածք­ներ՚ ռազ­մա­վա­րու­թյան շր­ջա­նա­կում է, բայց, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, սա նոր պա­տաս­խան է ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մին, ո­րը ղա­րա­բա­ղա-ադր­բե­ջա­նա­կան հա­կա­մարտ զոր­քե­րի շփ­ման գծում և հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նին նոր մի­տում­նե­րի հետևանք է, ինչն իր հեր­թին ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մից նոր սպառ­նա­լիք­նե­րի ա­ռիթ կա­րող է դառ­նալ։

ՙ168 Ժա­մի՚ հետ զրույ­ցում գեր­մա­նա­ցի քա­ղա­քա­գետ Ու­վե Հալ­բա­խը, խու­սա­փե­լով որևէ գնա­հա­տա­կան հն­չեց­նել կոնկ­րետ ի­րա­վի­ճա­կի և զին­ծա­ռա­յող­նե­րին պատ­ժի հա­մար խրա­խու­սե­լու ո­րոշ­ման վե­րա­բե­րյալ, հա­մա­ձայ­նեց ՀՀ վար­չա­պե­տի հն­չեց­րած այն մտ­քին, որ հար­կա­վոր է հե­տաքն­նա­կան մե­խա­նիզմ­նե­րի ներ­դր­ման հար­ցում հաս­տա­տա­կամ քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն վա­րել, քա­նի որ Դու­շան­բեի պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րը փո­շիա­նում են։
Նրա խոս­քով՝ պատ­ժիչ գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ շփ­ման գծում ի­րա­կա­նաց­նում են բո­լոր կող­մե­րը, սա­կայն դրանց հան­րայ­նա­ցու­մը և խրա­խու­սու­մը, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, դի­տարկ­վում են որ­պես զս­պող ակտ։
Նա ա­սաց, որ ՀՀ ռազ­մա­կան գե­րա­տես­չու­թյան ղե­կա­վա­րի ա­միս­ներ ա­ռաջ ա­րած հայտ­նի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րից հե­տո կան­խա­տե­սե­լի էր, որ հա­կա­ռա­կոր­դին զս­պե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թյան գլ­խա­վոր բե­ռը ստանձ­նում է ՀՀ ՊՆ-ն, քա­նի որ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը հա­մա­կար­գող գե­րա­տես­չու­թյու­նը զբաղ­ված է բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րով և մար­դա­սի­րա­կան ծրագ­րե­րով, ո­րոնք, ինչ­պես հայ­տա­րար­վում է, պետք է ծա­ռա­յեն կող­մե­րի միջև անհ­րա­ժեշտ մթ­նո­լոր­տի ձևա­վոր­մա­նը։
ՙԱ­միս­ներ ա­ռաջ, երբ այդ հայտ­նի հայ­տա­րա­րու­թյունն ար­վեց, պա­տա­հա­կան չէր, կան­խա­տե­սե­լի էր, որ ա­ռանց բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նին լուրջ հա­մա­ձայ­նու­թյուն­նե­րի՝ ի­րա­վի­ճա­կը շփ­ման գծում եր­կար խա­ղաղ ժա­մա­նակ չի պահ­պան­վե­լու, հատ­կա­պես երբ չհա­ջող­վեց նաև ա­ռա­ջըն­թաց ար­ձա­նագ­րել մե­խա­նիզմ­նե­րի ներ­դր­ման հար­ցում։
