comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 14 Օգոստոսի 2019 http://artsakhtert.com Wed, 11 Dec 2019 17:04:05 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am "ՍՓՅՈՒՌ­ՔԻՆ ՄԵՋ ՄԻՇՏ ԿՄԱՐ­ՏՆ­ՉԻՆՔ, ՈՐ ՀԱՅ ՄՆԱՆՔ" http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27287-2019-08-15-09-55-32 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27287-2019-08-15-09-55-32
Նվարդ ՍՈ­ՂՈ­ՄՈ­ՆՅԱՆ

Օ­գոս­տո­սի 13-ին Շու­շիի կեր­պար­վես­տի պե­տա­կան թան­գա­րա­նի սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցավ լի­բա­նա­նա­հայ երգ­չու­հի (սոպ­րա­նո) Շո­ղիկ Թո­րո­սյա­նի մե­նա­հա­մեր­գը, ո­րը նա­խա­ձեռ­նել էր ԱՀ մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը։

Հա­մեր­գին ներ­կա էր ԱԺ փոխ­նա­խա­գահ Վահ­րամ Բա­լա­յա­նը, ԱՀ ՄԵՀԶ նա­խա­րար Լեռ­նիկ Հով­հան­նի­սյա­նը, Շու­շիի շրջ­վար­չա­կազ­մի և քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի պա­տաս­խա­նա­տու աշ­խա­տող­ներ։
Նախ­քան հա­մերգն սկ­սե­լը նա­խա­րար Լեռ­նիկ Հով­հան­նի­սյանն իր ող­ջույ­նի խոս­քում նշեց, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րին սեր­տա­ցել են Ար­ցախ¬Սփյուռք մշա­կու­թա­յին կա­պե­րը, հատ­կա­պես լի­բա­նա­նյան գաղ­թօ­ջա­խի հետ։ Նա­խա­րա­րը տե­ղե­կաց­րեց, որ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը հա­մերգ­նե­րի, փո­խայ­ցե­լու­թյուն­նե­րի տես­քով լի­նե­լու է շա­րու­նա­կա­կան, իսկ երգ­չու­հու հա­ջորդ հա­մեր­գը տե­ղի կու­նե­նա ա­վե­լի մեծ ու բազ­մա­մարդ դահ­լի­ճում։
Այ­նու­հետև ող­ջույ­նի խոսք ա­սաց Շու­շիի ՙՎա­րան­դա՚ երգ­չախմ­բի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար Զա­քար Քե­շի­շյա­նը, ըն­դգ­ծե­լով, որ Շո­ղիկ Թո­րո­սյանն իր գոր­ծու­նեու­թյամբ ջանք ու ե­ռանդ չի խնա­յում, որ Սփյուռ­քի մեջ հայ մա­նու­կը հայ մե­ծա­նա, որ հայ մա­նու­կը հայ եր­գը կրի իր հո­գում։

Դա­սա­կան ար­վես­տի եր­կր­պա­գու­նե­րը, որ ե­կել են նաև հան­րա­պե­տու­թյան մայ­րա­քա­ղա­քից, մեկ ժա­մից ա­վե­լի ըմ­բոշխ­նե­ցին հայ­կա­կան դա­սա­կան եր­գար­վես­տի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­ներ՝ ՙՀա­վուն¬հա­վուն՚ (Տաղ Հա­րու­թյան, Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցի, մշա­կու­մը՝ Ռ. Ա­թա­յա­նի), ՙԱն­տու­նի՚ և ՙՔե­լե¬քե­լե՚ (Կո­մի­տաս), Ա­նու­շի եր­գը (ՙԱ­սում են ու­ռին՚ ՙԱ­նուշ՚ օ­պե­րա­յից, Ար­մեն Տիգ­րա­նյան), ՙՕ­րոր՚ (Բար­սեղ Կա­նա­չյան), ՙԱ­նոր՚ (Հ. Պեր­պե­րյան), ՙՈվ հա­յոց սա­րեր՚ (Խա­չա­տուր Ա­վե­տի­սյան), ՙՎարդ մը գե­տի­նը՚ (Գ. Մա­նա­սյան), ՙԵ­րազ՚ (Է. Գյան­ջու­մյան), ՙԵր­գիր ինձ հա­մար՚ (Ա. Հա­րու­թյու­նյան)։ ՙՀա­յաս­տան՚ (Կ.Պետ­րո­սյան) և ՙԵրևան՚ (Ա. Այ­վա­զյան) եր­գե­րը երգ­չու­հին կա­տա­րեց Շու­շիի ՙՎա­րան­դա՚ ե­րի­տա­սար­դա­կան երգ­չախմ­բի մաս­նակ­ցու­թյամբ։
Հա­մեր­գի ըն­թաց­քում երգ­չու­հուն նվա­գակ­ցում էր դաշ­նա­կա­հար Նել­լի Սարգ­սյա­նը։
Նշենք, որ ջերմ ծա­փող­ջույն­նե­րի հետ սրա­հում հա­ճախ էին հն­չում ՙբրա­վո՚, ՙբիս՚ հիա­ցա­կան բա­ցա­կան­չու­թյուն­նե­րը։

Հան­դի­սա­կան­նե­րը հուզ­մուն­քով ըն­դու­նե­ցին ՙԹա­լի­շի դիր­քե­րում՚ եր­գի կա­տա­րու­մը, ո­րի տեքս­տը գրել է լրագ­րող Մի­քա­յել Հա­ջյա­նը, ե­րաժշ­տու­թյու­նը՝ լի­բա­նա­նա­հայ եր­գա­հան Վահ­րամ Էմ­մի­յա­նը, խմ­բեր­գի մշա­կու­մը՝ Զա­քար Քե­շի­շյա­նի։ Երգն ա­ռա­ջին ան­գամ հն­չել է 2018-ին Բեյ­րու­թի ՙՎա­նա ձայն՚ ռա­դիո­կա­յա­նով և նույն թվա­կա­նին Ար­ցա­խին նվիր­ված ե­րե­կո­յին (Բեյ­րութ, Բուրջ Հա­մուդ)։
Հա­մեր­գին ներ­կա էր խոս­քի հե­ղի­նա­կը՝ Մ. Հա­ջյա­նը, ում որ­դին հե­րո­սա­բար զոհ­վել է ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին։ Վեր­ջինս և Ար­ցա­խյան ա­զա­տա­մար­տի ու ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րազ­մի մի շարք հե­րոս­ներ ծա­ղիկ­ներ մա­տու­ցե­ցին Շո­ղիկ Թո­րո­սյա­նին։
Հա­մեր­գից հե­տո մեր ճե­պազ­րույ­ցը երգ­չու­հու հետ։
-Ձեր ար­մատ­նե­րը։

