[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Երկուշաբթի, 09 Դեկտեմբերի 2019

ԱՆ­ՋԵՅ ԿԱՍՊ­ՇԻԿ. ՙՀՈՒ­ՍՈՎ ԵՄ, ՈՐ ՙԽԱ­ՂԱ­ՂՈՒ­ԹՅԱՆ ՏԱ­ԿԱ­ՌԻՑ՚ ԿՈ­ՆՅԱԿ ԿԽ­ՄԵՄ՚

Լեհ դի­վա­նա­գետ, դես­պան Ան­ջեյ Կասպ­շիկն ար­դեն 23 տա­րի է` ԵԱՀԿ Գոր­ծող նա­խա­գա­հի անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչն է լեռ­նա­յին­ղա­րա­բա­ղյան հա­կա­մար­տու­թյան կար­գա­վոր­ման հար­ցե­րով։

Subscribe to this RSS feed