comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Հինգշաբթի, 25 Հուլիսի 2019 http://artsakhtert.com Fri, 18 Oct 2019 02:27:19 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ԹԱԼԻՇՈՒՄ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՓՈՒԼԸ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27199-2019-07-26-16-48-03 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27199-2019-07-26-16-48-03 ԹԱԼԻՇՈՒՄ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՓՈՒԼԸ
Գե­նա­դի Ե­ՐԵ­ՄՅԱՆ

 Թա­լի­շի վե­րա­կա­ռուց­ման փու­լե­րը գրե­թե ա­վարտ­ված են. առջևում բնա­կիչ­նե­րին ի­րենց հա­րա­զատ օ­ջախ­ներ վե­րա­դարձ­նե­լու փուլն է։ Աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով հու­լի­սի 24-ին նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նը հեր­թա­կան ան­գամ ե­ղել է սահ­մա­նա­մերձ այս բնա­կա­վայ­րում։ Կա­յա­ցել է խոր­հր­դակ­ցու­թյուն այս­տեղ տար­բեր ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նաց­մանն առ­նչ­վող խն­դիր­նե­րի շուրջ։ Խոր­հր­դակ­ցու­թյա­նը մաս­նակ­ցում էին պետ­նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը, պաշ­տո­նա­տար այլ ան­ձինք, գյու­ղի մի խումբ բնա­կիչ­ներ։

Ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում ա­վեր­ված բնա­կա­վայ­րի վե­րա­կա­ռուց­ման գոր­ծըն­թա­ցը մեկ­նար­կել է ան­մի­ջա­պես։ Այ­սօր­վա դրու­թյամբ ա­վար­տին են հասց­վել հան­դի­սու­թյուն­նե­րի տան, հա­մայն­քա­յին կենտ­րո­նի, դպ­րո­ցի և ման­կա­պար­տե­զի կա­ռու­ցա­պատ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։ Այդ շենք-շի­նու­թյուն­ներն ա­պա­հո­ված են նաև անհ­րա­ժեշտ գույ­քով ու սար­քա­վո­րում­նե­րով։ Գյու­ղի վե­րա­կեն­դա­նաց­ման 1-ին փու­լում վե­րա­նո­րոգ­վել է 19, 2-րդում` 18, իսկ 3-րդ փու­լում (ո­րը մեկ­նար­կել է այս տա­րի) նե­րառ­ված է 8 ա­ռանձ­նա­տան վե­րա­նո­րո­գում և 10 նոր բնա­կե­լի տնե­րի շի­նա­րա­րու­թյուն։
Քա­ղա­քա­շի­նու­թյան նա­խա­րար Կա­րեն Շահ­րա­մա­նյանն իր զե­կույ­ցում նշում է. ընդ­հա­նուր առ­մամբ` գյու­ղում վե­րա­նո­րոգ­վել է 45 բնա­կե­լի տուն, ո­րից 10-ի շի­նա­րա­րու­թյունն ըն­թաց­քի մեջ է և կա­վարտ­վի այս տար­վա օ­գոս­տո­սին։ Ար­դեն իսկ ծախս­վել է 1մլրդ 780մլն դրամ, ո­րից 770մլն դրա­մը ներ­դր­վել է ՙՀա­յաս­տան՚ հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի, իսկ 1մլրդ 10մլն դրա­մը` կա­ռա­վա­րու­թյան կող­մից։
Ինչ վե­րա­բե­րում է կա­ռուց­ված դպ­րո­ցա­կան նոր շեն­քին՝ ու­սում­նա­կան այդ հաս­տա­տու­թյունն իր պայ­ման­նե­րով լա­վա­գույն­նե­րից մեկն է հան­րա­պե­տու­թյու­նում, ըն­դգ­ծում է կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րար Նա­րի­նե Ա­ղա­բա­լյա­նը, այն լրի­վու­թյամբ պատ­րաստ է շա­հա­գործ­ման։ Ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տուն ա­վե­լաց­նում է. կր­թա­կան պատ­շաճ մա­կար­դակ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար նա­խա­րա­րու­թյու­նը պատ­րաս­տա­կամ է և օգ­նե­լու է՝ սկ­սած ման­կա­վարժ-մաս­նա­գետ­նե­րից մինչև լա­բո­րա­տո­րիա­նե­րի ստեղ­ծում։
Այդ ա­մե­նով հան­դերձ, Թա­լի­շի բնա­կիչ­նե­րի մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը շա­րու­նա­կում է ապ­րել Ա­լա­շա­նում, մի մասն էլ` Մա­տա­ղի­սում ու Հա­յաս­տա­նի Չա­րեն­ցա­վան քա­ղա­քում։

Գյու­ղը վե­րա­կանգ­նե­լուց հե­տո բնա­կիչ­նե­րը պետք է վե­րա­դառ­նան ի­րենց օ­ջախ­նե­րը. վեր­ջին 3 տա­րում այս հույ­սով են գոր­ծել, իր խոս­քում նշում է նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նը: Ի­հար­կե, այս­տեղ նաև հո­գե­բա­նա­կան ար­գելք կար, ին­չը, կար­ծես թե, ար­դեն իսկ հաղ­թա­հար­վել է: Սա­կայն թա­լիշ­ցի­նե­րից ո­մանք վե­րա­դառ­նա­լու հար­ցում եր­կմ­տան­քի մեջ են։
Կոնկ­րետ ինչն է պատ­ճա­ռը, որ ա­ռայ­սօր ըն­տա­նիք­նե­րով չեն վե­րա­դար­ձել ու ապ­րել հա­րա­զատ գյու­ղում. նա­խա­գահն է հե­տաքր­քր­վում՝ թա­լիշ­ցի­նե­րից ակն­կա­լե­լով ան­կեղծ պա­տաս­խան։
Ե­թե վե­րա­դառ­նան, ա­պա ա­նաս­նա­պա­հու­թյամբ պետք է զբաղ­վեն. իսկ գյու­ղին հա­րող ա­րո­տա­վայ­րե­րում կեն­դա­նի­նե­րին ջուր տա­լու հետ կապ­ված խն­դիր­ներ կան: Ա­սենք` ցա­մա­քել են աղ­բյուր­նե­րը. սա պատ­ճառ­նե­րից մեկն է։
Ա­նաս­նա­գոմ չու­նեն. ո­մանց հա­մար սա էլ խն­դիր է գյուղ վե­րա­դառ­նա­լու հա­մար։ Խն­դիր­նե­րի շր­ջա­նա­կում է նաև խմե­լու ջրի ո­րա­կի և ջրա­մա­տա­կա­րար­ման հար­ցը՝ հատ­կա­պես ա­մառ­վա ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում։
Ի­հար­կե, հար­ցեր կան, ո­րոնք լու­ծե­լի են և կլուծ­վեն ըն­թաց­քում. սա­կայն այդ ա­մե­նին հաս­նե­լու հա­մար տան­տե­րե­րը հե­ռա­վո­րու­թյու­նից չպի­տի դա­տեն ու պա­հան­ջեն, այլ պի­տի վե­րա­դառ­նան ու մաս­նա­կի­ցը դառ­նան ի­րենց օ­ջախ­նե­րի կա­ռուց­ման գոր­ծին՝ Բա­կո Սա­հա­կյա­նի հոր­դորն է։
Ա­սում են՝ ցան­կու­թյուն չու­նե­ցո­ղը հա­զար ու մի պատ­ճառ կբե­րի, իսկ ցան­կա­ցո­ղը կգոր­ծի` ան­տե­սե­լով բո­լոր խո­չըն­դոտ­նե­րը։ ՊԲ սպա, 4 զա­վակ­նե­րի հայր Գա­րե­գին Սարգ­սյա­նը պատ­րաստ է ըն­տա­նի­քով օր ա­ռաջ վե­րա­դառ­նալ գյուղ, մնում է նո­րա­կա­ռույց տան բա­նա­լի­նե­րը ստա­նա։
Հայ­րե­նի գյու­ղում 5 զա­վակ­նե­րի հետ ապ­րե­լուն, ա­րա­րե­լուն ան­համ­բե­րու­թյամբ սպա­սում է նաև Լու­սի­նե Բրա­զյա­նը. նա նույն­պես ըն­տա­նի­քով Թա­լիշ ա­ռա­ջին վե­րա­դար­ձող­նե­րից մեկն է:
Այն­պես որ` քիչ չեն նաև լա­վա­տե­սու­թյամբ տրա­մադր­ված թա­լիշ­ցի­նե­րը, ով­քեր, ան­կախ հան­գա­մանք­նե­րից, պատ­րաստ են վե­րա­դառ­նալ հա­րա­զատ բնա­կա­վայր։ Իսկ գյու­ղը գր­կա­բաց սպա­սում է բո­լո­րին: Չի բա­ցառ­վում, որ, հնե­րից բա­ցի, նաև նոր տե­րեր ձեռք բե­րի Թա­լի­շը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Fri, 26 Jul 2019 16:44:37 +0000
Ապակենտրոնացումը՝ պետական կառավարման արդյունավետության գլխավոր նախապայման. ԱՀ պետական նախարար http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27198-2019-07-26-15-53-25 http://artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27198-2019-07-26-15-53-25 Ապակենտրոնացումը՝ պետական կառավարման արդյունավետության գլխավոր նախապայման. ԱՀ պետական նախարար
Արցախի Հանրապետության պետական …

 Ամփոփվել են ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում շրջանի, առանձին-առաձին՝ Ակնաղբյուրի, Աստղաշենի, Շոշի, Խնածախիհամայնաքային բյուջեների, ինչպես նաև քաղաքացիների առաջարկությունների, դիմում բողոքների մասին հաշվետվությունները: Հայտարարություններ են հնչելգյուղատնտեսական տարվա ընթացիկ աշխատանքների, սեպտեմբերի 8-ին նախատեսված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախապատրաստման ևանցկացման հիմնական միջոցառումների մասին:

Նիստի օրակարգը սպառվելուց հետո համայնքի ղեկավարները պետական նախարարին են ուղղել խմելու, ոռոգման ջրի, գյուղատնտեսության ու քաղաքաշինության բնագավառներում առկա տարբեր հարցեր: Գրիգորի Մարտիրոսյանը սպառիչ պատասխաններ է տվել բարձրացված հարցերին՝ ապակենտրոնացումը համարելով որպես պետականկառավարման արդյունավետության գլխավոր նախապայման: Պետական նախարարն ընդգծել է հատկապես շրջանների պատասխանատուների լիազորությունները ընդլայնելու հաջողված փորձը, որի արդյունքում տեղերում առկա բազմաթիվ հարցերի օպերատիվ լուծում է տրվում:

Ասկերանի շրջանի խորհրդի  արտագնա նիստին առանձին հարցերի շուրջ պարզաբանումներով հանդես են եկել գյուղատնտեսության և առողջապահության նախարարները:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Fri, 26 Jul 2019 15:51:18 +0000
ԻՆ­ՉՈ՞Ւ ԱՐ­ՑԱ­ԽԸ ՊԵՏՔ Է ԲԱ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵ­ՐԻ ՍԵ­ՂԱՆ ՎԵ­ՐԱ­ԴԱՌ­ՆԱ http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27197-2019-07-26-15-45-28 http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27197-2019-07-26-15-45-28 ԻՆ­ՉՈ՞Ւ ԱՐ­ՑԱ­ԽԸ ՊԵՏՔ Է ԲԱ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵ­ՐԻ ՍԵ­ՂԱՆ ՎԵ­ՐԱ­ԴԱՌ­ՆԱ
Ա­շոտ ԲԵԳ­ԼԱ­ՐՅԱՆ

 Վեր­նագ­րում ա­ռա­ջադր­ված հար­ցի պա­տաս­խանն ա­ռա­վե­լա­գույնս պարզ է՝ այն պատ­ճա­ռով, որ Ար­ցա­խը (Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը) Ադր­բե­ջա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի կող­մից պար­տադր­ված հա­կա­մար­տու­թյան հիմ­նա­կան կողմն է։ Այն, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի սու­բյեկտ է, այլ ոչ թե օ­բյեկտ, վկա­յում է տար­րա­կան տրա­մա­բա­նու­թյու­նը. ինք­նո­րոշ­ված Ղա­րա­բաղն Ադր­բե­ջա­նի սան­ձա­զեր­ծած պա­տե­րազ­մի սու­բյեկտն էր, և, հետևա­պես, պետք է բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի սու­բյեկտ լի­նի։ Սա՝ ինչ­պես եր­կու ան­գամ եր­կու­սը չորս է...

