comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Երեքշաբթի, 16 Հուլիսի 2019 http://artsakhtert.com Fri, 20 Sep 2019 18:03:56 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ԿԱ­ՌԱ­ՎԱ­ՐՈՒ­ԹՅԱՆ ՀԵՐ­ԹԱ­ԿԱՆ ՆԻՍ­ՏԸ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27143-2019-07-17-16-52-34 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27143-2019-07-17-16-52-34 Սր­բու­հի Վա­նյան

 

Հու­լի­սի 16-ին տե­ղի է ու­նե­ցել ԱՀ կա­ռա­վա­րու­թյան հեր­թա­կան նիս­տը՝ նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ: Օ­րա­կար­գում ընդգրկված հար­ցե­րը վե­րա­բե­րում էին հար­կա­յին, ար­դա­րա­դա­տու­թյան, սո­ցիա­լա­կան, բնա­պահ­պա­նու­թյան և փր­կա­րար ծա­ռա­յու­թյան ո­լորտ­նե­րին:

Հար­կա­յին ո­լոր­տի փո­փո­խու­թյուն­նե­րից եր­կու­սը հան­քար­դյու­նա­բե­րու­թյանն էին առ­նչ­վում: Հա­մա­պա­տաս­խան ո­րոշ­ման ըն­դուն­մամբ սահ­ման­վե­ցին ռո­յալ­թի վճա­րող­նե­րի կող­մից խտա­նյու­թի ի­րաց­ման շր­ջա­նա­ռու­թյան ա­ռա­վե­լա­գույն սահ­մա­նա­չա­փե­րը: Մինչ այդ գոր­ծող ո­րոշ­ման ու­ժը կորց­րած ճա­նա­չե­լու հիմ­նա­վո­րու­մը Բնա­պահ­պա­նա­կան և բնօգ­տա­գործ­ման վճար­նե­րի մա­սին ԱՀ օ­րեն­քում կա­տար­ված փո­փո­խու­թյուն­ներն էին: Ա­ռա­ջարկ­վել է սահ­մա­նել նաև չվ­ճար­վող մե­տաղ­նե­րի կազ­մը և վե­րամ­շակ­ման, տրանս­պոր­տա­յին և այլ նմա­նա­տիպ ծախ­սե­րի սահ­մա­նա­չա­փե­րը: Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը հաս­տա­տել է նաև մա­կա­բաց­ման աշ­խա­տանք­նե­րի գծով ծախ­սե­րի` ար­դյու­նա­հան­վող օգ­տա­կար հա­նա­ծո­յի ինք­նար­ժե­քին վե­րագր­ման կար­գը: Ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րար Ա. Հա­րու­թյու­նյա­նը ներ­կա­յաց­րել է ա­ռա­ջարկ՝ հա­մայն­քի ա­վա­գա­նու կող­մից գույ­քա­հար­կի ու հո­ղի հար­կի ար­տո­նու­թյուն­ներ սահ­մա­նե­լու վե­րա­բե­րյալ: Այ­սու­հետ կգոր­ծի նոր կարգ, հա­մա­ձայն ո­րի նա­խա­ձեռ­նո­ղը փաս­տաթղ­թե­րին պետք է կցի նաև ար­տո­նու­թյուն ստա­նա­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյան հիմ­նա­վո­րու­մը:
Ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Ա. Դա­նիե­լյա­նը օ­րի­նագ­ծե­րի մի մեծ փա­թեթ էր ներ­կա­յաց­րել: Այդ թվում՝ լրա­ցում` ՙՀան­րագ­րե­րի մա­սին՚, ՙՀյու­պա­տո­սա­կան ծա­ռա­յու­թյան մա­սին՚ օ­րենք­նե­րում, փո­փո­խու­թյուն­ներ` ՙՏե­ղա­կան Ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մա­սին՚, ՙՀան­րա­յին ծա­ռա­յու­թյան մա­սին՚, ՙԴի­վա­նա­գի­տա­կան ծա­ռա­յու­թյան մա­սին՚ և այլ օ­րենք­նե­րում: Նա նշել է, որ հան­րագ­րեր ներ­կա­յաց­նե­լու ի­րա­վուն­քը կարևո­րա­գույն նշա­նա­կու­թյուն ու­նի ան­հա­տա­կան և հան­րա­յին շա­հե­րի պաշտ­պա­նու­թյան տե­սան­կյու­նից և հան­րագ­րե­րի ինս­տի­տու­տի ամ­րագ­րու­մը միան­շա­նակ խթան կհան­դի­սա­նա ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան ամ­րապ­նդ­ման, ժո­ղովր­դաիշ­խա­նու­թյան ա­ռա­վել ամ­բող­ջա­կան ի­րաց­ման հա­մար, կա­պա­հո­վի հա­սա­րա­կու­թյան մաս­նակ­ցու­թյու­նը պե­տա­կան և տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման գոր­ծըն­թա­ցին, կբարձ­րա­նա հան­րա­յին իշ­խա­նու­թյան սու­բյեկտ­նե­րի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը հա­սա­րա­կու­թյան առջև:
Այն կպար­տադ­րի պե­տա­կան և տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րին, պաշ­տո­նա­տար ան­ձանց հաշ­վի առ­նել հա­սա­րա­կու­թյան կար­ծի­քը, մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կել հա­սա­րա­կու­թյան ան­դամ­նե­րի կող­մից բարձ­րաց­ված հար­ցե­րի լուծ­ման ու­ղու­թյամբ: Վե­րա­բե­րե­լով ոչ միայն ԱՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին, այլև օ­տա­րերկ­րյա քա­ղա­քա­ցի­նե­րին և քա­ղա­քա­ցիու­թյուն չու­նե­ցող ան­ձանց՝ այն հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս ա­պա­հո­վե­լու հա­սա­րա­կու­թյան ա­ռա­վել լայն մաս­նակ­ցու­թյուն և ներգ­րավ­վա­ծու­թյուն հան­րա­յին նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող հիմ­նախն­դիր­նե­րի լուծ­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րին:
Նա­խա­րա­րը պար­զա­բա­նել է, որ հան­րա­գի­րը Սահ­մա­նադ­րու­թյան հի­ման վրա հան­րա­յին նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող հար­ցե­րով ներ­կա­յաց­վող գրու­թյուն, հա­ղոր­դում կամ ա­ռա­ջար­կու­թյուն է: Դրանք կա­րող են ներ­կա­յաց­վել գրա­վոր կամ բա­նա­վոր ե­ղա­նա­կով: Գրա­վոր հան­րագ­րե­րը կա­րող են ներ­կա­յաց­վել թղ­թա­յին կամ է­լեկտ­րո­նա­յին ե­ղա­նա­կով, իսկ բա­նա­վոր­նե­րը՝ ան­հա­տա­կան ըն­դու­նե­լու­թյան ըն­թաց­քում: Հան­րագ­րե­րը կա­րող են լի­նել ընդ­հա­նուր կամ կո­լեկ­տիվ: Ան­հա­տա­կան հան­րա­գի­րը ներ­կա­յաց­վում է մեկ ֆի­զի­կա­կան կամ մեկ ի­րա­վա­բա­նա­կան ան­ձի կող­մից, իսկ կո­լեկ­տի­վը՝ եր­կու և ա­վե­լի ան­ձանց կող­մից: Հան­րա­գիր ներ­կա­յաց­նող ան­ձի պա­հան­ջը չի կա­րող վե­րա­բե­րել այն­պի­սի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի, ո­րոնք ուղղ­ված կլի­նեն ԱՀ ինք­նիշ­խա­նու­թյան դեմ, սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գի բռ­նի տա­պալ­մա­նը, տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյան բռ­նի փո­փո­խու­թյա­նը, ազ­գա­յին, ռաս­սա­յա­կան, կրո­նա­կան ա­տե­լու­թյուն բոր­բո­քե­լուն կամ այլ խտ­րա­կան վե­րա­բեր­մունք հա­րու­ցե­լուն, ինչ­պես նաև բռ­նու­թյուն կամ պա­տե­րազմ քա­րո­զե­լուն, այլ ան­ձանց հիմ­նա­կան ի­րա­վունք­նե­րի և ա­զա­տու­թյուն­նե­րի խախտ­մա­նը կամ մար­դու ար­ժա­նա­պատ­վու­թյան նսե­մաց­մա­նը: Հան­րա­գիր ներ­կա­յաց­րած անձն ի­րա­վունք ու­նի ցան­կա­ցած ժա­մա­նակ հետ վերց­նել հան­րա­գի­րը կամ հրա­ժար­վել կո­լեկ­տիվ հան­րագ­րից:
Հաս­տատ­վե­լու դեպ­քում ո­րո­շումն ու­ժի մեջ կմտ­նի հա­ջորդ տար­վա­նից:
Կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տին, ԱՀ աշ­խա­տան­քի, սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի և վե­րաբ­նա­կեց­ման նա­խա­րար Ս. Ա­վա­նե­սյա­նը ներ­կա­յաց­րել է ա­ռա­ջարկ ՙՊե­տա­կան կեն­սա­թո­շակ­նե­րի մա­սին՚ օ­րե­քում լրա­ցում կա­տա­րե­լու մա­սին:
Լրա­ցում է կա­տար­վել նաև ո­լոր­տը կար­գա­վո­րող՝ ՙԼՂՀ կա­ռա­վա­րու­թյան 2012թ. հուն­վա­րի 19-ի ո­րոշ­ման՚ մեջ: Նա­խա­րա­րը ներ­կա­յաց­րել է հիմ­նա­կան կեն­սա­թո­շա­կի և թաղ­ման նպաս­տի չա­փե­րը, ստա­ժի մեկ տար­վա ար­ժե­քը, պար­տա­դիր ժամ­կե­տա­յին զին­վո­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան շար­քա­յին կազ­մի զին­ծա­ռա­յող­նե­րի հաշ­ման­դա­մու­թյան և նրանց ըն­տա­նիք­նե­րի ան­դամ­նե­րի` կե­րակ­րո­ղին կորց­նե­լու դեպ­քում կեն­սա­թո­շակ­նե­րի չա­փե­րը՝ ո­րոշ­ման նոր նա­խագ­ծով: Ա­ռա­ջարկ­վում է նվա­զա­գույն կեն­սա­թո­շա­կի չա­փը սահ­մա­նել 25 հա­զար 500 դրամ՝ միա­ժա­մա­նակ ամ­րագ­րե­լով նաև, որ ե­թե ՙՊե­տա­կան կեն­սա­թո­շակ­նե­րի մա­սին՚ օ­րեն­քով հաշ­վարկ­ված աշ­խա­տան­քա­յին կեն­սա­թո­շա­կի չա­փը պա­կաս է 25 հա­զար 500 դրա­մից, ա­պա կեն­սա­թո­շա­կը նշա­նակ­վում և վճար­վում է նույն­քան գու­մա­րի չա­փով: Ըստ նա­խա­րա­րի՝ նա­խագ­ծի ըն­դուն­ման դեպ­քում 2019 թվա­կա­նի հուն­վա­րի 1-ից կվե­րա­հաշ­վարկ­վեն աշ­խա­տան­քա­յին, զին­վո­րա­կան, սո­ցիա­լա­կան կեն­սա­թո­շակ­ներ ստա­ցող 3332 կեն­սա­թո­շա­կա­ռու­նե­րի թո­շակ­ներ:
Մեկ տար­վա հա­մար լրա­ցու­ցիչ կպա­հանջ­վի գրե­թե 250 մլն դրամ, ին­չը հնա­րա­վոր կլի­նի վճա­րել ար­դեն իսկ նա­խա­տե­սած տար­բեր կեն­սա­թո­շակ­նե­րի վճար­ման ծրագ­րե­րով:
Նիս­տին՝ ԱՀ նա­խա­գա­հը հանձ­նա­րա­րել է հա­սա­րա­կու­թյան տար­բեր շեր­տե­րի հետ կազ­մա­կեր­պել քն­նար­կում­ներ վե­րոն­շյալ նա­խագ­ծի վե­րա­բե­րյալ:
Բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի փոխ­նա­խա­րար Ա. Գաբ­րիե­լյա­նը ներ­կա­յաց­րել է ա­ռա­ջար­կու­թյուն` հա­սուն և գեր­հա­սուն ան­տա­ռա­յին ծա­ռա­տե­սակ­նե­րի հատ­ման տա­րի­քը հաս­տա­տե­լու, ինչ­պես նաև ջրի ազ­գա­յին խոր­հր­դի կա­նո­նա­կար­գը և կազ­մը հաս­տա­տե­լու մա­սին: Նման ա­ռա­ջար­կու­թյուն­ներ Բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը ներ­կա­յաց­րել է` ել­նե­լով բնա­պահ­պա­նա­կան մի շարք խն­դիր­նե­րի լուծ­ման, այդ թվում` ան­տառ­վե­րա­կան­գն­ման, ջրա­յին ռե­սուրս­նե­րի ու­սում­նա­սիր­ման, հա­մա­կարգ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նից:
Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը հաս­տա­տել է նաև վտան­գա­վոր տա­րածք­նե­րից բնակ­չու­թյան, նյու­թա­կան և մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի տար­հան­ման կար­գը:
Օ­րա­կար­գում ընդգրկված է ե­ղել նաև ԱՀ հռ­չակ­ման օր­վա տո­նա­կա­տա­րու­թյան մա­սին հար­ցը: Նա­խա­տես­վում է ստեղ­ծել կա­ռա­վա­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղով, որն էլ պի­տի մշա­կի և հա­մա­կար­գի տո­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ծրա­գի­րը:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 17 Jul 2019 16:36:50 +0000
ԻՆՉ­ՊԵՍ Է ՌՈՔ­ՖԵԼ­ԼԵՐ ԸՆ­ՏԱ­ՆԻ­ՔԸ ՀԱ­ՅԵ­ՐԻՆ ՕԳ­ՆԵԼ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԻՑ ՓՐԿ­ՎԵԼ http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27142-2019-07-17-16-27-07 http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27142-2019-07-17-16-27-07 ԻՆՉ­ՊԵՍ Է ՌՈՔ­ՖԵԼ­ԼԵՐ ԸՆ­ՏԱ­ՆԻ­ՔԸ ՀԱ­ՅԵ­ՐԻՆ  ՕԳ­ՆԵԼ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԻՑ ՓՐԿ­ՎԵԼ
Աշ­խար­հի ա­մե­նա­հա­րուստ ու…