Ա­վե­լին, վեր­ջին շր­ջա­նում շփ­ման գծում փո­փոխ­ված ի­րա­վի­ճա­կը թույլ է տա­լիս են­թադ­րել, որ Դու­շան­բեի պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­ներն օ­պե­րա­տիվ կա­պի և ի­րա­վի­ճա­կը վե­րահս­կե­լու շուրջ, չեն օգ­նում, չեն գոր­ծում, պա­տա­հե­լու են սադ­րանք­ներ, ուս­տի ա­վե­լի գոր­ծուն մե­խա­նիզմ­նե­րի կա­րիք կա, ո­րոնք կվա­յե­լեն բո­լոր կող­մե­րի և միջ­նորդ­նե­րի վս­տա­հու­թյու­նը։ Պետք է նաև հաշ­վի առ­նել, որ նման խրա­խու­սում­նե­րը ներ­քին և ար­տա­քին լսա­րան­նե­րում տար­բեր ար­ձա­գանք­ներ են ստա­նում։ Բա­ցա­սա­կան ար­ձա­նագ­րումն այն է, որ չի հա­ջող­վում դրա­կան հան­գր­վա­նի հաս­նել բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րում, և ի­րա­վի­ճա­կը բա­վա­կա­նին վտան­գա­վոր է՚,- ա­սաց նա։
Իր հեր­թին՝ բրի­տա­նա­ցի փոր­ձա­գետ Նեյլ Մաք­ֆար­լեյնն ա­սաց, որ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի խն­դիրն է այս լար­վա­ծու­թյան պայ­ման­նե­րում կազ­մա­կերպ­վե­լիք նա­խա­րա­րա­կան հան­դիպ­մանն ըն­դա­ռաջ վե­րաց­նել շփ­ման գծում ա­ռա­ջա­ցած վտանգ­նե­րը։
Ըստ նրա՝ մենք ա­կա­նա­տես ենք ե­ղել, թե ինչ­պես է ի­րա­վի­ճա­կը նման կե­տից դուրս ե­կել վե­րահս­կո­ղու­թյու­նից, լար­վել և դար­ձել ան­կա­ռա­վա­րե­լի։
ՙՀա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի տա­րա­ծաշր­ջան կա­տա­րած այ­ցին հետևող այս լար­վա­ծու­թյու­նը, զո­հե­րը շփ­ման գծում ցույց են տա­լիս, որ ներ­կա­յիս բա­նակ­ցա­յին օ­րա­կար­գը չի վա­յե­լում կող­մե­րից գո­նե մե­կի հա­վա­նու­թյու­նը։ Հայ­կա­կան կող­մի ո­րո­շումն ան­նա­խա­դեպ էր, կա վտանգ, որ այս լար­վա­ծու­թյու­նը կու­նե­նա շա­րու­նա­կու­թյուն, ուս­տի պն­դում եմ, որ պետք է հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը լր­ջո­րեն ու­սում­նա­սի­րեն ի­րա­վի­ճա­կը և հաս­նեն լար­վա­ծու­թյան չե­զո­քաց­ման։
Ա­վե­լին, ի­րա­վի­ճա­կը, ո­րը ստեղծ­վել է, եր­կու կող­մե­րին պար­տադ­րում է վե­րա­դառ­նալ Վիեն­նա­յի և Սանկտ Պե­տեր­բուր­գի պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րի կա­տար­մա­նը, դրանց մի մասն ըն­թաց­քի մեջ էր, պետք է պար­զա­պես դրանց նոր թափ հա­ղոր­դել, և այ­սու­հետ նման դեպ­քե­րը կլի­նեն ա­պա­ցույց­նե­րով, ին­չը հիմք կտա հաս­ցեա­կան հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ ա­նել հա­մա­նա­խա­գահ եր­կր­նե­րին ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կով։
Իսկ այս ի­րա­վի­ճա­կը ձեռն­տու չէ կող­մե­րից ոչ մե­կին, քա­նի որ կր­կին բարձ­րա­նում է լայ­նա­ծա­վալ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի վտան­գը շփ­ման գծում։ Այ­նինչ, բա­վա­կա­նին դրա­կան ակն­կա­լիք­ներ կա­յին ա­միս­ներ ա­ռաջ, և կար­ծես կող­մե­րը գոհ էին բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի ըն­թաց­քից՚,- ա­սաց Մաք­ֆար­լեյ­նը։