Դեռ ա­վե­լին, տվյալ ան­վի­ճե­լի փաստն ամ­րագր­վել է մի շարք մի­ջազ­գա­յին փաս­տաթղ­թե­րով և, մաս­նա­վո­րա­պես՝ կրա­կի դա­դա­րեց­ման մա­սին 1994թ. Բիշ­քե­կյան ար­ձա­նագ­րու­թյամբ, ո­րը ստո­րագ­րել են բո­լոր ե­րեք կող­մե­րը՝ Ադր­բե­ջա­նը, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը և Հա­յաս­տա­նը, ԵԱՀԽ (ԵԱՀԿ) 1994թ. Բու­դա­պեշ­տի գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վի ո­րոշ­մամբ, ԵԱՀԿ Ղե­կա­վար խոր­հր­դի ա­ռա­ջին հան­դիպ­մա­նը հաս­տատ­ված Գոր­ծող նա­խա­գա­հի 1995թ. մար­տի 31-ի Պրա­հա­յի եզ­րա­կա­ցու­թյամբ և այլն։ Եվս մեկ ան­գամ հի­շեց­նենք, որ, հա­մա­ձայն այդ փաս­տաթղ­թե­րի, ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյան կար­գա­վոր­ման գոր­ծուն մե­խա­նիզ­մը լիաձևա­չափ բա­նակ­ցու­թյուն­ներն են՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մաս­նակ­ցու­թյամբ։ Այլ խոս­քով, ադր­բե­ջա­նա-ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյան կար­գա­վոր­ման շուրջ` ա­ռանց ԼՂՀ մաս­նակ­ցու­թյան տար­վող բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յիս ձևա­չա­փը խախ­տում է հա­կա­մար­տու­թյան ե­րեք կող­մե­րի մա­սին ԵԱՀԿ ըն­դու­նած պաշ­տո­նա­կան ո­րո­շում­նե­րը։
Ար­ցա­խի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը չի դա­դա­րում մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյա­նը հի­շեց­նել այն մա­սին, որ, ա­ռանց հա­կա­մար­տու­թյան հիմ­նա­կան կող­մի լիի­րավ մաս­նակ­ցու­թյան, ըն­թա­ցող ցան­կա­ցած բա­նակ­ցու­թյուն չի կա­րող դրա­կան ար­դյուն­քի բե­րել: Տվյալ հա­մոզ­մուն­քը հիմն­ված է նախևա­ռաջ այն հան­գա­ման­քի վրա, որ մի­ջազ­գա­յին կարևո­րա­գույն սկզ­բունք­նե­րից մեկն ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­վունքն է, ո­րը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ժո­ղո­վուրդն ի­րաց­րել է մի­ջազ­գա­յին բո­լոր հիմ­նա­րար նոր­մե­րին հա­մա­պա­տաս­խան, հետևա­բար, այդ ի­րա­վուն­քի սկզ­բուն­քը պետք է ըն­կած լի­նի ադր­բե­ջա­նա-ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյան հա­մա­պար­փակ կար­գա­վոր­ման հիմ­քում: Ան­հե­թեթ է խո­սել հա­կա­մար­տու­թյան հան­գու­ցա­լուծ­ման մա­սին` փոր­ձե­լով նրա էու­թյու­նից խույս տալ: Հենց նման կերպ է վար­վում Բաք­վի դի­վա­նա­գի­տու­թյու­նը` ա­մեն հնարք­նե­րով փոր­ձե­լով հա­մաշ­խար­հա­յին հան­րու­թյա­նը մո­լո­րու­թյան մեջ գցել:

ՙԱր­ցա­խի մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մը նրա ժո­ղովր­դի հա­մար կյան­քի ի­րա­վուն­քի ամ­րագ­րումն է՚,- հայ­տա­րա­րել է ԱՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­շոտ Ղու­լյա­նը մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րից մե­կի ժա­մա­նակ` հա­վե­լե­լով, որ ՙԱդր­բե­ջա­նի ա­պա­կա­ռու­ցո­ղա­կան դիր­քո­րոշ­ման պատ­ճա­ռով, որն ար­տա­հայտ­վում է հիմ­նախ­նդ­րի էու­թյան և բա­նակ­ցա­յին ձևա­չա­փի խե­ղա­թյուր­ման մեջ, չի հա­ջող­վում դրա­կան ար­դյունք­նե­րի հաս­նել՚:
Ակն­հայտ է, որ, հրա­ժար­վե­լով Ստե­փա­նա­կեր­տի հետ ու­ղիղ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րից, Բա­քուն միայն նմա­նա­կում է բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րը` իր հա­մար բա­րե­հա­ջող ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ի­րադ­րու­թյան ակն­կա­լի­քով` հեր­թա­կան ան­գամ փոր­ձե­լու հա­մար հա­կա­մար­տու­թյունն իր բե­մագ­րով լու­ծել` ու­ժով ճն­շել մի ժո­ղովր­դի կամ­քը, ո­րը վաղն­ջա­կան ժա­մա­նակ­նե­րից ապ­րում է իր իսկ հո­ղում և պատ­մա­կա­նո­րեն ոչ մի ընդ­հան­րու­թյուն չու­նի ՙԱդր­բե­ջան՚ ան­վա­նու­մով նո­րա­գո­յա­ցու­թյան հետ: Ադր­բե­ջա­նա­կան կող­մի կազ­մա­կեր­պած 2016թ. ապ­րի­լյան լայ­նա­մասշ­տաբ սրա­ցու­մը դրա վառ վկա­յու­թյունն է: Եվ միան­գա­մայն պարզ է, որ Բա­քուն չի շտա­պի իր հան­ցա­վոր ծրագ­րից ու ռևան­շիս­տա­կան նպա­տակ­նե­րից հրա­ժար­վել:
Վերս­տին ստիպ­ված ենք կրկ­նել, որ հիմ­նախ­նդ­րի վերջ­նա­կան լուծ­ման հա­մար անհ­րա­ժեշտ են հա­կա­մար­տու­թյան բո­լոր կող­մե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ` գոր­ծուն ձևա­չա­փով տար­վող ի­րա­կան քա­ղա­քա­կան բա­նա­կու­թյուն­ներ: Այլ խոս­քով, պետք է դեռևս 1994թ. ԵԱՀԿ բու­դա­պեշ­տյան գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վի կող­մից հաս­տատ­ված բնա­կա­նոն ձևա­չա­փը վե­րա­կան­գն­վի:
Հաս­կա­նա­լի է նաև այն, որ կար­գա­վոր­ման գոր­ծըն­թա­ցի ան­կյու­նա­քա­րը, լի­նի դա փու­լա­յին թե փա­թե­թա­յին լու­ծում, պետք է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ան­կախ կար­գա­վի­ճա­կը դառ­նա, ա­ռանց ո­րի հա­կա­մար­տու­թյունն, ըստ էու­թյան, չի կա­րող լուծ­վել: Ար­դեն 30 տա­րի դե ֆակ­տո հա­ջող կեր­պով գո­յու­թյուն ու­նե­ցող Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյա­նը մի­ջազ­գայ­նո­րեն ճա­նաչ­ված կար­գա­վի­ճակ շնոր­հե­լը Ստե­փա­նա­կեր­տին թույլ կտա պաշ­տո­նա­պես ստանձ­նել տա­րա­ծաշր­ջա­նում խա­ղա­ղու­թյան և կա­յու­նու­թյան հա­մար պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան իր բա­ժի­նը և գոր­ծուն դե­րա­կա­տա­րու­թյուն ու­նե­նալ հա­կա­մար­տու­թյան վերջ­նա­կան կար­գա­վոր­ման մեջ:
Ա­հա թե ին­չու ԼՂՀ-ն պետք է վե­րա­դառ­նա բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի սե­ղան, այն­պես, ինչ­պես մինչև1996 թվա­կանն էր: Հա­կա­մար­տու­թյան կար­գա­վո­րու­մը նրա հիմ­նա­կան կող­մե­րի` Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի և Ադր­բե­ջա­նի և հա­կա­մար­տու­թյան մեջ ներգ­րավ­ված` Ար­ցա­խի իր հայ­րե­նա­կից­նե­րի անվ­տան­գու­թյան ե­րաշ­խա­վո­րի պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը կա­մա­վոր ստանձ­նած Հա­յաս­տա­նի, միջև պետք է ի­րա­գործ­վի բո­լոր ե­րեք կող­մե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ` բա­ցա­ռա­պես խա­ղաղ ե­ղա­նակ­նե­րով, ի­րա­կան, կա­ռու­ցո­ղա­կան բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի մի­ջո­ցով: Իսկ այս գոր­ծըն­թա­ցում ցան­կա­ցած ի­մի­տա­ցիա և կեղ­ծու­թյուն միայն հե­ռաց­նում են կող­մե­րի միջև շփ­ման եզ­րեր գտ­նե­լու հե­ռան­կա­րը և սպառ­նում ամ­բողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նի հա­մար դի­մա­կա­յու­թյան գո­տում նոր, կոր­ծա­նա­րար սրաց­մամբ:

www.russia-armenia.info

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Fri, 26 Jul 2019 15:41:33 +0000
ՊԱՇ­ՏՈ­ՆԱ­ՊԵՍ. ՌԱՅԴ, ԱՎ­ՍՏ­ՐԱ­ԼԻԱ - ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐՏ, ԱՐ­ՑԱԽ http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27196-2019-07-26-15-39-23 http://artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27196-2019-07-26-15-39-23 Մա­րի­նա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 Ավ­ստ­րա­լա­կան հե­ռա­վոր Ռայդ քա­ղա­քից, ո­րը Սիդ­նե­յի ծայ­րա­մասն է հա­մար­վում, ու­րա­խա­լի լուր ստաց­վեց. ըն­դուն­վել է բա­նաձև Ստե­փա­նա­կեր­տի հետ բա­րե­կա­մա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ հաս­տա­տե­լու մա­սին։ Քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դը միա­ձայն կողմ է քվեար­կել փաս­տաթղ­թին։ Ար­ցա­խի ԱԳՆ¬ն ող­ջու­նել է բա­նաձևը, նշե­լով, որ այն ՙի­րա­վա­կան հիմք է ա­պա­հո­վում եր­կու քա­ղաք­նե­րի միջև մշա­կույ­թի, կր­թու­թյան, տն­տե­սու­թյան ո­լորտ­նե­րում հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան հաս­տատ­ման և գործ­նա­կան ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար՚։

