[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՐ­ՑԱ­ԽՈՒՄ ԱՐ­ՁԱ­ՆԱԳՐ­ՎԵԼ Է Օ­ՁԻ ԽԱՅ­ԹՈ­ՑԻ 21 ԴԵՊՔ

 

 

 

Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

Նա­խորդ տար­վա հա­մե­մատ դեպ­քե­րի աճ չի գրանց­վել,
սա­կայն պետք է պահ­պա­նել զգո­նու­թյու­նը

2019թ. սեպ­տեմ­բե­րի 17-ի դրու­թյամբ` հան­րա­պե­տու­թյու­նում ար­ձա­նագր­վել է օ­ձի խայ­թո­ցի 21 դեպք: ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան աշ­խա­տա­կազ­մի վի­ճա­կագ­րա­կան վեր­լու­ծա­կան բաժ­նի պետ Ա­գա­պի Հայ­րու­նու տե­ղե­կատ­վու­թյամբ՝ օ­ձի խայ­թո­ցից տու­ժած 21 հո­գուց 17-ին է անհ­րա­ժեշտ ե­ղել նե­րար­կել հա­կաօ­ձա­յին շի­ճուկ (ան­տի­գյուր­զին), իսկ 4-ի դեպ­քում` բժշ­կա­կան ցու­ցում չի ե­ղել:

Տու­ժած­նե­րից 4-ը ե­րե­խա­ներ են՝ 2010թ. ծն­ված` Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նից, 2003թ. ծն­ված` Աս­կե­րա­նից, ո­րոնք տե­ղա­փոխ­վել են ՙԱրևիկ՚ ման­կա­կան բուժ­միա­վո­րում, իսկ 2008թ. և 2001թթ. ծն­ված Մար­տա­կեր­տի շր­ջա­նի ե­րե­խա­նե­րը բու­ժօգ­նու­թյուն են ստա­ցել տե­ղի շր­ջա­նա­յին բուժ­միա­վո­րու­մում: Նշյալ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում Ստե­փա­նա­կեր­տում գրանց­վել է օ­ձի խայ­թո­ցի 1 դեպք, Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նում՝ 2, Մար­տա­կեր­տի՝ 7, Մար­տու­նու՝ 3, Հադ­րու­թի՝ 2 և Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նում` 6 դեպք։ Նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի հա­մե­մատ դեպ­քե­րի աճ չի գրանց­վել։ Ա. Հայ­րու­նու հա­վաստ­մամբ՝ բուժ­հիմ­նարկ­ներն ա­պա­հով­ված են հա­կաօ­ձա­յին շի­ճու­կով, և խայ­թո­ցի դեպ­քում անհ­րա­ժեշտ բու­ժօգ­նու­թյունն ի­րա­կա­նաց­վում է պետ­պատ­վե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում: ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը հոր­դո­րում է լի­նել զգույշ, իսկ գյու­ղատն­տե­սա­կան աշ­խա­տանք­ներ կա­տա­րե­լիս կրել ռե­տի­նե ձեռ­նոց­ներ ու եր­կա­րա­ճիտ կո­շիկ­ներ: Մեր զրու­ցա­կի­ցը նշեց, որ տու­ժած­նե­րի մեծ մա­սը օ­ձի խայ­թոց­ներ ստա­ցել են գյու­ղատն­տե­սա­կան աշ­խա­տանք­ներ կա­տա­րե­լիս, ուս­տի պետք է դեռևս զգոն լի­նել, ո­րով­հետև վի­ճա­կագ­րա­կան տվյալ­նե­րով խայ­թո­ցի դեպ­քեր լի­նում են նաև մինչև հոկ­տեմ­բեր ամս­վա վերջ։ ՙԱշ­նան սկզ­բին էլ պետք է զգույշ լի­նել, հատ­կա­պես գյու­ղա­կան շր­ջան­նե­րում հո­ղա­գոր­ծա­կան աշ­խա­տանք­ներ կա­տա­րե­լիս, իսկ ե­րե­խա­նե­րին էլ չթույ­լատ­րել օ­ձա­շատ վայ­րե­րում խա­ղալ։ Ընդ­հան­րա­պես խայ­թոց­նե­րի 99%-ը բնա­կիչ­նե­րի ոչ ու­շա­դիր վե­րա­բեր­մուն­քից է, օ­ձը եր­բեք նա­խա­հար­ձակ չի լի­նում, պար­զա­պես պետք է զգոն լի­նել, հետևել կան­խար­գե­լիչ կա­նոն­նե­րին ու խայ­թոց­նե­րի ժա­մա­նակ ան­հե­տաձ­գե­լի բու­ժօգ­նու­թյան ու­ղե­ցույց­նե­րին՚,-նշեց Ա. Հայ­րու­նին։
Օ­ձի խայ­թո­ցի դեպ­քում տու­ժա­ծին ցու­ցա­բե­րած ա­ռա­ջին օգ­նու­թյու­նը մեծ նշա­նա­կու­թյուն ու­նի. տու­ժա­ծին պետք է ան­հա­պաղ տե­ղա­փո­խել մո­տա­կա բուժ­հիմ­նարկ` հա­մա­պա­տաս­խան բու­ժօգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րե­լու և անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում օ­ձի հա­կա­թույն նե­րար­կե­լու հա­մար: Ա­ռա­ջին սխալ օգ­նու­թյու­նը եր­բեմն կա­րող է ա­վե­լի վտան­գա­վոր և վնա­սա­կար լի­նել, քան բուն խայ­թո­ցը։ Սխալ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը դժ­վա­րաց­նում են ախ­տո­րո­շումն ու հե­տա­գա բու­ժու­մը։ Մաս­նա­գետ­նե­րը խս­տիվ ար­գե­լում են լա­րա­նով ձգել տու­ժա­ծի վեր­ջույ­թը, ինչն ա­վե­լի է վատ­թա­րաց­նում տու­ժո­ղի վի­ճա­կը, ինչ­պես նաև կա­տա­րել հա­կա­շո­կա­յին մի­ջո­ցա­ռում­ներ՝ տալ ցա­վազր­կող և այլ սր­տա­յին դե­ղո­րայք։ Ար­գել­վում է նաև կա­տա­րել կտր­վածք կամ այ­րում։ Տու­ժածն ընդ­հան­րա­պես չպետք է շարժ­վի, որ դան­դա­ղի թույ­նի տա­րա­ծումն օր­գա­նիզ­մում։ Անհ­րա­ժեշտ է ա­պա­հո­վել նրա հո­րի­զո­նա­կան դիր­քը և լիա­կա­տար հան­գիս­տը։ Իսկ թույնն օր­գա­նիզ­մից դուրս բե­րե­լուն օգ­նում են նաև հե­ղուկ­նե­րը։ Դրա հա­մար պետք է խմել շատ հե­ղուկ, բա­ցի սուր­ճից և ալ­կո­հո­լից։
Ա­մեն դեպ­քում ո­րո­շիչ գոր­ծոն է ժա­մա­նա­կը, ուս­տի օ­ձի խայ­թո­ցով տու­ժա­ծին հարկ է հնա­րա­վո­րինս շուտ տե­ղա­փո­խել մո­տա­կա հի­վան­դա­նո­ցի վե­րա­կեն­դա­նաց­ման բա­ժին։

;