-Նախ՝ շնոր­հա­կալ եմ, որ այ­սօր Ար­ցա­խում եմ, Շու­շիում եմ, որ հան­դես ե­կա ար­ցախ­ցի հան­դի­սա­կա­նի ա­ռաջ։ Իմ ե­րա­զանքս էր մե­նա­հա­մեր­գով հան­դես գալ ար­ցախ­ցի եր­գար­վես­տի եր­կր­պա­գու­նե­րի առջև՝ իմ կա­տա­րում­նե­րով հայ­րե­նա­սի­րու­թյան նոր լիցք ու ո­գի հա­ղոր­դե­լու Ար­ցա­խի իմ հե­րոս հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, միևնույն ա­տեն կփա­փա­գիմ ա­վե­լի սեր­տաց­նել և ամ­րապն­դել Սփյուռք-Հա­յաս­տան-Ար­ցախ ո­գե­ղեն կա­պը, Ար­ցա­խին մեջ ա­վե­լի ճա­նա­չե­լի դարձ­նե­լու սփյուռ­քա­հայ մշա­կույ­թը՝ հետևե­լով ՙՄեկ ազգ, մեկ մշա­կույթ՚ ազ­գա­շեն և ազ­գա­պահ­պան սկզ­բուն­քին։
Ու­սա­նել եմ Լի­բա­նա­նի, Բեյ­րու­թի Բար­սեղ Կա­նա­չյան ե­րաժշ­տա­նո­ցին մեջ։ Ա­վար­տած եմ և՜ ե­րաժշ­տա­նո­ցը, և՜ ե­րաժշ­տա­նո­ցի դպ­րո­ցը։ Կդա­սա­վան­դիմ Հա­մազ­գա­յի­նի Բար­սեղ Կա­նա­չյան ե­րաժշ­տա­նո­ցին մեջ և Բեյ­րու­թի հայ­կա­կան հայտ­նի դպ­րո­ցին մեջ` որ­պես ե­րաժշ­տու­թյան պա­տաս­խա­նա­տու։ Եր­գում եմ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիո ՙՇնոր­հա­լի՚ երգ­չախմ­բում, Բեյ­րու­թի ՙՍուրբ նշան՚ մայր ե­կե­ղե­ցու երգ­չախմ­բում։ Ես նաև Հա­մազ­գա­յի­նի մշա­կու­թա­յին և կր­թա­կան միու­թյան ՙԳու­սան՚ երգ­չախմ­բի մե­ներգ­չու­հին եմ։

Ծն­վել եմ Բեյ­րու­թին մեջ, մի պարզ, հա­սա­րակ հայ­կա­կան ըն­տա­նի­քում, որ­տեղ հար­գի է ե­րաժշ­տու­թյու­նը։ Իմ մայ­րը Խար­բեր­դից է, հայրս՝ Մա­րա­շից։ Գաղ­թից փրկ­ված մի ըն­տա­նիք, մի տուն, ո­րին մեջ մենք մշ­տա­պես հա­յե­րեն կխո­սինք։ Դպ­րո­ցին մեջ ալ հա­յե­րեն կսով­րեց­նին, ա­մեն օր հա­յե­րե­նի դա­սըն­թաց կու­նե­նանք, մինչև մեծ­ցանք, ա­պա հայ գրա­կա­նու­թյուն, հա­յոց պատ­մու­թյուն և այլն։ Մի խոս­քով` Լի­բա­նա­նին մեջ հա­յա­պահ­պան­ման հա­մար մեծ աշ­խա­տանք կկա­տար­վի։
Իմ քե­ռին և իմ հո­րա­քույ­րը շատ լավ եր­գում էին, լավ ձայն ու­նին, ես ալ գե­նե­տիկ ժա­ռան­գած եմ այս կա­րո­ղու­թյու­նը։ Հայրս ին­ձի ա­ռաջ­նոր­դած է, որ ես ու­սա­նիմ, մաս­նա­գի­տա­նամ ե­րաժշ­տու­թյան մեջ, և իմ մեծ ա­ջա­կի­ցը ե­ղած է նաև ա­մու­սինս՝ Րաֆ­ֆի Թո­րո­սյա­նը, որ մաս­նա­գի­տու­թյամբ է­լեկտ­րիկ-ին­ժե­ներ է, բայց շատ ե­րաժշ­տա­սեր է, ինչ­պես ծնող­ներս։

-Օ­տա­րու­թյան մեջ դժ­վար չէ՞, ար­դյոք, հայ ար­վես­տա­գետ լի­նե­լը։ Ձեր գոր­ծու­նեու­թյու­նը...
-Սփյուռ­քին մեջ մենք միշտ կմար­տն­չինք, որ հայ մնանք։ Մեր պար­տա­կա­նու­թյունն է, որ գա­ղու­թին մեջ հայ եր­գը տա­րա­ծինք, հայ մշա­կույ­թը տա­րա­ծինք, որ ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դը լսի հայ ե­րա­ժիշտ­նե­րու գոր­ծե­րը։ Հի­մա աշ­խար­հը հա­մաշ­խար­հայ­նա­ցու­մի կեր­թա և շատ ժխոր կա ե­րաժշ­տու­թյան մեջ։ Մեր պար­տա­կա­նու­թյունն է մա­տու­ցել այն, ինչ լավ է, ինչ ազ­գա­յին է։
Բեյ­րու­թին մեջ մշա­կու­թա­յին ձեռ­նար­կում­նե­րուն կհ­րա­վիր­վիմ որ­պես մե­ներ­գող։ Նաև կու­նե­նամ մե­նա­հա­մերգ­ներ Լի­բա­նա­նին մեջ, կներ­կա­յաց­նիմ հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թյու­նը հա­յե­րուն, նաև օ­տար­նե­րուն։

Իմ եր­գար­վես­տին հա­յաս­տան­ցի հան­դի­սա­տե­սը ծա­նոթ է 2014 թվա­կա­նեն, երբ հա­ջոր­դա­բար եր­կու տա­րի մաս­նակ­ցե­ցա ՀՀ սփյուռ­քի նա­խա­րա­րու­թյան կող­մե կազ­մա­կեր­պած ՙԻմ Հա­յաս­տան՚, ՙՀայ եր­գի օր՚, ՙԵր­գում ենք Կո­մի­տաս՚ փա­ռա­տոն­նե­րուն։
Ու­նե­ցած եմ եր­կու մե­նա­հա­մերգ Երևա­նին մեջ։ Մե­կը՝ 2016-ին ապ­րի­լին, Քա­ռօ­րյա պա­տե­րազ­մին ըն­թաց­քին, Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին նվա­գա­րան­նե­րու պե­տա­կան նվա­գախմ­բին հետ՝ խմ­բա­վա­րու­թյամբ մաեստ­րո Նո­րայր Դավ­թյա­նի։ Իսկ 2018-ին, փետր­վա­րին, մե­նա­հա­մեր­գով հան­դես ե­կա Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան սիմ­ֆո­նիկ նվա­գախմ­բին հետ` խմ­բա­վա­րու­թյամբ Սեր­գեյ Սմ­բա­տյա­նի, ուր ես մեկ­նա­բա­նե­ցի Կո­մի­տա­սեն մինչև Այ­վա­զյան, Շու­բերտ, Պու­չի­նի, Գու­նո և այլ հե­ղի­նակ­ներ։
Հան­դես կու­գամ նաև ար­տերկ­րի բե­մե­րու վրա։ Որ­պես օ­րի­նակ կր­նամ նշել 2017-ի սեպ­տեմ­բեր ամ­սուն Կա­նա­դա­յին մեջ Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան սուրբ Գևորգ ե­կե­ղե­ցու կազ­մա­կեր­պու­թյամբ և Կա­նա­դա­յի թե­մի ա­ռաջ­նորդ Բաբ­կեն Արք. Չա­րյա­նի հո­վա­նա­վո­րու­թյամբ կա­յա­ցած դա­սա­կան եր­գե­րու ե­րե­կոն, ուր հն­չե­ցին Կո­մի­տա­սեն մինչև հոգևոր ե­րաժշ­տու­թյուն ու հայ ե­րա­ժիշտ­նե­րու ա­րիա­ներ, ռո­մանս­ներ, եր­գեր։

