[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ  հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար.

  Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար / 15-1.1-1/։

 

         Մրցույթը կկայանա  2020թ.  հուլիսի 23-ին,  ժամը 10։00-ին։

Դիմող ԱՀ քաղաքացիները սույն հայտարարության հրապարակումից հետո 15 օրվա ընթացքում  պետք է  ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1.  գրավոր դիմում (տրվում է Հանձնաժողովի անունով, նշելով այն պաշտոնը, որին   հավակնում է դիմող քաղաքացին).

2. քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը  զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի (դիպլոմների), աշխատանքային գրքույկի պատճենը՝ բնօրինակների հետ միասին.

3. արական սեռի անձինք՝ նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակների հետ միասին կամ համապատասխան տեղեկանք.

4. մեկ գունավոր լուսանկար՝ 3x4սմ չափսի.

5. անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).

   6.  սոցիալական քարտի պատճենը.

   7. արագակար։

    Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ՝ անձնագրով կամ  անձը հաստատող այլ փաստաթղթով։

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ԱՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրերին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ (հեռª. 97-87-05)։

Մրցույթները կկայանան ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի  շենքում (հասցե՝        ք. Ստեփանակերտ« Թումանյան 59)։