[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Ուրբաթ, 06 Դեկտեմբերի 2019

ԵԱՀԿ ՄԻՆՍԿԻ ԽՄԲԻ ՀԱՄԱՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԸ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ԱՐԵԼ

ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կր­նե­րի պատ­վի­րա­կու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րը հայ­տա­րա­րու­թյուն են ա­րել, ո­րում ող­ջու­նել են Հա­յաս­տա­նի եւ Ադր­բե­ջա­նի ԱԳ նա­խա­րար­նե­րի մտադ­րու­թյու­նը հան­դի­պում անց­կաց­նել հա­ջորդ տար­վա սկզ­բում։

ՍԵՆԱՏՈՐ ԳՐԵՀԵՄԸ ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՑ ԻՐ ԻՐԱԿԱՆ ԴԵՄՔԸ ԿԵՂԾ ԹՈՒՐՔ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԵՏ ՀԵՌԱԽՈՍԱԶՐՈՒՅՑՈՒՄ

AXIOS լրատ­վա­կան կայ­քը հայտ­նեց, որ 2019 թ. նո­յեմ­բե­րի 13-ին, երբ սե­նա­տոր Գրե­հե­մը լքում էր Սպի­տակ տա­նը նա­խա­գահ Էր­դո­ղա­նի հետ տե­ղի ու­նե­ցող հան­դի­պու­մը, նա­խա­գահ Թրամ­փի օգ­նա­կան­նե­րից մե­կը նրան խնդ­րեց դեմ լի­նել Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան բա­նաձևին, ո­րը հաս­տատ­վե­լու էր Սե­նա­տի կող­մից` ա­ռանց նա­խա­պես անց­նե­լու Ար­տա­քին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վը։ Սե­նա­տոր Գրե­հե­մը AXIOS-ին ա­սաց, որ հա­մա­ձայ­նել է ար­գե­լա­փա­կել բա­նաձևը, ՙքա­նի որ նա [Էր­դո­ղա­նը] դեռ քա­ղա­քում էր....

Subscribe to this RSS feed