-Ի՞նչ ծրագ­րեր ու­նեք ա­ռա­ջի­կա­յում։
-Ան­շուշտ, շատ ծրագ­րեր ու­նիմ։ Տար­բեր եր­կր­նե­րուն մեջ հա­մերգ­ներ կու­նե­նամ։ Կա­նա­դա­յեն նո­րեն հրա­վիր­ված եմ։ Ա­մե­րի­կա­յեն ևս հրա­վերք ու­նիմ, պի­տի ըն­դա­ռա­ջիմ։
Եր­գեր կան, որ ին­ձի հա­մար կպատ­րաստ­վին։ Այ­սօր Երևա­նին մեջ մե­կը ևս կպատ­րաստ­վի, որ վե­րա­դառ­նամ, պի­տի ձայ­նագ­րեմ։ Ե­րաժշ­տու­թյան հե­ղի­նա­կը Էդ­գար Գյան­ջու­մյանն է, խոս­քը գրել է լի­բա­նա­նա­հայ բա­նաս­տեղծ Ա­շոտ Բագ­րա­տու­նին։ Ինձ հա­մար մի եր­գի ե­րաժշ­տու­թյուն էլ գրել է Սա­սուն Պասկևի­չյա­նը։
Ես շատ պարզ եմ, ան­կեղծ, բնա­կան, սի­րում եմ շփ­վել, եր­գել…
-Ձեր ըն­տա­նի­քը։
-Ես, ա­մու­սինս, եր­կու ե­րե­խա՝ Նա­րեկ և Քնար։
Ե­րա­ժիշտ¬դաշ­նա­կա­հար Բե­լա Հա­կոբ­ջա­նյա­նին խնդ­րե­ցինք ներ­կա­յաց­նել իր դի­տար­կում­նե­րը հա­մեր­գի առ­թիվ.

ՙԵս ու­զում եմ իմ և ե­րաժշ­տա­սեր­նե­րի ա­նու­նից ե­րախ­տա­գի­տու­թյուն հայտ­նել Մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րա­րու­թյա­նը, ինչ­պես նաև մեր շատ սիր­ված և ճա­նաչ­ված Զա­քար Քե­շի­շյա­նին, ով ա­մեն տա­րի մեզ զար­մաց­նում է իր ե­լույ­թով, իր հայ­րե­նա­սի­րա­կան ձեռ­նարկ­նե­րով։ Նա շատ մեծ գործ է կա­տա­րում մա­տաղ սերն­դի գե­ղա­գի­տա­կան դաս­տիա­րա­կու­թյան գոր­ծում. որ­տեղ էլ գտն­վե­լիս լի­նեն հայ ե­րե­խա­նե­րը` Ար­ցա­խում, թե Սփյուռ­քում, Զա­քա­րը նրանց մո­տեց­նում է հայ եր­գար­վես­տին, հոգևոր ար­ժեք­նե­րին։ Դա շատ մեծ ու պա­տաս­խա­նա­տու աշ­խա­տանք է, որ խմ­բա­վա­րը կա­տա­րում է, որ­պես­զի մեր ե­րե­խա­նե­րը մե­ծա­նան հո­գով հա­րուստ, ներ­դաշ­նակ, բազ­մա­կող­մա­նի զար­գա­ցած։ Այս տա­րի ևս Զա­քա­րը Ար­ցա­խում է, հան­դես է գա­լու հաշ­վե­տու հա­մեր­գով, ո­րին մենք ան­համ­բեր սպա­սում ենք։
Ա­սեմ, որ ես եր­կար ժա­մա­նակ նվա­գակ­ցել եմ ՙՎա­րան­դա­յին՚, հա­մերգ­նե­րով հան­դես ենք ե­կել զո­րա­մա­սե­րում, իսկ այ­սօր երգ­չախմ­բին նվա­գակ­ցում է իմ ա­շա­կեր­տու­հին, իմ սա­նի­կը՝ Նել­լին, ով իմ դպ­րոցն է ան­ցել։ Տե­սեք, թե ինչ հե­տաքր­քիր երևույթ է սե­րունդ­նե­րի հա­ջոր­դա­կա­նու­թյու­նը, երբ շղ­թան չի կտր­վում, ինչ­պես նաև ինչ­քան ա­մուր է պահ­պան­վում հայ­կա­կան գա­ղութ­նե­րի կա­պը հայ­րե­նի­քի և հայ­րե­նի­քի այս հատ­վա­ծի՝ Ար­ցա­խի հետ։

Տե­սեք, թե Շո­ղիկ Թո­րո­սյանն ինչ ծրա­գիր է ներ­կա­յաց­րել ար­ցա­խյան ունկ­նդ­րին՝ ճա­շա­կով, շատ մտած­ված, խիստ ըն­տր­ված։ Ինչ­պի­սի հրա­շա­լի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­ներ է մտց­րել եր­գա­ցան­կի մեջ, և ինչ հրա­շա­լի կա­տա­րեց Կո­մի­տա­սի ՙԱն­տու­նին՚, մի գործ, ո­րը, երբ Կո­մի­տա­սը կա­տա­րեց Փա­րի­զում, Դե­բյու­սին խո­նարհ­վել և ա­սել է. ե­թե ու­րիշ ո­չինչ չգ­րեր Կո­մի­տա­սը, դար­ձյալ կդաս­վեր մե­ծե­րի շար­քը։ Երգ­չու­հին այս ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյու­նը կա­տա­րեց հա­մո­զիչ, կա­մե­րա­յին, պրո­ֆե­սիո­նալ։ Նա հրա­շա­լի տի­րա­պե­տում է իր ձայ­նին։ Բո­լոր կա­տա­րում­նե­րը շատ նուր? էին, աչ­քի էին ընկ­նում կա­տա­րո­ղա­կան բարձր մա­կար­դա­կով։ Երգ­չու­հին բե­մում գրա­վիչ էր, ար­տիս­տիկ, ձայ­նը՝ հրա­պու­րիչ։ Մենք վա­յե­լե­ցինք դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թյան հմայ­քը՚։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Thu, 15 Aug 2019 09:50:30 +0000
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ԵՎ ԱՍՏԾՈՒՆ ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27286-2019-08-15-09-45-18 http://artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27286-2019-08-15-09-45-18 ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ԵՎ ԱՍՏԾՈՒՆ ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ
...ՈՒ ԹԵ ԴՐ­ԺԵՄ…

Զին­վո­րա­կան եր­դում. խո­րա­խոր­հուրդ, թերևս ա­մե­նա­կարևոր ի­րա­դար­ձու­թյու­նը զին­վո­րի կյան­քում... Ու բա­ռե­րը շար­վում են հանց Հա­վա­տո¬Հան­գա­նակ... Թագ­վոր տղա­նե­րը զին­վոր են հայ­րե­նի­քի, պատ­վո պա­հա­պան­ներն են հայ­րե­նյաց սահ­ման­նե­րի, խոր­հր­դա­նիշն ու ե­րաշ­խա­վո­րը նրա ա­նա­ռի­կու­թյան:

