[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմը հրավիրում է զբաղեցնելու հետևյալ թափուր պաշտոնը՝

 ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի  տեղական ինքնակառավարման և վերաբնակեցման բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ /ՏԻՄ –ի գծով/, /ծածկագիր՝ 48-4.2-33/։

Բաժնի վարիչի հանձնարարությամբ մասնակցում է շրջանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության հետ կապված  գործառույթներին, կազմում համայնքների ծխամատյանները, իրականացնում  Բաժնի փաստաթղթային սպասարկումը, ապահովում  փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները։ Բաժնի վարիչի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթուններից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքները։

           Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝ առնվազն միջնակարգ կրթություն։

Դիմող ԱՀ քաղաքացիները Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

- գրավոր դիմում /ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս/,

- կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի /փաստաթղթերի/ պատճենը /պատճենները/,

- աշխատանքային գրքույկ /ունենալու դեպքում/,

- քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը,

- արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասի կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին կամ համապատասխան տեղեկանք,

- մեկ լուսանկար՝ 3x 4 չափսի,

- անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենը։

                Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9.00-ից մինչև 18.00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից։

Դիմումներն ընդունվում են հայտարարության հրապարակման հաջորդ օրվանից՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։