comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Սոցիալական http://artsakhtert.com Fri, 20 Sep 2019 09:01:34 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ՄԵՂՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՓԱՌԱՏՈՆԸ ՔԱՐՎԱՃԱՌՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27444-2019-09-17-09-54-46 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27444-2019-09-17-09-54-46 ՄԵՂՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՓԱՌԱՏՈՆԸ ՔԱՐՎԱՃԱՌՈՒՄ
Սու­սան­նա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 

Սեպ­տեմ­բե­րի 14-ին Շա­հու­մյա­նի շրջ­վար­չա­կազ­մի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ, ա­ջակ­ցու­թյամբ և ֆի­նան­սա­վոր­մամբ Քար­վա­ճա­ռում կա­յա­ցավ Մեղ­րի ա­ռա­ջին փա­ռա­տո­նը, ո­րին ներ­կա էին հան­րա­պե­տու­թյան ա­ռա­ջին դեմ­քե­րը` Նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նը, պետ­նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը, նա­խա­րար­ներ, պատ­գա­մա­վոր­ներ, շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Գա­գիկ Մար­տի­րո­սյա­նը, պաշ­տո­նա­տար այլ ան­ձինք:

Հայտ­նի է, որ Քար­վա­ճա­ռը բարձ­րո­րակ մեղ­րի ար­տադր­ման համ­բավ ու­նի: Եվ ինչ­պես նշում է շրջ­վար­չա­կազ­մի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի վա­րիչ Վար­սիկ Կա­ֆյա­նը, պա­տա­հա­կան չէ, որ հենց Քար­վա­ճա­ռը դար­ձավ Մեղ­րի փա­ռա­տո­նի անց­կաց­ման ա­ռա­ջին և մշ­տա­կան վայ­րը:
Ի տար­բե­րու­թյուն նա­խորդ օ­րե­րի անձրևոտ ե­ղա­նա­կի, շա­բաթ օրն արևոտ ու պայ­ծառ էր: Կազ­մա­կեր­պիչ­ներն էլ ջա­նա­ցել են, որ փա­ռա­տո­նին ներ­կա­յա­նան հան­րա­պե­տու­թյան բո­լոր շր­ջան­նե­րը, յու­րա­քան­չյուրն իր ար­տադ­րան­քով: Քար­վա­ճա­ռի հան­րակր­թա­կան դպ­րո­ցի ըն­դար­ձակ տա­րած­քում գե­ղե­ցիկ զար­դար­ված տա­ղա­վար­նե­րում տե­ղա­վոր­վել էին մեղր ար­տադ­րող­նե­րը` այ­ցե­լու­նե­րին ա­ռա­ջար­կե­լով ոչ միայն մեղ­րի զա­նա­զան տե­սակ­ներ, այլ դրա հետ մեկ­տեղ նաև այլ գյուղմ­թերք` միս, կաթ­նամ­թերք, մր­գե­ղեն: Եվ ինչ փա­ռա­տոն` ա­ռանց ազ­գա­յին խո­հա­րա­րու­թյան ա­մե­նա­տա­րած­ված ու­տեստ­նե­րի` խո­րո­վա­ծի, ժեն­գյա­լով հա­ցի և կուր­կու­տի: Համ­տե­սել ցան­կա­ցող­նե­րի պա­կաս չկար: Իսկ Մար­տու­նու շր­ջա­նը ներ­կա­յաց­նող մեղ­վա­բույ­ծը այ­ցե­լու­նե­րին հյու­րա­սի­րում էր ոչ միայն մեղ­րով, այլև մեղ­րից թո­րած օ­ղիով:
Արևի շո­ղե­րից շող­շո­ղա­ցող քաղց­րա­համ ու գե­ղե­ցիկ փա­թե­թա­վոր­ված մեղրն ուղ­ղա­կի աչք էր շո­յում: Կա­րե­լի էր համ­տե­սել ու գնել, կամ պար­զա­պես հիա­նալ մթեր­քի ա­ռա­տու­թյամբ: Տար­բեր շր­ջան­նե­րի մեղ­վա­բույծ­նե­րը միա­կար­ծիք էին` տա­րին մեղ­րի ար­տադ­րան­քի ա­ռու­մով հա­ջող էր:
Իսկ այ­ցե­լու­նե­րին ու­ղեկ­ցում էին մեղ­վին խոր­հր­դան­շող զգես­տով ե­րե­խա­նե­րը` օգ­նե­լով այ­ցե­լու­նե­րին գտ­նել ու­զած մթեր­քը:
Այս ա­մե­նին միա­ցան մշա­կույ­թի գոր­ծիչ­նե­րը: Յու­րա­քան­չյուր շր­ջան ներ­կա­յաց­նում էր իր մշա­կույ­թը: Հա­մույթ­նե­րը, եր­գիչ­նե­րը, ե­րա­ժիշտ­նե­րը, պա­րախմ­բե­րը` ազ­գա­յին եր­գե­րով, պա­րե­րով էլ ա­վե­լի էին բարձ­րաց­նում մարդ­կանց տրա­մադ­րու­թյու­նը, աշ­խու­ժաց­նում փա­ռա­տո­նին տի­րող տո­նա­կան մթ­նո­լոր­տը:
Կազ­մա­կեր­պիչ­ներն ա­ռան­ձին տա­ղա­վար­ներ էին տրա­մադ­րել նաև ար­վես­տա­գետ­նե­րին` ձեռ­քի աշ­խա­տանք­նե­րի ցու­ցա­հան­դես-վա­ճառք կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար: Յու­րա­քան­չյուր շր­ջա­նում գոր­ծող ար­վես­տի դպ­րոց­նե­րի, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կենտ­րոն­նե­րի ա­շա­կերտ­նե­րի, ան­հատ­նե­րի աշ­խա­տանք­ներն ու­շադ­րու­թյուն էին գրա­վում ի­րենց գու­նա­յին ներ­կապ­նա­կով, վար­պե­տո­րեն և սի­րով կա­տա­րած գոր­ծե­րով:
Մի խոս­քով, փա­ռա­տո­նի մի քա­նի ժա­մերն ան­ցան անն­կատ ու հա­գե­ցած: Մեղ­րի ա­ռա­ջին փա­ռա­տո­նը կա­րե­լի է հա­մա­րել հա­ջող­ված` միա­կար­ծիք են թե՜ այ­ցե­լու­նե­րը և թե՜ կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը: Փա­ռա­տո­նի նպա­տակն էր ա­ջակ­ցել ար­տադ­րան­քի ի­րաց­մա­նը, դրա­նով իսկ խթա­նել մեղ­վա­բու­ծու­թյան զար­գա­ցումն Ար­ցա­խում: Ըստ մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի վա­րիչ Վար­սիկ Կա­ֆյա­նի, կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը փա­ռա­տո­նի անց­կա­ցու­մը գնա­հա­տել են բա­վա­րար: Մեղ­րի փա­ռա­տո­նը ներ­կա­յաց­նում էր շր­ջա­նի դեմ­քը և այն էլ` բա­վա­կա­նին բարձր մա­կար­դա­կով: Այս ա­մե­նի հան­րա­գու­մա­րում կա­րե­լի է ար­ձա­նագ­րել. շր­ջանն ու­նի այն նե­րու­ժը, ո­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա փա­ռա­տոնն անց­կաց­նել ա­մեն տա­րի, ինչն էլ կխ­թա­նի շր­ջա­նի ընդ­հա­նուր զար­գաց­ման գոր­ծըն­թա­ցը:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Mon, 16 Sep 2019 09:47:23 +0000
ՇՐ­ՋԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ԲՈՒԺ­ՄԻԱ­ՎՈ­ՐՈՒ­ՄԸ ՆՈՐ ԲԱ­ԺԱՆ­ՄՈՒՆՔ ԿՈՒ­ՆԵ­ՆԱ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27426-2019-09-12-16-50-07 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27426-2019-09-12-16-50-07 Նու­նե ՀԱՅ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱՆ

 Հադ­րու­թի շր­ջա­նի բնակ­չու­թյու­նը լուրջ սպա­սե­լիք­ներ ու­նի շր­ջա­նա­յին հի­վան­դա­նո­ցում ըն­թա­ցող հիմ­նա­նո­րո­գում­նե­րից: Ա­վար­տին են մո­տե­նում կա­նանց կոն­սուլ­տա­ցիա­յի և ծնն­դա­բե­րա­կան բա­ժան­մուն­քում Ե­գիպ­տո­սի հա­յոց թե­մի Կա­հի­րեի ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի կող­մից ի­րա­կա­նաց­վող աշ­խա­տանք­նե­րը: Մոտ ա­պա­գա­յում Կար­միր խա­չի մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան ֆի­նան­սա­վոր­մամբ հի­վան­դա­նո­ցի ա­ռա­ջին հար­կի մեծ մա­սը ծա­ռա­յե­լու է որ­պես ան­հե­տաձ­գե­լի բու­ժօգ­նու­թյան ծա­ռա­յու­թյան բա­ժան­մունք: Այն պե­տու­թյան օ­ժան­դա­կու­թյամբ վե­րա­զին­վե­լու է անհ­րա­ժեշտ բուժ­տեխ­նի­կա­յով, խոս­տա­ցել են լու­ծել նաև մաս­նա­գետ­նե­րի խն­դի­րը:

Բուժ­միա­վոր­ման փոխտ­նօ­րեն, շր­ջա­նի միակ ին­ֆեկ­ցիո­նիստ Հա­մո Բա­բա­յա­նի տե­ղե­կատ­վու­թյամբ, հի­վան­դա­նո­ցը վեր­ջին ան­գամ հիմ­նա­նո­րոգ­վել է 2008թ. ՙՀա­յաս­տան՚ հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի մի­ջոց­նե­րով: 1982թ. կա­ռուց­ված շեն­քը երբևէ չէր նո­րոգ­վել ու չէր հա­մա­պա­տաս­խա­նում բուժս­պա­սարկ­ման ար­դի պա­հանջ­նե­րին: Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում հի­վան­դա­նո­ցը ա­նընդ­հատ հրե­տա­կո­ծու­թյան էր են­թարկ­վում։ Ա­ռող­ջա­պա­հա­կան միակ հաս­տա­տու­թյան աշ­խա­տանքն անվ­տանգ դարձ­նե­լու նպա­տա­կով այն ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես տե­ղա­կայ­վել է շրջ­վար­չա­կազ­մի շեն­քի նկու­ղում, որ­տեղ կարճ ժա­մա­նա­կում հա­տուկ պայ­ման­ներ էին ստեղծ­վել ինչ­պես վի­րա­վոր ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րին, այն­պես էլ շր­ջա­նի ողջ բնակ­չու­թյա­նը պատ­շաճ բու­ժօգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րե­լու հա­մար:
Այ­սօր հի­վան­դա­նո­ցը բաղ­կա­ցած է սո­մա­տիկ (ո­րը նե­րա­ռում է վի­րա­բու­ժա­կան և թե­րապևտիկ բա­ժին­նե­րը), ին­ֆեկ­ցիոն, ծնն­դա­բե­րա­կան ու ամ­բու­լա­տոր-պո­լիկ­լի­նի­կա­կան բա­ժան­մունք­նե­րից: Ին­ֆեկ­ցիոն բա­ժան­մուն­քում բու­ժում են ստա­նում նաև հա­րա­վա­յին թևի զո­րա­մա­սե­րի զին­ծա­ռա­յող­նե­րը, ըն­թա­ցիկ տա­րում այս­տեղ ար­դեն 230 զին­ծա­ռա­յող է բու­ժում ստա­ցել: Իմ զրու­ցա­կիցն ա­մե­նամ­տա­հո­գի­չը հա­մա­րում է մաս­նա­գետ­նե­րի խն­դի­րը: ՙՇր­ջա­նի 11 բժիշկ­նե­րից 5-ը, ես էլ այդ թվում, կեն­սա­թո­շա­կա­յին տա­րի­քում ենք, ի­հար­կե, մենք վատ մաս­նա­գետ­ներ չենք, սա­կայն ա­մեն բնա­գա­վա­ռում սերն­դա­փո­խու­թյու­նը միայն դրա­կան ազ­դե­ցու­թյուն է ու­նե­նում տվյալ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի ո­րա­կի վրա,-տե­ղե­կաց­նում է Հ. Բա­բա­յա­նը:-Հադ­րու­թից բժշ­կի մաս­նա­գի­տու­թյունն ընտ­րած շատ ե­րի­տա­սարդ­ներ ու­նենք, ո­րոնք ու­սու­մից հե­տո չեն վե­րա­դար­ձել՚: Ստե­փա­նա­կեր­տից կամ Երևա­նից բժիշկ­ներ հրա­վի­րե­լու և նրանց շր­ջա­նա­յին հի­վան­դա­նոց­նե­րում աշ­խա­տե­լու ա­ռա­ջար­կի տար­բե­րա­կը նա այն­քան էլ ի­րա­տե­սա­կան չի հա­մա­րում: Չնա­յած պե­տու­թյան կող­մից ա­ռա­ջարկ­վող աշ­խա­տա­վար­ձի 60 տո­կո­սի չափ հա­վե­լավ­ճա­րին, ա­ռայժմ մաս­նա­գետ­նե­րը մայ­րա­քա­ղա­քա­յին հի­վան­դա­նո­ցը շր­ջա­նա­յի­նով փո­խա­րի­նե­լու ա­ռա­ջար­կով այն­քան էլ գայ­թակղ­ված չեն: Վեր­ջին տա­րի­նե­րին միայն մեկ մաս­նա­գետ է Երևա­նից տե­ղա­փոխ­վել Հադ­րութ և ցան­կու­թյուն հայտ­նել աշ­խա­տել Մեծ Թա­ղեր հա­մայն­քի բու­ժամ­բու­լա­տո­րիա­յում: Ըստ բժշ­կի` շր­ջա­նի բնակ­չու­թյան բուժս­պա­սարկ­ման վի­ճա­կի բա­րե­լավ­մա­նը ներ­կա­յում նպաս­տում են նաև ՀՀ տար­բեր բժշ­կա­կան կենտ­րոն­նե­րի մաս­նա­գի­տա­կան խմ­բե­րի պար­բե­րա­կան այ­ցե­լու­թյուն­նե­րը:
ՙՄենք միշտ զգում ենք հա­յաս­տա­նյան և սփյուռ­քի բազ­մա­թիվ բժշ­կա­կան կենտ­րոն­նե­րի, բա­րե­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի և ա­ռան­ձին բա­րե­րար­նե­րի ան­մի­ջա­կան օգ­նու­թյու­նը: Նա­խորդ տար­վա ըն­թաց­քում տե­ղում կազ­մա­կերպ­վել է գյու­ղա­կան բժշ­կա­կան ամ­բու­լա­տո­րիա­նե­րի և ման­կա­բար­ձա­կան կե­տե­րի բուժ­քույ­րե­րի վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թաց­ներ: Նկա­տի առ­նե­լով այն ի­րո­ղու­թյու­նը, որ գյու­ղե­րում բնակ­վող տա­րեց­ներն են ա­վե­լի շատ բուժս­պա­սարկ­ման կա­րիք ու­նե­նում` ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի կող­մից հաս­տատ­ված գրա­ֆի­կի հա­մա­ձայն` մենք պար­բե­րա­բար այ­ցե­լում ենք տար­բեր հա­մայ­նք­ներ,- ման­րա­մաս­նում է նա, - ան­գամ ա­մե­նա­հե­ռա­վոր գյու­ղում տա­րին եր­կու ան­գամ մեր մաս­նա­գետ­նե­րը պար­տա­դիր ըն­դու­նե­լու­թյուն են կազ­մա­կեր­պում՝ ի­րա­կա­նաց­նե­լով բուժ­զն­նում և տրա­մադ­րում ա­ռա­ջին անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դե­ղա­մի­ջոց­ներ՚: Շր­ջա­նում գրանց­ված հի­վան­դու­թյուն­նե­րի դի­նա­մի­կա­յից երևում է, որ ա­րյան շր­ջա­նա­ռու­թյան հա­մա­կար­գի, շա­քա­րա­յին դիա­բե­տով և ու­ռուց­քա­յին խն­դիր­նե­րով հի­վանդ­նե­րի աճ է ար­ձա­նագր­վել:
Շր­ջա­նը զրկ­ված է տե­ղա­մա­սա­յին հի­վան­դա­նոց ու­նե­նա­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նից: Այս­տեղ գոր­ծում է գյու­ղա­կան բժշ­կա­կան 4 ամ­բու­լա­տո­րիա և 27 բու­ժա­կան ման­կա­բար­ձա­կան կետ: 18 հա­մայնք ա­պա­հով­ված է շտա­պօգ­նու­թյան մե­քե­նա­նե­րով: Հա­մայն­քա­յին բուժ­կե­տե­րին տրա­մադր­վում է ա­ռա­ջին անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դե­ղո­րայք, շր­ջա­նա­յին բուժ­միա­վոր­ման դե­ղա­գետն ու­սում­նա­սի­րում է հա­մայ­նք­նե­րի բնակ­չու­թյան դե­ղո­րայ­քա­յին կա­րիք­ներն ու ըստ այդմ` ե­ռամ­սյա­կը մեկ գյու­ղա­կան բու­ժակն ա­պա­հով­վում է դե­ղո­րայ­քով: Բա­ցի այդ, բո­լոր հա­մայ­նք­նե­րի ա­ռան­ձին խմ­բե­րում ընդգրկված բնա­կիչ­ներն օգտ­վում են նաև անվ­ճար տրա­մադր­վող դե­ղո­րայ­քից: Գյու­ղա­կան բուժ­կե­տե­րի շեն­քերն այժմ գտն­վում են հա­մայն­քա­յին սե­փա­կա­նու­թյան են­թա­կա­յու­թյան տակ: Վեր­ջին զանգ­վա­ծա­յին հիմ­նա­նո­րո­գում­ներն ի­րա­կա­նաց­վել են 2000թ.` Կար­միր խա­չի մի­ջոց­նե­րով: Ըստ Հ. Բա­բա­յա­նի` բուժ­կե­տի հա­մար նա­խա­տես­ված ա­ռան­ձին շեն­քեր չեն կա­ռուց­վում, սա­կայն այն բո­լոր հա­մայ­նք­նե­րում, որ­տեղ կա­ռուց­վում է հա­մայն­քա­յին կենտ­րոն, ան­պայ­ման սե­նյակ­ներ են նա­խա­տես­վում՝ բուժ­կետն այն­տեղ տե­ղա­փո­խե­լու հա­մար:

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Thu, 12 Sep 2019 16:39:42 +0000
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՀԱՅՐԵՆԻ ԳՅՈՒՂԻ ՇԵՆԱՑՈՒՄՆ Է http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27424-2019-09-12-16-01-28 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27424-2019-09-12-16-01-28 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ՀԱՅՐԵՆԻ ԳՅՈՒՂԻ ՇԵՆԱՑՈՒՄՆ Է
Կա­րի­նե ԲԱԽ­ՇԻ­ՅԱՆ ք.…

 

Աստ­վա­ծա­հա­ճո գոր­ծե­րը բա­զում են, ո­րոն­ցից մեկն էլ բա­րե­գոր­ծու­թյունն է։ Կար­ծում եմ՝ սքան­չե­լի զգա­ցո­ղու­թյուն է մարդ­կանց հա­ճե­լի ա­նակն­կալ­ներ և ու­րա­խու­թյուն պարգևե­լը։ Չէ՞ որ, երբ շուրջդ եր­ջա­նիկ և ու­րախ դեմ­քեր ես տես­նում, ինք­նին բազ­մա­պատկ­վում է քո ու­րա­խու­թյու­նը ևս, գի­տակ­ցում ես՝ այ­սօր աստ­վա­ծա­հա­ճո մի գործ կա­տա­րե­ցիր…

Վեր­ջերս Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի Հի­լիս հա­մայն­քում էինք։ Ան­մի­ջա­պես մեր ու­շադ­րու­թյու­նը գրա­վեց գյու­ղի մուտ­քի մոտ Հայ­րե­նա­կան մեծ և Ար­ցա­խյան պա­տե­րազմ­նե­րում զոհ­ված հի­լիս­ցի­նե­րի հի­շա­տա­կին կանգ­նեց­ված հու­շար­ձա­նի մոտ վեր խո­յա­ցող բարձ­րա­դիր խա­չը՝ այն­քա՛ն ազ­դե­ցիկ և այն­քա՛ն բազ­մա­խոր­հուրդ… Խաչ, ո­րը պա­հում և պահ­պա­նում է հի­լիս­ցի­նե­րի խա­ղաղ քունն ու ան­դոր­րը։ Ե­րե­կո­յան այն լույս է սփ­ռում գյու­ղի վրա։ Խա­չը կանգ­նեց­վել է ար­մատ­նե­րով հի­լիս­ցի, հա­յաս­տա­նաբ­նակ Նել­սոն Օ­սի­պո­վի կող­մից։
Հի­լի­սում ջեր­մո­րեն են խո­սում Նել­սոն Օ­սի­պո­վի մա­սին։ Բազ­մա­թիվ բա­րե­գոր­ծու­թյուն­նե­րի հե­ղի­նակ հա­մերկ­րա­ցին չի կա­րո­ղա­նում կտր­վել ար­մատ­նե­րից, ապ­րում է գյու­ղի դարդ ու ցա­վե­րով, հպար­տա­նում ձեռք­բե­րում­նե­րի հա­մար։
Վե­րա­նո­րո­գե­լով պա­պե­նա­կան տու­նը՝ Նել­սոն Օ­սի­պո­վը հա­ճա­խա­կի է այ­ցե­լում գյուղ, իր շուր­ջը հա­վա­քում հա­մա­գյու­ղա­ցի­նե­րին։ Նրա ա­մե­նօ­րյա ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում են հա­րա­զատ բնօր­րա­նի բա­րե­կար­գումն ու շե­նա­ցու­մը։
Բա­րի և սր­տա­ցավ հա­յը մեծ տեղ է տա­լիս ուս­մանն ու մա­տաղ սերն­դի հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թյա­նը և պա­տա­հա­կան չէ, որ նրա ու­շադ­րու­թյու­նը սևեռ­ված է նաև դպ­րո­ցին։ Ա­մե­նա­մյա նրա այ­ցե­լու­թյուն­նե­րից ու­րա­խա­նում են դպ­րո­ցա­կան­նե­րը և սր­տատ­րոփ սպա­սում հյու­րին։ Նրանք գի­տեն, որ ի­րենց հա­մերկ­րա­ցին դա­տար­կա­ձեռն չի գա։
Նել­սոն Օ­սի­պո­վը մտա­ծում է այն­պես ա­նել, որ­պես­զի ի­րենց փոք­րիկ գյու­ղը լայն ճա­նա­չում ստա­նա, այդ նպա­տա­կով գյու­ղի ներքևում ո­րո­շել է հան­գս­տյան գո­տի կա­ռու­ցել, գրա­վել զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի ու­շադ­րու­թյու­նը։ Չէ՞ որ Ար­ցա­խի այս հին բնա­կա­վայրն ու­նի կա­խար­դա­կան բնու­թյուն, ան­մա­հա­կան և սառ­նո­րակ աղ­բյուր­ներ, իսկ որ ա­մե­նա­կարևորն է՝ հյու­րա­սեր ու աշ­խա­տա­սեր ժո­ղո­վուրդ։
Ինչ­պես հի­լիս­ցի­ներն են տե­ղե­կաց­նում, սե­փա­կան ջան­քե­րով և հա­մա­գյու­ղա­ցի­նե­րի օգ­նու­թյամբ նա սկ­սել է Հայ­րե­նա­կան մեծ և Ար­ցա­խյան պա­տե­րազմ­նե­րում զոհ­ված հի­լիս­ցի­նե­րի հի­շա­տա­կին կանգ­նեց­ված հու­շար­ձա­նի վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։ Այդ գոր­ծը, որ սկ­սել է բա­րե­րա­րը, հիլ­սի­ցի­նե­րը մեծ խան­դա­վա­ռու­թյամբ և հպար­տու­թյամբ են ըն­դու­նել և պատ­րաստ են հա­մա­տեղ ու­ժե­րով այն ա­վար­տին հասց­նել։
Օգ­նել, սի­րել, ու­շա­դիր լի­նել կա­րի­քա­վո­րի հան­դեպ՝ հենց դա պետք է լի­նի բո­լո­րիս ա­մե­նօ­րյա մտա­հո­գու­թյան ա­ռար­կան։