Հան­դեր­ձա­վոր­վել են ու փոխ­վել մե­կեն, ձգ­վել են ու լր­ջա­ցել, կա­տա­կե­լու, տղա­յու­թյուն ա­նե­լու, ու­ժե­րը փոր­ձե­լու,  տա­րա­կար­ծու­թյուն­նե­րը սրի պես խա­չե­լու ու խա­չաձևե­լու ժա­մա­նակ դեռ կու­նե­նան, աղ­ջիկ­նե­րի հա­մար դեռ ի­րար կո­ղեր կջար­դեն, իսկ հի­մա լր­ջա­նա­լու ժա­մա­նակն է՝  ժա­մա­նա­կը լա­վա­գույն տղա­նե­րի, փոր­ձաշր­ջա­նը՝ տղա­մարդ դառ­նա­լու ճա­նա­պար­հին, Երկ­րին տեր կանգ­նե­լու ու նրան փա­ռա­վո­րե­լու ի­րենց հերթն է... Հայ­րե­րի ու ա­վագ եղ­բայր­նե­րի սու­րը փա­ռա­վո­րե­լու ի­րենց ժամն է։ Աստ­ված չա­նի` Երկ­րի խա­ղա­ղու­թյու­նը կր­կին թի­րա­խա­վոր­վի, ու ի­րենց ու­ժը փոր­ձե­լու ժա­մը գա... 

Նրանք պատ­րաստ են նոր հե­րո­սա­կան է­ջեր գրե­լու՝ ա­ռանց աչք իսկ թար­թե­լու, ու թող ոչ ոք չկաս­կա­ծի՝ նրանք 116 մար­տա­կան դիր­քի անն­կուն հե­րոս­նե­րի զար­մից են և շատ են ու­զում, որ ի­րենց հա­վա­տան ու վս­տա­հեն, զի նրանք հա­մալ­րե­լու են պար­տու­թյուն չտե­սած զո­րա­մա­սի զին­վոր­նե­րի շար­քե­րը։ Ըն­դա­մե­նը օ­րե­րի մեջ տե­սեք ինչ­պես են հա­սու­նա­ցել, չէ՞ որ ի­րենց հայ­րե­նիք է վս­տահ­վում, օ­ջախ ու տուն, պա­տիվ ու ար­ժա­նա­պատ­վու­թյուն է վս­տահ­վում։ Ծնող­նե­րը՝ նոր հա­գու­կա­պի մեջ չեն ճա­նա­չում զա­վակ­նե­րին, հուզ­վում ու հուզ­մուն­քը թաքց­նել են փոր­ձում, չի ստաց­վում, զա­վակ­նե­րի հետ նաև ի­րենք են քն­նու­թյուն բռ­նե­լու՝ եր­կա­մյա զին­վո­րա­կան քն­նու­թյուն... Այս­տեղ՝ զո­րա­մա­սում, ծա­ռա­յու­թյան ըն­թաց­քում է երևա­լու, ճի՞շտ են դաս­տիա­րա­կել, տղա­մա՞րդ են դաս­տիա­րա­կել, թե՞ թե­րա­ցել են։ Զա­վակ­նե­րի զիլ, խրոխտ ձայ­նե­րը ընդ­հա­տում են նրանց մտո­րում­նե­րը... Երդ­վում են ծա­ռա­յել հայ­րե­նի­քին ու հա­նուն նրա չխ­նա­յել կյան­քը, երդ­վում են ան­վե­րա­պա­հո­րեն կա­տա­րել հրա­մա­նա­տար­նե­րի հրա­մա­նը, պահ­պա­նել ռազ­մա­կան գաղտ­նի­քը։ ՙ...Ու թե դր­ժեմ եր­դումս՚ բա­ռե­րը մնում են օ­դում կախ­ված ու բա­զում հար­ցա­կան­նե­րը տե­ղի են տա­լիս ձիգ ու ձգ­վող ու շար­քե­րի եր­կայն­քով, ա­պա դառ­նում են վճիռ, պահ­վածք ու խոս­տում։ Ոչ` դու չես դր­ժե­լու Եր­դումդ, ու բռուն­ցք­վում են ձեռ­քերդ, ո­րով­հետև դու այլևս պա­տա­նի չես, ե­կել ես բա­նակ` Հայ­կա­կան, ու քո ա­նունն է` Հայ Զին­վոր: ՙՈւ սիր­տը քո քա­րե ամ­րոց է, բերդ ու դրոշ է…՚:
Երդ­վո՛ւմ են տղա­նե­րը... Ու հենց վաղ­վա­նից դր­վում է զին­վո­րա­նա­լու հիմ­նա­քա­րը՝ մե­ծա­գույն փոր­ձաշր­ջա­նը տղա­մար­դու կյան­քում։

                                                                                     Մար­տու­նի    

Oգոս­տո­սի 10-ին, շրջ­կենտ­րո­նի Հաղ­թա­նա­կի հրա­պա­րա­կում, հայ­րե­նի­քին ան­ձն­վի­րա­բար ծա­ռա­յե­լու եր­դու­մը խոս­քով ու ստո­րագ­րու­թյամբ հաս­տա­տե­ցին շր­ջա­նի տա­րած­քում տե­ղա­կայ­ված զո­րա­մա­սում ի­րենց ծա­ռա­յու­թյու­նը սկ­սող զին­վոր­նե­րը։

Մար­տա­կան դրո­շի ներ­քո, հրա­մա­նա­տա­րու­թյան, զի­նա­կից­նե­րի և հա­րա­զատ­նե­րի ներ­կա­յու­թյամբ, ի­րենց կյան­քում ա­մե­նա­պա­տաս­խա­նա­տու եր­դմ­նա­կա­լու­թյունն ա­րե­ցին մեր զո­րա­կո­չիկ­նե­րը։
Երդ­ման հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյու­նից հե­տո զե­կուց­ման խոս­քով և շնոր­հա­վո­րա­կան ե­լույթ­նե­րով հան­դես ե­կան զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տար, գն­դա­պետ Գոռ Իշ­խա­նյա­նը, զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տա­րի ԱՀ­ՏԱ գծով տե­ղա­կալ, փոխ­գն­դա­պետ Մհեր Սարգ­սյա­նը` հայ­րե­նի­քի պաշտ­պան­նե­րին մաղ­թե­լով խա­ղաղ, ան­փոր­ձանք ծա­ռա­յու­թյուն, մնալ հա­վա­տա­րիմ սուրբ երդ­մա­նը։
Օրհ­նան­քի խոսք ա­սաց զո­րա­մա­սի հոգևոր սպա­սա­վոր Հա­րու­թյուն սար­կա­վա­գը։

ՀՀ ՙՄի­ջազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան աս­պե­տաց ա­կա­դե­միա՚ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյան կող­մից ՙՄեծն Տիգ­րան՚ և ՙՎար­դան Մա­մի­կո­նյան՚ մե­դալ­նե­րով պարգևատր­վե­ցին զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տար գն­դա­պետ Գոռ Իշ­խա­նյա­նը և հրա­մա­նա­տա­րի ԱՀ­ՏԱ գծով տե­ղա­կալ, փոխ­գն­դա­պետ Մհեր Սարգ­սյա­նը։
Ա­րա­րո­ղու­թյու­նը եզ­րա­փա­կեց զին­վո­րա­կան հան­դի­սա­վոր քայ­լեր­թը։