Հա­մա­ձայն Ավ­ստ­րա­լիա­յի Հայ Դա­տի հանձ­նախմ­բի հա­ղոր­դագ­րու­թյան՝ փաս­տա­թուղ­թը ներ­կա­յաց­րել է խոր­հր­դի ան­դամ Սար­գիս Է­դե­լյա­նը, իսկ Ռայ­դի քա­ղա­քա­պետ Ջե­րոմ Լաք­սե­լը սա­տա­րել է այն։ Ինչ­պես հայտ­նում է Asbarez.com¬ը, փաս­տա­թուղթն Ավ­ստ­րա­լիա­յի Հայ Դա­տի հանձ­նախմ­բի և այդ երկ­րում Ար­ցա­խի մշ­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Քայ­լար Մի­քա­յե­լյա­նի հա­մա­տեղ ջան­քե­րի ար­դյունքն է, ո­րոնք ակ­տի­վաց­վել էին ԼՂՀ ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար Մա­սիս Մա­յի­լյա­նի գլ­խա­վո­րած պատ­վի­րա­կու­թյան Ավ­ստ­րա­լիա կա­տա­րե­լիք այ­ցի նա­խօ­րեին։ Պատ­վի­րա­կու­թյան կազ­մում են ԱԺ պատ­գա­մա­վոր Դա­վիթ Իշ­խա­նյա­նը և ԱԳՆ աշ­խա­տա­կից Ար­տակ Ներ­սի­սյա­նը։
Ավ­ստ­րա­լիա­յի Հայ Դա­տի հանձ­նախմ­բի ղե­կա­վար Հայկ Կայ­սե­րյա­նը Ստե­փա­նա­կեր­տի հետ պաշ­տո­նա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ հաս­տա­տող բա­նաձևն ան­վա­նել է պատ­մա­կան փաս­տա­թուղթ, ին­չը թույլ կտա ամ­րապն­դել շփում­նե­րը` ի բա­րօ­րու­թյուն եր­կու քա­ղաք­նե­րի։ Քա­ղա­քա­յին խոր­հր­դի ո­րոշ­ման մեջ հա­ղորդ­վում է Ռայ­դի և Ստե­փա­նա­կեր­տի միջև բա­րե­կա­մու­թյան կո­մի­տե ստեղ­ծե­լու մա­սին՝ քա­ղաք­նե­րի միջև ա­ռա­վել սերտ բա­րե­կա­մու­թյուն և փո­խըմ­բռ­նում հաս­տա­տե­լու նպա­տա­կով՝ շր­ջան­նե­րից յու­րա­քան­չյու­րի տն­տե­սա­կան, մշա­կու­թա­յին և սո­ցիա­լա­կան զար­գաց­ման ա­ջակց­մա­նը միտ­ված ու­ղիղ շփում­նե­րի մի­ջո­ցով։ Կո­մի­տեի հա­մա­նա­խա­գահ­ներ դար­ձան քա­ղա­քա­պետ Լաք­սե­լը և Սար­գիս Է­դե­լյա­նը, ո­րոնք կն­շա­նա­կեն մնա­ցած ան­դամ­նե­րին ։ Նշ­վում է, որ Մա­սիս Մա­յի­լյա­նի գլ­խա­վո­րած պատ­վի­րա­կու­թյան ա­ռա­ջի­կա այ­ցի շր­ջա­նակ­նե­րում նա­խա­տես­վում է հան­դի­պում քա­ղա­քի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հետ, ո­րի ըն­թաց­քում կքն­նարկ­վեն Ռայ­դի և Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղա­քի միջև հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան հե­ռան­կա­րա­յին ուղ­ղու­թյուն­նե­րը և սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան ու մշա­կու­թա­յին կա­պե­րի զար­գա­ցու­մը։
Նշենք, որ վեր­ջին 4 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում այդ քա­ղաքն ըն­դու­նել է Հա­յաս­տա­նին ու Ար­ցա­խին վե­րա­բե­րող ե­րեք փաս­տա­թուղթ։ 2015թ. ապ­րի­լին՝ Մեծ ե­ղեռ­նի հա­րյու­րե­րորդ տա­րե­լի­ցի նա­խօ­րեին, Ռայ­դի քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դը ճա­նա­չել է Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նը։ Իսկ մեկ տա­րի ա­ռաջ՝ 2018թ. մա­յի­սի 22-ին, միա­ձայն բա­նաձև ըն­դուն­վեց՝ ի սա­տա­րումն Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան, ո­րում կենտ­րո­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թյա­նը հղ­ված կոչ էր պա­րու­նակ­վում՝ պաշ­տո­նա­պես ճա­նա­չել ան­կա­խու­թյու­նը և ամ­րապն­դել Ար­ցա­խի ու նրա քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հետ Ավ­ստ­րա­լիա­յի հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը։
Շուրջ 26,5 հա­զար բնակ­չու­թյուն ու­նե­ցող Ռայդ քա­ղա­քը Նոր Հա­րա­վա­յին Ուելս ավ­ստ­րա­լա­կան խո­շո­րա­գույն նա­հան­գի մայ­րա­քա­ղաք Սիդ­նե­յի ծայ­րա­մասն է, հի­շեց­նենք, որ նշյալ նա­հան­գի վար­չա­պե­տը Գլե­դիս Բե­րե­ջիկ­լյանն է։ Նա­հան­գի խոր­հր­դա­րա­նը 2012թ. ըն­դու­նել է Ար­ցա­խի ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­վուն­քը, իսկ 2018թ. հայ-ավ­ստ­րա­լա­կան բա­րե­կա­մու­թյան խոր­հր­դա­րա­նա­կան խում­բը բա­նաձև է ըն­դու­նել հայ­կա­կան պե­տու­թյան հետ Նոր Հա­րա­վա­յին Ուել­սի կա­պե­րի ամ­րապ­նդ­ման մա­սին: Այն դեպ­քում, երբ Ավ­ստ­րա­լիա­յի հայ հա­մայն­քը բաղ­կա­ցած է շուրջ 50 000 հո­գուց` հիմ­նա­կա­նում Ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նից փրկ­ված­նե­րի սե­րունդ­նե­րից, Սիդ­նե­յը Մել­բուր­նին զու­գա­հեռ հա­յե­րի հոծ բնա­կու­թյան քա­ղաք է հան­դի­սա­նում:
Այդ­կերպ Ռայ­դը միա­ցել է Հա­յաս­տա­նի սահ­ման­նե­րից դուրս գտն­վող 21 քա­ղաք­նե­րին, ո­րոնք պաշ­տո­նա­պես հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ են ձևա­վո­րել ար­ցա­խյան բնա­կա­վայ­րե­րի հետ:
Պետք է հա­տուկ նշել, որ Ստե­փա­նա­կեր­տի հետ բա­րե­կա­մու­թյան մա­սին բա­նաձևն ըն­դուն­վել է Ֆրան­սիա­յում ըն­թա­ցող` աղ­մուկ հա­նած գոր­ծըն­թա­ցի հա­մա­պատ­կե­րին, որ­տեղ դա­տա­րան­նե­րի ո­րո­շում­նե­րով չե­ղյալ հայ­տա­րար­վե­ցին Ար­ցա­խի քա­ղաք­նե­րի և ֆրան­սիա­կան տար­բեր քա­ղաք­նե­րի միջև բա­րե­կա­մա­կան կա­պե­րի հաս­տատ­ման մա­սին ա­վե­լի վաղ ըն­դուն­ված մի շարք հռ­չա­կագ­րեր: Ճիշտ է, աղ­մուկ բարձ­րա­նա­լուց հե­տո այդ գոր­ծըն­թա­ցը փոքր-ինչ հա­պա­ղել է, սա­կայն չկա որևէ ե­րաշ­խիք, որ Բաք­վի ջան­քե­րով, ինչ­պես նաև հաշ­վի առ­նե­լով վեր­ջին մի­տում­նե­րը` ուղղ­ված Ֆրան­սիա­յի կող­մից Ադր­բե­ջա­նի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյունն ընդ­լայ­նե­լուն, դա­տա­վա­րու­թյուն­նե­րը չեն վերս­կս­վի:
Այս ա­մե­նի խո­րա­պատ­կե­րին ավ­ստ­րա­լա­կան քա­ղա­քի բա­նաձևն ա­պա­ցու­ցում է, որ չկա այ­լընտ­րանք կա­պե­րի ընդ­լայն­մանն ու ամ­րապ­նդ­մա­նը և հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյա­նը` տե­ղա­կան մա­կար­դա­կով և Ար­ցա­խի ին­տեգր­մա­նը մի­ջազ­գա­յին հան­րակ­ցու­թյա­նը` ընդ­հա­նուր առ­մամբ: Ինչ­պես նաև այն փաս­տը, որ հս­կա­յա­կան խո­չըն­դոտ­նե­րի հաղ­թա­հա­րում են­թադ­րող և թշ­նա­մի­նե­րի կող­մից հա­կազ­դե­ցու­թյան հան­դի­պող այս դժ­վար, բարդ գոր­ծըն­թա­ցը պա­հան­ջում է հա­մայն հա­յու­թյան ջան­քե­րի հա­մախմ­բում և Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի ու Սփյուռ­քի միաս­նա­կա­նու­թյուն:a

www.golosarmenii.am

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Fri, 26 Jul 2019 15:37:22 +0000
ԳՅՈՒ­ՂԱՏՆ­ՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱ­ՏԱ­ՐԱԾ ՀԱՇ­ՎԱ­ՌՈՒ­ՄԸ` ՏՆ­ՏԵ­ՍՈՒ­ԹՅԱՆ ԶԱՐ­ԳԱՑ­ՄԱՆ ԿԱ­ՐԵ­ՎՈՐ ԳՈՐ­ԾԸՆ­ԹԱՑ http://artsakhtert.com/arm/index.php/economy/item/27195-2019-07-26-15-30-44 http://artsakhtert.com/arm/index.php/economy/item/27195-2019-07-26-15-30-44 ԳՅՈՒ­ՂԱՏՆ­ՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱ­ՏԱ­ՐԱԾ ՀԱՇ­ՎԱ­ՌՈՒ­ՄԸ`  ՏՆ­ՏԵ­ՍՈՒ­ԹՅԱՆ ԶԱՐ­ԳԱՑ­ՄԱՆ ԿԱ­ՐԵ­ՎՈՐ ԳՈՐ­ԾԸՆ­ԹԱՑ
Կա­րի­նե ԴԱ­ԴԱ­ՄՅԱՆ

 

ք. Մար­տու­նի

Օ­րերս Մար­տու­նու շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Ա­րա­րատ Մել­քու­մյա­նի մոտ տե­ղի ու­նե­ցավ նիստ՝ ԱՀ վի­ճա­կագ­րա­կան պե­տա­կան խոր­հր­դի ան­դամ, գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վառ­ման (այ­սու­հետ՝ ԳՀՀ) աշ­խա­տանք­նե­րը հա­մա­կար­գող Ար­մեն Սո­ղո­մո­նյա­նի, ԱՀ ԱՎԾ հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի բաժ­նի պետ Լեո­նիդ Սո­ղո­մո­նյա­նի, ԱՀ ԱՎԾ ԳՀՀ վար­չու­թյան կազ­մա­կեր­պա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի բաժ­նի պետ Սամ­վել Հա­րու­թյու­նյա­նի, գլ­խա­վոր մաս­նա­գե­տի և այլ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րի, ինչ­պես նաև գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վառ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը շր­ջա­նում հա­մա­կար­գող հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ։ Նիս­տի ըն­թաց­քում քն­նարկ­վե­ցին գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վառ­ման աշ­խա­տանք­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման հետ կապ­ված մի շարք հար­ցեր։