 Քչե­րին է հայտ­նի, որ նավ­թա­յին մագ­նատ Ջոն Դևիդ­սոն Ռոք­ֆել­լեր ա­վա­գը դեռևս Հա­մի­դյան ջար­դե­րի (1894-1896թթ.) տա­րի­նե­րին էր սկ­սել քրիս­տո­նյա հա­յե­րին օգ­նել` բրի­տա­նա­ցի մար­դա­սեր, ի­րա­վա­պաշտ­պան լե­դի Հեն­րի Սո­մեր­սե­թի խնդ­րան­քով:

Հե­տա­գա­յում 1913թ. հիմ­նադր­ված Ռոք­ֆել­լե­րի բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մը (The Rockefeller Foundation) մեծ աշ­խա­տանք կա­տա­րեց հա­յե­րին օգ­նու­թյուն տրա­մադ­րե­լու հար­ցում: Դեռևս մինչև Ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազմն սկս­վե­լը և Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյունն ըն­տա­նի­քի բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մը քրիս­տո­նյա հա­յե­րի խն­դիր­նե­րով զբաղ­վող տար­բեր կո­մի­տե­ներ էր փո­խան­ցել շուրջ 30 հա­զար դո­լար:
Ցե­ղաս­պա­նու­թյան տա­րի­նե­րին Հիմ­նադ­րամն արևմտյան ու­րիշ կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հետ միա­սին մի­սիո­ներ­նե­րի ու ա­ռան­ձին կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի նա­խագ­ծեր էր ֆի­նան­սա­վո­րել հայ­կա­կան բնակ­չու­թյա­նը փր­կե­լու ու 1915թ. սար­սա­փե­լի ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը վե­րապ­րած­նե­րին մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թյուն տրա­մադ­րե­լու հա­մար:
ՙՌոք­ֆել­լեր­նե­րի հիմ­նադ­րա­մի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ Է­լիոթ Վոր­դս­վոր­թի և Ջե­րե­մի Սմիթ Կրտ­սե­րի պատ­րաս­տած 1915-1916թթ. ըն­դար­ձակ զե­կույ­ցում խոս­վում էր այն մա­սին, որ Թուր­քիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյու­նը թշ­նա­մա­կան էր տրա­մադր­ված այ­լազ­գի­նե­րի հան­դեպ, ով­քեր ու­սում­նա­սի­րում են երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի կա­ցու­թյու­նը: Երկ­րում խիստ գրաքն­նու­թյուն էր սահ­ման­ված, իսկ ղե­կա­վա­րու­թյան հետ շփ­վե­լը բար­դա­ցել էր: Զե­կու­ցող­նե­րը խիստ զար­մա­ցած էին, երբ թուրք պե­տա­կան ծա­ռա­յող­նե­րը փոր­ձե­ցին հա­մո­զել Հիմ­նադ­րա­մի մի­ջոց­նե­րը թուր­քա­կան կա­ռա­վա­րու­թյանն ուղ­ղել, այլ ոչ թե մահ­վան եզ­րին գտն­վող քրիս­տո­նյա­նե­րին՚,- իր ՙԱ­մե­րի­կան և 1915թ. Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նը՚ գր­քում այս­պես է գրում հայտ­նի գրող, Պու­լի­ցե­րի մր­ցա­նա­կի դափ­նե­կիր Փի­թեր Բա­լա­քյա­նը:
Ար­դեն 1915 թվա­կա­նից հե­տո բազ­մա­թիվ ա­մե­րի­կա­ցի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ, դի­վա­նա­գետ­ներ և հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ բազ­միցս Հիմ­նադ­րա­մին են դի­մել Ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նից փրկ­ված հա­յե­րին տրա­մադր­վող օգ­նու­թյու­նը մե­ծաց­նե­լու խնդ­րան­քով: Ռոք­ֆել­լեր­նե­րի ըն­տա­նի­քին նա­մակ է գրել նաև 1916թ. աշ­նա­նը Օս­մա­նյան կայս­րու­թյու­նում ԱՄՆ դես­պա­նի պաշ­տո­նում Հեն­րի Մոր­գեն­թաուե­րին փո­խա­րի­նած Աբ­րա­համ Ի­սա­հակ Էլ­քու­սը` հայտ­նե­լով երկ­րի քրիս­տո­նյա հա­յե­րի հետ կապ­ված ի­րա­վի­ճա­կը:
Նույն տա­րում` Ջոն Ռոք­ֆել­լեր կրտ­սե­րի, իր ժա­մա­նա­կի խո­շո­րա­գույն մար­դա­սե­րի ո­րոշ­մամբ` Հիմ­նադ­րա­մը Հայ օգ­նու­թյան միու­թյա­նը քրիս­տո­նյա­նե­րի կա­րիք­նե­րի հա­մար 290 հա­զար դո­լար, իսկ մեկ տա­րի անց 610 հա­զար դո­լար փո­խան­ցեց:
Ջոն Ռոք­ֆել­լեր Կրտ­սե­րը հա­յե­րին անձ­նա­կան նվի­րատ­վու­թյուն ա­նե­լու հա­մար 10 հա­զար դո­լա­րի վճա­րագ­րեր էր ստո­րագ­րել:
Հի­մադ­րա­մի և ան­ձամբ Ռոք­ֆել­լեր ըն­տա­նի­քի ա­մե­նա­հայտ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից մե­կի կող­մից ցու­ցա­բեր­ված օգ­նու­թյու­նը շատ ա­ռում­նե­րով ԱՄՆ ու­րիշ կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի էլ դր­դեց Ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նից փրկ­ված հա­յե­րին ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րե­լու գա­ղա­փա­րի շուրջ միա­վոր­վել:

www.rusarminfo.ru

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Wed, 17 Jul 2019 16:14:44 +0000
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՈՂՋԻԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27141-2019-07-17-16-08-23 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27141-2019-07-17-16-08-23 ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՈՂՋԻԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
Զոհ­րաբ ԸՌ­ՔՈ­ՅԱՆ

 ք. Բեր­ձոր

Քա­շա­թա­ղի շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Ստե­փան Սարգ­սյա­նը Կով­սա­կա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի դահ­լի­ճում հան­դի­պում ու­նե­ցավ Ող­ջիի ա­վա­զա­նի բնա­կա­վայ­րե­րի հա­սա­րա­կու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ։ Նման ձևա­չա­փով հան­դի­պում ար­դեն կա­յա­նում է 3 ան­գամ, ո­րից 2-ը՝ Բեր­ձո­րում։ Ող­ջու­նե­լով ներ­կա­նե­րին` Ստ. Սարգ­սյա­նը կարևո­րեց նման մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը՝ նշե­լով, որ պետք է տե­ղի ու­նե­նա ան­մի­ջա­կան զրույց, և ներ­կա­նե­րը կա­րող են բարձ­րաց­նել ա­մե­նա­տար­բեր բնույ­թի հար­ցեր։

Սկզ­բում անդ­րա­դարձ ե­ղավ Կով­սա­կան-Կա­պան ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծի հիմ­նա­նո­րոգ­ման խնդ­րին: Նշ­վեց, որ տե­սա­նե­լի ա­պա­գա­յում կսկս­վի կարևոր այդ ճա­նա­պար­հի աս­ֆալ­տա­պա­տու­մը։ Այ­նու­հետև շր­ջա­նի ղե­կա­վա­րին ուղղ­վե­ցին տա­րաբ­նույթ հար­ցեր ու ա­ռա­ջար­կու­թյուն­ներ։ Ա­ռաջ­նա­յին հար­ցե­րից էր խմե­լու ջրի կար­գա­վո­րու­մը հատ­կա­պես Կով­սա­կան քա­ղա­քի ո­րոշ թա­ղա­մա­սե­րում։ Ստ. Սարգ­սյա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ ար­դեն սկս­վել է Կով­սա­կան-Վան ջրա­տա­րի շի­նա­րա­րու­թյու­նը, և կարճ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում այն կհան­ձն­վի շա­հա­գործ­ման։ Բնա­կա­րա­նա­յին խն­դի­րը շր­ջա­նում դեռևս ա­ռաջ­նա­յին է։ Ե­րի­տա­սարդ­նե­րին հե­տաք­րք­րում էր հատ­կա­պես նո­րաս­տեղծ ըն­տա­նիք­նե­րին բնա­կա­րա­նով ա­պա­հո­վե­լը։ Հար­ցի լուծ­մա­նը միտ­ված ո­րոշ ծրագ­րեր են գոր­ծում Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նուն, ա­սաց Ստ. Սարգ­սյա­նը։ Նա հատ­կա­պես կարևո­րեց հի­փո­թե­քա­յին վար­կե­րի հատ­կա­ցու­մը։ Բա­ցի այդ, շր­ջա­նի բո­լոր կա­րի­քա­վոր ըն­տա­նիք­նե­րին հատ­կաց­վում է շի­նա­նյութ՝ տա­նիք­նե­րը նո­րո­գե­լու հա­մար։ Կով­սա­կա­նում վեր­ջերս բնա­կե­լի տուն էր հր­դեհ­վել։ Ստ. Սարգ­սյա­նը տե­ղե­կաց­րեց. դի­մել է հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռույց­նե­րին, մո­տա­կա ժա­մա­նակ­նե­րում կպարզ­վեն ա­ջակ­ցու­թյուն չափն ու ժամ­կետ­նե­րը։ Կով­սա­կա­նի ե­րի­տա­սարդ­նե­րը խնդ­րե­ցին օ­ժան­դա­կու­թյուն, որ քա­ղաքն ու­նե­նա ա­կումբ, կամ այլ տա­րածք, որ­տեղ կկազ­մա­կերպ­վեն հա­մերգ­ներ, այլ մի­ջո­ցա­ռում­ներ։ Ստ. Սարգ­սյա­նը ող­ջու­նեց ա­ռա­ջար­կը և տե­ղե­կաց­րեց, որ հար­ցի լուծ­ման հա­մար կդի­մի կա­ռա­վա­րու­թյա­նը։ Ե­ղավ ա­ռա­ջարկ՝ քա­ղա­քում բա­ցել հանդ­բո­լի խմ­բակ, հատ­կա­պես որ կա մար­զիչ և կան ցան­կա­ցող­ներ։ Ստ. Սարգ­սյա­նը հանձ­նա­րա­րա­կան տվեց շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նին` ու­սում­նա­սի­րել հար­ցը և ներ­կա­յաց­նել ա­ռա­ջարկ։ Տա­րած­քում առ­կա վա­րե­լա­հո­ղե­րի մեծ մա­սը վար­ձա­կա­լու­թյամբ տր­ված է տար­բեր վար­ձա­կալ­նե­րի։ Ե­րի­տա­սարդ­նե­րին մտա­հո­գում է այն, որ ի­րենք այժմ հնա­րա­վո­րու­թյուն չու­նեն հող վար­ձա­կա­լել՝ հա­ցա­հա­տիկ մշա­կե­լու նպա­տա­կով։ Տե­ղե­կաց­վեց՝ մո­տա­կա ժա­մա­նակ­նե­րում ո­րոշ վար­ձա­կալ­նե­րի հետ պայ­մա­նագ­րե­րի ժամ­կետն ա­վարտ­վե­լու է, և մր­ցույթ կհայ­տա­րար­վի վար­ձա­կա­լու­թյան հա­մար. ա­ռաջ­նու­թյուն կտր­վի տե­ղի բնա­կիչ­նե­րին։ Ե­րի­տա­սարդ­նե­րի կող­մից բարձ­րաց­վեց նաև աշ­խա­տան­քով ա­պա­հո­վե­լու խն­դի­րը։ Ստ. Սարգ­սյանն ա­ռա­ջար­կեց զբաղ­վել նաև ան­հատ ձեռ­նե­րե­ցու­թյամբ։ Բա­ցի դրա­նից, ե­րի­տա­սարդ­նե­րը ճիշտ կողմ­նո­րոշ­վեն մաս­նա­գի­տու­թյուն ընտ­րե­լիս. պետք է նկա­տի ու­նե­նան տե­ղա­կան պա­հանջ­նե­րը։ Կով­սա­կա­նում գոր­ծում է տա­րած­քա­յին հի­վան­դա­նոց, սա­կայն կա բժիշկ-մաս­նա­գետ­նե­րի խն­դիր: Վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րը նշեց, որ իր կող­մից չընդ­հատ­վող ջան­քեր են գոր­ծադր­վում շր­ջա­նը հրա­վի­րյալ մաս­նա­գետ­նե­րով հա­մալ­րե­լու ուղ­ղու­թյամբ։ Ամ­փո­փե­լով հան­դի­պու­մը՝ շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րը ներ­կա­նե­րին հա­վաս­տիաց­րեց. բո­լոր հար­ցե­րին հնա­րա­վո­րինս լու­ծում­ներ կտր­վեն ։ Կարևո­րեց Կով­սա­կան քա­ղա­քի դե­րը տա­րած­քի զար­գաց­ման հար­ցում։
Մինչ Կով­սա­կան հաս­նե­լը՝ ճա­նա­պար­հին՝ Վար­դա­բաց-Ե­րից­վանք հատ­վա­ծում, շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վարն ու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը հան­դի­պե­ցին Ե­րից­վանք գյու­ղա­կան հա­մայն­քի ղե­կա­վար Զար­զանդ Մի­քա­յե­լյա­նին և բնա­կիչ­նե­րի, ով­քեր փոր­ձում էին կար­գա­վո­րել Վար­դա­բաց-Ե­րից­վանք ո­ռոգ­ման ջրա­տար խո­ղո­վա­կա­շա­րի ո­րոշ հատ­վա­ծի աշ­խա­տան­քը։ Շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րը հանձ­նա­րա­րեց տե­ղա­կալ Հովհ. Սա­հա­կյա­նին՝ ան­մի­ջա­պես ձեռ­նա­մուխ լի­նել խո­ղո­վա­կա­շա­րի կար­գա­վոր­ման խնդ­րին։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 17 Jul 2019 16:06:22 +0000
ՀՊԱՐ­ՏՈՒ­ԹՅԱՆ ԶԳԱ­ՑՈՒ­ՄՈՎ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27140-2019-07-17-16-03-06 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27140-2019-07-17-16-03-06 ՀՊԱՐ­ՏՈՒ­ԹՅԱՆ ԶԳԱ­ՑՈՒ­ՄՈՎ
Կա­րի­նե ԲԱԽ­ՇԻ­ՅԱՆ

ք. Աս­կե­րան

Աս­կե­րա­նի մշա­կույ­թի տան բա­կում հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյուն էր. շր­ջա­նի 29 նո­րա­կո­չիկ­ներ ե­կել էին հա­մալ­րե­լու ԱՀ ՊԲ շար­քե­րը։ Այս­տեղ էին նրանց հա­րա­զատ­նե­րը, ըն­կեր­նե­րը, հա­վաք­վել էին հպար­տու­թյան վեհ զգա­ցում­նե­րով:

Նո­րա­կո­չիկ­նե­րի հա­րա­զատ­նե­րը վս­տահ էին, որ տղա­նե­րը մեծ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ են կա­տա­րե­լու հայ­րե­նի­քի հան­դեպ սր­բա­զան պարտ­քը, քան­զի թե՜ ըն­տա­նիք­նե­րում և թե՜ դպ­րոց­նե­րում ստա­ցել են հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թյուն։ Նրանց մեջ սեր­ման­վել է սեր, նվիր­վա­ծու­թյուն դե­պի հայ­րե­նի հո­ղը, ա­մուր հիմ­քե­րի վրա է դր­վել ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան ո­գին։
Նո­րա­կո­չիկ­նե­րին բա­րի ճա­նա­պարհ մաղ­թե­լու էին ե­կել Աս­կե­րա­նի շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Հա­կոբ Ղահ­րա­մա­նյա­նը, Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նը սպա­սար­կող հոգևոր հո­վիվ Տեր-Մես­րոպ Խու­նո­յա­նը, ու­րիշ­ներ:
Բաց­ման և ող­ջույ­նի խոս­քով հան­դես ե­կավ Աս­կե­րա­նի զին­կոմ Արծ­վիկ Գաբ­րիե­լյա­նը: Նա հոր­դո­րեց
պատ­վով կա­տա­րել ի­րենց պարտ­քը, ա­կան­ջա­լուր լի­նել ա­վագ­նե­րի խոս­քին, հպար­տո­րեն կրել հայ­րե­նյաց զին­վո­րի կո­չու­մը:
Շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Հա­կոբ Ղահ­րա­մա­նյա­նի սր­տի խոս­քը հուզ­մուն­քով էր պա­տած.
- Ա­մեն ան­գամ ձեզ հան­դի­պե­լիս հպար­տու­թյուն եմ զգում? Այս ան­գամ հպար­տու­թյանս ա­վե­լա­ցել է նաև հուզ­մուն­քը, քա­նի որ այս հան­դի­պումն ա­ռանձ­նա­հա­տուկ է և իր խոր­հուրդն ու­նի։ Դուք գնում եք հա­մալ­րե­լու Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի շար­քերն ու փո­խա­րի­նե­լու այն տղա­նե­րին, ով­քեր ար­դեն կա­տա­րել են ի­րենց պարտ­քը հայ­րե­նի­քի հան­դեպ և սպա­սում են ձեզ։ Այ­սօ­րը ա­մե­նա­հի­շար­ժանն է լի­նե­լու ձեր կեն­սագ­րու­թյան մեջ, դուք դա եր­բեք չեք մո­ռա­նա, ո­րով­հետև սա ա­ռա­ջին եր­կա­րատև բա­ժա­նումն է լի­նե­լու ձեր հա­րա­զատ­նե­րից։ Դուք գնում եք ծա­ռա­յե­լու հայ­րե­նի­քին, պահ­պա­նե­լու մեր պա­պե­րի ու ծնող­նե­րի ա­րյու­նով ա­զա­տագր­ված հայ­րե­նի­քի սահ­ման­ներն ու փխ­րուն խա­ղա­ղու­թյու­նը: Իսկ դա ա­մե­նա­բարձր ա­ռա­քե­լու­թյունն է:
Նո­րա­կո­չիկ­նե­րին շնոր­հա­վո­րե­ցին և բա­րի ճա­նա­պարհ մաղ­թե­ցին շր­ջա­նի հոգևոր հո­վիվ Տեր-Մես­րոպ Խու­նո­յա­նը և Աս­կե­րա­նի ՄԵ կենտ­րո­նի տնօ­րեն Ռո­մե­լա Գրի­գո­րյա­նը։
Բա­րի ծա­ռա­յու­թյուն և բա­րի վե­րա­դարձ, տղա­նե՜ր...

