[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԿՄԱՍՆԱԿՑԵՆ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԻ

Թա­մար ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 ք. Քար­վա­ճառ

Ինչ­պես վեր­ջին մի քա­նի տա­րի­նե­րին, այն­պես էլ այս տա­րի, հան­րա­պե­տու­թյան Կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյու­նից հնա­րա­վո­րու­թյուն է ըն­ձեռ­վում Շա­հու­մյա­նի շր­ջա­նի դպ­րո­ցա­կան­նե­րին ու­ղար­կել Ծաղ­կա­ձո­րի ՙԱղ­բյուր՚ ճամ­բար՝ 20-օ­րյա հան­գս­տի։ Այս մա­սին մեզ տե­ղե­կաց­րեց շր­ջա­նի վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի կր­թու­թյան և սպոր­տի բաժ­նի վա­րիչ Խո­րեն Վար­դա­նյա­նը։ Այս տա­րի նա­խա­տես­ված է 20 դպ­րո­ցա­կան ու­ղար­կել Ծաղ­կա­ձոր:

Ընդգրկված ե­րե­խա­նե­րը 10-13 տա­րե­կան են` շր­ջա­նի տար­բեր հա­մայ­նք­նե­րից։ Մյուս ճամ­բա­րը, որն ա­վե­լի շատ դիտ­վում է որ­պես ու­սում­նա­կան ծրագ­րի բաղ­կա­ցու­ցիչ մաս, Աս­կե­րա­նում կազ­մա­կերպ­վող ՙԱս­պետ՚ ռազ­մա­կան ճամ­բարն է։ Այն այս տա­րի կմեկ­նար­կի հու­լի­սի 12-ին և կտևի 8 օր։ Դրան մաս­նակ­ցում են միայն 10-րդ դա­սա­րանն ա­վար­տած տղա­նե­րը, այ­սինքն` նա­խա­զո­րա­կո­չա­յին տա­րի­քի պա­տա­նի­նե­րը։ ՙԱյս ճամ­բա­րը կոչ­ված է օգ­նել նրանց հե­տա­գա ծա­ռա­յու­թյան հա­մար։ Ճամ­բա­րին շր­ջա­նից այս տա­րի կմաս­նակ­ցի 18 պա­տա­նի՚,- տե­ղե­կաց­րեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։
Շրջ­կենտ­րո­նի դպ­րո­ցա­կան­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նեն մաս­նակ­ցե­լու նաև ո­րո­շա­կի ուղղ­վա­ծու­թյան ու­սում­նա­կան ճամ­բար­նե­րի։ Այս­պես, Քար­վա­ճա­ռի ՙԱր­մաթ՚ լա­բո­րա­տո­րիա­յի հինգ սա­ներ հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նան հու­լի­սի 1-19-ը անվ­ճար մաս­նակ­ցել Դի­լի­ջա­նի տեխ­նո­լո­գիա­կան ճամ­բա­րին։ Իսկ Քար­վա­ճա­ռի վի­քիա­կում­բի ակ­տիվ խմ­բա­գիր­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նան հու­լի­սի 4-13-ը մաս­նակ­ցել Ծաղ­կա­ձո­րում կազ­մա­կերպ­վող վի­քի ճամ­բա­րին։