Դեռևս 2010թ. ԱՀ Ազ­գա­յին ժո­ղովն ըն­դու­նել է ՙԳյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վառ­ման մա­սին՚ ԼՂՀ օ­րեն­քը, ո­րով կար­գա­վոր­վել են երկ­րի տն­տե­սու­թյան հա­մար չա­փա­զանց կարևոր աշ­խա­տանք­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման և անց­կաց­ման հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը։
2019թ. ապ­րի­լի 19-ին N-276 ո­րոշ­ման հա­մա­ձայն՝ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում 2020թ. հոկ­տեմ­բե­րի 11-31-ը նե­րա­ռյալ անց է կաց­վե­լու գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վա­ռում։
Այս ուղ­ղու­թյամբ ար­դեն գործ­նա­կան աշ­խա­տանք­ներ են տար­վում։ Մենք հան­դի­պե­ցինք և զրու­ցե­ցինք վե­րոն­շյալ պաշ­տո­նյա­նե­րի հետ։ Մեր զրույցն այս ուղ­ղու­թյամբ ըն­թա­ցիկ և ի­րա­կա­նաց­վե­լիք աշ­խա­տանք­նե­րի շուրջ էր:
Պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը գոր­ծըն­թա­ցի վե­րա­բե­րյալ տվե­ցին ամ­բող­ջա­կան ու սեղմ տե­ղե­կատ­վու­թյուն:
Վե­րը նշ­ված օ­րեն­քով, ԱՀ կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րո­շում­նե­րով, ԱՀ ՎՊ խոր­հր­դի ո­րո­շում­նե­րով և ի­րա­վա­կան այլ ակ­տե­րի հա­մա­ձայն, 2020թ. հոկ­տեմ­բե­րի 11-31-ը ԱՀ–ում նա­խա­տես­վում է ի­րա­կա­նաց­նել գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վա­ռում, ո­րին կնա­խոր­դի փորձ­նա­կան գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վա­ռում՝ ըն­թա­ցիկ տար­վա հոկ­տեմ­բե­րի 11-31-ը Աս­կե­րան, Նո­րա­գյուղ և Հեր­հեր հա­մայ­նք­նե­րում` ԳՀՀ մե­թո­դա­բա­նա­կան, կազ­մա­կեր­պա­կան սկզ­բունք­նե­րը, նյու­թե­րի մե­քե­նա­յա­կան մշակ­ման ծրագ­րերն ու գոր­ծըն­թաց­նե­րը փոր­ձար­կե­լու նպա­տա­կով։ Իսկ հա­մա­ձայն ԱՀ ՎՊԽ 2019թ. մա­յի­սի 23-ի թիվ 9 ո­րոշ­ման՝ ԳՀՀ նա­խա­պատ­րաստ­ման, անց­կաց­ման և ամ­փոփ­ման աշ­խա­տանք­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման նպա­տա­կով 2019թ. հու­լի­սի 1-ից ստեղծ­վել է ԱՀ ԱՎԾ ԳՀՀ վար­չու­թյու­նը։ Ս.թ. հու­լի­սի 1-ից ար­դեն գոր­ծում է ԳՀՀ վար­չու­թյան կազ­մա­կեր­պա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի բա­ժի­նը, որն էլ կի­րա­կա­նաց­նի փորձ­նա­կան գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վա­ռում՝ ԱՀ ԱՎԾ հա­մա­պա­տաս­խան մաս­նա­գետ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ։
Գյու­ղատն­տե­սու­թյունն Ար­ցա­խի տն­տե­սու­թյան կարևո­րա­գույն ո­լորտ­նե­րից է, ու­նի ռազ­մա­վա­րա­կան մեծ նշա­նա­կու­թյուն։ Բնա­գա­վա­ռի դե­րը մեծ է երկ­րի պա­րե­նա­յին անվ­տան­գու­թյան ա­պա­հով­ման, գյու­ղի զար­գաց­ման գոր­ծում։
Հա­մա­ձայն գոր­ծող մի­ջազ­գա­յին մե­թո­դա­բա­նու­թյան՝ գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վա­ռումն ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում է գյու­ղատն­տե­սու­թյան կա­ռուց­ված­քի վե­րա­բե­րյալ հա­մընդ­գր­կուն տվյալ­նե­րի` գյու­ղատն­տե­սա­կան նշա­նա­կու­թյան հո­ղե­րի, ա­նաս­նագլ­խա­քա­նա­կի, գյու­ղատն­տե­սա­կան տեխ­նի­կա­յի և գյու­ղատն­տե­սա­կան նշա­նա­կու­թյան շի­նու­թյուն­նե­րի, առ­կա նե­րու­ժի (մարդ­կա­յին, նյու­թա­կան) և դրանց օգ­տա­գործ­ման վե­րա­բե­րյալ վի­ճա­կագ­րա­կան գոր­ծա­ռույթ (հա­վա­քագ­րում, մշա­կում և տա­րա­ծում)։ Միա­վոր­ված ազ­գե­րի կազ­մա­կեր­պու­թյան (ՄԱԿ) կող­մից սահ­մա­նած ու­ղե­ցույ­ցե­րի հա­մա­ձայն՝ ՄԱԿ-ի ան­դամ եր­կր­նե­րը պար­տա­վոր են առն­վազն 10 տա­րին մեկ անց­կաց­նել ԳՀՀ։ Այն Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում նա­խա­տես­վող ա­ռա­ջին հա­մա­տա­րած հաշ­վա­ռումն է, ՀՀ- ում այն անց է կաց­վել 2014թ.։
Գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վառ­ման անց­կա­ցու­մը կարևոր­վում է այն տե­սան­կյու­նից, որ վեր­ջի­նիս ի­րա­գործ­ման ար­դյուն­քում հա­վա­քագր­ված վի­ճա­կագ­րա­կան տվյալ­ներն օգ­տա­գործ­վե­լու են աղ­քա­տու­թյան և պա­րե­նա­յին անվ­տան­գու­թյան դի­տազ­նն­ման, գյու­ղատն­տե­սու­թյան ծրագ­րա­վոր­ման և այդ ո­լոր­տում քա­ղա­քա­կա­նու­թյան մշակ­ման, գեն­դե­րա­յին վի­ճա­կագ­րու­թյան վար­ման, ըն­թա­ցիկ վի­ճա­կագ­րու­թյան ո­րա­կի բա­րե­լավ­ման, սպա­ռող­նե­րին ա­ռա­վել ընդ­գր­կուն տե­ղե­կատ­վու­թյան տրա­մադր­ման և այլ բնա­գա­վառ­նե­րում մո­նի­թո­րին­գա­յին ցու­ցա­նիշ­նե­րի հա­մա­կար­գե­րի ձևա­վոր­ման հա­մար։
ԳՀՀ հնա­րա­վո­րու­թյուն կըն­ձե­ռի`
-Բա­րե­լա­վել գյու­ղատն­տե­սու­թյան ո­լոր­տի ըն­թա­ցիկ վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը,
-ձևա­վո­րել գյու­ղատն­տե­սու­թյան վե­րա­բե­րյալ վի­ճա­կագ­րա­կան տվյալ­նե­րի ամ­բող­ջա­կան հա­մա­կարգ,
-ձևա­վո­րել գյու­ղատն­տե­սա­կան գոր­ծու­նեու­թյամբ զբաղ­վող սու­բյեկտ­նե­րի վի­ճա­կագ­րա­կան ռե­գիս­տր­ներ,
-կա­տա­րե­լա­գոր­ծել վի­ճա­կագ­րու­թյան ընտ­րան­քա­յին գոր­ծիք­նե­րը և ա­պա­հո­վել դրանց հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյու­նը գոր­ծող մի­ջազ­գա­յին չա­փա­նիշ­նե­րին և չա­փո­րո­շիչ­նե­րին,
-բա­ցա­հայ­տել գյու­ղատն­տե­սու­թյան են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի փո­փո­խու­թյուն­նե­րի մի­տում­նե­րը,
-հս­տա­կեց­նել գյու­ղատն­տե­սու­թյան` որ­պես ձեռ­նար­կա­տի­րու­թյան (տն­տե­սա­կան գոր­ծու­նեու­թյան տե­սա­կի) ա­ռա­վել ման­րա­մասն կազմն ու կա­ռուց­ված­քը։
ԳՀՀ-ն ճիշտ կազ­մա­կեր­պե­լու և հաշ­վառ­ման ամ­բող­ջա­կա­նու­թյունն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար ԱՀ ԱՎԾ տա­րած­քա­յին բա­ժին­նե­րը կազ­մում են ԳՀՀ նա­խա­պատ­րաստ­ման և անց­կաց­ման 5 բա­ժին­նե­րից բաղ­կա­ցած կազ­մպ­լան։ ԳՀՀ նպա­տակ­նե­րի ու խն­դիր­նե­րի անց­կաց­ման կար­գի և ժամ­կետ­նե­րի մա­սին բնակ­չու­թյա­նը և գոր­ծա­րա­րու­թյա­նը պար­բե­րա­բար ի­րա­զե­կե­լու նպա­տա­կով ծա­վալ­վե­լու են լայն բա­ցատ­րա­կան աշ­խա­տանք­ներ։
Հա­մա­ձայն Օ­րեն­քի 5-րդ հոդ­վա­ծի` գյու­ղատն­տե­սա­կան հաշ­վա­ռու­մը գյու­ղատն­տե­սա­կան ար­տադ­րանք ար­տադ­րող ֆի­զի­կա­կան և ի­րա­վա­բա­նա­կան ան­ձանց հա­մար կրում է պար­տա­դիր բնույթ, ով­քեր պար­տա­վոր են ամ­բող­ջա­կան և սպա­ռիչ պա­տաս­խան­ներ տալ հաշ­վառ­ման հար­ցա­շա­րի բո­լոր հար­ցե­րին։
Ֆի­զի­կա­կան և ի­րա­վա­բա­նա­կան ան­ձանց վե­րա­բե­րյալ ան­հա­տա­կան տվյալ­նե­րին տի­րա­պե­տող լիա­զոր մարմ­նի աշ­խա­տա­կից­նե­րին ար­գել­վում է այլ ան­ձանց հա­ղոր­դել գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վառ­ման լրաց­ված փաս­տաթղ­թե­րի բո­վան­դա­կու­թյու­նը։
Գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վառ­ման սկզբ­նա­կան նյու­թե­րը (այդ թվում՝ տվյալ­նե­րը) դա­տա­կան, դա­տաք­նն­չա­կան և այլ մար­մին­նե­րը որ­պես ա­պա­ցույց չեն կա­րող օգ­տա­գոր­ծել։
Նշենք, որ Գյու­ղատն­տե­սա­կան հա­մա­տա­րած հաշ­վառ­ման հար­ցա­թեր­թի հար­ցե­րին պա­տաս­խա­նե­լուց հրա­ժար­վե­լը, ոչ ամ­բող­ջա­կան, սխալ տվյալ­ներ ներ­կա­յաց­նելն ա­ռա­ջաց­նում է պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն` Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան օ­րենք­նե­րով սահ­ման­ված կար­գով։

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Տնտեսական Fri, 26 Jul 2019 15:21:00 +0000
ՙՁԳՏԵԼՈՒ ԵՆՔ ՄԱՆԿԱԿԱՆԸ ԴԱՐՁՆԵԼ ԱՄԵՆԱԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԴԱՐԱՆ՚ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27194-2019-07-26-15-12-02 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27194-2019-07-26-15-12-02 ՙՁԳՏԵԼՈՒ ԵՆՔ ՄԱՆԿԱԿԱՆԸ ԴԱՐՁՆԵԼ ԱՄԵՆԱԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԴԱՐԱՆ՚
Էմ­մա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

Այ­սօր՝ հա­մա­ցան­ցի լայն տա­րած­ման դա­րում, գրա­դա­րան­նե­րը, կար­ծես թե, փոքր-ինչ հայ­տն­վել են ստ­վե­րում: Մր­ցա­կից դառ­նա­լու հա­մար գրա­դա­րան­նե­րը ձգ­տում են օգտ­վել ժա­մա­նա­կա­կից մի­ջոց­նե­րից, ին­չը նախևա­ռաջ են­թադ­րում է նոր, բա­րե­կարգ­ված շեն­քա­յին պայ­ման­ներ: Ստե­փա­նա­կեր­տի Հ. Թու­մա­նյա­նի ան­վան հան­րա­պե­տա­կան ման­կա­կան գրա­դա­րա­նը ևս զուրկ էր նման պայ­ման­նե­րից, ին­չը բա­ցա­սա­բար էր անդ­րա­դառ­նում այս հիմ­նար­կի գոր­ծու­նեու­թյան վրա: Վեր­ջերս այդ խն­դի­րը լու­ծում ստա­ցավ: Հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի և հե­ռան­կար­նե­րի մա­սին է գրա­դա­րա­նի տնօ­րեն Նաի­րա Ա­ՂԱ­ՋԱ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ զրույ­ցը:

Տե­ղե­կաց­նենք, որ Նաի­րա Ա­ղա­ջա­նյա­նը տնօ­րե­նի պաշ­տո­նը ստանձ­նել է 2014թ.: Նրա հա­վաստ­մամբ՝ գրա­դա­րանն ի­րեն է փո­խանց­վել անմ­խի­թար, ան­շուք վի­ճա­կում:

-Իմ առջև խն­դիր դրե­ցի վե­րա­նո­րո­գել գրա­դա­րա­նը: Եվ երբ կազ­մա­կեր­պում էի տա­րաբ­նույթ մի­ջո­ցա­ռում­ներ, հրա­վի­րում էի լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րին և իմ խոս­քում ան­պայ­ման անդ­րա­դառ­նում էի գրա­դա­րա­նի անմ­խի­թար, ոչ հի­գիե­նիկ վի­ճա­կին, ին­չը հա­կա­ցուց­ված էր հատ­կա­պես ե­րե­խա­նե­րի հա­մար: Մի եր­կու տա­րուց հե­տո ձեռ­նար­կե­ցի ա­վե­լի վճ­ռա­կան քայ­լեր՝ դի­մե­ցի այդ ժա­մա­նակ­վա ԱՀ մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի նա­խա­րար Նա­րի­նե Ա­ղա­բա­լյա­նին, ով ե­կավ, շր­ջեց գրա­դա­րա­նով, տե­սավ ի­րա­վի­ճա­կը և ին­քը ևս կանգ ա­ռավ վե­րա­նո­րոգ­ման գա­ղա­փա­րի վրա: Լու­սան­կա­րե­ցինք ե­ղած ան­շուք վի­ճա­կը, տա­րա­ծե­ցինք հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցով՝ հա­վա­տա­լով, որ կգտն­վեն բա­րե­գործ­ներ: Եվ ի­րոք, կարճ ժա­մա­նա­կում գտն­վե­ցին բա­րե­րար­ներ: Ի վեր­ջո, ընտ­րե­ցինք ՙՍո­ֆիա՚ կենտ­րո­նի 2-րդ հար­կի մի մեծ տա­րած­քի վե­րա­նո­րոգ­ման տար­բե­րա­կը, - ա­սում է գրա­դա­րա­նի ղե­կա­վա­րը:
Այդ տար­բե­րա­կը ձեռն­տու էր մի քա­նի ա­ռում­նե­րով. նախ, ինչ­պես ար­դեն նշ­վեց, տա­րած­քը մեծ էր` հնա­րա­վո­րու­թյուն էր ըն­ձեռ­վում ի­րա­կա­նաց­նել հե­տաքր­քիր մտահ­ղա­ցում­ներ, մյուս կող­մից` թույլ էր տա­լիս շա­րու­նա­կել ինչ­պես գրա­դա­րա­նի ա­մե­նօ­րյա, այն­պես էլ` տե­ղա­փոխ­ման հետ կապ­ված աշ­խա­տանք­նե­րը: Նա մեծ գո­հու­նա­կու­թյամբ նշեց, որ վե­րա­նո­րոգ­ման ողջ ըն­թաց­քում խոր­հր­դակ­ցում էին իր հետ` գրա­դա­րա­նի ձևա­վոր­ման մանր ու խո­շոր խն­դիր­նե­րի շուրջ: Նա նաև կարևո­րեց այն հան­գա­ման­քը, որ երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը, տես­նե­լով մեծ քա­նա­կի գր­քե­րի պա­տա­ռոտ­ված, ան­գամ բոր­բոս­նած վի­ճա­կը, հա­մա­միտ ե­ղավ իր հետ, որ դրանք ե­րե­խա­նե­րի առջև դնե­լու գր­քեր չեն: Մի ստ­վար քա­նա­կով գր­քեր էլ վա­ղուց ար­ժեք չեն ներ­կայց­նում, դրանք պա­հանջ­ված չեն, և ժա­մա­նակն է դրան­ցից ձեր­բա­զատ­վել: Մոտ 6000 գիրք, ո­րոն­ցից 2000-ը բո­վան­դա­կու­թյամբ հնա­ցած, ար­դեն ա­ռանձ­նաց­ված է և գտն­վում է դուրս­գր­ման փու­լում: ՙԱ­ռանձ­նաց­րել էինք նաև ե­ղած կա­հույ­քի այն մա­սը, ո­րը դեռ պի­տա­նի էր, որ­պես­զի ու­ղար­կենք շր­ջան­նե­րի գրա­դա­րան­նե­րը, մնա­ցա­ծը նույն­պես դուրս­գր­ման փու­լում են: Այդ աշ­խա­տանք­նե­րի հետ մեկ­տեղ տե­ղա­փոխ­ման են­թա­կա գր­քե­րը փա­թե­թա­վոր­վե­ցին: Զու­գա­հեռ նա­խագ­ծում էի ըն­թեր­ցաս­րա­հի, ֆոն­դա­յին գր­քե­րի, դա­րակ­նե­րի չա­փե­րը, գրա­պա­հա­րան­նե­րի բարձ­րու­թյու­նը, գրա­սե­նյակ­նե­րի տե­ղա­կայ­ման լա­վա­գույն տար­բե­րակ­նե­րը: Մի խոս­քով` այդ քրտ­նա­ջան, դժ­վա­րին փու­լը հաղ­թա­հա­րե­ցինք ու հի­մա վա­յե­լում ենք ուղ­ղա­կի շքեղ նոր պայ­ման­նե­րը՚, - խան­դա­վառ­ված պատ­մում էր տնօ­րե­նը:

Պետք է ա­սել, որ գրա­դա­րա­նի բո­լոր սե­նյակ­նե­րը, հա­ճե­լի զգա­ցում­ներ ա­ռա­ջաց­նե­լուց զատ, թող­նում էին այն տպա­վո­րու­թյու­նը, որ ու­նե­ցած հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի շր­ջա­նա­կում դա ե­ղած տա­րած­քի լա­վա­գույն ար­դյու­նա­վետ օգ­տա­գոր­ծումն է: Հատ­կա­պես աչ­քի է զառ­նում մուտ­քի պա­տը, որն ամ­բող­ջո­վին նկա­րա­զարդ­ված է Թու­մա­նյա­նի հե­քիաթ­նե­րի տե­սա­րան­նե­րով, ո­րի հե­ղի­նակն է նկա­րիչ Լիա­նա Քո­չա­րյա­նը: Այն­քան բնա­կան ու ներ­դաշ­նակ է այդ ա­մե­նը, որ, ըստ տնօ­րե­նի, 3 տա­րե­կան փոք­րի­կը փոր­ձում էր բա­ցել նկա­րած դու­ռը:
Կենտ­րո­նից փոքր-ինչ հե­ռու գտն­վե­լը կա­րող էր խո­չըն­դոտ հան­դի­սա­նալ ծնող­նե­րի հա­մար: Այ­սօր բո­լոր կաս­կած­նե­րը ետևում են` փոք­րիկ­նե­րը հա­ճա­խում են մայ­րիկ­նե­րի հետ, մե­ծե­րը` ինք­նու­րույն: Կարևո­րը` բո­լո­րը հա­ճա­խում են հա­ճույ­քով:
Դրան հաս­նե­լու հա­մար տի­կին Նաի­րան, մինչ տե­ղա­փոխ­վե­լը, փորձ­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­ներ էր կազ­մա­կեր­պում նոր տե­ղում: Հատ­կա­պես որ տա­րին թու­մա­նյա­նա­կան էր՝ դպ­րոց­նե­րը, ման­կա­պար­տեզ­նե­րը պատ­րաստ էին հան­դի­պե­լու, շփ­վե­լու Ա­մե­նայն հա­յոց բա­նաս­տեղ­ծի հե­րոս­նե­րի հետ: Ա­ռա­ջին էքս­կուր­սիա-մի­ջո­ցա­ռու­մը կազ­մա­կերպ­վեց փետր­վա­րի 19-ին՝ Թու­մա­նյա­նի ծնն­դյան օ­րը: Էքս­կուր­սիան կազ­մա­կերպ­վեց թիվ 1 պե­տա­կան ման­կա­պար­տե­զի ա­վագ խմ­բի սա­նե­րի հա­մար. նրանց տա­րան գրե­թե պատ­րաստ գրա­դա­րա­նը, հե­քիաթ կար­դա­ցին, ներգ­րա­վե­ցին քն­նար­կում­նե­րում, լու­սան­կար­վե­ցին: Ե­րե­խա­նե­րի աչ­քե­րի փայլն ինք­նին խո­սուն էին, և տի­կին Նաի­րան հա­մոզ­վեց, որ նման գոր­ծե­լա­կերպն ար­դյու­նա­վետ է: Եվ այն շա­րու­նակ­վեց մինչև պաշ­տո­նա­կան բա­ցու­մը:
-Վեր­ջա­պես ե­կավ բաց­ման օ­րը: Շատ էի ցան­կա­նում այն կազ­մա­կեր­պել հու­նի­սի 1-ին, բայց ՙԿո­նի­ֆա՚ մի­ջազ­գա­յին ա­ռաջ­նու­թյան խա­ղե­րը խո­չըն­դո­տե­ցին: Ընտ­րե­ցինք բո­լո­րի հա­մար ա­զատ օր՝ մա­յի­սի 29-ը: Նպա­տա­կադր­վել էի բաց­ման այդ օ­րը դարձ­նել տո­նա­կան ներ­կա­նե­րի, հատ­կա­պես ե­րե­խա­նե­րի հա­մար: Ծրա­գի­րը նա­խա­պատ­րաս­տե­լիս բա­ցա­ռե­ցինք ըն­դուն­ված ամ­բիո­նա­յին ե­լույթ­նե­րը՝ նա­խա­պատ­վու­թյու­նը տա­լով Թու­մա­նյա­նի հե­քիաթ­նե­րի հե­տաքր­քիր սյու­ժե­նե­րի ներ­կա­յա­ցում­նե­րին: Եվ քա­նի որ բո­լոր դպ­րոց­նե­րը, ման­կա­պար­տեզ­նե­րը պատ­րաստ­վել էին սի­րե­լի գրո­ղի հո­բե­լյա­նին, ես ևս այ­ցե­լել եմ գրե­թե բո­լոր այդ մի­ջա­ցա­ռում­նե­րին, ծն­վեց բաց­ման ար­տա­սո­վոր ծրա­գիր: Ոչ՜ նա­խա­րար­նե­րը, ոչ ես՜ բաց­ման խոսք չա­սա­ցինք: Բո­լո­րի հա­մար ծրա­գիրն ան­հայտ էր: Բա­կում բո­լո­րին դի­մա­վո­րեց Թու­մա­նյա­նի կեր­պա­րով մեր թատ­րո­նի դե­րա­սան Մար­տին Ա­լո­յա­նը, Գի­քո­րի դե­րա­կա­տա­րը ՙէս­տի հա­մե­ցեք՚ բա­ռա­կա­պակ­ցու­թյամբ ներ­կա­նե­րին հրա­վի­րում էր դպ­րոց­նե­րի, ման­կա­պար­տեզ­նե­րի սա­նե­րի կող­մից հե­քիաթ­նե­րի հի­ման վրա պատ­րաս­տած մեծ ու փոքր տե­սա­րան­նե­րին, պա­րե­րին, եր­գե­րին, աս­մուն­քին: Ան­գամ ներ­կա­յաց­վեց փոքր հա­սա­կի Թու­մա­նյա­նը, ո­րը մարմ­նա­վո­րել էր մե­զա­նում ար­դեն հայտ­նի փոք­րիկ դե­րա­սան Տիգ­րան Դավ­թյա­նը: 7-րդ դպ­րո­ցի երգ­չա­խումբն էլ շար­ժա­սան­դուղ­քի վրա կանգ­նած եր­գում էր: 2-րդ հար­կում տե­սա­րան­նե­րը, եր­գե­րը, ա­սույթ­նե­րը, ժող­գոր­ծիք­նե­րի վրա նվագ­նե­րը շա­րու­նակ­վել են: Շատ բարձր գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նա­ցա, բո­լոր 10 աշ­խա­տող­նե­րին պատ­վոգ­րե­րով և ծա­ղիկ­նե­րով շնոր­հա­վո­րե­ցին, բայց ես եմ ան­չափ շնոր­հա­կալ բո­լո­րին, որ ստա­ցա նման ա­ջակ­ցու­թյուն,- ոգևոր­ված պատ­մում էր տնօ­րե­նը:
Տի­կին Նաի­րան բա­ցու­մից հե­տո մտա­դիր էր հեր­թա­կան ար­ձա­կուր­դը վա­յե­լել, բայց ե­րե­խա­նե­րի հոսքն այն­քան մեծ էր, և այն­պի­սի խան­դա­վա­ռու­թյամբ էին այ­ցե­լում, որ ստիպ­ված էր հե­տաձ­գել ար­ձա­կուր­դը: Ան­գամ նոր ա­նուն­ներ հայ­տն­վե­ցին: Դա շատ ոգևո­րեց աշ­խա­տա­կից­նե­րին, քա­նի որ այդ հար­ցով մտա­հոգ էին: Նա հակ­ված է բա­ցատ­րել այդ երևույ­թը ա­րագ սպա­սարկ­մամբ, ո­րը հնա­րա­վոր չէր հին պայ­ման­նե­րում:

