[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Ուրբաթ, 26 Ապրիլի 2019

Հանդիպխում ''Ֆրանսիայի բողոքական եկեղեցու եւ Հայաստանի միջեւ համերաշխություն'' կազմակերպության նախագահ Ջանիկ Մանիսյանի հետ

Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 26-ին ընդունել է ''Ֆրանսիայի բողոքական եկեղեցու եւ Հայաստանի միջեւ համերաշխություն'' բարեգործական կազմակերպության նախագահ Ջանիկ Մանիսյանին:

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՊԱՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ադր­բե­ջա­նա­կան ո­րոշ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի կող­մից տա­րած­ված տե­ղե­կու­թյունն առ այն, թե իբր ս.թ. ապ­րի­լի 24-ի ժա­մը 17:30-ի և 25-ի ժա­մը 15:20-ի սահ­ման­նե­րում հայ­կա­կան ա­ռա­ջա­պահ ու­ժե­րը կրա­կա­հեր­թեր են ար­ձա­կել հա­կա­մարտ զոր­քե­րի շփ­ման գծի արևե­լյան հատ­վա­ծում տե­ղա­կայ­ված մերձ­ճա­կա­տա­յին Չի­րագ­լի գյու­ղի ուղ­ղու­թյամբ, ո­րի ըն­թաց­քում գն­դա­կո­ծու­թյան տակ են հայ­տն­վել այդ ժա­մա­նակ տնե­րից մե­կի բա­կում գտն­վող 4-ից 13 տա­րե­կան մի քա­նի աղ­ջիկ ե­րե­խա­ներ, ոչ այլ ինչ է, քան հեր­թա­կան ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյուն:

Հանդիպում Սամբոյի Եվրոպայի պատանիների եւ երիտասարդների առաջնության արցախցի չեմպիոնների եւ մրցանակակիրների հետ

Նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 25-ին հանդիպում է ունեցել Սամբոյի Եվրոպայի պատանիների եւ երիտասարդների առաջնության արցախցի չեմպիոնների եւ մրցանակակիրների հետ: 

Subscribe to this RSS feed