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Wed, 17 Jul 2019 16:01:31 +0000
ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ Է ԴԱՌՆԱԼ ՀԱՅՈՑ ԶԻՆՎՈՐ http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27139-2019-07-17-15-59-19 http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27139-2019-07-17-15-59-19 ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ Է ԴԱՌՆԱԼ ՀԱՅՈՑ ԶԻՆՎՈՐ
Նո­րա­կո­չիկ­ներն այս ան­գամ…

 Շր­ջա­նի հյու­սի­սա­յին թևի Գող­թա­նիկ գյու­ղա­կան հա­մայն­քից է Օ­հան Պո­ղո­սյա­նը, դպ­րոցն ա­վար­տե­լուց հե­տո ըն­դուն­վել է Ար­ցա­խի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ռազ­մա­գի­տու­թյան և ֆիզ­կուլ­տու­րա­յի բա­ժի­նը, բայց ար­դեն 18 տա­րե­կան է և պարտքն է` դառ­նալ հայ­րե­նի­քի զին­վո­րը։

Վա­ղա­զին գյու­ղի դպ­րո­ցի այս տար­վա շր­ջա­նա­վարտ Դա­վիթ Բախ­շյանն ըն­դուն­վել է Երևա­նի պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հո­գե­բա­նու­թյան բա­ժի­նը և ար­դեն զին­վոր է։
-Բարձր տրա­մադ­րու­թյամբ եմ գնում, -ա­սում է նա, -հայ­րե­նի­քին պետք է ծա­ռա­յենք, իսկ բա­նա­կում ծա­ռա­յե­լը յու­րա­հա­տուկ պար­տա­կա­նու­թյուն է։
Ու­ռե­կան գյու­ղից Ար­թուր Սարգ­սյա­նը նույն­պես այս տա­րի է ա­վար­տել դպ­րո­ցը, բա­նա­կում ծա­ռա­յե­լուց հե­տո կո­րո­շի? ինչ մաս­նա­գի­տու­թյուն ընտ­րի։ Մայ­րը? Ար­մի­նե Ա­ռա­քե­լյա­նը, հուզ­մուն­քով տվեց իր օրհ­նան­քը որ­դուն, բո­լոր զո­րա­կո­չիկ­նե­րին ու հա­յոց բա­նա­կի զին­վոր­նե­րին` մաղ­թե­լով խա­ղա­ղու­թյուն: Նո­րա­կո­չիկ­նե­րին ող­ջու­նե­ցին ու բա­րի ճա­նա­պարհ, ան­փոր­ձանք ծա­ռա­յու­թյուն մաղ­թե­ցին զին­կոմ Ստե­փան Օ­հան­ջա­նյա­նը, շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի տե­ղա­կալ Հով­հան­նես Սա­հա­կյա­նը:

Զ.Ը.
ք. Բեր­ձոր

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Բանակ Wed, 17 Jul 2019 15:58:29 +0000
ԳՅՈՒ­ՂԸ ԱՆ­ՑՅԱ­ԼԻ ՈՒ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԻ ԽԱՉ­ՄԵ­ՐՈՒ­ԿՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27138-2019-07-17-15-42-07 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27138-2019-07-17-15-42-07 ԳՅՈՒ­ՂԸ ԱՆ­ՑՅԱ­ԼԻ ՈՒ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԻ ԽԱՉ­ՄԵ­ՐՈՒ­ԿՈՒՄ
Սիր­վարդ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐՅԱՆ

 ՙՄեր գյուղն է~ն է, որ հպարտ, լեռ­նե­րի մեջ մի­գա­պատ…՚

Ա­կանջդ կան­չի, Մեծ Լո­ռե­ցի. այս տո­ղե­րը գրե­լուց քա­նի՛ տա­րի է ան­ցել ու քա­նի դար էլ անց­նի, մեկ է, մեր գյու­ղե­րը քո բա­նաս­տեղ­ծա­կան ման­րա­քան­դակ­ներն են հի­շեց­նում... Մեր գյու­ղե­րը` Ար­ցա­խյան մեր հրաշք, ան­վեր­ծա­նե­լի դրախ­տա­վայ­րե­րը... Ա­հա դրան­ցից մե­կը՝ Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի հի­նա­վուրց Դահ­րավ գյու­ղը… քայ­լերս մո­լոր­վում են մի պահ, մտո­րում­ներս, հետս կռիվս տա­լով, ետ են ընկ­նում... Ին­չո՞ւ են այս­քան խար­խուլ այս տնե­րը, դար­պաս­նե­րը վա­ղուց չեն ներկ­վել, փո­ղոց­նե­րում ե­րե­խա­նե­րի աղ­մուկ¬ա­ղա­ղակ չկա: Խոր­հր­դա­վոր լռու­թյու­նից սիրտս կուչ է գա­լիս, գու­ցե դեռ վա՞ղ է, գյու­ղը քնա՞ծ է. ինքս ինձ սփո­փե­լով, հույս տա­լով ու մեծ ճիգ գոր­ծադ­րե­լով փոր­ձում եմ բա­ցել ա­ռա­ջին պա­տա­հած դար­պա­սը, մեկ¬եր­կու վայր­կյան` և մինչ հա­յացքս այ­գու շուրջ­բո­լորն է ՙխու­զար­կում՚, շե­մին հայ­տն­վում է տան­տի­րու­հին՝ գե­ղե­ցիկ սանր­ված­քով, ժա­մա­նա­կա­կից հա­գու­կա­պով ու հար­ցա­կան դարձ­րած ուն­քե­րը կո­րաց­նե­լով՝ ժպ­տում է: Գյու­ղա­պե­տա­րանն ենք փնտ­րում, ա­սում եմ, իսկ նա մեզ իս­կույն հիաս­թա­փեց­նում է, բայց կր­կին ժպ­տա­լով՝ գյու­ղա­պե­տը քար­տու­ղա­րի հետ շրջ­կենտ­րոն խոր­հր­դակ­ցու­թյան է գնա­ցել ու հա­զիվ մինչև օր­վա վերջ վե­րա­դառ­նա։ Մեր նոր ծա­նո­թու­հին կա­մա­վոր ստանձ­նեց լրագ­րող­նե­րիս գյու­ղի հետ ծա­նո­թաց­նե­լու պար­տա­վո­րու­թյու­նը և մեզ նախ ու­ղեկ­ցեց իր նս­տա­վայ­րը, այն է` գյու­ղի մշա­կույ­թի տու­նը... Փլ­ման եզ­րին գտն­վող մի շի­նու­թյուն, ո­րին հա­վա­նա­բար ան­ցյալ դա­րի հի­սուն¬վաթ­սու­նա­կան­նե­րից այս կողմ շի­նա­րա­րի ձեռք չի դի­պել։ Մշա­կույ­թի տան տնօ­րեն Ի­րի­նա Խա­չատ­րյա­նին խնդ­րե­ցինք ծա­նո­թաց­նել գյու­ղաբ­նակ­նե­րի, նրանց նիս­տու­կա­ցի հետ, զրու­ցա­կիցս ա­սաց, որ այս ժա­մին գյու­ղում հա­մա­րյա մարդ չկա, գյու­ղա­մերձ հան­դուայ­գի­նե­րում կամ խոտ­հար­քե­րում են, ծե­գը¬ծե­գին են գնա­ցել, տար­վա ապ­րու՜­ստը հո­գա­լու ե­ռուն ժա­մա­նակ­ներն են, իսկ դահ­րավ­ցի­նե­րը շատ ՙռա­շիդ՚ են, նրանց հաս­նել չի լի­նի։
Գյու­ղում մե­ծա­հա­սակ­նե­րը շատ են, դպ­րո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րը` քիչ, ե­րի­տա­սարդ­նե­րը չեն ու­զում գյու­ղում հիմ­նա­վոր­վել, մի մասն էլ քա­ղա­քում մշ­տա­կան աշ­խա­տանք ու­նի, գնում, գա­լիս են, ուղ­ղա­կի վատն այն է, որ ի­րենց ա­պա­գան չեն ու­զում կա­պել գյու­ղի հետ։ Ե­րեք որ­դի էլ ես ու­նեմ, ա­սում է Ի­րի­նան, ինչ­քան փոր­ձում եմ ետ պա­հել, մեկ է, ուշք­նե­րը քա­ղա­քի վրա է, գյու­ղում ապ­րուս­տի մի­ջոց­ներ հայ­թայ­թե­լը մեծ դժ­վա­րու­թյուն­նե­րի հետ է կապ­ված։ Դառ­նա­լով իր բնա­գա­վա­ռին` Ի­րի­նան խոս­տո­վա­նում է. պա­սիվ մշա­կու­թա­յին կյան­քով է ապ­րում գյու­ղը։ Փոր­ձում են որևէ կերպ աշ­խու­ժու­թյուն մտց­նել, դժ­վա­րու­թյամբ, բայց եր­բեմն հա­ջո­ղում են՝ դպ­րո­ցի ու­սու­ցիչ­նե­րի ու ա­շա­կերտ­նե­րի հետ հա­մա­տեղ ջան­քե­րով։ Ձգ­տում են գո­նե տոն օ­րե­րին մի հե­տաքր­քիր բան նա­խա­ձեռ­նել, ու քա­նի որ մշա­կույ­թի տու­նը վթա­րա­յին վի­ճա­կում է, հիմ­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը դպ­րո­ցում են անց­կաց­նում։ Երբ ու­ղեկ­ցու­հուս հետ քայ­լում էինք գյու­ղա­մի­ջով ու խո­սում առ­կա հոգ­սե­րից, նա ցա­վով նկա­տեց, որ ե­թե գյու­ղի վե­րաբ­նա­կեց­ման¬վե­րա­կան­գն­ման հա­մար ռազ­մա­վա­րա­կան լուրջ ծրա­գիր չմ­շակ­վի, ա­պա կա­րող են գյուղն ան­դառ­նա­լիո­րեն կորց­նել, ինչ­պես Ու­լու­բա­բը, ինչ­պես մի շարք այլ բնա­կա­վայ­րեր։ Սր­տի ցա­վով գյու­ղի ան­մար­դաբ­նակ տնե­րը մե­կիկ¬մե­կիկ հաշ­վե­լով, հա­սանք մշա­կույ­թի տուն։ Ա­վե­լի ճիշտ, մշա­կույ­թի տուն հի­շեց­նող մի շի­նու­թյուն, որ­տեղ ան­զեն աչ­քով տե­սա­նե­լի է, որ գործ ար­վում է` հե­րոս­նե­րի ան­կյուն, աշ­խա­տան­քա­յին պլան, հա­րուստ գրա­դա­րան, գրա­դա­րակ­նե­րով ծան­րա­բեռ ըն­թեր­ցաս­րահ, խա­ղա­տուն, սա­կայն փլ­ման եզ­րին գտն­վող շի­նու­թյուն, ո­րին տես­քի բե­րե­լը մի մար­դու գործ չէ և ոչ էլ մեկ օր­վա աշ­խա­տանք, նույ­նիսկ հիմ­նա­նո­րո­գու­մը չի փր­կի։ Իբրև ե­ղած ա­վե­րա­ծու­թյուն­նե­րը քիչ են, մի 2 շա­բաթ ա­ռաջ էլ կար­կու­տը հո­ղին է հա­վա­սա­րեց­րել բերքն ու բա­րի­քը։ Ինչ­պես ժո­ղո­վուրդն է ա­սում` կար­կու­տը ծե­ծած տեղն է ծե­ծում: Հա­մա­գյու­ղա­ցի­նե­րի հոգ­սերն ի­րե­նը դարձ­րած ու նրանց հոգ­սե­րի հետ կռիվ տա­լով տի­կին Ի­րի­նան պատ­մում է գյու­ղի ան­ցյա­լից ու ներ­կա­յից, ու չնա­յած այդ գյուղ հարս է ե­կել, սա­կայն ար­դեն 26 տա­րի ապ­րում է այդ­տեղ ու մեր­վել է տե­ղաբ­նակ­նե­րին, նրա մի մաս­նիկն է դար­ձել, նրա հայտ­նի ու նշա­նա­վոր մարդ­կանց մա­սին պա­տում­նե­րի ուն­կն­դիրն ու ակն­դի­րը… Ար­ցա­խի հնա­գույն բնա­կա­վայ­րե­րից է Դահ­րա­վը, ո­րը գտն­վում է Ստե­փա­նա­կեր­տից 18 կմ հե­ռա­վո­րու­թյան վրա։ Գյու­ղը բազ­մած է լեռ­նա­յին Շնա­քա­րի միջ­նա­գո­տում։ Գյու­ղի հարևա­նու­թյամբ խիտ ու գե­ղեց­կա­տես ան­տառ­ներն են, ո­րոնց հա­ջոր­դում են խն­ձո­րե­նու ու տան­ձե­նու տա­րա­ծուն այ­գի­նե­րը։