Նա նշեց, որ ֆոն­դում ու­նեն օ­տար լե­զու­նե­րով 1000-ից ա­վե­լի շքեղ նկա­րա­զարդ­ված գրա­կա­նու­թյուն, ո­րը տրա­մադր­վել է ՀԲԸՄ մի ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում: Նման հարս­տու­թյու­նը միայն ի­րենց գրա­դա­րա­նում է, և այ­սօր, երբ դպ­րոց­նե­րում անց­նում են մի շարք օ­տար լե­զու­ներ, հա­ճախ են օգտ­վում ման­կա­կան գրա­դա­րա­նից: Ըն­թեր­ցաս­րա­հում ու­նեն 2000 կտոր գրա­կա­նու­թյուն և 17 ա­նուն հրա­շա­լի գու­նա­զարդ ման­կա­կան ամ­սագ­րեր:
Նա­խա­տե­սում է ձեռք բե­րել նաև հա­մա­կար­գիչ­ներ, քա­նի որ այս դա­րում հա­մա­ցան­ցի լայն հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը պետք է ար­դյու­նա­վետ օգ­տա­գոր­ծել:
Նա հա­մոզ­ված է՝ ե­թե գրա­դա­րան­նե­րը չզին­վեն ժա­մա­նա­կա­կից մի­ջոց­նե­րով և նո­րա­գույն մե­թոդ­նե­րով, ա­պա հա­մա­ցան­ցը դաշ­նա­կից դառ­նա­լու փո­խա­րեն կդառ­նա մր­ցա­կից, ին­չը գրա­դա­րա­նի օգ­տին չի լի­նի: Նա հա­մոզ­ված է, որ հաս­նե­լու են ա­մե­նա­ժա­մա­նա­կա­կից գրա­դա­րա­նի մա­կար­դա­կին:

 

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 26 Jul 2019 15:06:30 +0000
ԱՅՆ ԴԱԺԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27193-2019-07-26-15-03-18 http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27193-2019-07-26-15-03-18 ԱՅՆ ԴԱԺԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
Վարդգես Օ­ՎՅԱՆ

 Այս լապ­տե­րը պատ­րաս­տել եմ 24 տա­րի ա­ռաջ, երբ դեռ Շու­շին ա­զա­տագր­ված չէր, և գրե­թե ա­մեն օր Ստե­փա­նա­կեր­տը հրե­տա­կոծ­վում էր։ Քա­ղաքն ա­մա­յի էր թվում. Ստե­փա­նա­կեր­տի մի ծայ­րից մյու­սը գնա­լիս փո­ղո­ցում հա­զիվ 5-6 մարդ կա­րող էիր տես­նել։ Բնա­կիչ­նե­րի մի մա­սը պատս­պար­վել նկուղ­նե­րում, մյուս մա­սը տե­ղա­փոխ­վել Ար­ցա­խի ա­վե­լի անվ­տանգ բնա­կա­վայ­րեր, իսկ ո­մանք ուղ­ղա­թի­ռով հա­ջո­ղաց­րել էին մեկ­նել Երևան...

Ստե­փա­նա­կեր­տում ոչ հո­սանք կար, ոչ գազ։ Ա­ռա­վո­տից կես­գի­շեր նկուղ­նե­րում մո­մի լույ­սի տակ կե­րա­կուր էին սար­քում, զրու­ցում, քն­նար­կում ՙի­րադ­րու­թյու­նը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում և նրա շուրջ՚։
Խա­նութ­նե­րը գրե­թե դա­տարկ էին, ան­կեն­դան, փշր­ված ա­պա­կի­նե­րով, մերկ ցու­ցա­փեղ­կե­րով ու դա­րակ­նե­րով։ Հա­զիվ մի քա­նի լապ­տեր­ներ մնա­ցած լի­նեին մարդ­կանց մոտ, ե­ղած­նե­րի մարտ­կոց­նե­րի պի­տա­նիու­թյան ժամ­կետն էլ վա­ղուց լրա­ցած էր։
Մտ­քովս ան­ցավ մե­խա­նի­կա­կան լապ­տեր պատ­րաս­տել։ Եր­կու օր շր­ջում էի քա­ղա­քում, ծա­նոթ-բա­րե­կամ­նե­րի մոտ ինձ հա­մար անհ­րա­ժեշտ զա­նա­զան դե­տալ­ներ ո­րո­նում՝ ա­տամ­նա­վոր ա­նիվ­ներ, լի­սեռ­ներ, մե­տա­ղե զա­նա­զան կտոր­տանք­ներ և այլն։ Աշ­խա­տան­քի գոր­ծիք­ներս մկ­րա­տը, խար­տո­ցը, պտու­տա­կա­հա­նը, մուրճն էին ու է­լի մի քա­նի նման բա­ներ։ Դա­նա­կի, մկ­րա­տի սուր ծայ­րով կամ խար­տո­ցով էի մե­տա­ղե թի­թեղ­նե­րի վրա անհ­րա­ժեշտ անցք բա­ցում։ Մի քա­նի տե­ղից նույ­նիսկ 1,5 կամ 2 մմ հաս­տու­թյամբ եր­կա­թե թի­թեղ եմ ծա­կել մկ­րա­տի սուր ծայ­րով։
Շուրջ 10-15 օր հե­տո լապ­տերս պատ­րաստ էր։ Այն մո­տա­վո­րա­պես աշ­խա­տում էր մո­տո­րի, հե­ծա­նի­վի ՙդի­նա­մո­յի՚ սկզ­բուն­քով. մագ­նիս խա­րիս­խը պտ­տե­լու շնոր­հիվ ստեղծ­ված է­լեկտ­րա­մագ­նի­սա­կան դաշ­տից փա­թույ­թում մոտ 4-5 վոլտ հո­սանք էր ա­ռա­ջա­նում։ Լապ­տե­րի կող­քից դուրս ե­կած փոք­րիկ բռ­նա­կը ՙշար­ման­կա­յի՚ պես պտ­տե­լով, փոք­րիկ պտույտ­ներն ա­տամ­նա­վոր ա­նիվ­նե­րի շնոր­հիվ ա­վե­լի մեծ պտույտ­ներ էին ստա­նում, ո­րը փո­խանց­վե­լով խարս­խին, այն պտ­տում էր շատ մեծ ա­րա­գու­թյամբ։ Ու փոք­րիկ լամ­պը վառ­վում էր, լու­սա­վո­րում ինչ­պես ա­մե­նա­սո­վո­րա­կան լապ­տեր­նե­րը։
Նախ­կի­նում նաև ՙժուկ՚ (մենք ՙտժվ­ժիկ՚ էինք ան­վա­նում) լապ­տեր­ներ կա­յին։ Ուղ­ղա­կի այդ օ­րե­րին այդ ա­մե­նը մնա­ցել էր հե­ռու ան­ցյա­լում։ Ես, որ ման­կու­թյու­նից լապ­տեր­նե­րի հան­դեպ թու­լու­թյուն ու­նեի, այդ օ­րե­րին մի լապ­տեր ան­գամ չու­նեի ձեռ­քիս տակ։ Չնա­յած ե­թե ու­նե­նա­յի էլ, հա­զիվ թե աշ­խա­տեր, ո­րով­հետև այդ օ­րե­րին, ինչ­պես ար­դեն նշե­ցի, ոչ խա­նութ­ներ կա­յին, ոչ այն­տեղ վա­ճառ­վող մարտ­կոց­ներ...
Շա­տե­րը զար­ման­քով ու մի քիչ նա­խան­ձով էին նա­յում լապ­տե­րիս... Ա­մե­նուր մշ­տա­կան ու­ղե­կիցս էր։ Ու այն հատ­կա­պես շատ պետք ե­կավ 1992-ի փետր­վա­րի 26-ի գի­շե­րը։ Այդ օ­րը Շու­շիի գրադ կա­յան­քի հիմ­նա­կան թի­րա­խը մեր բնա­կե­լի շենքն էր։ Արկ-հր­թիռ­նե­րից մե­կը ծա­կե­լով հաստ պա­նե­լը, ըն­կել էր նաև նկու­ղի մեր հարևան սե­նյա­կը, որ­տեղ բա­րե­բախ­տա­բար մարդ չկար (բայց դա այլ պատ­մու­թյուն է)...
Մեր շեն­քի տար­բեր շքա­մուտ­քե­րում 4-5 տուն էր վառ­վում։ Լապ­տե­րովս լու­սա­վո­րե­լով, ջուր էինք հասց­նում այդ բնա­կա­րան­նե­րը՝ կրա­կը մա­րե­լու հա­մար։ Մե­կը դեռ լրիվ չհան­գց­րած, մյուս բնա­կա­րան­նե­րի հա­մար էին խնդ­րում լապ­տերս, քան­զի ծխի ու փո­շու մեջ գրե­թե ո­չինչ չէր երևում շեն­քի ներ­սում...
Հի­մա երբ մատ­նո­ցի չափ լապ­տեր­ներ կան ար­դեն, ո­րոնք այն հե­ռա­վոր տա­րի­նե­րի հս­կա լապ­տե­րի ու իմ լապ­տե­րի չափ լույս են սփ­ռում, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, ես մի ա­ռան­ձին քնք­շու­թյամբ սի­րում ու պա­հում եմ մոտ 13-14 սմ եր­կա­րու­թյամբ հա­մեստ այդ ՙլու­սա­վո­րի­չը՚, որն այն­քա՛ն մեծ ծա­ռա­յու­թյուն մա­տու­ցեց 1992-ի ծանր ու դա­ժան այն օ­րը...