Ար­մի­նե ԴԱ­ՆԻԵ­ԼՅԱՆ

                                                                                       Հադ­րութ 

2019 թվա­կա­նի օ­գոս­տո­սի 11-ին Հադ­րութ քա­ղա­քի հու­շա­հա­մա­լի­րում, ար­ցա­խյան գո­յա­մար­տում զոհ­ված ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի հու­շար­ձա­նի մոտ տե­ղի ու­նե­ցավ ա­մա­ռա­յին զո­րա­կո­չի նո­րա­կո­չիկ­նե­րի երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թյու­նը։ Ներ­կա էին զո­րա­կո­չիկ­նե­րի ծնող­ներ, հա­րա­զատ­ներ, Հադ­րութ քա­ղա­քի հա­սա­րա­կու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թյա­նը մաս­նակ­ցում էին ՊԲ հրա­մա­նա­տա­րի անձ­նա­կազ­մի բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան հար­ցե­րով տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րի գծով տե­ղա­կալ գն­դա­պետ Ստյո­պա Գևոր­գյա­նը, բարձ­րաս­տի­ճան սպա­ներ։ Գու­մար­տա­կի հրա­մա­նա­տար Դա­վիթ Ղա­զա­րյա­նի զե­կույ­ցից հե­տո գն­դի հրա­մա­նա­տար Սամ­վել Սարգ­սյա­նը շնոր­հա­վո­րե­լով նո­րա­կո­չիկ­նե­րին, նշեց, որ երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թյու­նը մեծ պա­տիվ է յու­րա­քան­չյուր զին­վո­րի հա­մար, քա­նի որ նա լրաց­նում է ՊԲ շար­քե­րը։ ՙՁեր երդ­մամբ դուք ծա­ռա­յում եք մի ազ­գի, որն ու­նի պատ­մա­կան հա­րուստ ան­ցյալ։ Այն հո­ղը, ո­րը պետք է պաշտ­պա­նեք, թրծ­ված է ձեր պա­պե­րի, հայ­րե­րի ու եղ­բայր­նե­րի ա­րյու­նով, և ձե­զա­նից յու­րա­քան­չյու­րը պար­տա­վոր է տեր կանգ­նել այդ սուրբ հո­ղին՚,-իր խոս­քում շեշ­տեց Ս. Սարգ­սյա­նը։

Գն­դի հրա­մա­նա­տա­րի հրա­մա­նով սկս­վեց երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թյու­նը, ո­րի ա­վար­տից հե­տո տե­ղի ու­նե­ցավ մի­տինգ։ Մի­տին­գը բա­ցեց գն­դի հրա­մա­նա­տա­րի անձ­նա­կազ­մի հետ տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րի գծով տե­ղա­կալ Ար­տակ Վա­նյա­նը։ ՊԲ հրա­մա­նա­տա­րի անձ­նա­կազ­մի  բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան հար­ցե­րով տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րի գծով տե­ղա­կալ Ստյո­պա Գևոր­գյա­նը, շնոր­հա­վո­րե­լով զո­րա­կո­չիկ­նե­րին, շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց  նրանց ծնող­նե­րին նման սե­րունդ դաս­տիա­րա­կե­լու և Հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թյան վեհ գոր­ծին ան­դա­մագր­վե­լու հա­մար։ Զո­րա­կո­չիկ­նե­րի ա­նու­նից ե­լույթ ու­նե­ցավ Ռո­բերտ Մար­գա­րյա­նը, ով խոս­տա­ցավ, որ գու­մար­տա­կի զո­րա­կո­չիկ­նե­րը Հայ­րե­նի­քին կծա­ռա­յեն պատ­վով: Ա­ղոթ­քի և շնոր­հա­վո­րան­քի խոսք հն­չեց­րեց գն­դի սար­կա­վարգ Գա­գիկ Մար­տի­րո­սյա­նը։ Հու­զիչ էր զո­րա­կո­չի­կի պապ Ա­րամ Հով­հան­նի­սյա­նի ե­լույ­թը։ Երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թյու­նից հե­տո ծնող­նե­րի, հա­րա­զատ­նե­րի հան­դի­պու­մը նո­րա­կո­չիկ­նե­րի հետ լի էր, հպար­տու­թյամբ, ո­րով­հետև ի­րենց զա­վակ­նե­րը հա­մալ­րում են հայ­րե­նյաց փա­ռա­պանծ պաշտ­պա­նի շար­քե­րը։

Է­դիկ ԴԱՎ­ԹՅԱՆ

                                                                                Քար­վա­ճառ - Ամարաս   

Oգոս­տո­սի 10-ի վաղ ա­ռա­վո­տից Դա­դի­վան­քի բա­կը մեղ­վա­փե­թակ էր հի­շեց­նում։ Բա­րի ա­վան­դույթ է ձևա­վոր­վում. նո­րա­կո­չիկ­նե­րը սր­բա­վայ­րում են զին­ծա­ռա­յո­ղի ա­ռա­ջին կարևոր քայլն ա­նում։ Հա­յոց բա­նա­կի 240 զին­ծա­ռա­յող էր հա­վաք­վել ե­կե­ղե­ցու կա­մար­նե­րի տակ՝ սպա­ռա­զին­վե­լու Խա­ղա­ղու­թյան Իշ­խա­նի խա­չով և օրհ­նու­թյամբ։


Երդ­ման հան­դի­սա­վոր տո­ղա­նին պատ­րաստ զին­վոր­նե­րին ող­ջու­նեց հրա­մա­նա­տար, գն­դա­պետ Հրայր Ա­թո­յա­նը։ Ա­պա նո­րա­կո­չիկ­ներն ըն­թեր­ցում են զին­վո­րա­կան երդ­ման տեքս­տը։ Ե­րի­տա­սարդ­նե­րի ծնող­ներն ու հա­րա­զատ­նե­րը հուզ­մուն­քով էին հետևում ի­րենց զա­վակ­նե­րի երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թյա­նը, հրա­մա­նա­տար­նե­րը հպար­տու­թյամբ էին ըն­դու­նում նո­րա­կո­չիկ­նե­րի՝ հայ­րե­նի­քին և Աստ­ծուն ծա­ռա­յե­լու եր­դու­մը։ Զո­րա­կա­նին ու զին­վո­րա­կա­նին, ե­կե­ղե­ցու բա­կում ներ­կա կա­ցյալ ժո­ղովր­դին Աստ­ծո օրհ­նու­թյունն էր բաշ­խում Դա­դի­վան­քի հոգևոր հո­վիվ Տեր Հով­հան­նես քա­հա­նա Հով­հան­նի­սյա­նը։

Ար­դեն զին­վոր դար­ձած տղա­նե­րի ձեռ­քին զենքն է, կրծ­քին՝ խա­չը։ Զեն­քին ու խա­չին զու­գա­հեռ հայ­րե­նյաց պաշտ­պան­նե­րը, որ­պես պաշտ­պա­նու­թյան վա­հան ու զեն հաղ­թու­թյան, ստա­ցան նաև Նոր Կտա­կա­րա­նի և Սաղ­մոս­նե­րի գր­քե­րը։ Հա­յաս­տա­նի Աստ­վա­ծաշն­չա­յին ըն­կե­րու­թյան ծրագ­րե­րի տնօ­րեն Ար­շա­վիր Գա­բու­ճյանն ան­ձամբ է բե­րել գր­քե­րը՝ ըն­ծա­յե­լու քրիս­տո­նյա զին­վոր­նե­րին։ (Ի դեպ, նա հն­գօ­րյա այ­ցի ըն­թաց­քում Ար­ցա­խի ՊԲ գրե­թե բո­լոր զո­րա­մա­սե­րի նո­րա­կո­չիկ­նե­րին բա­ժա­նել է Սուրբ Գիր­քը):
Բա­րե­մաղ­թան­քի ա­ռա­ջին խոս­քը հրա­մա­նա­տարն է հն­չեց­նում.