Դա­րե­րին դի­մա­կա­յած գյու­ղի ա­նունն այն­քան հին է, որ ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում բա­ռը կորց­րել է իր ի­մաս­տը և գրե­թե չի վեր­ծան­վում։ Գյու­ղի հնու­թյան մա­սին են վկա­յում տա­րած­քի մի քա­նի գե­րեզ­ման­նե­րը, 4 մա­տուռ-ե­կե­ղե­ցի­նե­րը՝ մե­կը կան­գուն, ե­րե­քը՝ կի­սա­քանդ, խաչ­քար¬հու­շա­կո­թող­նե­րը, հան­դա­մա­սե­րի հնա­վանդ տե­ղա­նուն­նե­րը,ո­րոնք փո­խանց­վել են սերն­դե­սե­րունդ։ Ա­սում են` Վար­դան Մա­մի­կո­նյա­նի դին Բա­կո իշ­խա­նը բե­րել և թա­ղել է Քշմ­րոր ան­տա­ռում։ Կի­լի­կիա­յից ե­կած Խա­չատ­րյան­նե­րը գե­րեզ­մա­նի կող­քին կա­ռու­ցել են մի մա­տուռ, ո­րը գոր­ծում է ա­ռայ­սօր։ Գյու­ղում այ­սօր էլ ապ­րում են Կի­լի­կիանց կոչ­վող տոհ­մի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Կան փաս­տեր, որ գյու­ղը տե­ղից տեղ է փոխ­վել։ Գյու­ղա­տե­ղի է ե­ղել նաև Եղ­ծին­հո­ղը, այն­տեղ էլ կա փլ­ված ե­կե­ղե­ցի։ Փռշ­նուն նա­հա­տակ սր­բա­տե­ղի դի­մաց կա­ռուց­վել է մի մա­տուռ¬խաչ­քար, ո­րի վրա գր­ված է, որ այն կա­ռու­ցել է Հա­սա­նը 1071թ.` ի պա­տիվ Օ­հա­նի և Թի­թեռ­նի­կի հի­շա­տա­կի։ Գյու­ղը 1900¬ա­կան թվա­կան­նե­րին ու­նե­ցել է մոտ 950, 1939 թվա­կա­նին` 1300 բնա­կիչ։ Գյու­ղա­ցի­նե­րը զբաղ­վում են հո­ղա­գոր­ծու­թյամբ, ա­նաս­նա­պա­հու­թյամբ, մեղ­վա­բու­ծու­թյամբ։ Գոր­ծում է գյու­ղա­պե­տա­րա­նը, բուժ­կե­տը, հիմ­նա­կան դպ­րո­ցը։
…Գյու­ղի միակ գոր­ծող թոն­րա­տա­նը գյու­ղա­պե­տի մայ­րը՝ 80-ն անց Գրե­տա մայ­րի­կը, թոն­րա­հաց է թխում, որ գյու­ղից գյու­ղի հոտ գա՝ թարմ հա­ցի բույ­րը գու­ցե մի օր կա­րոտ զա­վակ­նե­րին տուն բե­րի` ճա­շա­կե­լու Կե­նաց հա­ցը։ Ա­կա­մա­յից մեր ու­ղե­կի­ցը դար­ձաձ Ի­րի­նան մատ­նա­ցույց է ա­նում նշա­նա­վոր պատ­մա­վի­պա­սան Հայկ Խա­չատ­րյա­նի հայ­րա­կան տու­նը, որն այդ­պես էլ տուն¬թան­գա­րան չդար­ձավ, Րաֆ­ֆու աղ­բյու­րը, ո­րը նույն­պես հնա­մե­նի գյու­ղի ու մեծ գրո­ղի` գյուղ այ­ցի մա­սին է վկա­յում, բայց, ցա­վոք, այ­սօր աղ­բյուրն ան­ջուր է ու հույ­սով սպա­սում է ի­րեն երկ­րորդ կյանք շնոր­հո­ղին։ Ու­ղեկ­ցու­հիս ցույց է տա­լիս ժա­մա­նա­կին ա­նուն հա­նած մտա­վո­րա­կան­նե­րի ա­ռանձ­նատ­նե­րը, ո­րոնց ներ­սում դա­տարկ պա­տե­րի ար­ձա­գանք­նե­րից մար­դուն սար­սուռ է պա­տում։
Գյու­ղը Մեծ Հայ­րե­նա­կա­նի տա­րի­նե­րին 115 զոհ է ու­նե­ցել, Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մում նա­հա­տակ­վել են 24 դահ­րավ­ցի­ներ, ո՞վ է վառ պա­հե­լու նրանց հի­շա­տա­կը, ե­թե օր օ­րի գյու­ղի բնակ­չու­թյու­նը մաղ­վում է։ Գրան­ցա­մա­տյա­նով գյու­ղը 102 բնա­կիչ ու­նի, սա­կայն փաս­տա­ցի տե­ղում ապ­րող բնա­կիչ­նե­րը քիչ են, մի մասն էլ դեպ­քից դեպք գա­լիս¬գնում են։ Բո­լոր բնա­գա­վառ­նե­րում անմ­խի­թար վի­ճակ է, ջրա­տար­նե­րը` շար­քից դուրս ե­կած, այս ա­ռու­մով լավ լուր ու­ներ զրու­ցա­կիցս, պե­տա­կան ծրագ­րով ջրա­տար­նե­րը շու­տով փոխ­վե­լու են։ Դահ­րավ­ցի­ներն ապ­րում են այն հույ­սով, որ մի օր էլ ի­րենց փո­ղո­ցում է տոն լի­նե­լու և հնա­մե­նի բնա­կա­վայ­րը շն­չե­լու է լիա­թոք, շե­նա­նա­լու է:
Գյու­ղի նա­հա­պետ­նե­րը վկա­յում են, որ ներ­կա­յիս մշա­կույ­թի տան տե­ղը ե­կե­ղե­ցի է ե­ղել։ 60-ա­կան թվա­կան­նե­րին, այս­պես ա­սած կո­մու­նիստ­նե­րի օ­րոք ար­գել­ված էին ծի­սա­կար­գե­րը, ան­գամ մո­մա­վա­ռու­թյու­նը։ Ե­կե­ղե­ցու քա­րե­րը քան­դել են, լց­րել խո­րա­նը ու վրան բեմ են կա­ռու­ցել։ Գյու­ղի ի­մաս­տուն ծե­րերն ա­սում են, որ այդ սր­բապղ­ծու­թյու­նից հե­տո էլ սկ­սել է հա­մայն­քի կծի­կը հետ տալ, նրան­ցից շա­տե­րը գտ­նում են, որ մինչև գյու­ղի սր­բա­տե­ղին՝ ե­կե­ղե­ցին չվե­րա­կան­գն­վի, ի­րենք լավ օ­րի հույս չպի­տի փայ­փա­յեն։ Մի ձեռ­քը ծափ չի տա­լիս, բա­րի կամ­քի տեր դահ­րավ­ցի­նե­րը շատ են, նրանք պի­տի միա­վոր­վեն ու լու­ծում գտ­նեն բո­լոր մեծ ու փոքր խն­դիր­նե­րի հա­մար։

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 17 Jul 2019 15:37:17 +0000
ՇԱ­ՀԱՆ ԱՐԾ­ՐՈՒ­ՆԻ. ՙԱՐ­ՑԱ­ԽՈՒՄ ՏԱ­ՂԱՆ­ԴԱ­ՎՈՐ Ե­ՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐԴ­ՆԵՐ ՇԱՏ ԿԱՆ՚ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27137-2019-07-17-15-31-49 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27137-2019-07-17-15-31-49 ՇԱ­ՀԱՆ ԱՐԾ­ՐՈՒ­ՆԻ. ՙԱՐ­ՑԱ­ԽՈՒՄ ՏԱ­ՂԱՆ­ԴԱ­ՎՈՐ  Ե­ՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐԴ­ՆԵՐ ՇԱՏ ԿԱՆ՚
Մե­լա­նյա ՄԻ­ԼՈ­ՆՅԱՆ

 Ա­մե­րի­կաբ­նակ ան­վա­նի դաշ­նա­կա­հար, ման­կա­վարժ և կոմ­պո­զի­տոր Շա­հան Արծ­րու­նին, ով հա­մերգ­ներ է ու­նե­ցել աշ­խար­հի նշա­նա­վոր բե­մե­րում, նվա­գել Սպի­տակ տա­նը, Անգ­լիա­յի, Դա­նիա­յի, Շվե­դիա­յի և Իս­լան­դիա­յի թա­գա­վո­րա­կան պա­լատ­նե­րում, դա­սա­խո­սել Հար­վար­դի, Կո­լում­բիա­յի և Մի­չի­գա­նի հա­մալ­սա­րան­նե­րում, հու­նի­սին կր­կին հա­մեր­գով ու վար­պե­տու­թյան դա­սե­րով Ար­ցա­խում էր: Նշա­նա­վոր ե­րա­ժիշ­տը հեր­թա­կան ան­գամ հայ­րե­նիք էր այ­ցե­լել կարևոր ա­ռա­քե­լու­թյամբ` հա­մերգ­ներ տա­լու Հա­յաս­տա­նի մի շարք քա­ղաք­նե­րում և հա­մեր­գա­շարն սկ­սել էր Գո­րի­սից:

Հա­ջորդ կան­գա­ռը Ստե­փա­նա­կերտն էր, հան­դիպ­ման վայ­րը՝ Սա­յաթ-Նո­վա­յի ան­վան ե­րաժշ­տա­կան քո­լե­ջի դահ­լի­ճը։ Նա­խա­տես­ված ծրագ­րի հա­մա­ձայն՝ հա­մեր­գա­յին շր­ջա­գա­յու­թյու­նը հա­ջոր­դիվ ընդ­գր­կել է Կա­պան, Ար­գա­վանդ, Բերդ, Դի­լի­ջան, Վա­նա­ձոր, Աշ­տա­րակ քա­ղաք­նե­րը և եզ­րա­փակ­վել հու­նի­սի 22-ին` Երևա­նի Ա. Խա­չատ­րյա­նի տուն-թան­գա­րա­նում բա­րե­գոր­ծա­կան հա­մեր­գով, ո­րին մաս­նակ­ցել են նաև մար­զա­յին ե­րաժշ­տա­կան դպ­րոց­նե­րի սա­նե­րը։ Նա հա­մեր­գա­յին հան­դիպ­ման հե­տաքր­քիր ձևա­չափ էր ընտ­րել` հա­մերգ-զրույց և շնոր­հա­լի ե­րե­խա­նե­րի հետ հա­մա­տեղ կա­տա­րում­ներ։ Դաշ­նա­կա­հա­րի հա­մեր­գա­յին շր­ջա­գա­յու­թյուն­ներն ան­պայ­ման ու­ղեկց­վում են վար­պե­տու­թյան դա­սե­րով։ Նրա խոս­քով՝ այս հա­մեր­գա­շա­րե­րը նպա­տակ ու­նեն ներ­կա­յաց­նե­լու և քա­ջա­լե­րե­լու Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի ե­րաժշ­տա­կան դպ­րոց­նե­րի շնոր­հա­լի սա­նե­րին. ՙՆպա­տակ ու­նեմ ե­րի­տա­սարդ սերն­դին փո­խան­ցե­լու իմ գի­տե­լիք­ներն ու վար­պե­տու­թյու­նը, զար­գա­նա­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն ըն­ձե­ռել՚։
Հա­մերգ­նե­րի այս շար­քը կազ­մա­կեր­պել է Հայ օգ­նու­թյան ֆոն­դը` հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լով Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի մշա­կույ­թի նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի հետ։ Եր­կու տա­րի ա­ռաջ ան­վա­նի դաշ­նա­կա­հա­րը նման ծրագ­րով այ­ցե­լել էր Ար­ցախ, բայց, պի­տի փաս­տենք, որ ուն­կն­դիր­նե­րի քա­նա­կով վեր­ջին ե­լույ­թը մի քա­նի ան­գամ զի­ջում էր նա­խոր­դին։ Աշ­խար­հի մեծ բե­մե­րում ու թա­գա­վո­րա­կան պա­լատ­նե­րում բարձ­րա­ճա­շակ ունկ­նդ­րին հիաց­մունք պարգևած դաշ­նա­կա­հա­րին Ստե­փա­նա­կեր­տում լսե­լու էր ե­կել ըն­դա­մե­նը 3 տաս­նյակ հան­դի­սա­տես, այն դեպ­քում, երբ քա­ղա­քում ու­նենք ե­րաժշ­տա­կան դպ­րոց, քո­լեջ, ար­վես­տի դպ­րոց, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կենտ­րոն, մշա­կույ­թի տուն, մշա­կույ­թի կենտ­րոն և այլ մշա­կու­թա­յին օ­ջախ­ներ, որ­տեղ դա­սա­վան­դող և ու­սա­նող կազ­մը, թվում է, պի­տի բաց չթող­ներ նման հնա­րա­վո­րու­թյու­նը, մա­նա­վանդ այդ կր­թօ­ջախ­նե­րի դաշ­նա­մու­րի բա­ժին­նե­րի դա­սա­տու­ներն ու սո­վո­րող­նե­րը։ Մո­լո­րա­կի բո­լոր ծայ­րե­րում հռ­չակ վա­յե­լող ե­րա­ժիշ­տը մյուս աշ­խար­հա­մա­սից օվ­կիա­նո­սը հա­տե­լով մեզ մոտ էր ե­կել բա­րե­գոր­ծա­կան հա­մեր­գով ու վար­պե­տու­թյան դա­սե­րով, բայց պարզ­վում է, որ տեղ­վույս ե­րա­ժիշտ­նե­րի քիմքն այն­քան էլ բա­րե­հաճ չգտն­վեց, կամ… առ­հա­սա­րակ բա­ցա­կա­յում էին ճա­շակն ու կազ­մա­կեր­պա­կան տար­րը… Հա­տու­կենտ հան­դի­սա­տե­սով դահ­լի­ճի տես­քից դաշ­նա­կա­հա­րի դեմ­քին հիաս­թա­փու­թյան ստ­վերն անն­կատ չմ­նաց, ու թեև ջա­նում էր այն քո­ղար­կել իր բա­րեկր­թու­թյամբ, այ­դու­հան­դերձ, չկա­յին նա­խորդ հան­դիպ­ման ջեր­մու­թյունն ու պեր­ճա­խո­սու­թյու­նը, ան­գամ նա­խա­տես­ված հա­մեր­գա­յին ծրա­գի­րը լրու­մին չհա­սավ։ Միով բա­նիվ, կար­ծում ենք, ե­թե մշա­կույ­թի նա­խա­րա­րու­թյու­նը հրա­վի­րում է որևէ ար­վես­տա­գե­տի, հյու­րա­նո­ցա­յին հա­մա­րին ու այլ պայ­ման­նե­րին զու­գա­հեռ՝ հարկ է հետևո­ղա­կան լի­նել նաև այն­պի­սի մշա­կույ­թի ձևա­վոր­ման գոր­ծում, որ գո­նե իր գե­րա­տես­չու­թյան են­թա­կա­յու­թյան ներ­քո գոր­ծող հա­մա­պա­տաս­խան կա­ռույց­նե­րը ներ­կա գտն­վեն։

Շա­հան Արծ­րու­նին ծն­վել է Ստամ­բու­լում` 1943 թվա­կա­նին, ներ­կա­յում ապ­րում է ԱՄՆ-ում։ Նա Արծ­րու­նյաց ար­քա­յա­կան տան շա­ռա­վիղ է և հպարտ է իր ար­մատ­նե­րով. ՙ… ծայ­րը հաս­նում է մինչև Վան։ Ես բո­լոր փաս­տաթղ­թերն ու­նեմ, 39 սե­րունդ ե­թե հետ դառ­նանք, 39-րդ մեծ հայրս է` Գա­գիկ Արծ­րու­նին, որ շի­նել է Աղ­թա­մա­րի վան­քը՚։ Ի դեպ, ե­րա­ժիշ­տը գոր­ծուն ա­ջակ­ցու­թյուն է ու­նե­ցել Ախ­թա­մա­րի Սուրբ Խաչ ե­կե­ղե­ցու գա­գա­թին խաչ դնե­լու ար­շա­վին։ Նա կողմ է հայ-թուր­քա­կան երկ­խո­սու­թյա­նը և վս­տահ է, որ մշա­կու­թա­յին ձեռ­նարկ­նե­րը և ար­վես­տա­գետ­նե­րի ե­լույթ­ներն ի­րենց նպաստն են բե­րե­լու եր­կու եր­կր­նե­րի միջև փակ սահ­ման­նե­րի բաց­մա­նը։
Նրա ա­ռա­ջին ե­րաժշ­տա­կան քայ­լե­րը քա­ջա­լե­րո­ղը ե­ղել է մո­րա­քույ­րը` պոլ­սա­հայ նշա­նա­վոր եր­գա­հան և դաշ­նա­կա­հար Սիր­վարդ Կա­րա­մա­նու­կը։ Վեր­ջինս վաղ է նկա­տել պա­տա­նու բնա­կան ձիրքն ու ե­րաժշ­տա­կան հա­կու­մը։ Պոլ­սում գտն­վե­լու տա­րի­նե­րին Շա­հա­նը ուս­մա­նը զու­գա­հեռ հետևել է նաև տե­ղի ե­րաժշ­տա­նո­ցի դա­սըն­թա­ցին։ Ստամ­բու­լի կոն­սեր­վա­տո­րիան ա­վար­տե­լուց հե­տո 1964 թվա­կա­նին Գյուլ­բեն­կյան կր­թա­թո­շա­կով ու­սու­մը շա­րու­նա­կել է Նյու Յոր­քի Ջու­լիարդ կոն­սեր­վա­տո­րիա­յում։ Հա­մեր­գա­յին գոր­ծու­նեու­թյու­նից բա­ցի, Շա­հան Արծ­րու­նին հայտ­նի է նաև որ­պես ազ­գա­յին էթ­նիկ ե­րաժշ­տու­թյան մեկ­նա­բան, ման­կա­վարժ, գրող և պրո­դյու­սեր։ Նա հայտ­նի է հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թյան ար­մատ­նե­րի մա­սին իր ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րով։ Արծ­րու­նին ձայ­նագ­րել է ՙՀայ­կա­կան դաշ­նա­մու­րա­յին ե­րաժշ­տու­թյան ծաղ­կա­քաղ՚ ձայ­նաս­կա­վա­ռա­կը և հո­վա­նա­վո­րել հայ­կա­կան վո­կալ ու գոր­ծի­քա­յին ե­րաժշ­տու­թյան հա­վա­քա­ծու` բաղ­կա­ցած 8 ձայ­նաս­կա­վա­ռա­կից։ Ան­թո­լո­գիան ընդ­գր­կում է Սա­յաթ-Նո­վա­յից մինչև Ստե­փան Էլ­մաս` նե­րա­ռե­լով նաև ժա­մա­նա­կա­կից սփյուռ­քա­հայ և հա­յաս­տա­նյան կոմ­պո­զի­տոր­նե­րի գոր­ծեր։
Ու­նի 24 ձայ­նաս­կա­վա­ռակ։ Գի­տա­կան լուրջ հե­տաք­րք­րու­թյուն ներ­կա­յաց­նող նրա ե­րաժշ­տա­գի­տա­կան հոդ­ված­նե­րը լույս են տե­սել ա­կա­դե­միա­կան պար­բե­րա­կան­նե­րում և մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կա­վոր հան­րա­գի­տա­րան­նե­րում։ Իր ձայ­նագ­րու­թյուն­նե­րով ու կա­տա­րում­նե­րով դաշ­նա­կա­հա­րը մաս­նակ­ցել է ա­մե­րի­կյան հե­ռուս­տա­տե­սու­թյան մի շարք նշա­նա­վոր հա­ղոր­դում­նե­րի, ձայ­նագր­վել եվ­րո­պա­կան ռա­դիո­նե­րում, նրա կա­տա­րում­ներն ընդգրկված են BBC-ի ե­րաժշ­տա­կան ֆոն­դում։ 1996 թվա­կա­նին Ա­մե­նայն Հա­յոց կա­թո­ղի­կոս Գա­րե­գին Ա-ն Շա­հան Արծ­րու­նուն պարգևատ­րել է Հայ­րա­պե­տա­կան կոն­դա­կով և ՙՍ. Սա­հակ և Ս. Մես­րոպ՚ բարձ­րա­գույն շքան­շա­նով։ Դաշ­նա­կա­հարն ա­ջակ­ցում է Հա­յաս­տա­նում անց­կաց­վող տար­բեր ծրագ­րե­րի. Արծ­րու­նու բա­րե­գոր­ծա­կան գոր­ծու­նեու­թյան մի քա­նի հաս­ցե­նե­րի թվար­կու­մը թույլ կտա գա­ղա­փար կազ­մել նրա մար­դա­սի­րա­կան գոր­ծու­նեու­թյան մա­սին` Կո­մի­տա­սի ան­վան կոն­սեր­վա­տո­րիա, Ա­րամ Խա­չատ­րյա­նի տուն-թան­գա­րան, Չա­րեն­ցի ան­վան գրա­կա­նու­թյան և ար­վես­տի թան­գա­րան, Վա­նա­ձո­րի տա­րեց­նե­րի տուն և այլն։
Ստե­փա­նա­կեր­տյան հա­մեր­գի ըն­թաց­քում ե­լույթ ու­նե­ցան քո­լե­ջի մի խումբ ու­սա­նող­ներ: Ան­վա­նի դաշ­նա­կա­հա­րի հա­մեր­գա­յին ծրագ­րե­րից ան­բա­ժան է Կո­մի­տա­սի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյու­նը։ Նրա խոս­քով՝ ար­դի հայ ե­րաժշ­տու­թյան հիմ­նա­քա­րը Կո­մի­տասն է, ա­ռանց ո­րի մեր ե­րաժշ­տու­թյունն այլ դի­մա­գիծ կու­նե­նար։ Հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թյան ար­մատ­նե­րի իր ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րով հայտ­նի տե­սա­բա­նը բա­վա­կա­նին մատ­չե­լի ձևով մեկ­նա­բա­նեց կո­մի­տա­սյան պա­րե­րի դաշ­նա­վոր­ման յու­րա­հատ­կու­թյու­նը՝ ըն­դգ­ծե­լով, որ ծայ­րաս­տի­ճան պարզ ու սա­կա­վա­թիվ նո­տա­ներ օգ­տա­գոր­ծե­լով՝ հան­ճա­րեղ եր­գա­հա­նը ստեղ­ծել է մի լե­զու, որ ՙկա­տա­րյալ, բա­ցար­ձակ ամ­բող­ջու­թյուն է՚։ Կո­մի­տա­սյան տար­բեր պա­րե­րի վեր­լու­ծու­թյունն ու­ղեկց­վում էր եր­գա­հա­նի օգ­տա­գոր­ծած ե­րաժշ­տա­կան մի­ջոց­նե­րի պար­զա­բան­մամբ, օ­րի­նակ՝ ինչ­պես ա­ռօ­րյա խոս­քում ենք օգ­տա­գոր­ծում՝ ՙդամ պա­հել՚, երբ դաշ­նա­մու­րի պա­րա­գա­յում մայր ե­ղա­նա­կին ա­ռըն­թեր այն հն­չում է ՙմի քիչ ճո­խաց­րած մո­տե­ցու­մով՚։ Ե­րա­ժիշտ կա­տա­րողն իր ա­սա­ծը հիմ­նա­վո­րեց ՙՈւ­նա­բի՚ պա­րե­ղա­նա­կով, իսկ ե­րաժշ­տա­կան մյուս հնա­րը հար­վա­ծա­յին գոր­ծիք­նե­րի հն­չո­ղու­թյան ա­պա­հո­վումն է դաշ­նա­մու­րով։ Մայր մե­ղե­դին ու­ղեկ­ցող ե­րաժշ­տա­կան այս եր­կու հնար­նե­րը Կո­մի­տա­սը փայ­լուն կեր­պով զու­գոր­դել է ՙՇու­շի­կի՚ պա­րե­ղա­նա­կում, ո­րը նույն­պես հա­մեր­գա­յին ծրագ­րի մաս էր կազ­մում։ Հն­չե­ցին նաև Ա. Խա­չատ­րյա­նի ՙՊոեմ՚, Շո­պե­նի դաշ­նա­մու­րա­յին եր­կու էք­սպ­րոմտ, Էդ. Միր­զո­յա­նի ՙԱլ­բոմ թոռ­նի­կիս հա­մար՚ գոր­ծե­րը։ Ունկ­նդ­րի հետ շփ­ման ու­րույն ձևա­չա­փը ա­ռա­վել հե­տաքր­քիր ու բո­վան­դա­կա­լից էր դարձ­նում հոգևոր հա­ղոր­դակ­ցու­թյու­նը։
76-ա­մյա ե­րա­ժիշ­տը հի­մա ա­ռա­վե­լա­պես ձայ­նագ­րու­թյուն­նե­րով է զբաղ­ված: ՙՀա­մեր­գը լի­նում է և անց­նում-կորս­վում, ես նա­խընտ­րում եմ ձայ­նագ­րել, որ­պես­զի ինչ որ խոր­հում եմ, զգում, մնա­յուն լի­նի և տա­րած­վի աշ­խար­հի բո­լոր գրա­դա­րան­նե­րում։ Հա­մերգ­ներ` թերևս տա­րին 20-25 հատ ու­նե­նում եմ հի­մա, սա­կայն մե­ծա­մաս­նա­բար ձայ­նագ­րու­թյան եմ հատ­կաց­նում ժա­մա­նակս և Ար­ցախ գա­լուն ու այս­տեղ նվա­գե­լուն։ 2003-ին էի ե­կել, դար­ձյալ նույն սրա­հում եմ նվա­գել։ 2003-ից առ այ­սօր ակն­հայտ փո­փո­խու­թյուն­ներ կան, շատ ա­վե­լի բար­գա­վա­ճած է, նոր է և ծաղ­կուն, ժպ­տուն է։ Հա­յաս­տա­նի հետ կա­պը ան­շուշտ կարևոր է, սա­կայն պետք է ընդ­լայ­նել սահ­ման­նե­րը, կապ հաս­տա­տել աշ­խար­հի տար­բեր եր­կր­նե­րի հետ՚,- ա­սում է նա։ Հար­ցին՝ ինչ կար­ծի­քի է Ար­ցա­խի պա­տա­նի ե­րա­ժիշտ­նե­րի մա­սին, ո­րոնց հետ վար­պե­տու­թյան դա­սեր է անց­կաց­րել, մաեստ­րոն ա­սաց. ՙՏա­ղան­դա­վոր ե­րի­տա­սարդ­ներ շատ կան՚։
Հա­վե­լենք, որ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թյան ա­ռա­ջար­կով եւ ա­ջակ­ցու­թյամբ Շա­հան Արծ­րու­նին լի­նում է աշ­խար­հի հա­յա­շատ վայ­րե­րում, իր կա­տա­րում­նե­րով ար­թուն պա­հում հայ ե­րաժշ­տու­թյան հան­դեպ սերն օ­տար ա­փե­րում ապ­րող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի սր­տե­րում։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Wed, 17 Jul 2019 15:27:07 +0000
ԱՆ­ՆԱ­ԽԱ­ԴԵՊ ՆԱ­ԽԱ­ՁԵՌ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27135-2019-07-17-15-14-54 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27135-2019-07-17-15-14-54 ԱՆ­ՆԱ­ԽԱ­ԴԵՊ ՆԱ­ԽԱ­ՁԵՌ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒՆ
Էմ­մա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