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Բանակ Fri, 26 Jul 2019 14:59:55 +0000
ԵՐԱԶՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԱՄԵՆ ՄԱՐԴ ԶԲԱՂՎԻ ԻՐ ՍԻՐԱԾ ԳՈՐԾՈՎ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27192-2019-07-26-14-57-19 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27192-2019-07-26-14-57-19 ԵՐԱԶՈՒՄ ԵՄ, ՈՐ ԱՄԵՆ ՄԱՐԴ ԶԲԱՂՎԻ ԻՐ ՍԻՐԱԾ ԳՈՐԾՈՎ
Վարդգես Օ­ՎՅԱՆ

 Ման­կու­թյան տա­րի­նե­րին նկա­րում էի որ­տեղ պա­տա­հի՝ գր­քե­րի շա­պիկ­նե­րի տակ՝ սկզ­բում և վեր­ջում տե­ղադր­ված սպի­տակ է­ջե­րին, մեր հին, ան­շուք տան պա­տե­րին կպց­րած է­ժա­նա­գին ՙօ­բո­յին՚, այն տա­րի­նե­րին հա­զիվ ձեռքս ընկ­նող դեղ­նաս­պի­տակ թղ­թե­րի վրա և հորս նո­թա­տետ­րե­րի դեռևս ՙխո­պան՚ տա­րածք­նե­րում...

Մեր ազ­գու­տա­կը կար­ծում էր, թե ան­պայ­ման նկա­րիչ եմ դառ­նա­լու, ո­մանց կար­ծի­քով՝ ան­պայ­ման ու հաս­տատ հայտ­նի նկա­րիչ, ո­րով­հետև տա­ղան­դա­վոր հորս տղան եմ։ Այդ­պես էին կար­ծում մինչև այն օ­րը, երբ միջ­նա­կարգն ա­վար­տե­լուց հե­տո ըն­դուն­վե­ցի Ստե­փա­նա­կեր­տի ման­կա­վար­ժա­կա­նի բա­նա­սի­րա­կան, ա­վե­լի ճիշտ՝ հա­յոց լեզ­վի և գրա­կա­նու­թյան բա­ժի­նը։
Գե­ղան­կար­չու­թյու­նից բա­ցի սի­րում եմ նաև ե­րաժշ­տու­թյուն, հատ­կա­պես դա­սա­կան, հատ­կա­պես ազ­գա­յին, ժո­ղովր­դա­կան, եր­բեմն նաև՝ էստ­րա­դա, բայց ոչ եր­բեք ռա­բիս, ո­րից սար­սա­փե­լի ա­լեր­գիա ու­նեմ դեռևս ման­կու­թյան տա­րի­նե­րից, երբ հայ­տն­վում էի ծա­նոթ-բա­րե­կամ­նե­րի հար­սա­նիք­նե­րում ու պար­տա­դիր մեծ փո­րով եր­գիչ­նե­րի կլկ­լո­ցից սրտ­խառ­նուք էի զգում։
Սի­րում եմ թատ­րո­նը, կի­նոն։ Ման­կու­թյանս տա­րի­նե­րին, Հով­հան­նես Շի­րա­զի ման­կու­թյան ըն­կեր, հան­րա­պե­տու­թյան ժո­ղովր­դա­կան ար­տիստ, ճա­նաչ­ված ռե­ժի­սոր Հով­հան­նես Կա­րա­պե­տյա­նը նույ­նիսկ փոր­ձում էր ինձ­նից դե­րա­սան կեր­տել, բայց քա­նի որ այդ տա­րի­նե­րին ա­ներևա­կա­յե­լի ա­մաչ­կոտ էի ու հա­զիվ հնա­րա­վոր լի­ներ ինձ դուրս բե­րել թե­կուզ կի­սա­դա­տարկ դահ­լի­ճի դեմ-դի­մաց, ձեռ քա­շեց իր մտադ­րու­թյու­նից։
Լի­նե­լով բա­նա­սեր, ի տար­բե­րու­թյուն աշ­խար­հի բա­նա­սեր­նե­րի առն­վազն 95 տո­կո­սի, մեծ հա­կում ու­նեմ դե­պի ֆի­զի­կան ու տեխ­նի­կա­կան սար­քա­վո­րում­նե­րը՝ սկ­սած փոք­րիկ ռա­դիոըն­դու­նի­չից, մինչև հե­ռուս­տա­ցույց։ Դեռ ման­կու­թյան տա­րի­նե­րից ա­մեն ինչ քան­դում էի, քա­նի որ ինձ ա­ներևա­կա­յե­լի հե­տաք­րք­րում էր, թե ինչ կա այս կամ այն սար­քա­վոր­ման ներ­սում ու ինչ­պես են դրանք աշ­խա­տում։ Հի­շում եմ, այն ժա­մա­նակ ար­դեն Ար­ցա­խում ճա­նաչ­ված ու սիր­ված գրող հայրս՝ Վազ­գեն Օ­վյա­նը, որ ֆուտ­բո­լի ու հատ­կա­պես ՙԱ­րա­րա­տի՚ մո­լի եր­կր­պա­գու էր, ինչ­պես ա­սում են, կրակն էր ըն­կել պար­բե­րա­բար փչա­ցող, պատ­կա­ռե­լի գե­ղե­ցիկ արկղ հի­շեց­նող մեր ռա­դիոըն­դու­նի­չի ձեռ­քին, ո­րով ֆուտ­բո­լա­յին ռե­պոր­տաժ­ներ էր լսում, ու ար­դեն բազ­մա­թիվ վար­պետ­ներ էր հրա­վի­րել՝ ռա­դիոըն­դու­նի­չը կար­գի բե­րե­լու, հեր­թա­կան հիաս­թա­փու­թյու­նից հե­տո ա­սաց՝ ՙՎար­պետ­նե­րի սար­քե­լուց հե­տո հա­զիվ մեկ-եր­կու շա­բաթ է աշ­խա­տում, ոնց որ ար­դեն լրիվ ան­պետք է դար­ձել, վերց­րու, ինչ ու­զում ես՝ ա­րա՚։ Ես՝ յո­թե­րորդ դա­սա­րան­ցիս, քա­ղա­քի բո­լոր հայտ­նի վար­պետ­նե­րից հե­տո գոր­ծի ան­ցա և հորս ան­փո­խա­րի­նե­լի ըն­կեր ռա­դիոն սար­քե­ցի։ Ու այլևս այն չխա­փան­վեց, մինչև հորս մա­հից տա­րի­ներ հե­տո մի օր հաս­կա­ցանք, որ այն վա­ղուց իր դարն ապ­րել է, և ա­նի­մաստ է զո­ռով քարշ տալ 21-րդ դար։
Սի­րում եմ նաև... Ան­կեղծ ա­սած շատ բան եմ սի­րում, ու այդ ՙշատ բա­նե­րի՚ մեջ ան­սահ­ման մեծ ու ան­փո­խա­րի­նե­լի տեղ է գրա­վում Գրա­կա­նու­թյու­նը։ Հատ­կա­պես 5-6-րդ դա­սա­րա­նից հրա­շա­լի ըն­թեր­ցող էի, իսկ 8-րդ դա­սա­րա­նում թերևս ա­վե­լի շատ գե­ղար­վես­տա­կան գր­քեր էի ըն­թեր­ցել, քան լեզ­վի և գրա­կա­նու­թյան շատ ու շատ ու­սու­ցիչ­ներ։ Ու­սա­նո­ղա­կան տա­րի­նե­րին ես, որ դպ­րո­ցում դա­սե­րից եր­բեք փա­խած չկա­յի, սկ­սե­ցի պար­բե­րա­բար փախ­չել ձանձ­րա­լի ու ան­հե­տաքր­քիր դա­սա­խո­սու­թյուն­նե­րից՝ գր­քեր կար­դա­լու հա­մար, ու ար­դեն անս­խալ գի­տեի, թե մեր դա­սա­խոս­նե­րից ով է կար­դա­ցել իր կող­մից դա­սա­վանդ­վող ա­ռար­կա­յի այս կամ այն հե­ղի­նա­կի ՙվեր­լուծ­վող՚ գիր­քը...
Ու մի օր էլ պար­զե­ցի, որ գրի­չը ձեռ­քիս շարժ­վում է, սկ­սում է ինչ-որ նա­խա­դա­սու­թյուն­ներ գրել, ո­րոնք վեր­ջում դառ­նում էին եր­գի­ծա­կան կամ զար­մա­նա­լիո­րեն լուրջ պատմ­վածք ու նո­վել...
Օ­րե­րը գու­մար­վում՝ ա­միս­ներ են դառ­նում, ա­միս­նե­րը՝ տա­րի­ներ։ Տա­րի­ներն անց­նում են, և ես մեր պատմ­վածք­ներ ու հոդ­ված­ներ եմ գրում, մերթ` հրա­պա­րա­կա­խո­սա­կան հոդ­ված­ներ։ Երբ քա­ղա­քա­կան թե­մա­նե­րից, հրա­պա­րա­կա­խո­սա­կան հոդ­ված­նե­րից հե­տո անց­նում եմ գրա­կա­նու­թյան և է­լեկտ­րո­նա­յին կայ­քե­րում կամ պար­բե­րա­կան մա­մու­լում տպագ­րում իմ գրա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րին, դրան­ցից ա­վե­լի շատ ոգևոր­վում են ար­վեստ ու գրա­կա­նու­թյան եր­կր­պա­գու իմ ըն­թեր­ցող­նե­րը, իսկ ըն­թեր­ցող­նե­րի մի մա­սը հաս­տատ դժ­գո­հում է՝ պա­հո՛, բա դրա ժա­մա­նա՞կն է, քա­ղա­քա­կան, սո­ցիա­լա­կան խն­դիր­նե­րը թո­ղած, դու էլ գե­ղե­ցիկ պատ­մու­թյուն­նե­րով ես տար­վել...
Երբ կր­կին անց­նում եմ քա­ղա­քա­կան թե­մա­նե­րին, զգում եմ, որ այս ան­գամ էլ մտ­քում ինձ­նից դժ­գո­հում են գրա­կա­նու­թյան ու ար­վես­տի եր­կր­պա­գու­նե­րը, ո­րոնց մեջ Մո­ցար­տը դեռ չի մե­ռել. ՙԱխր կար­գին գրիչ ու­նես, ըն­թեր­ցող­ներ ու­նես, ին­չո՞ւ ես ի­զուր ժա­մա­նակդ վատ­նում էդ բա­նե­րի վրա։ Գործ չու­նես դրանց հետ, թքի՜ր էդ բո­լո­րի վրա և գրա­կա­նու­թյամբ զբաղ­վիր...՚։
Ու ա­հա, ես ստիպ­ված եմ բա­վա­րա­րել թե՜ մեկ, թե՜ մյուս կող­մի ինձ ծա­նոթ ու ան­ծա­նոթ մարդ­կանց, հա­մա­խոհ­նե­րի, հա­մա­կիր­նե­րի կամ պար­զա­պես ըն­թեր­ցող­նե­րի պա­հանջ­նե­րը՝ մերթ ներ­կա­յա­նա­լով որ­պես գրող, ար­ձա­կա­գիր, մերթ նա­վար­կե­լով ներ­քա­ղա­քա­կան փո­թոր­կուն ջրե­րում։
Բայց, մեր մեջ ա­սած, հո­գուս խոր­քում դեռևս ե­րա­զում եմ այն օ­րը, երբ յու­րա­քան­չյու­րը կզ­բաղ­վի իր սի­րած գոր­ծով։

;

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 26 Jul 2019 14:54:06 +0000
ՀԱ­ՃԵ­ԼԻՆ ՕԳ­ՏԱ­ԿԱ­ՐԻ ՀԵՏ... http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27191-2019-07-26-14-43-11 http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27191-2019-07-26-14-43-11 ՀԱ­ՃԵ­ԼԻՆ ՕԳ­ՏԱ­ԿԱ­ՐԻ ՀԵՏ...
Սիր­վարդ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐՅԱՆ

 Տա­րի­ներ շա­րու­նակ հան­դի­պել եմ բազ­մա­թիվ ժամ­կե­տա­յին զին­ծա­ռա­յող­նե­րի, ով­քեր եր­կու տար­վա ծա­ռա­յու­թյան ըն­թաց­քում ձգ­տում են ա­ռա­վե­լա­գույն ձեռք­բե­րում­նե­րի... Նրանք ոչ միայն ռազ­մա­կան այ­բու­բե­նը սեր­տող, օ­րի­նա­կե­լի զին­վոր են, այլև ի­րենց լա­վա­գույնս են դրսևո­րում հա­րա­կից այլևայլ բնա­գա­վառ­նե­րում։ Այդ նվի­րյալ­նե­րից մեկն էլ Ն զո­րա­մա­սի շար­քա­յին Նա­րեկ Հա­կո­բյանն է։

Ա­մե­նօ­րյա լար­ված ծա­ռա­յու­թյունն ա­ռաջ­նագ­ծում Նա­րե­կին չի խան­գա­րում հան­գս­տյան օ­րե­րին զբաղ­վել սի­րած գոր­ծով։ Ա­պա­գա կի­նո­ռե­ժի­սո­րը Երևա­նի Խ. Ա­բո­վյա­նի ան­վան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի կի­նո­ռե­ժի­սու­րա­յի բաժ­նի ու­սա­նող է։ Ու­սու­մը կի­սատ է թո­ղել ծա­ռա­յու­թյան պատ­ճա­ռով։ Նա եր­կու ֆիլ­մի ու փոքր բե­մադ­րու­թյուն­նե­րի հե­ղի­նակ է, այս­տեղ` զո­րա­մա­սում, իսկ ա­վե­լի ստույգ` զի­նա­վա­նում էլ ար­դեն թա­տե­րա­խումբ է ղե­կա­վա­րում։ Ֆիլ­մե­րը նկա­րա­հա­նել է նախ­քան հա­մալ­սա­րան ըն­դուն­վե­լը։ ՙՕ­տար լույս՚¬ը կյան­քի է կոչ­վել ի­րա­կան փաս­տե­րի հի­ման վրա և ներ­կա­յաց­վել է մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թյան։ Երբ Նա­րեկն ա­ռա­ջարկ ստա­ցավ Մե­խա­կա­վա­նի ե­րե­խա­նե­րից թա­տե­րա­խումբ ձևա­վո­րել, ա­ռա­ջարկն ըն­դուն­վեց սի­րով. ծա­ռա­յու­թյու­նից զատ նաև սիր­ված գոր­ծով կզ­բաղ­վի։ Պար­տա­կա­նու­թյունն ստանձ­նե­լուց մի պահ եր­կմ­տեց, ճիշտ է, ինքն ու­նի գի­տե­լիք­ներ, բայց դա դեռ քիչ է, բա­վա­րար չէ, իսկ ինչ է ին­քը տա­լու ե­րե­խա­նե­րին, սա հար­ցե­րի հարցն է, ա­սում է զրու­ցա­կիցս, անհ­րա­ժեշտ էր նախ ու­սում­նա­սի­րել ե­րե­խա­նե­րի հե­տաք­րք­րու­թյուն­ներն ու նա­խա­սի­րու­թյուն­նե­րը, նաև երևան պի­տի հա­ներ նրանց օժտ­վա­ծու­թյունն ու հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը։ Նա­րե­կին օգ­նու­թյան հա­սավ հան­ճա­րեղ Թու­մա­նյա­նը, նյու­թը դյու­րա­մարս է, ե­րե­խա­նե­րի կող­մից հեշտ յու­րաց­վող։ ՙՏա­ղան­դա­վոր ե­րե­խա­ներ են,¬ ա­սում է Նա­րե­կը,- ա­մե­նա­կարևո­րը՝ լսող են, ա­րագ են ըն­կա­լում և նպա­տա­կադր­ված ու­զում են սո­վո­րել... Նա­րե­կի խում­բը հա­ճա­խում է յոթ ե­րե­խա, սա­կայն սեպ­տեմ­բեր ամ­սից մտա­դիր է 2 խմ­բի հետ աշ­խա­տել, ցան­կա­ցող­ներ է­լի կան։
Ա­մառ է, ակ­տիվ հան­գս­տի շր­ջան, Նա­րե­կը չի ու­զում ե­րե­խա­նե­րին ծան­րա­բեռ­նել, նոր ու­սում­նա­կա­նի հետ նոր լից­քե­րով, նոր ու թարմ շեշ­տադ­րում­նե­րով գոր­ծի կլծ­վեն։ Հա­ճախ սա­նիկ­ներն են ի­րեն դի­մում պա­րապ­մունք­ներն ա­վե­լաց­նե­լու խնդ­րան­քով։ ՙԿի­կո­սի մահ՚¬ն էին փոր­ձում, Նա­րե­կը նկա­տեց, որ մի տե­սա­րան սա­նե­րը լավ չեն խա­ղում ու որ­պես իմպ­րո­վիզ մտց­րեց Ղա­րա­բա­ղի բար­բա­ռը, տե­սավ, որ հրա­շա­լի է ստաց­վում, ե­րե­խա­ներն էլ ոգևոր­վե­ցին ու այդ­պես միտք հղա­ցավ այլ հե­քիաթ­ներ էլ Ղա­րա­բա­ղի բար­բա­ռով բե­մադ­րել, ու ստաց­վե­ցին փոք­րիկ, գե­ղե­ցիկ բե­մադ­րու­թյուն­ներ, ի­հար­կե, հա­գե­ցած իմպ­րո­վիզ­նե­րով։ Իսկ դրանք, գաղտ­նիք չէ, որ զար­գաց­նում են ե­րե­խա­նե­րի երևա­կա­յու­թյունն ու ստեղ­ծա­գոր­ծե­լու ազ­դակ են հան­դի­սա­նում։ Ներ­կա­յումս թա­տե­րա­խում­բը պատ­րաստ­վում է ա­ռաջ­նա­խա­ղի. ՙՆյու խա­թա­բա­լա՚ է կոչ­վում նրանց երևա­կա­յու­թյան հեր­թա­կան ար­դյուն­քը... Փոր­ձե­լու են բեմ հա­նել ղա­րա­բաղ­ցու կեն­ցա­ղը, մարդ­կանց ապ­րում­նե­րը, նրանց ճա­կա­տագ­րե­րը, հե­տաքր­քիր զու­գա­դի­պու­թյուն­նե­րը։ Ի դեպ, պիե­սի վրա Նա­րե­կը աշ­խա­տում է ծա­ռա­յա­կից մի քա­նի ըն­կեր­նե­րի օգ­նու­թյամբ։ Բե­մի ու տեխ­նի­կա­կան մի­ջոց­նե­րի խն­դիր ու­նեն շար­քա­յին զին­ծա­ռա­յող ար­վես­տա­գետն ու նրա փոք­րիկ ար­վես­տա­սեր բա­րե­կամ­նե­րը, բայց դա նրանց հա­մար ար­գելք չէ, հենց ներ­կա­յա­ցու­մը պատ­րաստ լի­նի, բե­մի հարցն էլ միա­ցյալ ջան­քե­րով կլու­ծեն։ Ու­րիշ տեղ որ չլի­նի էլ, դպ­րոց­նե­րը կան ու կան, եր­կուս­տեք կարևո­րում են այն հան­գա­ման­քը, որ ապ­րում են մշա­կու­թա­յին կյան­քով՝ գե­ղե­ցի­կի, լույ­սի ու բա­րու թա­գա­վո­րու­թյան մեջ։ Հադ­րու­թի ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան կենտ­րո­նի տնօ­րենն ա­ռա­ջար­կել է հան­դես գալ նաև շրջ­կենտ­րո­նում ու Ստե­փա­նա­կեր­տում։ Մտա­դիր են նաև փոքր սյու­ժե­նե­րով տե­սա­ֆիլ­մեր նկա­րա­հա­նել ի­րենց ա­ռօ­րյա­յի մա­սին, այն մա­սին, թե ինչ­պես են ապ­րում Մե­խա­կա­վա­նի ե­րե­խա­նե­րը։ Նա­րե­կը գլուխ գո­վել չի սի­րում, սա­կայն վս­տահ է, որ իր սա­նե­րին մեծ բե­մեր հա­նե­լուց ին­քը հաս­տատ ա­մո­թով չի մնա­լու։ Վեց ա­միս հե­տո Նա­րե­կը զո­րացր­վե­լու է, սա­կայն չի բա­ցառ­վում, որ ծա­ռա­յու­թյունն ա­վար­տե­լուց հե­տո ո­րո­շի մի տա­րի էլ մնալ,(Աստ­ծո ճա­նա­պարհ­ներն ան­կան­խա­տե­սե­լի են), ի՛նչ ի­մա­նաս... : Գե­ղե­ցիկ է, երբ օգ­տա­կարն ու հա­ճե­լին մի օր հան­դի­պում են ի­րար՝ ան­գամ լար­ված ու պա­տաս­խա­նա­տու ծա­ռա­յու­թյան ըն­թաց­քում։

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Բանակ Fri, 26 Jul 2019 14:42:10 +0000
Ա­ՄԵ­ՆԱ­ՄՅԱ ՄՐ­ՑՈՒՅԹ-ՓԱ­ՌԱ­ՏՈ­ՆԸ ԵԶ­ՐԱ­ՓԱԿ­ՎԵՑ http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27190-2019-07-26-14-40-28 http://artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27190-2019-07-26-14-40-28 Ա­ՄԵ­ՆԱ­ՄՅԱ ՄՐ­ՑՈՒՅԹ-ՓԱ­ՌԱ­ՏՈ­ՆԸ ԵԶ­ՐԱ­ՓԱԿ­ՎԵՑ
Հու­լի­սի 5-ից 23-ը…

 

Մր­ցում­նե­րին մաս­նակ­ցել են Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի թվով 26 բա­կա­յին թի­մեր։ Հա­մառ պայ­քա­րից հե­տո մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղե­րը բաշխ­վել են հետևյալ կերպ. 2006-2007թթ. ծն­ված պա­տա­նի­նե­րի միջև 1-ին տե­ղը զբա­ղեց­րել է ՙԱր­ցախ Ու-11 Հե­քի­մյան՚, 2-րդ տե­ղը՝ՙԼու­սա­վո­րիչ՚, իսկ 3-րդ տե­ղը՝ ՙԱր­ցախ՚ թի­մը։
2004-2005թթ. ծն­ված պա­տա­նի­նե­րի միջև ծա­վալ­ված մր­ցույ­թում հաղ­թող է ճա­նաչ­վել ՙԱր­ցախ-Հե­քի­մյան՚ թի­մը, 2-րդ տե­ղը զբա­ղեց­րել է ՙՄոն­թե-Ա­բո­վյան՚, իսկ 3-րդ տե­ղը՝ ՙԱր­ցախ Ու-14- Հե­քի­մյան՚ ֆուտ­բո­լա­յին թի­մը։
Մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղեր զբա­ղեց­րած թի­մե­րը Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կող­մից պարգևատր­վել են պատ­վոգ­րե­րով, ար­ժա­նա­ցել դրա­մա­կան պարգևնե­րի։ Հաղ­թող թի­մե­րին նաև գա­վաթ­ներ են հան­ձն­վել։ ՙՍտե­փա­նա­կերտ­ցի­նե­րի մի­ջազ­գա­յին ա­կումբ՚-ի կող­մից 8 լա­վա­գույն խա­ղա­ցող­ներ նույն­պես ար­ժա­նա­ցել են դրա­մա­կան պարգևնե­րի և հու­շան­վեր­նե­րի։
Մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նի եզ­րա­փակ­ման ա­րա­րո­ղու­թյա­նը ներ­կա էին Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պետ Սու­րեն Գրի­գո­րյա­նը և փոխ­քա­ղա­քա­պետ Ար­մեն Հա­կո­բյա­նը, ով­քեր և ի­րա­կա­նաց­րել են պարգևատ­րու­մը։

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 26 Jul 2019 14:30:22 +0000