comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
ՀԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ՀԵՐ­ԹԱ­ԿԱՆ ՆԻՍ­ՏԸ
[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՀԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ՀԵՐ­ԹԱ­ԿԱՆ ՆԻՍ­ՏԸ

Նու­նե ՀԱՅ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱՆ

 Հու­նի­սի 26-ին տե­ղի է ու­նե­ցել ԱՀ հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը և տն­տե­սա­կան մր­ցակ­ցու­թյու­նը կար­գա­վո­րող պե­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի հե­թա­կան նիս­տը, ո­րը վա­րում էր Հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Մի­քա­յել Վի­րա­բյա­նը:

Օ­րա­կար­գի ա­ռա­ջին հար­ցով Հանձ­նա­ժո­ղո­վը, հիմք ըն­դու­նե­լով ՙԻ­րա­վա­կան ակ­տե­րի մա­սին՚ ԼՂՀ օ­րեն­քի 73-րդ հոդ­վա­ծը, ու­ժը կորց­րած է ճա­նա­չել 2011թ. հոկ­տեմ­բե­րի 26-ի ՙԼՂՀ հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը և տն­տե­սա­կան մր­ցակ­ցու­թյու­նը կար­գա­վո­րող պե­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի կող­մից վար­չա­կան վա­րույ­թի ի­րա­կա­նաց­ման ու­ղե­ցույ­ցը հաս­տա­տե­լու մա­սին՚ ո­րո­շու­մը: Ո­րոշ­վել է նաև փո­փո­խու­թյուն­ներ կա­տա­րել Հանձ­նա­ժո­ղո­վի 2018թ. հոկ­տեմ­բե­րի 26-ի N 55-Ա ո­րոշ­մամբ ՙՌի­վեր Էներ­ջի՚ ՍՊԸ-ին է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա ար­տադ­րե­լու լի­ցեն­զիա­յում:
Ըն­կե­րու­թյունն ա­զատ­վել է նաև ՙՀայ­բիզ­նես­բանկ՚ ՓԲԸ կող­մից ե­րաշ­խի­քա­յին պար­տա­վո­րու­թյու­նից: Սահ­ման­վել է ՙՌի­վեր Է­ներ­ջի՚ փոքր հիդ­րոէ­լեկտ­րա­կա­յա­նից ա­ռաք­վող է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յի սա­կա­գի­նը, ո­րը կկազ­մի 28,243 ՀՀ դրամ\կՎտ ժամ` նե­րա­ռյալ ա­վե­լաց­ված ար­ժե­քի հար­կը: Հանձ­նա­ժո­ղո­վի մեկ այլ ո­րոշ­մամբ փո­փո­խու­թյուն է կա­տար­վել նաև 2011թ. հու­նի­սի 28-ի թիվ 62Ն ո­րոշ­ման մեջ` հա­մա­ձայն ո­րի` ՙՙՂա­րա­բաղ Տե­լե­կոմ՚ ՓԲԸ-ի կող­մից հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում մա­տուց­վող տվյալ­նե­րի հա­ղորդ­ման և ին­տեր­նետ հա­սա­նե­լիու­թյան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի ա­ռա­վե­լա­գույն սա­կագ­նե­րը սահ­մա­նե­լու մա­սին՚ թիվ 62Ն ո­րոշ­ման ա­ռա­վե­լա­գույն սա­կագ­նե­րի մա­սին ա­ղյու­սա­կը շա­րադր­վել է նոր խմ­բագ­րու­թյամբ:
Հա­ջորդ հար­ցով տն­տե­սա­կան մր­ցակ­ցու­թյան պաշտ­պա­նու­թյան բաժ­նի պետ Ս. Գրի­գո­րյա­նը տե­ղե­կատ­վու­թյուն է ներ­կա­յաց­րել բան­ջա­րե­ղե­նի շր­ջա­նա­ռու­թյան ո­լոր­տի ՙԼո­լիկ՚, ՙՎա­րունգ՚, ՙՍոխ՚ և ՙԿար­տո­ֆիլ՚ ապ­րան­քա­յին շու­կա­նե­րի կա­ռուց­ված­քի ու­սում­նա­սի­րու­թյան ար­դյունք­նե­րի մա­սին: Ըստ բաժ­նի պա­տաս­խա­նա­տուի` ի­րաց­ման ո­լոր­տի վեր­լու­ծու­թյան նպա­տա­կով տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը հա­վա­քագր­վել է հա­մա­պա­տաս­խան պե­տա­կան մար­մին­նե­րից, նշ­ված ո­լորտ­նե­րում գոր­ծող տն­տես­վա­րող սու­բյեկտ­նե­րից ու գյու­ղա­ցիա­կան տն­տե­սու­թյուն­նե­րից, ո­րում ընդգրկվել են հան­րա­պե­տու­թյան բո­լոր շր­ջան­նե­րը: Անդ­րա­դարձ է կա­տար­վել այդ շու­կա­նե­րի կա­ռուց­ված­քին, տե­ղա­կան ար­տադ­րու­թյան և ներ­մուծ­ման չա­փա­բա­ժին­նե­րին, գե­րիշ­խող դիր­քի առ­կա­յու­թյա­նը և այլն: Ի­րա­կա­նաց­վել են հար­ցում­ներ` նպա­տակ ու­նե­նա­լով պար­զել տի­րող մր­ցակ­ցա­յին