;

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Thu, 12 Sep 2019 15:57:52 +0000
ՍՈՒՐԲ ՂԱ­ԶԱՐ ԿՂ­ԶՈՒ ՄԽԻ­ԹԱ­ՐՅԱՆ­ՆԵ­ՐԸ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27413-2019-09-11-14-42-09 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27413-2019-09-11-14-42-09 ՍՈՒՐԲ ՂԱ­ԶԱՐ ԿՂ­ԶՈՒ  ՄԽԻ­ԹԱ­ՐՅԱՆ­ՆԵ­ՐԸ
Գեոր­գի ԲԱՂ­ԴԸ­ԿՈՎ

 Հե­ռա­վոր ման­կու­թյանս տա­րի­նե­րին ի­մա­ցա այն մա­սին, որ անգ­լիա­ցի մեծ պոետ Բայ­րոնն ըն­կե­րա­ցել էր հայ Մխի­թա­րյան վա­նա­կան­նե­րի հետ, հա­ճախ էր հյու­րըն­կալ­վում նրանց մոտ, բազ­միցս է այ­ցե­լել Սուրբ Ղա­զար կղ­զի և Վե­նե­տիկ, որ­տեղ ու­սում­նա­սի­րել է հա­յոց լե­զուն և հայ­կա­կան մշա­կույ­թը։ Սա­կայն ինչ­պե՞ս ստաց­վեց, որ հե­ռա­վոր Վե­նե­տի­կում, Սուրբ Ղա­զար կղ­զում հայ­տն­վե­ցին հայ վա­նա­կան­նե­րը։ Մենք գի­տենք, որ հա­յե­րի ա­վե­լի քան 90% Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցու հա­վա­տա­ցյալ­ներ են։ Բայց կան նաև կա­թո­լիկ հա­յեր։ Հենց այդ­պի­սի հա­յե­րին էլ պատ­կա­նում են Մխի­թա­րյան­նե­րը։

17-րդ դա­րում Կի­լի­կիա­յում ապ­րում էր նշա­նա­վոր գրող, թարգ­մա­նիչ Մխի­թա­րը (Մա­նուկ դի Պիետ­րո)։ Նա ըն­դու­նել է կա­թո­լի­կու­թյուն և դա ա­րել է մի­տում­նա­վոր։ Մխի­թա­րը ո­րո­շեց Հռո­մի ղե­կա­վա­րու­թյան տակ ստեղ­ծել գրա­կան-գի­տա­կան միա­բա­նու­թյուն, ո­րի ան­դամ­ներն ի­րենց առջև նպա­տակ կդ­նեն բարձ­րաց­նել հայ ժո­ղովր­դի մշա­կու­թա­յին մա­կար­դա­կը և պահ­պա­նել հին հայ­կա­կան մա­տե­նա­գիր հու­շար­ձան­նե­րը։ Մխի­թա­րի կար­ծի­քով, Հռո­մի հետ միա­բան­վե­լը միայն մի­ջոց էր նպա­տա­կին հաս­նե­լու հա­մար։ Հո­գու խոր­քում նա միշտ էլ մնում էր հայ ազ­գա­յին ե­կե­ղե­ցու կողմ­նա­կի­ցը։
Ա­ռա­ջին հայ­կա­կան կա­թո­լիկ վան­քը Մխի­թա­րը հիմ­նել է Մո­րեա թե­րակղ­զում։ Սա­կայն այդ վան­քը չկա­րո­ղա­ցավ պահ­պա­նել իր գո­յու­թյու­նը՝ 1715 թվա­կա­նին թուր­քե­րի կող­մից Մո­րեա­յի զավ­թու­մից հե­տո։ 1717 թվա­կա­նին Մխի­թա­րին հա­ջող­վեց Վե­նե­տի­կի սե­նա­տից վան­քի կա­ռուց­ման հա­մար խնդ­րել Սուրբ Ղա­զար կղ­զին։ Այդ կղ­զում սկ­սած 12-րդ դա­րից գտն­վում էր կա­րան­տի­նա­յին կա­յան, իսկ ա­վե­լի ուշ՝ Վե­նե­տի­կի Սուրբ Ղա­զար (բո­րոտ­նե­րի պաշտ­պան) բո­րո­տա­նո­ցը, ո­րից էլ ա­ռա­ջա­ցել է կղ­զու ան­վա­նու­մը։ Սկ­սած 16-րդ դա­րից կղ­զին ան­մար­դաբ­նակ էր։ Իսկ ա­հա 1717 թվա­կա­նին հայ վա­նա­կան Մխի­թար Սե­բաս­տա­ցին իր հա­մա­խոհ­նե­րի հետ գա­լիս է կղ­զի։ Նրանք հիմ­նադ­րում են վանք, ո­րը հե­տա­գա­յում դար­ձավ հայ­կա­կան մշա­կույ­թի հա­մաշ­խար­հա­յին կենտ­րոն։ Կղ­զու սկզբ­նա­կան մա­կե­րե­սը կազ­մում էր 7000 քառ.կմ։ Հե­տա­գա­յում կղ­զու տա­րած­քը նշա­նա­կա­լիո­րեն ընդ­լայն­վեց։ Վե­նե­տի­կի Հան­րա­պե­տու­թյան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյամբ հայ վա­նա­կան­նե­րը հող բե­րե­ցին կղ­զի, ծո­վից մի կտոր ցա­մաք խլե­ցին, պար­տեզ­ներ և այ­գի­ներ տն­կե­ցին։ Ներ­կա­յումս Սուրբ Ղա­զար կղ­զու մա­կե­րե­սը 30 հա­զար քառ. կմ է։
Մխի­թար Սե­բաս­տա­ցին հռ­չա­կա­վոր լու­սա­րար էր։ Նա գրել է գրա­բա­րի, աշ­խար­հա­բա­րի քե­րա­կա­նու­թյու­նը, կազ­մել հա­յոց լեզ­վի բա­ցատ­րա­կան ե­ռա­հա­տոր բա­ռա­րա­նը։ Մխի­թար Սե­բաս­տա­ցու ջան­քե­րի շնոր­հիվ սկ­սեց զար­գա­նալ հրա­տա­րակ­չա­կան գոր­ծը։
Սուրբ Ղա­զար կղ­զում Մխի­թարն այն­պի­սի մթ­նո­լորտ ստեղ­ծեց, որ­տեղ մար­դիկ հակ­ված էին ստեղ­ծա­գոր­ծե­լու, կա­րող էին ամ­բող­ջու­թյամբ տր­վել սի­րած գոր­ծին։ Հենց այս­տեղ էլ հրա­տա­րակ­վել են հայ պատ­մա­բան­ներ Մ. Խո­րե­նա­ցու, Ե­ղի­շեի, Եզ­նիկ Կող­բա­ցու և այ­լոց աշ­խա­տու­թյուն­նե­րը։

Մխի­թա­րյան­նե­րը հրա­տա­րա­կում էին հա­յոց լեզ­վի, գրա­կա­նու­թյան, մա­թե­մա­տի­կա­յի, ֆի­զի­կա­յի, աստ­ղա­գի­տու­թյան, հո­ղա­գոր­ծու­թյան ու­սում­նա­կան ձեռ­նարկ­ներ։ Մխի­թա­րյան­նե­րի միա­բա­նու­թյու­նը զբաղ­վում էր տար­բեր ժա­մա­նա­կաշր­ջան­նե­րի մեծ գրող­նե­րի և գիտ­նա­կան­նե­րի՝ Ա­րիս­տո­տե­լի, Պլա­տո­նի, Սե­նե­կա­յի, Հո­մե­րո­սի, Սո­ֆոկ­լե­սի, Էվ­րի­պի­դե­սի, Վեր­գի­լիո­սի, Դան­թեի, Շեքս­պի­րի, Ա.Ս. Պուշ­կի­նի, Ն.Ա. Նեկ­րա­սով, Պրոս­պեր Մե­րի­մեի աշ­խա­տու­թյուն­նե­րի հա­յե­րեն թարգ­մա­նու­թյամբ։ Սուրբ Ղա­զար կղ­զում պահ­պան­վում է Ի. Ա. Կռի­լո­վի ա­ռակ­նե­րի ա­ռա­ջին հա­յե­րեն բնա­գի­րը՝ մեծ ծո­վան­կա­րիչ Ի­վան Այ­վա­զովս­կու եղ­բոր՝ Գաբ­րիել Այ­վա­զովս­կու թարգ­մա­նու­թյամբ։
Կղ­զում պահ­պան­վում են ա­վե­լի քան 4000 հին ձե­ռագ­րեր։ Այդ ձե­ռագ­րերն ար­ժե­քա­վոր տե­ղե­կու­թյուն են պա­րու­նա­կում ոչ միայն Հա­յաս­տա­նի, այլև Ա­սիա­յի և Եվ­րո­պա­յի հարևան պե­տու­թյուն­նե­րի պատ­մու­թյան և մշա­կույ­թի վե­րա­բե­րյալ։
Այժմ գր­քե­րը պահ­պան­վում են հա­տուկ մաս­նա­շեն­քում, ո­րը կա­ռուց­վել է 1970 թվա­կա­նին և ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում է Հա­յաս­տա­նի հին ձե­ռագ­րե­րի պե­տա­կան հան­րա­հայտ պա­հո­ցի՝ Մա­տե­նա­դա­րա­նի փոք­րաց­ված կրկ­նօ­րի­նա­կը։
Կղ­զում Մխի­թա­րյան­նե­րի մոտ հի­րա­վի հազ­վա­գյուտ և անգ­նա­հա­տե­լի ձե­ռագ­րեր են պահ­պան­վում։ Օ­րի­նակ, 9-րդ դա­րի ՙՄաշ­տոց՚ ձե­ռա­գի­րը, ինչ­պես նաև Բագ­րա­տու­նյաց ար­քա­յա­տոհ­մի հայ­կա­կան թա­գու­հու ա­նու­նով կոչ­ված՝ ՙՄլ­քե ձե­ռա­գիր ա­վե­տա­րա­նը՚ (862թ.)։
Կղ­զում տար­բեր ժա­մա­նակ­նե­րում ե­ղել են մեծ կոմ­պո­զի­տոր­ներ Վագ­նե­րը, Դո­նի­ցետ­տին, Ռոս­սի­նին, Վեր­դին, Ա­րամ Խա­չատ­րյա­նը և այլք։ Այս­տեղ հյու­րըն­կալ­վել են նաև Կո­մի­տա­սը, Չա­րեն­ցը, Ավ. Ի­սա­հա­կյա­նը։ Կղ­զում ա­ռանձ­նա­հա­տուկ հար­գանք էր վա­յե­լում անգ­լիա­ցի պոետ Ջ. Բայ­րո­նը։ Նա կղ­զի է այ­ցե­լել 1816թ.։ Հե­տաք­րք­րա­սի­րու­թյու­նից դրդ­ված հյու­րը­նալ­վել է Մխի­թա­րյան­նե­րի մոտ։ Սա­կայն տար­վե­լով նրանց հետ զրույ­ցով՝ մտեր­մա­ցել է վա­նա­կան­նե­րի հետ։ Հե­տա­գա­յում նա հա­ճախ է այ­ցե­լել Մխի­թա­րյան­նե­րին և շու­տով դար­ձել ողջ եղ­բայ­րու­թյան սի­րե­ցյա­լը։ Պահ­պան­վել է խցի­կը, որ­տեղ գրա­դա­րա­նի հս­կիչ Հա­րու­թյուն Ավ­չե­րյա­նը Բայ­րո­նին հա­յոց լեզ­վի դա­սեր է տվել։ Իր նոր ըն­կեր­նե­րին Բայ­րոնն ան­վա­նել է ՙազն­վա­գույն և ստր­կաց­ված ժո­ղովր­դի հոգևո­րա­կա­նու­թյուն՚։ Վան­քի բա­կում մինչ օրս ա­ճում է ձի­թե­նին, ո­րի տակ եր­կար ժա­մե­րով նս­տում էր Բայ­րո­նը՝ զմայլ­վե­լով ծո­վի գե­ղեց­կու­թյամբ։ Սուրբ Ղա­զար կղ­զում կա բնա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թան­գա­րան, ար­վես­տի թան­գա­րան, տպագ­րա­տուն։ Պատ­կե­րաս­րա­հում պահ­պան­վում են հա­րյու­րա­վոր կտավ­ներ, ո­րոնց թվում՝ հայտ­նի վար­պետ­նե­րի վրձ­նին պատ­կա­նող կտավ­ներ։ Պատ­կե­րաս­րա­հում տեղ են գտել նաև Այ­վա­զովս­կու, Սա­րյա­նի, Ջոր­ջո­նեի, Տին­տո­րետ­տոի, Բա­սա­սա­նոի և այ­լոց նկար­նե­րը։
Ներ­կա­յումս վա­նա­կան­նե­րը կղ­զում անց են կաց­նում էքս­կուր­սիա­ներ, ո­րոնց ըն­թաց­քում այ­ցե­լու­նե­րը ծա­նո­թա­նում են արևե­լյան հնու­թյուն­նե­րի հա­վա­քա­ծուին։ Վան­քում պահ­պան­վում է նաև հին ե­գիպ­տա­կան մու­միա։
Սուրբ Ղա­զար կղ­զին այ­սօր էլ աշ­խար­հում հան­դի­սա­նում է հայ­կա­կան մշա­կույ­թի կարևո­րա­գույն օ­ջախ­նե­րից մե­կը։
Մխի­թա­րյան միա­բա­նու­թյան լու­սա­վոր­չա­կան գոր­ծու­նեու­թյունն, ան­կաս­կած, ար­ժա­նի է հիաց­մուն­քի և հար­գան­քի։ Այդ միա­բա­նու­թյան վա­նա­կան­ներն ար­դեն մեկ հա­րյու­րա­մյակ չէ, որ օ­րի­նակ են ծա­ռա­յում մեզ, թե ինչ­պես պետք է ջեր­մո­րեն և ան­շա­հախ­նդ­րա­բար սի­րել հայ­րե­նի­քը և սե­փա­կան ժո­ղո­վուր­դը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 11 Sep 2019 14:27:54 +0000
ԵՐԿՐԱՇԱՐԺ ՀՀ-ՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27411-2019-09-10-22-15-22 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27411-2019-09-10-22-15-22 ԵՐԿՐԱՇԱՐԺ ՀՀ-ՈՒՄ
Սեպտեմբերի 10-ին, տեղական…

 Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6-7 բալ:

Ըստ նախնական տվյալների՝ երկրաշարժը զգացվել է ՀՀ Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Արագածոտնի, Արմավիրի մարզերում և Երևան քաղաքում:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Tue, 10 Sep 2019 22:13:57 +0000
ԱՐՑԱԽՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՔԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐ ԿԱՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27408-2019-09-09-19-16-54 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27408-2019-09-09-19-16-54 ԱՐՑԱԽՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԽՈՐՔԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐ ԿԱՆ
Սրբուհի ՎԱՆՅԱՆ

 Արցախում սեպտեմբերի 8-ին կայացած  ՏԻՄ ընտրություններին դիտորդական առաքելություն էր իրականացնում նաև ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը` պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի  գլխավորությամբ: Երեկ նրանք  ասուլիս հրավիրեցին` ներկայացնելու իրենց դիտարկումները:

Պատվիրակությունը եղել է Արցախի մի շարք բնակավայրերում, այդ թվում և  հեռավոր գյուղական  համայնքներում, այցելել է 37 ընտրական տեղամաս: Պատվիրակության բոլոր անդամները փաստեցին, որ ընտրությունների ընթացքից բավականին տպավորված են, նույնիսկ հիացած,  ինչը, սակայն, չի նշանակում, որ  չէին սպասում  նման ազատ, ժողովրդավար, կազմակերպված ընտրություններ: Որոշ դեպքերում արդարացրել էին սպասումները, բայց անակնկալ փաստերը նույնպես քիչ չէին, հատկապես հեռավոր գյուղերում ընթացող ընտրական գործընթացի վերաբերյալ: Վլ. Վարդանյանը ևս տեսակետ հայտնեց, որ  այն անցել է շատ կազմակերպված, ժողովրդավար և միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան:

ՙՍա, իհարկե,  չի նշանակում, որ այն անթերի էր. կային մի շարք տեխնիկական խնդիրներ, որոնք կապված են  առավելապես  օրենսդրական  կանոնակարգումների հետ՚,-ասաց նա, հավելեվ, որ արձանագրված խնդիրները  հնարավոր է լուծել, ընդ որում ` տեսանելի ապագայում, բայց կան խնդիրներ էլ, որոնք  ոչ թե դիտավորության, այլ չիմացության, իրազեկվածության պակասի հետևանք էին:  ՙԸնդհանուր  առմամբ, ինչ մենք տեսանք Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաքում և շրջաններում, իրոք, բավականաչափ ոգևորիչ էր, որովհետև  տեսանք քաղաքացիական իրենց պարտքի հանդեպ պատասխանատվության գիտակցություն բոլոր տարիքային խմբերի, սեռի  ընտրողների մոտ: Հատկապես տպավորվել են տարեցների ակտիվությունից, որոնց մեջ մարդիկ կային, որ ընտրատեղամասը փակվելուց հետո տուն չէին շտապում, այլ սպասում էին  տվյալների  նախնական  հաշվարկի ավարտին:  Դիտորդներն ընդգծեցին, որ ընտրական գործընթացն այն ժողովրդավարական հենքն է, որ ընկած է Արցախի  պետականության հիմքում: Պատվիրակության ղեկավարը  նշեց, որ, ինչպես ինքը, այնպես էլ պատվիրակության մյուս անդամները, միակարծիք են` Արցախում տեղական ինքնակառավարման ավանդույթները ավելի խորքային  են, քան ՀՀ տարածքում, երևի նաև այն  դրական փորձի շնորհիվ, որ ունեցել են Արցախի մելիքությունները Արցախի բնակչության ներքին կյանքի կազմակերպման առումով: ՙՍա  մեծ ժողովրդավարական կապիտալ է ստեղծում հետագա գործընթացները կազմակերպելու համար՚,-համոզված են նրանք:

Պատգամավորներն անդրադարձան առկա խնդիրներին, որոնց մեջ առանձնացրին  մի քանիսը: Մասնավորապես, նշվեց, որ  արդյունավետ կլիներ, եթե քվեատուփերը լինեին առանձին.  ասենք` համայնքապետի և ավագանու անդամների թեկնածուների  քվեների  համար, ինչը թույլ կտա  դյուրին դարձնել ընտրությունների ամփոփման փուլի աշխատանքը: Օրենսդրական կանոնակարգման կարիք ունի  քվեները ծրարավորելու գործընթացը, ինչը քվեարկության արդյունքների գաղտնիության ամենաբարձր երաշխավորության շեմ  կարող է ապահովել: Այս մեթոդը կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, այն կբացառի ասեկոսեները, քննարկումները գաղտնիությունը չպահպանելու մասին:

Դիտորդները խնդիր են համարում չհրկիզվող պահարանների բացակայությունը ընտրասրահներում, դրանք, որպես կանոն, եթե նույնիսկ առկա են, գտնվում էին կամ տնօրենների սենյակներում, կամ ընտրասրահից դուրս մեկ այլ վայրում:  Անհրաժեշտ համարեցին ընտրական հանձնաժողովների անդամների վերապատրաստում անցկացնել դրանց նախապատրաստական փուլում` առավել պրոֆեսիոնալ աշխատելու համար, ցանկություն հայտեցին ավելի շատ կանանց տեսնել ինչպես թեկնածուների, այնպես էլ ընտրվածների մեջ:  Ցանկալի կլիներ նաև որևէ կերպ, ասենք` գույնով, տարբերակվեին դիտորդների, ԶԼՄ ներկայցուցիչների ու հանձնաժողովի անդամների անվանաքարտերը, հավատարմագրման վկայականները, ինչը նույնպես անհրաժեշտ գործոն է ընտրական գործընթացում: Դիտորդները հույս հայտնեցին, որ այս և առկա մյուս թերությունները կվերացվեն և չեն լինի արդեն հաջորդ ընտրությունների ընթացքում:

ԿԸՀ նախագահին փոխարինող  Եղիշե Արզումանյանը տեղեկացրեց, որ  Արցախի ԿԸՀ-ն   մշակում է նոր ընտրական օրենսգիրք, որը կազմելիս  հաշվի են առնվել ընտրական գործընթացներում առկա թերացումները: Արցախը հաջորդ տարի նախատեսվող համապետական ընտրություններին կգնա արդեն նոր Օրենսգրքով: Առկա թերությունները վերացնելու, այդ թվում և  մասնագիտական օժանդակություն ցուցաբերելու հարցում  ՀՀ խորհրդարանականները  խոստացան  օժանդակություն  և Արցախի ԿԸՀ-ին   ներկայացրին իրենց առաջարկները: Նշվեց, որ ընտրական օրենսդրության կատարելագործման հիմքում պետք է դրվեն  այն իրական խնդիրները, որոնք արձանագրվել են ընտրությունների դիտարկման ժամանակ:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Mon, 09 Sep 2019 19:15:59 +0000
ԱՐԵԳ ԱՎԱԳՅԱՆ. ՔՎԵԱՐԿԵԼ ԵՄ ՀԱՆՈՒՆ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒ ԲԱՐԳԱՎԱՃՄԱՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27402-2019-09-08-22-19-56 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27402-2019-09-08-22-19-56 Լաուրա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ղեկավարի թեկնածու Արեգ Ավագյանն իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է մայրաքաղաքի Հայկ Բալասանյանի անվան  հ. 5 դպրոցում տեղակայված 3/4 ընտրատեղամասում ՝ ժամը 10-ն անց 45 րոպեին՝ տիկնոջ հետ միասին։

Քվեարկությունից հետո թեկնածուն պատասխանել է լրագրողների հարցերին։  <Բարձր տրամադրությամբ ու լավատեսությամբ եմ եկել ընտրություններին, այն համոզմունքով, որ արդար, թափանցիկ ընտրությունները մեր վաղվա օրվա, մեր հավատի ու վառ ապագայի գրավականն են։ Քվեարկել եմ հանուն Ստեփանակերտի զարգացման ու բարգավաճման։ Այսօրվա դրությամբ քաղաքային համայնքի առջև ծառացած շատ խնդիրներ կան, դրանք բոլորն էլ յուրովի առաջնահերթ են։  Վստահեցնում եմ՝ համառ կամքի, նվիրումի, աշխատասիրության դեպքում դրանք բոլորն էլ լուծելի են,- ասաց Արեգ Ավագյանը։

Այն հարցին, թե գո՞հ է, արդյոք, ընտրությունների ընթացքից, խախտումներ նկատե՞լ է՝  Ա. Ավագյանն ասաց, որ պահի դրությամբ արտառոց ոչ մի բան չի նկատել  և ընտրությունների ընթացքը գնահատում է բավարար։

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Sun, 08 Sep 2019 18:18:28 +0000
Այս տեղական իշխանության վրա յուրօրինակ պատասխանատվություն է դրվում http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27401-2019-09-08-18-43-11 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27401-2019-09-08-18-43-11 Այս տեղական իշխանության վրա յուրօրինակ պատասխանատվություն է դրվում
Սրբուհի Վանյան

 Արցախի հանրապետության պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, ինչպես նաև  Ստեփանակերտի  քաղաքապետի թեկնածուներից  երեքը` Արմեն Հակոբյանը, Գրիգորի Սահակյանը և Դավիթ Սարգսյանը քվեարկել են Ստեփանակերտի թատրոնի շքեղ, բայց իր վիճակից ելնելով  ցավ ու ափսոսանք  առաջացնող շենքում տեղակայված ընտրատեղամասերում: 

Պետնախարարը` տիկնոջ ուղեկցութամբ,  ներկայացել է տեղամաս ժամը 12-ին, ինչպես և հայտարարվել էր նախօրոք:    Ի՞նչ ակնկալիքով է պետնախարարը քվեարկելու,  ինչպիսի՞ն է տեսնում կառավարության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների  փոխհարաբերություններն առաջիկայում, ի?նչ ակնկալիքներ ունի   ընտրություններում  վաղն արդեն հաղթանակ գրանցած տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցչից: 

Պետնախարարն ընդգծեց ՏԻՄ  կարևորությունը  մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում առանձին-առանձին և պետության կյանքում ընդհանուր առմամբ:  ՛՛Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արցախի Հանրապետության  Սահմանադրութամբ գործող վարչատարածքային բաժանման պայմաններում սա երևի վերջին ՏԻՄ ընտրություններն են,  յուրօրինակ պատասխանտվություն է դրվում  և աշխատանքում նոր մակարդակ սպասվում  ընտրվելիք տեղական իշխանությունից՛՛,-լրագրողներին ասաց Գ. Մարտիրոսյանը, համոզված, որ  ընտրական գործընթացը  անցնելու է օրենքի շրջանակներում և ընտրվող մարմինները պատրաստ են լինելու վերցնել այդ պատասխանտվությունը:   Նշելով, որ կառավարության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները սահմանված են օրենսդրությամբ,  պետնախարարն ընդգծեց, որ ինչքան  բարձր է համագործակցության մակարդակը, այնքան ավելի լայն հնարավորություններ են բացվում թե համայնքի, թե կառավարության համար: Նրա կարծիքով,  բոլոր հիմքերը կան համայնքներին ավելի լայն  լիազորություններ վերապահելու  և  համայնքի մակարդակով որոշ խնդիրներ լուծելու համար.    կառավարումը հնարավորինս ապակենտրոնացնելը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առավել մեծ լիազորություններ շնորհելը կառավարության քաղաքականության մաս է կազմում: 

Ստեփանակերտի քաղաքապետի թեկնածու, գործող փոխքաղաքպետ Ա. Հակոբյանը ընտրատեղամաս է ներկայացել դստեր հետ: Նրա տրամադրությունը բարձր էր, համոզված է` ընտրություններին ներկայանալն ու քաղաքացիական պարտքի  կատարման գիտակցումը պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացու մեջ ամրագրվի: Քվեարկել է հանուն Ստեփանակերտի բարեկարգ  և ստեփանակերտցու բարեկեցիկ ապագայի: Համոզված է, որ ինքն այն թեկնածուն է, որ տեղյակ լինելով քաղաքի խնդիրներին ու քաղաքային տնտեսության կառավարման նրբություններին,  կարողանալու է իր թիմի հետ միասին, քաղաքացիների աջակցությամբ կյանքի կոչել իր նախընտրական ծրագիրը:  

Թեկնածուներից Գ. Սահակյանը  տիկնոջ և դստեր հետ էր եկել ընտրատեղամաս: Այս օրը կարևոր է համարում ինչպես իր և իր ընտանիքի, այնպես էլ Ստեփանակերտի յուրաքանչյուր բնակչի  համար: ՛՛Սա ապագայի ընտրության, մեր կյանքի որակի փոփոխության  օր է:

- Մեզանից յուրաքանչյուրը ներկայանալով քվեարկության, պիտի ունենա այս գիտակցումը՛՛,-ասաց նա: Գ. Սահակյանը համոզված է, որ միասնաբար  հնարավոր է լուծել առկա խնդիրները և մոտ ապագայում ունենալ  ՛՛մեր  երազանքների քաղաքը՛՛:  

Թատրոնի շենքում տեղակայված տեղամասերում քվեարկողների  ակտիվությունը    բարձր էր, դիտորդները, վստահված անձիք կոպիտ խախտումների ականատես չեն եղել. Ա. Ավանեսյանի վստահված անձ Տ. Գաբրիելյանը  նշել է, որ չնչին կազմակերպչական հարցեր լինում են, որոնք անմիջապես հարթվում են հանձնաժողովի կողմից: Այս կարծիքը կիսում էին նաև քաղաքապետի թեկնածուներ  Գ. Սահակյանի վստահված անձ Դ. Սահակյանը և Ա. Ավագյանի վստահված անձ Շ. Ավագյանը:  Թատրոնի շենքում տեղակայված 1/5 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Ք. Հարությունյանը նշել է, որ անցած ընտրությունների համեմատությամբ, առավել ակտիվ են քվեարկողները, ինչը խոսում է մարդկանց  իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացման մասին: Ընտրողների հետ մեր ճեպազրույցները ցույց տվեցին, որ  մարդիկ ներկայացել են ընտրատեղամաս` հույսով, որ այս անգամ ճիշտ ընտրություն են կատարել, ընտրել կամ պատրաստվում են ընտրել արժանավորին, ով գիտի քաղաքը, ծանոթ է նրա հոգսերին ու խնդիրներին և լցված է դրանք լուծելու և մայրաքաղաքն ավելի բարետես դարձնելու վճռականութամբ:

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Sun, 08 Sep 2019 18:28:15 +0000
ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆ. ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԿԱՏԱՐԵՄ ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐՍ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27400-2019-09-08-17-58-52 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27400-2019-09-08-17-58-52 ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆ. ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԿԱՏԱՐԵՄ ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐՍ
Լաուրա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 Քաղաքային համայնքի ղեկավարի թեկնածու Դավիթ Սարգսյանը՝ տիկնոջ հետ միասին, իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել  Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի շենքում տեղակայված 1/5 ընտրատեղամասում՝ ժամը՝ 14։00-ին։

Լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուն նշել է, որ քվեարկել է հանուն Ստեփանակերտի ապագայի։ <Հուսով եմ՝ ընտրությունները կկայանան։ Մայրաքաղաքում լուծման կարիք ունեցող բազում խնդիրներ կան, մասնավորապես` կենցաղային, այդ ամենը տեղ է գտել մեր նախընտրական ծրագրում։ Դրանք բոլորն էլ կարևոր նշանակություն ունեն՝ սկսած քաղաքի կառավարման համակարգից, քաղաքաշինությունից, սոցիալ-տնտեսական զարգացումից, բնապահպանությունից` մինչև կանաչապատում։ Առավել հրատապներից ես կնշեի քաղաքում վտանգավոր, հակասանիտարական վիճակ ստեղծող բաց հոսող կոյուղիները, արդիականացման ու լայնացման կարիք ունեցող ճանապարհները, շենքերի վթարային տանիքների խնդիրները, հանրային սանհանգույցների բացակայությունը։ Ընտրվելու դեպքում շատ կարճ ժամանակահատվածում լուծում կտրվի նշված բոլոր խնդիրներին, կիրականացնենք մեր բոլոր ծրագրերը՝ կատարելով տված խոստումները, իսկ հինգ տարի հետո կունենանք ծաղկուն ու շենշող Ստեփանակերտ,- ասաց Դավիթ Սարգսյանը։

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Sun, 08 Sep 2019 15:57:32 +0000
ԲԱԿՈ ՍԱՀԱԿՅԱՆ. ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ԵՐԿՐԻ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27398-2019-09-08-16-58-02 http://artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27398-2019-09-08-16-58-02 ԲԱԿՈ ՍԱՀԱԿՅԱՆ. ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ԵՐԿՐԻ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Լաուրա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Սեպտեմբերի 8-ին՝ օրվա երկրորդ կեսին? իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու նպատակով Ստեփանակերտի թիվ 3/3 ընտրական տեղամաս է այցելել Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը? տիկնոջ հետ։ Քվեարկելուց հետո երկրի ղեկավարը ճեպազրույց է ունեցել ինչպես տեղական, այնպես էլ դրսից ժամանած զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ 

Կարևորելով հանրապետությունում անցկացվող հերթական Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները? Նախագահ Սահակյանն ասաց, որ յուրաքանչյուր ընտրություն մեկ անգամ ևս վկայում է, որ նորանկախ մեր հանրապետությունն ընթանում է ժողովրդավարության ուղիով։ Այս առումով բացառություն չեն նաև սեպտեմբերի 8-ի ՏԻՄ ընտրությունները։ Այն, որ ընտրությունից ընտրություն բարձրանում է դրա կազմակերպվածության մակարդակը? այդ մասին երկու կարծիք լինել չի կարող։ Միաժամանակ, ինչպես շեշտեց Նախագահը, ցանկացած ընտրություն մի նոր հնարավորություն է? Արցախի առաջընթացն ապահովելու համար։ ՙՈրպես ժողովրդավարության ուղին բռնած երկիր, համոզված եմ, որ կարձանագրենք հերթական հաջողությունը,- ասաց Բակո Սահակյանը։ - Բնականաբար, այսօր ես քվեարկել եմ մեր երկրի առաջընթացի համար։ Այս տարիների ընթացքում մեր քաղաքը ոչ միայն կերպարանափոխվել է, այլև նոր երանգ է ստացել մի շարք առումներով։ Կարծում եմ` նորընտիր քաղաքապետը ևս ունակ կլինի ապահովել զարգացման դինամիկան? միաժամանակ լրացուցիչ պայմաններ ստեղծելով քաղաքի զարգացման և բարգավաճման համար։ Մենք բազմաթիվ ու տարաբնույթ խնդիրներ ունենք։ Ես ծանոթացել եմ քաղաքային համայնքի ղեկավարի պաշտոնին հավակնող բոլոր թեկնածուների նախընտրական ծրագրերին և համոզվել, որ նրանք բոլորն էլ որոշակի պատկերացում ունեն մայրաքաղաքում առկա խնդիրների մասին։ Այն թեկնածուն, որը կհաղթի այս ընտրություններում, համոզված եմ, որ հաշվի կառնի դրանք և համապատասխան աշխատանքներ կիրականացնի այդ ուղղությամբ՚։
Այն հարցին, թե արդյոք երկրի ղեկավարին չի մտահոգում այն հանգամանքը, որ ավագանու անդամների թեկնածուները մեծամասամբ երիտասարդներ են, Նախագահ Սահակյանն ասաց, որ, ընդհակառակը, ուրախ է, որ բազմաթիվ երիտասարդներ հայտ են ներկայացրել դրա համար։ ՙԿարծում եմ` քաղաքային համայնքի նախկին փորձառու աշխատողների հետ միասին նրանք կկարողանան համակցված աշխատել ու կատարել իրենց պարտականությունները՚,- ասաց հանրապետության Նախագահը։
Երկրի ղեկավարը խոստովանեց, որ ինքը շատ է սիրում հարազատ Ստեփանակերտը, և իր ղեկավարության տարիներին պատասխանատու կառույցների հետ փորձել է նոր շունչ ու նոր տեսք տալ մայրաքաղաքին։ ՙԿարծում եմ? քաղաքային համայնքի նորընտիր ղեկավար կազմը հաշվի կառնի այդ ամենն ու դրանց համապատասխան աշխատանք կկատարի՚,- ասաց Նախագահ Բակո Սահակյանը։
Պատասխանելով դիտորդական առաքելություն իրականացնող հասարակական կազմակերպություններին վերաբերող հարցին՝ ԱՀ Նախագահն ասաց, որ Արցախի իշխանությունները շահագրգռված են, որպեսզի ընտրություններին դիտորդական կարգավիճակով մասնակցեն միջազգային, խորհրդարանական և արտախորհրդարանական դիտորդներ, հասարակական կազմակերպություններ, և որ բոլոր տեսակի ընտրությունների նախաշեմին իրենց պաշտոնական տեսակետն են հայտնում դրա վերաբերյալ։ ՙԲնականաբար, այս ընտրությունների կազմակերպիչների հետ բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել, և ես շատ ուրախ եմ, որ, ինչպես միշտ, այդ նախապատրաստական աշխատանքները կազմակերպվել են բարձր մակարդակով։ Վստահ եմ՝ բոլոր նրանք, ովքեր որպես դիտորդ մասնակցում են այս ընտրություններին, կհամոզվեն, որ ժողովրդավարական արժեքներն Արցախում ավելի քան ընդգծված և արմատավորված են։ Եվ որ նման ընտրություններն այլևս անշրջելի իրողություն են մեր ժողովրդի համար՚,- ասաց Բակո Սահակյանը։

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Sun, 08 Sep 2019 16:54:37 +0000