[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԻ ՈՒ ԵՎ­ՐՈ­ՊԱ­ՅԻ ՉԵՄ­ՊԻՈ­ՆԸ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏՈՒՄ ԱՆՑ­ԿԱՑ­ՐԵՑ ՍԵ­ՄԻ­ՆԱՐ-ՊԱ­ՐԱՊ­ՄՈՒՆՔ­ՆԵՐ

Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

 ՀՀ և ԱՀ մուայ­թա­յի ֆե­դե­րա­ցիա­նե­րի ա­ռա­ջար­կով և հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ Ստե­փա­նա­կեր­տի թիվ 8 դպ­րո­ցի մար­զա­դահ­լի­ճում սե­մի­նար-պա­րապ­մունք­ներ անց­կաց­րեց մուայ­թա­յի աշ­խար­հի ու Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիոն, ISKA interkontinental գո­տու տի­րա­կալ, MIX FIGHT 42 մր­ցա­շա­րի հաղ­թող, պրո­ֆե­սիո­նալ ռին­գում 22 հաղ­թա­նակ գրան­ցած Ալ­բերտ Ա­միր­ջա­նյա­նը։ Պրո­ֆե­սիո­նալ մար­զի­կի կող­մից անց­կաց­րած սե­մի­նար-պա­րապ­մունք­նե­րին մաս­նակ­ցել է Ստե­փա­նա­կեր­տի, Շու­շիի, Աս­կե­րա­նի և Այ­գես­տա­նի մուայ­թա­յի խմ­բե­րի շուրջ 100 մար­զիկ։

Ար­ցա­խի մար­տար­վեստ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի նա­խա­գահ Գա­րե­գին Ա­ղա­բա­լյա­նի պար­զա­բան­մամբ՝ նման սե­մի­նար­նե­րի նպա­տակն է տե­ղի մար­զիկ­նե­րին փո­խան­ցել մար­զաձևի տեխ­նի­կա­կան նոր հնարք­նե­րը, պրո­ֆե­սիո­նալ մար­զի­կի փոր­ձը, ինչ­պես նաև հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում նա­խան­շել հե­տա­գա ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը։ Ծնն­դով ստե­փա­նա­կերտ­ցի Ա. Ա­միր­ջա­նյանն իր ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­վաք­նե­րը հիմ­նա­կա­նում անց է կաց­նում Թայ­լան­դում, և տա­րի­նե­րի իր փորձն ան­շուշտ օգ­տա­կար կլի­նի Ար­ցա­խի մար­զիկ­նե­րին։ ՀՀ մուայ­թա­յի ֆե­դե­րա­ցիա­յի հա­վա­քա­կա­նի պրո­ֆե­սիո­նալ մար­զիկն ար­դեն երկ­րորդ ան­գամ է Ար­ցա­խում անց­կաց­նում սե­մի­նար-պա­րապ­մունք­ներ, և տե­ղի մար­զիկ­նե­րը հու­սով են, որ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը շա­րու­նա­կա­կան բնույթ կու­նե­նա։
Ար­ցա­խի մար­տար­վեստ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի նա­խա­գա­հի հա­վաստ­մամբ՝ ա­ռա­ջի­կա­յում նա­խա­տե­սում են Ստե­փա­նա­կեր­տում կր­կին կազ­մա­կեր­պել ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­վաք­ներ աշ­խար­հի ու եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րում հաղ­թա­նակ­ներ նվա­ճած մար­զիկ­նե­րի ներգ­րավ­մամբ։ Ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ` հեր­թա­կան սե­մի­նար-մար­զում­նե­րը կանց­կաց­վեն օ­գոս­տո­սին։ Այ­սօ­րի­նակ պա­րապ­մունք­նե­րը ար­ցախ­ցի­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն են ըն­ձե­ռում ա­նընդ­հատ կա­տա­րե­լա­գործ­վել մար­զար­վես­տում, տի­րա­պե­տել տեխ­նի­կա­կան նոր հնարք­նե­րի, ինչ­պես նաև վա­րել ա­ռողջ ապ­րե­լա­կերպ։