ի­րա­վի­ճա­կը, առ­կա խն­դիր­ներն ու խո­չըն­դո­տող երևույթ­նե­րը: Ըստ ա­ռան­ձին շու­կա­նե­րի ներ­կա­յաց­նե­լով կա­տար­ված ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րը` Ս. Գրի­գո­րյա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ լո­լիկ ներ­մուծ­վել է հան­րա­պե­տու­թյան 239 տն­տես­վա­րող սու­բյեկ­տի կող­մից, ո­րը կազ­մել է շու­կա­յի ա­վե­լի քան 54 տո­կո­սը: Ինչ վե­րա­բե­րում է վա­րուն­գի շու­կա­յին, ա­պա այդ բան­ջա­րե­ղե­նի միայն 26 տո­կոսն է ար­տադր­վել մեր հան­րա­պե­տու­թյու­նում: Վա­րուն­գի ի­րաց­ման կա­ռուց­ված­քի վեր­լու­ծու­թյամբ պարզ­վել է, որ այս­տեղ ևս էա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թյուն ու­նեն ներ­մու­ծող տն­տես­վա­րող­նե­րը: Պատ­կերն ա­վե­լի լա­վա­տե­սա­կան է սո­խի և կար­տո­ֆի­լի շու­կա­նե­րում: Ներ­մուծ­ված սո­խի ծա­վա­լը կազ­մել է 3,5, իսկ կար­տո­ֆի­լի­նը` շուրջ 5 տո­կո­սը: Բան­ջա­րե­ղե­նի ար­տադ­րու­թյամբ և ի­րաց­մամբ զբաղ­վող ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի շր­ջա­նում ի­րա­կա­նաց­ված հար­ցում­նե­րը փաս­տում են, որ ար­տադ­րու­թյան ընդ­լայն­մանն ա­մե­նից շատ խո­չըն­դո­տում է ֆի­նան­սա­կան մի­ջոց­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը, ո­րո­շա­կի ազ­դե­ցու­թյուն ու­նեն նաև ներ­մուծ­ման մեծ ծա­վալ­նե­րը, ինչ­պես նաև աշ­խա­տու­ժի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը: Տն­տես­վա­րող­նե­րը պատ­րաստ են ներգ­րա­վել մատ­չե­լի պայ­ման­նե­րով անհ­րա­ժեշտ վար­կա­յին մի­ջոց­ներ` գոր­ծու­նեու­թյունն ընդ­լայ­նե­լու հա­մար, ին­չը վկա­յում է, որ գյուղմ­թեր­քի ար­տադ­րու­թյու­նը ե­կամ­տա­բեր ու հե­ռան­կա­րա­յին ճյուղ է դի­տարկ­վում:
Նիս­տին հրա­վիր­ված հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից ՙՄայ­րու­թյուն՚ ՀԿ նա­խա­գահ Հաս­միկ Մի­քա­յե­լյա­նը Հանձ­նա­ժո­ղո­վի ու­շադ­րու­թյու­նը հրա­վի­րեց բան­ջա­րե­ղե­նի և մր­գի շու­կա­յում գո­յու­թյուն ու­նե­ցող մի շարք երևույթ­նե­րի վրա` խնդ­րե­լով հա­մա­գոր­ծակ­ցել շա­հագր­գիռ կա­ռույց­նե­րի հետ և ա­վե­լի մեծ ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նել սպա­ռող­նե­րի շա­հե­րի պաշտ­պա­նու­թյա­նը:
Նիս­տի ըն­թաց­քում չկա­յա­ցած է հայ­տա­րար­վել 106,9 մե­գա­հերց հա­ճա­խա­կա­նու­թյամբ` Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քը չնե­րա­ռող` մե­կից ա­վե­լի շր­ջան­նե­րի տա­րած­քում, ընդ­հա­նուր ուղղ­վա­ծու­թյան ռա­դիո­հա­ղոր­դում­նե­րի ե­թե­րա­յին հե­ռար­ձակ­ման (վե­րա­հե­ռար­ձակ­ման) լի­ցեն­զա­վոր­ման մր­ցույ­թը:
Նիս­տի վեր­ջում հայ­տա­րար­վել է 106,3 մե­գա­հերց հա­ճա­խա­կա­նու­թյամբ` Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի և մեկ կամ մի քա­նի շր­ջան­նե­րի տա­րած­քում, ընդ­հա­նուր ուղղ­վա­ծու­թյան ռա­դիո­հա­ղոր­դում­նե­րի ե­թե­րա­յին հե­ռար­ձակ­ման (վե­րա­հե­ռար­ձակ­ման) լի­ցեն­զա­վոր­ման մր­ցույթ, ո­րին մաս­նակ­ցել է ՙԱզ­գա­յին ռա­դիո և հե­ռուս­տա­տե­սու­թյուն՚ ըն­կե­րու­թյու­նը: Ըն­կե­րու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Վա­րու­ժան Գաբ­րիե­լյա­նը հան­դես է ե­կել մր­ցու­թա­յին ա­ռա­ջար­կու­թյամբ, պա­տաս­խա­նել ներ­կա­նե­րի հար­ցե­րին: Նիստն ընդ­միջ­վել է ու­սում­նա­սի­րու­թյան նպա­տա­կով, ո­րից հե­տո Հանձ­նա­ժո­ղո­վը բա­վա­րա­րել է ներ­կա­յաց­ված հայ­տը և մր­ցույ­թը հայ­տա­րա­րել կա­յա­ցած: