[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 25 Դեկտեմբերի 2019

ՄԱՐԴ, ՈՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ԳԵՐԱԴԱՍԵՑ ԱՄԵՆ ԻՆՉԻՑ

 Լևոն Հայ­րա­պե­տյա­նը կանգ­նած է ե­ղել նո­րան­կախ մեր հան­րա­պե­տու­թյան կա­յաց­ման ա­կունք­նե­րում, ա­րել է հնա­րա­վո­րը հայ­րե­նի երկ­րի շե­նաց­ման ու բար­գա­վաճ­ման, հա­րա­զատ ժո­ղովր­դի կեն­սա­պայ­ման­նե­րի բա­րե­լավ­ման ու կեն­սա­մա­կար­դա­կի բարձ­րաց­ման ուղ­ղու­թյամբ։

Subscribe to this RSS feed