[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ ԲԱՑՈՒՄ Է ԽԱՂԱՔԱՐՏԵՐԸ

Վահ­րամ Ա­ԹԱ­ՆԵ­ՍՅԱՆ

ԱՄՆ Կոնգ­րե­սի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տի բա­նա­ձե­ւը, ո­րը վար­չա­կազ­մին կոչ է ա­նում Ադր­բե­ջա­նին չվա­ճա­ռել քա­ղա­քա­ցիա­կան օ­դա­նա­վե­րը խո­ցե­լու ու­նակ սպա­ռա­զի­նու­թյուն, Բաք­վում հաս­կա­նա­լի խու­ճապ է ա­ռա­ջաց­րել։

Խոսքն այն մա­սին չէ, որ Ադր­բե­ջա­նը Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րից նման սպա­ռա­զի­նու­թյուն ձեռք բե­րե­լու պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն ու­ներ, եւ օ­րենս­դիր­ներն այժմ դա ար­գե­լել են։ Ի­րա­վի­ճա­կի նր­բու­թյու­նը բա­ցել է նախ­կին արտ­գործ­նա­խա­րար Զուլ­ֆու­գա­րո­վը՝ ֆեյս­բու­քում կա­տա­րե­լով ըն­դար­ձակ գրա­ռում։ Ադր­բե­ջան­ցի նախ­կին դի­վա­նա­գե­տը գրում է, որ կոնգ­րե­սա­կան­նե­րի նման ո­րո­շու­մը նշա­նա­կում է, որ Ադր­բե­ջա­նը վեր­ջին շր­ջա­նում վատ է աշ­խա­տում ԱՄՆ հրեա­կան լոբ­բիի հետ, ո­րը Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րում ադր­բե­ջա­նա­կան շա­հե­րի գլ­խա­վոր ջա­տա­գովն է վեր­ջին գրե­թե քա­ռորդ դա­րի ըն­թաց­քում։ Զուլ­ֆու­գա­րո­վը մտա­հո­գու­թյուն է հայտ­նում այդ կա­պակ­ցու­թյամբ եւ Ա­լիե­ւի կա­ռա­վա­րու­թյա­նը հու­շում մի­ջոց­ներ չխ­նա­յել՝ վե­րա­կանգ­նե­լու ա­վան­դա­կան կա­պերն ԱՄՆ հրեա­կան լոբ­բիի հետ։
Ու­շագ­րավ է, որ այդ ըն­թաց­քում Ադր­բե­ջա­նի նախ­կին արտ­գործ­նա­խա­րա­րը շո­շա­փում է նաեւ այն­պի­սի սկզ­բուն­քա­յին հարց, ինչ­պի­սին ա­մե­րի­կյան ա­ռան­ձին նա­հանգ­նե­րի կող­մից Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյան ճա­նա­չումն է։ Շատ բնա­կան է, որ այդ բա­նա­ձե­ւե­րը Բաք­վում տե­ղիք են տա­լիս հիս­տե­րիա­յի։ Ինչ­պե՞ս հա­կազ­դել այդ գոր­ծըն­թա­ցին՝ ա­հա հար­ցե­րի հար­ցը։ Նախ­կին արտ­գործ­նա­խա­րար Զուլ­ֆու­գա­րովն ա­ռա­ջար­կում է մի քա­նի տաս­նյակ մի­լիոն դո­լար հատ­կաց­նել, ԱՄՆ-ում վար­ձել փոր­ձա­ռու փաս­տա­բան­նե­րի եւ ընդ­դեմ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյու­նը ճա­նա­չած նա­հանգ­նե­րի դա­տա­կան գոր­ծըն­թաց սկ­սել։ Իբ­րեւ նա­խա­դեպ՝ նա վկա­յա­կո­չում է ֆրան­սիա­կան դա­տա­րան­նե­րի վեր­ջերս ըն­դու­նած ակ­տե­րը, ո­րոնք չե­ղյալ են ճա­նա­չել ֆրան­սիա­կան եւ ար­ցա­խյան քա­ղաք­նե­րի մի­ջեւ բա­րե­կա­մու­թյան հա­մա­ձայ­նագ­րե­րը։
Այս­պի­սով` Զուլ­ֆու­գա­րո­վը բա­ցում է ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մի խա­ղա­քար­տե­րը եւ բաց տեքս­տով խոս­տո­վա­նում, որ ֆրան­սիա­կան դա­տա­րան­նե­րի ո­րո­շում­նե­րը ոչ թե ան­կախ ի­րա­վա­կան ակ­տեր են, այլ՝ ադր­բե­ջա­նա­կան լոբ­բիի տե­ւա­կան աշ­խա­տան­քի եւ ներդ­րած տաս­նյակ մի­լիո­նա­վոր դո­լար­նե­րի ար­դյունք։ Դրա­նով հաս­տատ­վում են հայ­կա­կան փոր­ձա­գի­տա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի տպա­վո­րու­թյուն­նե­րը, որ ֆրան­սիա­կան դա­տա­րան­նե­րը ոչ թե ար­դա­րա­դա­տու­թյուն են ի­րա­կա­նաց­րել, այլ կա­տա­րել են ո­րո­շա­կի քա­ղա­քա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի պատ­վե­րը։
Ներ­կա­յում, ինչ­պես ցույց է տա­լիս Ադր­բե­ջա­նի նախ­կին արտ­գործ­նա­խա­րա­րի ֆեյս­բու­քյան գրա­ռու­մը, Բաք­վում կա­յաց­վել է քա­ղա­քա­կան հս­տակ ո­րո­շում՝ մի­ջոց­ներ եւ ջան­քեր չխ­նա­յել՝ հաս­նե­լու Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյու­նը ճա­նա­չող ա­մե­րի­կյան նա­հանգ­նե­րի ո­րո­շում­նե­րի դա­տա­կան կար­գով չե­ղարկ­մա­նը։ Որ­պես ա­ռա­ջին քայլ` նա­խանշ­վում է ԱՄՆ հրեա­կան լոբ­բիի հետ ա­վան­դա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի վե­րա­կանգ­նու­մը։ Այս հար­ցում Ադր­բե­ջա­նը հույ­սեր է կա­պում նաեւ Իս­րա­յե­լի հետ, որն ա­վան­դա­բար վե­րահս­կում է աշ­խար­հում հրեա­կան լոբ­բիս­տա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի գոր­ծու­նեու­թյու­նը։
Գաղտ­նիք չէ, որ Ադր­բե­ջա­նը եւ Իս­րա­յե­լը բա­վա­կան սերտ հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ ու­նեն։ Իս­րա­յե­լում գոր­ծում է Ադր­բե­ջա­նի հետ կա­պե­րի խումբ, որ­տեղ ընդգրկված են նախ­կի­նում Ադր­բե­ջա­նում բնակ­ված ազ­դե­ցիկ հրեա­ներ։ Այս նե­րու­ժը նույն­պես, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, գոր­ծի է դր­վե­լու։ Ա­վե­լի վաղ ԱՄՆ հրեա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի հետ աշ­խա­տանք­նե­րը հա­մա­կար­գում էր Ադր­բե­ջա­նի տրանս­պոր­տի նա­խա­րար Մա­մե­դո­վի որ­դին, ո­րը Վա­շինգ­տո­նում հիմ­նել էր ՙԱՄՆ-Ադր­բե­ջան՚ ա­կումբ։ Մա­մե­դո­վի պաշ­տո­նան­կու­թյու­նից հե­տո նրա որ­դին ստիպ­ված էր հե­ռա­նալ Վա­շինգ­տո­նից։ Նրա ստեղ­ծած ա­կում­բը դա­դա­րեց­րել է գոր­ծու­նեու­թյու­նը։ Ո՞վ կփո­խա­րի­նի նրան։ Ըստ ե­րե­ւույ­թին, Բաք­վում այդ հար­ցը լուրջ քն­նար­կում­նե­րի թե­մա է։ Ադր­բե­ջա­նը պետք է գտ­նի այն­պի­սի մար­դու, ո­րը չու­նե­նա կո­ռում­պաց­ված օ­լի­գար­խի հա­մա­րում եւ ա­մե­րի­կյան իս­տեբ­լիշ­մեն­տի հա­մար լի­նի ըն­դու­նե­լի։ Բա­ցառ­ված չէ, որ Ա­լիե­ւի աշ­խա­տա­կազ­մի ո­րե­ւէ ե­րի­տա­սարդ աշ­խա­տա­կից գոր­ծուղ­վի Միա­ցյալ Նա­հանգ­ներ։
Նրան, ինչ խոսք, անհ­րա­ժեշտ ֆի­նան­սա­կան մի­ջոց­ներ կտ­րա­մադր­վեն եւ խն­դիր կդ­նեն, որ­պես­զի վե­րա­կանգ­նի հա­րա­բե­րու­թյուն­ներն ԱՄՆ հրեա­կան լոբ­բիի հետ։ Այ­նու­հե­տեւ կգա գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի երկ­րորդ փու­լը՝ հրեա­կան լոբ­բիի մի­ջո­ցով կա­պեր կհաս­տատ­վեն ա­մե­րի­կյան հե­ղի­նա­կա­վոր փաս­տա­բա­նա­կան գրա­սե­նյակ­նե­րի հետ։ Կձե­ւա­կերպ­վեն դա­տա­կան հայ­ցեր ա­մե­րի­կյան նա­հանգ­նե­րի կող­մից Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյան ճա­նա­չու­մը Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րի օ­րեն­սդ­րու­թյա­նը չհա­մա­պա­տաս­խա­նե­լու հար­ցով։ Սա է ադր­բե­ջա­նա­կան ծրա­գի­րը, որ բա­ցա­հայ­տել է նախ­կին արտ­գործ­նա­խա­րար Զուլ­ֆու­գա­րո­վը։
Այս­պի­սով` լուրջ մար­տահ­րա­վեր է նետ­վում ԱՄՆ-ում հայ­կա­կան կա­ռույց­նե­րին։ Հայ­կա­կան կողմն ար­դեն այ­սօր իսկ պետք է պատ­րաստ լի­նի դի­մագ­րա­վե­լու այդ մար­տահ­րա­վե­րը։ Դրա հա­մար հարկ է հա­մա­տե­ղել պե­տա­կան-դի­վա­նա­գի­տա­կան եւ ԱՄՆ-ում գոր­ծող հա­մայն­քա­յին կա­ռույց­նե­րի հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը։ Ա­մե­րի­կյան ուղ­ղու­թյու­նը շատ կա­րե­ւոր է, քա­նի որ ԱՄՆ-ը ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գահ եր­կիր է։
Կա­րե­լի է վս­տա­հա­բար ա­սել, որ մոտ ա­պա­գա­յում ԱՄՆ-ում ծա­վալ­վե­լու է ադր­բե­ջա­նա­մետ եւ հա­յա­մետ լոբ­բիս­տա­կան կա­ռույց­նե­րի լուրջ մր­ցակ­ցու­թյուն։ Պետք է ա­մեն ինչ ա­նել այդ մր­ցակ­ցու­թյու­նը շա­հե­լու հա­մար։
;