[ARM]     [RUS]     [ENG]

2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՇՈՒՇԻՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ ԿՈՒՆԵՆԱ

Նա­րեկ ՍԱ­ՀԱ­ԿՅԱՆ

 Խմե­լու ջրի ո­րա­կի հար­ցը Շու­շիում տաս­նա­մյակ­նե­րի պատ­մու­թյուն ու­նի. խն­դիրն այն է, որ այս­տեղ ջու­րը չի զտ­վում, ո­րից հե­տո մա­տա­կա­րար­վում բնակ­չու­թյա­նը։ Զտ­ման հա­մար պետք է հա­մա­պա­տաս­խան մաքր­ման կա­յան, ին­չը խոր­հր­դա­յին կար­գե­րի փլու­զու­մից հե­տո բեր­դա­քա­ղա­քում չի գոր­ծել։ Կա­յա­նից մնա­ցել է կի­սա­վեր շեն­քը, որ­տեղ բա­ցա­կա­յում են սար­քա­վո­րում­նե­րը։ Դրա կա­րի­քը շու­շե­ցի­նե­րը զգում են հատ­կա­պես հոր­դա­ռատ անձրևնե­րից հե­տո, երբ մա­տա­կա­րար­վող ջու­րը խմել, ընդ­հան­րա­պես, հնա­րա­վոր չի։

Շու­շին խմե­լու ջրի մաքր­ման կա­յան կու­նե­նա 2020 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բեր-հոկ­տեմ­բե­րին, քա­ղա­քի գոր­ծող ջրամ­բա­րի հարևա­նու­թյամբ ար­դեն իսկ ըն­թա­նում է լայ­նա­ծա­վալ շի­նա­րա­րու­թյուն։ Ըստ Քա­ղա­քա­շի­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան կա­պի­տալ շի­նա­րա­րու­թյան վար­չու­թյան գլ­խա­վոր մաս­նա­գետ, տեխ­հս­կիչ Ար­մեն Բա­բա­յա­նի՝ կա­ռու­ցում են հա­զար խո­րա­նարդ մետր ծա­վա­լով եր­կու ջրա­վա­զան և վե­րա­կա­ռու­ցում նախ­կին մաքր­ման կա­յա­նի շեն­քը. ՙ2017 թվա­կա­նին մաս­նա­գետ­ներ հրա­վի­րե­ցինք, ե­կան, տե­սան, հա­մոզ­վե­ցին, որ հնա­րա­վոր է վե­րա­կա­ռու­ցել նախ­կին մաքր­ման կա­յա­նը։ Այս­տեղ կտե­ղադ­րենք նոր սար­քա­վո­րում­ներ, իսկ կող­քին կա­ռու­ցում ենք նոր ջրամ­բար­ներ՚,-նշել է Ա. Բա­բա­յա­նը։
Հենց տա­րես­կզ­բից ՙԿա­պա­վոր՚ շի­նա­րա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը վե­րա­կա­ռու­ցում է ջրի մաքր­ման կա­յա­նը և հարևա­նու­թյամբ կա­ռու­ցում ջրա­վա­զան­նե­րը։ Աշ­խա­տան­քա­յին խմ­բի ղե­կա­վար Կա­րո Հա­րու­թյու­նյա­նի խոս­քով՝ բո­լոր նա­խադ­րյալ­ներն առ­կա են ժա­մա­նա­կից շուտ ա­վար­տե­լու աշ­խա­տան­քը: ՙԾրագ­րի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան չա­փա­բա­ժի­նը գի­տակ­ցում ենք, հետևա­բար, ա­մեն ինչ ա­նում ենք նա­խագ­ծի հա­մա­ձայն։ Ա­սեմ, որ բո­լոր մե­խա­նիզմ­ներն ու­նենք։ Շի­նա­րա­րու­թյան հա­մար անհ­րա­ժեշտ նյու­թե­րով ըն­կե­րու­թյու­նը մեզ ա­պա­հո­վում է՚,- ա­սում է նա։
Նա­խագ­ծի հե­ղի­նա­կը Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան հա­մալ­սա­րանն է։ Շի­նա­րա­րու­թյու­նը ֆի­նան­սա­վոր­վում է Քա­ղա­քա­շի­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան միջ­նա­ժամ­կետ ծախ­սե­րի ծրագ­րով։ Հաշ­վի առ­նե­լով, որ ա­ռայժմ քա­ղաք մտ­նող ջու­րը չի ֆիլ­տր­վում, մաս­նա­գետ­նե­րը դժ­վա­րա­նում են խո­սել գոր­ծող ջրամ­բա­րի ճա­կա­տագ­րի մա­սին։ Աշ­խա­տանք­նե­րի այս փու­լում պատ­րաստ է նոր ջրա­վա­զան­նե­րի ամ­րա­նակ­մախ­քը, որ­տեղ կա­տար­վում է բե­տո­նալ­ցում։ Դրան զու­գա­հեռ բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­ներ են կա­տար­վում նախ­կին մաքր­ման կա­յա­նի շեն­քում։ Կա­պա­լա­ռու ըն­կե­րու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը շի­նա­րա­րու­թյան բարձր ո­րա­կի հար­ցում վս­տա­հեց­նում է՝ ա­վե­լաց­նե­լով, որ տա­րես­կզ­բին ավ­տո­մա­տաց­րել են բե­տո­նի հան­գույ­ցը. ՙՀուն­վար ամ­սին ըն­կե­րու­թյունն ավ­տո­մա­տաց­րել է Ի­վա­նյան գյու­ղում գոր­ծող բե­տո­նի հան­գույ­ցը։ Սա նշա­նա­կում է, որ բե­տո­նը պատ­րաստ­վում է հա­մա­կարգ­չա­յին ծրագ­րով, որ­տեղ մարդ­կա­յին գոր­ծո­նը բա­ցառ­վում է։ Այ­սինքն` հա­մա­կար­գիչն է ո­րո­շում բե­տո­նի բա­ղադ­րու­թյու­նը, մակ­նի­շը։ Հաշ­վի առ­նե­լով, որ գործ ու­նենք մի ամ­բողջ քա­ղա­քի ջրի հետ, օգ­տա­գոր­ծում ենք բարձր մակ­նի­շի բե­տոն՚։
Ջրի պա­հան­ջար­կը Շու­շիում ամ­ռա­նը կրկ­նա­պատկ­վում է, բայց փո­խա­րենն ա­կունք­նե­րում այն նվա­զում է։ Մաս­նա­գետ­նե­րը հեր­թա­կան ջրա­գիծն անց­կաց­նե­լու կա­րիք են տես­նում, ո­րի ուղ­ղու­թյամբ դեռ կաշ­խա­տեն։ Ար­մեն Բա­բա­յանն ա­սում է, որ այս դեպ­քում կարևո­րը ոչ թե ջրա­վա­զան­նե­րի, այլ քա­ղաք մտ­նող ջրի ծա­վալն է: ՙԱյժմ ու­սում­նա­սիր­վում են քա­ղաք մտ­նող ջրի ծա­վա­լի ա­ճի հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը։ Կար­ծում եմ՝ ևս մեկ նա­խա­գիծ կկազմ­վի։ Պետք է ա­սեմ, որ ջրա­վա­զան­նե­րը ջրի կա­յու­նաց­ման խն­դիր են կա­տա­րում։ Այս դեպ­քում դրանց ծա­վա­լը չի ե­րաշ­խա­վո­րում ջրի ա­ռա­տու­թյու­նը։ Կարևոր է, որ ա­պա­հո­վենք ջրի հոս­քը դե­պի քա­ղաք՚,-ընգ­ծել է Ա. Բա­բա­յա­նը։
Շի­նա­րար­նե­րը վս­տա­հեց­նում են, որ 2020 թվա­կա­նի աշ­նա­նը Շու­շիում խմե­լու ջրի բա­վա­կա­նին չարչ­րկ­ված հար­ցը վերջ­նա­կա­նա­պես լու­ծում կս­տա­նա։