-Բա­րի ծա­ռա­յու­թյուն ենք մաղ­թում ձեզ, խա­ղա­ղու­թյուն։ Թող այս եր­կու տա­րին միայն ու­սում­նա­կան կենտ­րոն­նե­րում անց­կաց­նեք,-ա­սաց գն­դա­պետ Ա­թո­յա­նը, ա­պա դի­մեց ծնող­նե­րին,-շնոր­հա­կալ ենք,որ այս­պի­սի տղա­ներ եք դաս­տիա­րա­կել, հպարտ ենք, որ նման տղա­նե­րով ենք հա­մալ­րում մեր բա­նա­կի շար­քե­րը։ Նրանց կվե­րա­բեր­վենք ծնո­ղի հո­գա­տա­րու­թյամբ։ Եր­կու տա­րի նրանք ա­վե­լի մերն են, քան ձե­րը։ Հան­գիստ ե­ղեք։
Զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տարն ա­սաց, որ Դա­դի­վան­քը պա­տա­հա­կան չէ ըն­տր­ված որ­պես եր­դմ­նա­կա­լու­թյան վայր, հայ ե­րի­տա­սար­դը մեկ ան­գամ է երդ­վում ծա­ռա­յել հայ­րե­նի­քին, և պատ­վա­բեր է, որ նա երդ­վի ա­զա­տագր­ված սր­բա­վայ­րում՝ ուժ առ­նե­լով տե­ղից և սն­վե­լով հոգևո­րի հա­վա­տով։

Նո­րա­կո­չիկ­նե­րի վաշ­տի զին­վոր­նե­րի ա­նու­նից Ար­սեն Միր­զո­յա­նը մեկ ան­գամ ևս հա­վաս­տիաց­րեց, որ կլի­նեն հայ­րե­նի­քի պար­տա­ճա­նաչ ու նվի­րյալ զին­վոր­ներ, ա­նա­ռիկ կպա­հեն երկ­րի սահ­ման­նե­րը, ար­ժա­նա­պատ­վո­րեն կսան­ձեն թշ­նա­մու ա­մեն մի ոտ­նձ­գու­թյուն, կշա­րու­նա­կեն ա­վագ ըն­կեր­նե­րի փա­ռա­վոր գոր­ծը։

Նո­րա­կո­չի­կի հայր Սեր­ժիկ Ա­վա­գյա­նը վս­տահ է՝ ի­րենց որ­դի­նե­րը հու­սա­լի ձեռ­քե­րում են։ Որ­դի­նե­րի դաս­տիա­րա­կու­թյան հա­մար չեն զղ­ջում, իսկ անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում թող հրա­մա­նա­տար­ներն ուղ­ղոր­դեն։
Օ­գոս­տո­սի 11-ին զին­վո­րա­կան­նե­րի երդ­ման և օրհ­նու­թյան ա­րա­րո­ղու­թյուն տե­ղի ու­նե­ցավ Ա­մա­րա­սի վա­նա­կան հա­մա­լի­րում։ Երդ­ման ա­րա­րո­ղու­թյա­նը հա­ջոր­դեց հան­դի­սա­վոր մի­տինգ։ Ե­լույթ­նե­րով հան­դես ե­կան Ն զո­րա­մա­սի հրա­մա­նա­տա­րի ԱՀ­ՏԱ գծով տե­ղա­կալ, փոխ­գն­դա­պետ Ա. Սա­ղյա­նը, նո­րա­կո­չիկ Ռու­բեն Խա­չի­կյա­նը։ Այ­նու­հետև՝ զո­րա­մա­սի գն­դե­րեց Նա­րեկ սար­կա­վագ Թոր­գո­մյա­նը հան­դես ե­կավ օրհ­նան­քի խոս­քով, հն­չեց ընդ­հան­րա­կան ա­ղոթք, տե­ղի ու­նե­ցավ հան­դի­սա­վոր քայ­լերթ և բա­ժան­վեց մա­տաղ։

Երդ­ման հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյու­նից հե­տո մի քա­նի ժամ շա­րու­նակ հայ­րե­նյաց պաշտ­պան­ներն անց­կաց­րին ծնող­նե­րի ու հա­րա­զատ­նե­րի հետ՝ առ­նե­լով ի­րենց շուրջ մե­կամ­սյա բա­ժան­ման կա­րո­տը, ա­պա մեկ մար­դու պես հա­վաք­վե­ցին զո­րա­մա­սում` ար­ժա­նա­վո­րա­պես շա­րու­նա­կե­լու հայ­րեն­քի պաշտ­պա­նու­թյան սր­բա­զան գոր­ծը։

Վար­դու­հի ԲԱՂ­ԴԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Բանակ Thu, 15 Aug 2019 09:29:25 +0000
ԵՐԿ­ՐԻ ՍՈ­ՑԻԱԼ-ՏՆ­ՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՎԻ­ՃԱ­ԿԸ՝ Ա­ՌԱ­ՋԻՆ ԿԻ­ՍԱ­ՄՅԱԿՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/economy/item/27285-2019-08-15-09-26-11 http://artsakhtert.com/arm/index.php/economy/item/27285-2019-08-15-09-26-11 ԵՐԿ­ՐԻ ՍՈ­ՑԻԱԼ-ՏՆ­ՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՎԻ­ՃԱ­ԿԸ՝  Ա­ՌԱ­ՋԻՆ ԿԻ­ՍԱ­ՄՅԱԿՈՒՄ
Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյու­նում ամ­փոփ­վել է 2019թ. հուն­վար-հու­նիս ա­միս­նե­րին ար­ձա­նագր­ված երկ­րի սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան վի­ճա­կը։ Օ­գոս­տո­սի 13-ին հրա­վիր­ված մա­մու­լի ա­սու­լի­սի ժա­մա­նակ վի­ճա­կագ­րա­կան ցու­ցա­նիշ­նե­րը լրագ­րող­նե­րին է ներ­կա­յաց­րել ԱՀ ԱՎԾ նա­խա­գահ Մա­նուշ Մի­նա­սյա­նը։

Ըն­թա­ցիկ տար­վա ա­ռա­ջին կի­սա­մյա­կում տն­տե­սա­կան ակ­տի­վու­թյան ցու­ցա­նի­շը, նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի հա­մե­մատ, կազ­մել է 111.1%։
ԱՀ հա­մա­խառն ներ­քին ար­դյուն­քը կազ­մել է 132.7 մլրդ դրամ` 2018թ. հուն­վար-հու­նի­սի 120.9 մլրդ դրա­մի դի­մաց: ՀՆԱ-ի հա­վե­լա­ճի տեմ­պը կազ­մել է 109.6 %, ին­դեքս-դեֆ­լյա­տո­րը` 100.1%: Մեկ շն­չին ընկ­նող ՀՆԱ-ն, ըն­թա­ցիկ գնե­րով, կազ­մել է 897.4 հազ. դրամ, 1853.5 ԱՄՆ դո­լար կամ 1640.3 եվ­րո:

Մ. Մի­նա­սյա­նի խոս­քով՝ նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի հա­մե­մատ նվա­զել են տն­տե­սա­կան ա­ճի ցու­ցա­նիշ­նե­րը. հիմ­նա­կան շար­ժիչն այն ժա­մա­նակ ար­դյու­նա­բե­րու­թյունն էր, որն էլ ա­պա­հո­վել էր 16,4% աճ։ Այս տա­րի տն­տե­սա­կան ա­ճի հիմ­նա­կան լո­կո­մո­տի­վը առևտրի և ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի ո­լորտ­ներն են, ո­րոնց բա­ժին է ըն­կել 6.3 տո­կո­սա­յին կե­տը։ ՀՆԱ-ի ար­ձա­նագ­րած 9.6%  հա­վե­լա­ճի շուրջ  4.4 տո­կո­սա­յին կետն ա­պա­հո­վել է ար­դյու­նա­բե­րու­թյու­նը՝ նե­րա­ռյալ է­ներ­գե­տի­կան, 1.5 տո­կո­սա­յին կե­տը` շի­նա­րա­րու­թյու­նը:

Հաշ­վե­տու ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում՝ ար­դյու­նա­բե­րու­թյան բնա­գա­վա­ռում հան­րա­պե­տու­թյու­նում փաս­տա­ցի գնե­րով թո­ղարկ­վել է 73.9 մլրդ դրա­մի ար­դյու­նա­բե­րա­կան ար­տադ­րանք, ի­րաց­վել է 73.5 մլրդ դրա­մի պատ­րաս­տի ար­տադ­րանք:
Ըստ ԱՎԾ նա­խա­գա­հի՝ նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի հա­մե­մատ 15.8%-ով նվա­զել է հան­քա­գոր­ծա­կան ար­դյու­նա­բե­րու­թյան և բա­ցա­հան­քե­րի շա­հա­գործ­ման ո­լոր­տի, 17.9%-ով` ա­ճել մշա­կող ար­դյու­նա­բե­րու­թյան տե­սա­կա­րար կշի­ռը:

Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի ար­դյու­նա­բե­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի կող­մից թո­ղարկ­վել է ընդ­հա­նուր ար­դյու­նա­բե­րա­կան ար­տադ­րան­քի 42.6%-ը, իսկ շր­ջան­նե­րից ա­մե­նա­մեծ մաս­նա­բա­ժինն ու­նի Մար­տա­կեր­տի շր­ջա­նը` 45.6%։
Գյու­ղատն­տե­սու­թյան և ձկ­նոր­սու­թյան հա­մա­խառն ար­տադ­րան­քը 2019թ. հուն­վար-հու­նի­սին փաս­տա­ցի գնե­րով կազ­մել է 27.3 մլրդ դրամ: Ըն­թա­ցիկ տա­րում, նա­խոր­դի հա­մե­մատ, հա­մադ­րե­լի գնե­րով այն նվա­զել է 0.3%-ով:

Շի­նա­րա­րու­թյան ո­լոր­տում՝ ըն­թա­ցիկ տար­վա ա­ռա­ջին կի­սա­մյա­կում ար­ձա­նագր­ված ցու­ցա­նի­շը դրա­կան է. ի­րա­կա­նաց­վել է 27.5 մլրդ դրա­մի շի­նա­րա­րու­թյուն, ին­չը նա­խորդ տար­վա հա­մե­մատ ա­ճել է 23.1%-ով:
Ըստ ֆի­նան­սա­վոր­ման աղ­բյուր­նե­րի՝ նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի հա­մե­մատ 34,1%-ով ա­ճել է պե­տա­կան բյու­ջեի, 28.5%-ով` կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի, 12.9%-ով` ար­տա­բյու­ջե­տա­յին մի­ջոց­նե­րի, 4.8%-ով՝ մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թյան հաշ­վին կա­տար­ված շի­նա­րա­րու­թյու­նը և, հա­կա­ռա­կը, 18.1%-ով նվա­զել է հա­մայ­նք­նե­րի, 2.7%-ով? բնակ­չու­թյան, 60.4 %-ով՝ այլ մի­ջոց­նե­րի հաշ­վին կա­տար­ված շի­նա­րա­րու­թյու­նը:

Տրանս­պոր­տի բնա­գա­վա­ռում 2019թ. հուն­վար-հու­նի­սին ընդ­հա­նուր օգ­տա­գործ­ման ավ­տո­մո­բի­լա­յին տրանս­պոր­տի բեռ­նա­փո­խադ­րում­նե­րի ծա­վա­լը կազ­մել է 439.8 հազ. տոն­նա, ին­չը նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի հա­մե­մատ ա­ճել է 3.3 %-ով:
Ընդ­հա­նուր օգ­տա­գործ­ման տրանս­պոր­տի բեռ­նաշր­ջա­նա­ռու­թյու­նը կազ­մել է 14.5 մլն տոն­նա-կմ, ո­րը նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի հա­մե­մատ ա­ճել է 6.8%-ով:
Ինչ վե­րա­բե­րում է ուղևո­րա­փո­խադ­րում­նե­րին՝ հան­րա­պե­տու­թյու­նում ընդ­հա­նուր օգ­տա­գործ­ման ավ­տո­մո­բի­լա­յին տրանս­պոր­տի ուղևո­րա­փո­խադ­րում­նե­րի ծա­վա­լը կազ­մել է 10.7 մլն մարդ` նա­խորդ տար­վա հա­մե­մատ ա­ճե­լով 8.3%-ով:

Մ. Մի­նա­սյա­նը ցա­վով փաս­տեց, որ հա­մա­ձայն լիա­զոր մարմ­նի տե­ղե­կատ­վու­թյան՝ նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի հա­մե­մատ ՃՏՊ-ի թիվն ա­ճել է 32.3%-ով? կազ­մե­լով 41 դեպք, ին­չի հետևան­քով 80%-ով ա­ճել է զո­հե­րի ու վի­րա­վոր­նե­րի թի­վը:
Հան­րա­պե­տու­թյու­նում աճ է ար­ձա­նագր­վել կա­պի ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րից ստաց­ված ե­կա­մուտ­նե­րի ընդ­հա­նուր ծա­վա­լում. փաս­տա­ցի գնե­րով այն կազ­մել է 4.0 մլրդ. դրամ, ին­չը նշա­նա­կում է, որ հա­մադ­րե­լի գնե­րով այն ա­ճել է 12.1 %-ով:

2019թ. հու­լի­սի 1-ին՝ նա­խորդ տար­վա նույն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի հա­մե­մատ, աշ­խա­տանք փնտ­րող ան­ձանց քա­նակն ա­ճել է 6.4, գրանց­ված գոր­ծա­զուրկ­նե­րի քա­նա­կը՝ 5.3%-ով: Հաշ­վառ­ված աշ­խա­տանք փնտ­րող­նե­րի շուրջ 80%-ը կա­նայք են: Նրանց 2.1%-ը զբաղ­ված­ներ են, 3%-ը՝ տա­րի­քա­յին կեն­սա­թո­շա­կա­ռու, յու­րա­քան­չյուր չոր­րորդ գրանց­ված գոր­ծա­զուրկն ու­նի բարձ­րա­գույն կր­թու­թյուն, պաշ­տո­նա­պես գրանց­ված գոր­ծա­զուրկ­նե­րի 65%-ից ա­վե­լին 3տա­րուց ա­վել է, ինչ աշ­խա­տանք է փնտ­րում:

2019թ. հուն­վար-հու­նի­սին տն­տե­սու­թյու­նում զբաղ­ված­նե­րի մի­ջին ամ­սա­կան ան­վա­նա­կան աշ­խա­տա­վար­ձը կազ­մել է 168.6հազ.դրամ, ին­չը նա­խորդ տար­վա հուն­վար-հու­նի­սի հա­մե­մատ ա­ճել է 6.9%-ով: Ընդ ո­րում՝ պե­տա­կան հատ­վա­ծում զբաղ­ված­նե­րի մի­ջին ամ­սա­կան ան­վա­նա­կան աշ­խա­տա­վար­ձը կազ­մել է 160.6հազ.դրամ, ո­րը նա­խորդ տար­վա ա­ռա­ջին կի­սա­մյա­կի հա­մե­մատ ա­ճել է 1.6%-ով, իսկ ոչ պե­տա­կան հատ­վա­ծում՝ հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար 184.3հազ.դրամ` ա­ճե­լով 17.4%-ով: Ինչ­պես և նա­խորդ ժա­մա­նա­կաշր­ջան­նե­րում՝ աշ­խա­տա­վար­ձի մա­կար­դա­կը բարձր է օ­տա­րերկ­րյա կա­պի­տա­լով կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րում. որ­պես տն­տե­սա­կան գոր­ծու­նեու­թյան ո­լորտ­ներ ա­ռանձ­նա­նում են հան­քա­գոր­ծու­թյու­նը, ֆի­նան­սա­կան և ա­պա­հո­վագ­րա­կան գոր­ծու­նեու­թյու­նը, շի­նա­րա­րու­թյու­նը: Բարձր է նաև պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման և պաշտ­պա­նու­թյան ո­լոր­տում, իսկ սո­ցիա­լա­կան ո­լոր­տում այն կազ­մել է մի­ջին ցու­ցա­նի­շի 64%-ը:

2019թ. հուն­վար-հու­նի­սին շա­հույ­թով աշ­խա­տած բան­կե­րի շա­հույ­թը կազ­մել է 5645.5 մլն դրամ, իսկ վնա­սով աշ­խա­տած բան­կե­րի վնա­սը՝ 1166.8 մլն դրամ:
Հան­րա­պե­տու­թյու­նում ոչ բան­կա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի կող­մից ի­րա­կա­նաց­ված փո­խա­ռու­թյուն­նե­րը 2019թ. հուն­վար-հու­նի­սին կազ­մել է 10.8մլրդ դրամ՝ 2018թ. 18.5 մլրդ դրա­մի փո­խա­րեն:

Խո­սե­լով ժո­ղովր­դագ­րու­թյան վի­ճա­կի մա­սին, Մ. Մի­նա­սյա­նը նշեց, որ նա­խորդ տար­վա հա­մե­մատ 146-ով կամ 13%-ով նվա­զել է ծնունդ­նե­րի թի­վը. ա­ռա­ջին կի­սա­մյա­կում ԱՀ-ում ծն­ված­նե­րի թի­վը կազ­մել է 973 մարդ, մա­հա­ցած­նե­րի թի­վը` 573 մարդ, բնա­կան հա­վե­լա­ճը` 400 մարդ: Մոր մի­ջին տա­րի­քը ե­րե­խա­յի ծնն­դյան ժա­մա­նակ կազ­մել է 27.8 տա­րե­կան, ընդ ո­րում ա­ռաջ­նեկ ու­նե­ցող մոր մի­ջին տա­րի­քը` 24.8 տա­րե­կան:Հաշ­վե­տու ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում հան­րա­պե­տու­թյու­նում գրանց­վել է 327 ա­մուս­նու­թյուն և 96 ա­մուս­նա­լու­ծու­թյուն:  Ըստ ԱՎԾ նա­խա­գա­հի՝ 100 նոր կազ­մա­վոր­վող ա­մուս­նա­կան զույ­գին բա­ժին է ընկ­նել 29 ա­մուս­նա­լու­ծու­թյուն` նա­խորդ տար­վա 30-ի փո­խա­րեն: 

Գնաճ է ար­ձա­նագր­վել ԱՀ սպա­ռո­ղա­կան շու­կա­յում։ Սպա­ռո­ղա­կան գնե­րի ընդ­հա­նուր մա­կար­դա­կի փո­փո­խու­թյու­նը պայ­մա­նա­վոր­ված է պա­րե­նա­յին ապ­րանք­նե­րի գնե­րի փո­փո­խու­թյամբ՝ կապ­ված պա­րե­նա­յին ո­րոշ ապ­րան­քա­տե­սակ­նե­րի գնե­րի սե­զո­նայ­նու­թյան, սպառ­ման կա­ռուց­ված­քի, պա­հան­ջար­կի և ա­ռա­ջար­կի հա­րա­բե­րակ­ցու­թյան փո­փո­խու­թյան հետ: ԱՀ-ում 2019թ. հու­նի­սին 2018թ. դեկ­տեմ­բե­րի հա­մե­մատ սպա­ռո­ղա­կան գնե­րի ին­դեք­սը կազ­մել է 100.1%: 2019թ. հու­նի­սին 2018թ. դեկ­տեմ­բե­րի հա­մե­մատ՝ սպա­ռո­ղա­կան գնե­րի 0.1 տո­կոս գնա­ճի պայ­ման­նե­րում գրանց­վել է ԱՄՆ դո­լա­րի նկատ­մամբ հայ­կա­կան դրա­մի հաշ­վար­կա­յին փո­խար­ժե­քի 1.3% գնան­կում:

ԱՀ ար­տա­քին առևտրաշր­ջա­նա­ռու­թյան ծա­վա­լը 2019թ. հուն­վար-հու­նի­սին, փաս­տա­ցի գնե­րով, կազ­մել է 148.6մլրդ դրամ կամ 307.3մլն ԱՄՆ դո­լար, այդ թվում՝ ապ­րանք­նե­րի ար­տա­հա­նու­մը՝ 63.1մլրդ դրամ (130.6մլն ԱՄՆ դո­լար), իսկ ներ­մու­ծու­մը՝ 85.5մլրդ դրամ (176.6 մլն ԱՄՆ դո­լար): Առևտրա­յին հաշ­վեկ­շի­ռը բա­ցա­սա­կան է 22.4մլրդ դրա­մով (46.0մլն ԱՄՆ դո­լա­րով): 2018թ. նույն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի հա­մե­մատ՝ ար­տա­քին առևտրաշր­ջա­նա­ռու­թյան ծա­վալն ա­ճել է 13.5 %-ով, ընդ ո­րում` ար­տա­հա­նու­մը՝ 32%-ով, իսկ ներ­մու­ծու­մը`2.8%-ով:
ԱՀ ԱՎԾ նա­խա­գահն անդ­րա­դար­ձավ նաև ծա­ռա­յու­թյան կող­մից ի­րա­կա­նաց­վող գոր­ծա­ռույթ­նե­րին և ա­ռա­ջին կի­սա­մյա­կում կա­տար­ված աշ­խա­տանք­նե­րին, ինչ­պես նաև պա­տաս­խա­նեց լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րին։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Տնտեսական Thu, 15 Aug 2019 09:20:33 +0000