Նպա­տա­կը` զար­գաց­նել քա­ղա­քա­ցիա­կան մշա­կույ­թը

Հպար­տա­նում ենք մեր մա­քուր քա­ղա­քով: Եվ, կար­ծես, տե­ղին: Բայց ե­րի­տա­սարդ սե­րունդն ա­վե­լին է ցան­կա­նում. նա սի­րում է իր քա­ղա­քը և ու­զում է, որ մար­դիկ չմո­ռա­նան մայ­թա­յին է­տի­կե­տի մա­սին, ին­չը յու­րա­քան­չյու­րիցս մեծ ջան­քեր չի պա­հան­ջում: Պար­զա­պես պետք է հի­շել, որ նույն այդ փո­ղո­ցով քայ­լում են այլ քա­ղա­քա­ցի­ներ ևս: ՙԺպ­տա­ցող Քա­ղա­քի մայ­թա­յին է­տի­կետ՚ ծրագ­րի մշակ­մամբ և հա­սա­րա­կու­թյա­նը ներ­կա­յաց­մամբ հան­դես է ե­կել մայ­րա­քա­ղա­քի թիվ 11 ա­վագ դպ­րո­ցի 11-րդ դա­սա­րան­ցի Ան­նա ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ: Հու­լի­սի 12-ին նա և իր ըն­կեր­նե­րը Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի այ­գում, Ստ. Շա­հու­մյա­նի ան­վան օ­ղա­կաձև պու­րա­կում և Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի փո­ղո­ցի եր­կայն­քով տե­ղադ­րել են ցու­ցա­նակ­ներ, ո­րոն­ցում մուլ­տիպ­լի­կա­ցիա­յին բնո­րոշ գու­նա­վոր նկար­ներն ու հա­մա­պա­տաս­խան գրու­թյուն­ներն ան­ցորդ­նե­րին հու­շում են մայ­թա­յին է­տի­կե­տի մա­սին: Նույն օ­րը ե­րե­կո­յան Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի այ­գում տե­ղի ու­նե­ցավ ծրագ­րի շնոր­հան­դե­սը, որն ու­ղեկց­վել է կար­ճատև հա­մեր­գով:

Պետք է ա­սել, որ ցու­ցա­նակ­նե­րի նկար­ներն ու գրու­թյուն­նե­րը, դաս­տիա­րակ­չա­կա­նից բա­ցի, ար­տա­հայ­տում են հու­մոր: Նա­խա­տես­ված յու­րա­քան­չյուր վայ­րում տե­ղադր­վել է 15-ա­կան ցու­ցա­նակ: Ցու­ցա­նակ­նե­րի գրու­թյուն­նե­րը գրա­կան հա­յե­րե­նով, Ար­ցա­խի բար­բա­ռով և անգ­լե­րե­նով: Դրանք ստեղ­ծա­րար մո­տեց­ման ար­դյունքն են, քա­նի որ մայ­թա­յին է­տի­կե­տի մա­սին նույ­նիսկ Google ո­րո­նո­ղա­կան հա­մա­կար­գում շատ դժ­վա­րու­թյամբ կա­րե­լի է հա­մա­պար­փակ ու­սում­նա­սի­րու­թյուն գտ­նել:
-Ես այն ստե­փա­նա­կերտ­ցի­նե­րից եմ, ում հա­մար իր քա­ղա­քը աշ­խար­հի ա­մե­նա­սի­րե­լի բնա­կա­վայրն է: Ո­րո­շե­ցի մարդ­կանց ու­շադ­րու­թյու­նը սևե­ռել մայ­թա­յին է­տի­կե­տի վրա` հա­վա­տա­լով, որ էլ ա­վե­լի կբարձ­րաց­նենք այդ մշա­կույ­թը: Ին­չու ՙԺպ­տա­ցող Քա­ղաք՚: Երբ Շու­շիի բարձ­րուն­քից նա­յում ես Ստե­փա­նա­կեր­տին, այն նման է մի մեծ ժպի­տի: Ան­նա­յի նպա­տակ­նե­րից մեկն էլ դպ­րո­ցա­կան­նե­րի մեջ ակ­տի­վու­թյուն ա­ռա­ջաց­նելն էր, ին­չը նույն­պես հա­ջող­վեց: Նա շր­ջա­պատ­ված էր ա­ջա­կից ըն­կեր­նե­րով և հա­վա­տում է, որ ծրա­գի­րը մարդ­կանց կպարգևի նաև ժպիտ, և այս ա­մե­նը դրա­կա­նո­րեն կազ­դի հա­սա­րա­կու­թյան վրա: Մայ­թա­յին է­տի­կե­տի կա­նոն­նե­րը հան­րայ­նաց­նե­լու հա­մար Ան­նան բա­ցել է ֆեյս­բու­քյան էջ, որ­տեղ տե­ղադ­րում է դրա հետ կապ­ված նո­րու­թյուն­ներ: Ցու­ցա­նակ­նե­րի տե­ղադր­մա­նը ներ­կա էին Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պետ Սու­րեն Գրի­գո­րյա­նը, ով ող­ջու­նել է նման նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը:
-Շատ գե­ղե­ցիկ նա­խա­ձեռ­նու­թյուն է: Վս­տահ եմ` այն մեծ ազ­դե­ցու­թյուն է ու­նե­նա­լու հատ­կա­պես ե­րի­տա­սարդ սերն­դի վրա: Պետք է գա­ղա­փա­րը զար­գաց­նել, գու­ցե մեծ ցու­ցա­նակ­նե­րի վրա գրել տեքս­տը, ձայ­նա­յին է­ֆեկ­տով զու­գոր­դել, որ­պես­զի ա­վե­լի ար­դյու­նա­վետ լի­նի: Նման դաս­տիա­րակ­չա­կան մի­ջոց­նե­րով պայ­քա­րը ցան­կա­լի ար­դյունք­ներ կբե­րի, մեր սի­րե­լի քա­ղա­քը կա­ռանձ­նա­նա նաև բարձր մշա­կույ­թով: Մաք­րու­թյու­նը, մայ­թա­յին է­թի­կե­տը պահ­պա­նե­լով, կհար­գենք նաև այն տա­րեց կա­նանց, ով­քեր ի­րենց ծանր աշ­խա­տան­քով պարգևում են մեզ բա­վա­կա­նին մա­քուր քա­ղաք: Շատ հա­ճե­լի է, ան­գամ զար­մա­նա­լի, որ նման գա­ղա­փա­րի հե­ղի­նակն ե­րի­տա­սարդ աղջ­նակ է և նրան սա­տա­րում է հա­մա­խոհ­նե­րի մի ստ­վար խումբ: Դա ոգևո­րիչ է: Մենք էլ պետք է նման հե­ռան­կա­րա­յին ծրագ­րեր կի­րա­ռենք` սկ­սած ման­կա­պար­տե­զից,- ա­սել է քա­ղա­քա­պե­տը:
Շնոր­հան­դե­սի ժա­մա­նակ Ան­նան խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թյուն է հայտ­նել բո­լոր նրանց, ով­քեր ա­ջակ­ցել են ծրագ­րի ի­րա­կա­նաց­մա­նը: Մե­ծա­պես շնոր­հա­կալ էր ՙAwesome Artsakhե հիմ­նադ­րա­մին, ո­րի օգ­նու­թյամբ կյան­քի կոչ­վեց իր ա­ռա­ջին ծրա­գի­րը:
Շնոր­հան­դե­սին մաս­նակ­ցում էին ՙAwesome Artsakhե (ՙՕսմ՚) հիմ­նադ­րա­մի ան­դամ­ներ, ո­րի հա­մա­նա­խա­գահ Ար­տակ Բեգ­լա­րյա­նից հե­տաքր­քր­վե­ցինք հիմ­նադ­րա­մի գոր­ծու­նեու­թյամբ: Պարզ­վեց, որ մեկ տա­րի է, ինչ ստեղծ­վել է կա­ռույ­ցը և մի­ջազ­գա­յին ՙAwesomeե)(հրա­շա­լի, հիա­նա­լի) հիմ­նադ­րա­մի ար­ցա­խյան ան­կախ մաս­նա­ճյուղ է: Այն գոր­ծում է աշ­խար­հի մի շարք եր­կր­նե­րում: 2 ա­մի­սը մեկ հիմ­նադ­րա­մը 1000 ԱՄՆ դո­լար դրա­մաշ­նորհ է հատ­կաց­նում ներ­կա­յաց­ված նա­խագ­ծե­րից հաղ­թո­ղին: Պար­տա­դիր պայ­ման է` նա­խա­գի­ծը պետք է ի­րա­կա­նաց­վի Ար­ցա­խում և լի­նի քիչ թե շատ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան և ամ­բող­ջա­կան:
Ան­նա Բաղ­դա­սա­րյա­նի հա­վաստ­մամբ` ՙԺպ­տա­ցող Քա­ղա­քի մայ­թա­յին է­տի­կետ՚ ծրա­գիրն ա­ռա­ջինն է, բայց ոչ վեր­ջի­նը: Նա ու­նի այլ մտահ­ղա­ցում­ներ, ո­րոնք կընդ­գր­կեն հա­սա­րա­կա­կան կյան­քի տար­բեր ուղ­ղու­թյուն­ներ:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 17 Jul 2019 15:12:25 +0000
ՙԲԱՑ ԴՌ­ՆԵ­ՐԻ ՕՐ՚ Ա­ՎԵ­ՏԱ­ՐԱ­ՆՈ­ՑՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27136-2019-07-17-15-24-29 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27136-2019-07-17-15-24-29 ՙԲԱՑ ԴՌ­ՆԵ­ՐԻ ՕՐ՚ Ա­ՎԵ­ՏԱ­ՐԱ­ՆՈ­ՑՈՒՄ
Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

 Ար­ցա­խի ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից այս տար­վա ապ­րի­լին մեկ­նար­կած` գյու­ղա­կան բնակ­չու­թյան բժշ­կա­կան օգ­նու­թյան կազ­մա­կերպ­ման ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում օ­րերս Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի Ա­վե­տա­րա­նոց գյու­ղում ի­րա­կա­նաց­վեց ՙԲաց դռ­նե­րի օր՚։ Հեր­թա­կան ան­գամ ո­լոր­տի բժիշկ-մաս­նա­գետ­ներն ի­րա­կա­նաց­րել են ըն­դու­նե­լու­թյուն, խոր­հր­դատ­վու­թյուն ու հե­տա­զո­տու­թյուն ոչ միայն Ա­վե­տա­րա­նոց գյու­ղի, այլև հա­րա­կից հա­մայ­նք­նե­րի բնակ­չու­թյան շր­ջա­նում:

ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի խոր­հր­դա­կան Մա­յա Ա­զա­տյա­նի պար­զա­բան­մամբ՝ ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում նա­խա­րա­րու­թյան խոր­հր­դա­տու-մաս­նա­գետ­նե­րի և բժիշկ­նե­րի կող­մից նման այ­ցեր կազ­մա­կերպ­վել են նաև Հա­թերք, Տող, Մո­շա­թաղ, Բեր­դա­շեն գյու­ղե­րում։ Նշ­ված բո­լոր գյու­ղե­րում էլ հիմ­նա­կա­նում դի­մում էին տե­սո­ղու­թյան խն­դիր­նե­րով քա­ղա­քա­ցի­ներ, ո­րոնց էլ հե­տա­զո­տե­լուց հե­տո բժշ­կի ցու­ցու­մով անվ­ճար տրա­մադր­վե­ցին ակ­նոց­ներ։ Իսկ ա­վե­լի քան 1000 բնա­կիչ ու­նե­ցող Ա­վե­տա­րա­նոց գյուղն Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի ա­մե­նա­խո­շոր հա­մայ­նք­նե­րից է, և գյու­ղաբ­նակ­նե­րից շա­տե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն չու­նեն բժշ­կա­կան անհ­րա­ժեշտ սպա­սար­կում ստա­նա­լու հա­մար դի­մել Աս­կե­րա­նի կամ Ստե­փա­նա­կեր­տի բուժ­հաս­տա­տու­թյուն­ներ։
ՙԲաց դռ­նե­րի՚ շնոր­հիվ Ա­վե­տա­րա­նո­ցում կա­տար­վե­ցին շուրջ 300 խոր­հր­դատ­վու­թյուն, ուլտ­րա­ձայ­նա­յին 46 հե­տա­զո­տու­թյուն, 41 է­լեկտ­րասր­տագ­րու­թյուն և, ըստ ցու­ցում­նե­րի, ակ­նա­բու­ժա­կան խն­դիր­նե­րով 70 ան­ձանց անվ­ճար հի­մունք­նե­րով տրա­մադր­վե­ցին ակ­նոց­ներ: Ա­ռան­ձին դեպ­քե­րում անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն է ե­ղել ման­րակր­կիտ հե­տա­զո­տու­թյուն­ներ ի­րա­կա­նաց­նել Ստե­փա­նա­կեր­տի Հան­րա­պե­տա­կան բժշ­կա­կան կենտ­րո­նում, մաս­նա­վո­րա­պես` խպիպ­նե­րի, բա­րո­րակ փոքր ու­ռուցք­նե­րի, լե­ղա­պար­կի խն­դիր­նե­րի ա­ռու­մով։ Գյու­ղա­կան բնակ­չու­թյան բժշ­կա­կան օգ­նու­թյան կազ­մա­կերպ­ման ծրագ­րի հա­մա­կար­գողն է ու­ռուց­քա­բան-խոր­հր­դա­տու Ար­մեն Հայ­րի­յա­նը։ Ա­ռա­ջի­կա­յում ծրա­գի­րը կշա­րու­նակ­վի նաև Շու­շիի և Քար­վա­ճա­ռի շր­ջան­նե­րի գյու­ղե­րում։
Նույն օրն Ա­վե­տա­րա­նո­ցում ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Բաղ­րյա­նը, բժիշկ-մաս­նա­գետ­նե­րի աշ­խա­տան­քին հետևե­լուց հե­տո, հրա­վի­րեց ար­տագ­նա գոր­ծա­կար­գա­վա­րա­կան խոր­հր­դակ­ցու­թյուն հա­մա­կար­գի գոր­ծա­դիր տնօ­րեն­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ: ՙԱս­կե­րա­նի շր­ջա­նա­յին բուժ­միա­վո­րում՚ փակ բաժ­նե­տի­րա­կան ըն­կե­րու­թյան գոր­ծա­դիր տնօ­րեն Գո­հար Հա­կոբ­ջա­նյա­նը ներ­կա­յաց­րեց 2018 թվա­կա­նին կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րի հաշ­վետ­վու­թյուն: Քն­նարկ­վե­ցին նաև է­լեկտ­րո­նա­յին ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան հա­մա­կար­գի ներ­դր­ման մի շարք հար­ցեր: Խոր­հր­դակ­ցու­թյան վեր­ջում ԱՀ ԱՆ ու­ռուց­քա­բան-խոր­հր­դա­տու Ար­մեն Հայ­րի­յանն ամ­փո­փեց նա­խորդ այ­ցե­րի ժա­մա­նակ գյու­ղե­րում ըն­թա­ցած ծրագ­րի ար­դյունք­նե­րը: Հան­դիպ­մա­նը նա­խա­րարն անդ­րա­դար­ձավ օ­գոս­տո­սի 4-ից Ար­ցա­խում կա­յա­նա­լիք Ա­մա­ռա­յին 7-րդ հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի ըն­թաց­քում բուժս­պա­սարկ­ման աշ­խա­տանք­ներն ար­տա­կարգ ռե­ժի­մով կազ­մա­կեր­պե­լու հար­ցե­րին և կոնկ­րետ հանձ­նա­րա­րա­կան­ներ տվեց ո­լոր­տի հա­մա­պա­տաս­խան մաս­նա­գետ­նե­րին: Ներ­կա­յումս Ստե­փա­նա­կեր­տի մար­զա­դաշ­տում ըն­թա­նում են Խա­ղե­րի պաշ­տո­նա­կան բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թյան փոր­ձե­րը, ին­չի առն­չու­թյամբ նա­խա­րա­րը բուժ­հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի գոր­ծա­դիր տնօ­րեն­նե­րին հոր­դո­րեց լի­նել զգոն և ա­չա­լուրջ:
Ա. Բաղ­րյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ բժիշկ-մաս­նա­գետ­ներն այ­ցե­լե­ցին նաև Ա­վե­տա­րա­նո­ցի 1616թ. կա­ռուց­ված ՙԿու­սա­նաց ա­նա­պատ՚ ե­կե­ղե­ցին։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 17 Jul 2019 15:08:07 +0000
Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է օրենքներ http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27134-2019-07-17-15-07-22 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27134-2019-07-17-15-07-22 Նախագահ Բակո Սահակյանը…

 ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», ««Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», ««Քաղաքաշինության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին», ««Սնանկության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին», ««Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին, «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին», «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին», «Պետական գույքի մասնավորեցման 2019-2022 թվականների ծրագրի մասին», «Հանրաքվեի մասին» եւ ««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքները։

 

ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԳԱՀԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

         ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԳԼԽԱՎՈՐՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 17 Jul 2019 15:06:44 +0000