[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԵՐՈՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ

Ա­նա­հիտ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍՅԱՆ
ք. Աս­կե­րան

 Հայ­րե­նի­քը հենց այն­պես չի տր­վում, այն ձեռք է բեր­վում ա­մեն մի սերն­դի հայ­րե­նա­ճա­նա­չու­թյամբ ու հայ­րե­նա­պաշ­տու­թյամբ, մեծ մա­քա­ռում­նե­րի, զո­հո­ղու­թյուն­նե­րի գնով։ Նժ­դե­հյան այս ո­րակ­նե­րով է այ­սօր կրթ­վում ու դաս­տիա­րակ­վում Նո­րա­գյու­ղի Վի­տա­լի Պետ­րո­սյա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի յու­րա­քան­չյուր ա­շա­կերտ։

Հա­վա­տա­րիմ մնա­լով ա­վան­դույ­թին` սեպ­տեմ­բե­րի 13-ին դպ­րո­ցում կազ­մա­կերպ­վեց նկար­չու­թյան մր­ցույթ՝ նվիր­ված ՙՄար­տա­կան խաչ՚ երկ­րորդ աս­տի­ճա­նի շքան­շա­նա­կիր Վի­տա­լի Պետ­րո­սյա­նի ծնն­դյան 58-րդ տա­րե­դար­ձին։ Մի­ջո­ցա­ռու­մը կազ­մա­կերպ­վել է դպ­րո­ցի մի­ջին և ա­վագ օ­ղակ­նե­րում, ո­րին մաս­նակ­ցե­լու ցան­կու­թյուն էր հայտ­նել 13 ա­շա­կերտ։ Հու­շամր­ցա­շա­րի կազ­մա­կեր­պիչ Լի­դա Հայ­րի­յա­նը, ար­ձա­նագ­րե­լով մր­ցույ­թին մաս­նակ­ցե­լու ցան­կու­թյուն հայտ­նած ա­շա­կերտ­նե­րի թի­վը, զար­մա­ցավ՝ կր­կի՞ն ճա­կա­տագ­րա­կան թիվ է սա, թե՞ ուղ­ղա­կի զու­գա­դի­պում։ Չէ՞ որ հե­րո­սին ողջ կյան­քի ըն­թաց­քում կար­ծես թե հե­տապն­դում էր 13-ը։ Ծն­վել է սեպ­տեմ­բե­րի 13-ին, զոհ­վել՝ ապ­րի­լի 13-ին, ար­ցա­խյան ա­զա­տա­մար­տի տա­րի­նե­րին պահ­ված օ­րագ­րե­րի թի­վը 13-ն է, գյու­ղից զոհ­ված 13-րդ ա­զա­տա­մար­տի­կը...
Շուրջ ե­րեք ժամ տևած նկար­չու­թյան մր­ցույ­թին ա­շա­կերտ­նե­րից յու­րա­քան­չյուրն իր նկա­րում ներդ­րել է ան­սահ­ման սեր ու նվիր­վա­ծու­թյուն ար­ցա­խյան չք­նաղ բնու­թյա­նը, հա­րա­զատ բնօր­րա­նին։ Դա­տե­լով նկար­նե­րից, ա­շա­կերտ­ներն ամ­բողջ հո­գով ու սր­տով կապ­ված են հա­րա­զատ ծնն­դա­վայ­րին, որ­տեղ էլ տես­նում են ի­րենց ա­պա­գան... Կար­ծես թե դպ­րո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րը ժա­ռան­գել են տա­ղան­դա­վոր նկար­չի բնա­տուր ձիր­քը, ին­չը հպար­տու­թյամբ են փաս­տում նաև ու­սու­ցիչ­նե­րը. ա­շա­կերտ­ներ կան, ով­քեր ուս­ման մեջ թե­րա­նա­լով հան­դերձ՝ հրա­շա­լի նկա­րում են։
Մր­ցույ­թի ար­դյունք­նե­րի ամ­փոփ­մա­նը ներ­կա էին դպ­րո­ցի ու­սուց­չա­կան և ա­շա­կեր­տա­կան կո­լեկ­տիվ­նե­րը, հե­րո­սի հա­րա­զատ­նե­րը։ Հանձ­նա­ժո­ղո­վի ա­նա­չառ ու օ­բյեկ­տիվ գնա­հատ­մամբ ա­ռա­ջին մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղը տր­վեց Է­լեն Ղահ­րա­մա­նյա­նին, երկ­րորդ և եր­րորդ տե­ղե­րը հա­մա­պա­տաս­խա­նա­բար զբա­ղեց­րել են Մա­րատ Սարգ­սյանն ու Վար­դու­հի Մար­դյա­նը։ Հաղ­թող­նե­րը պարգևատր­վե­ցին դպ­րո­ցի տնօ­րե­նի պատ­վոգ­րե­րով և հե­րո­սի հա­րա­զատ­նե­րի կող­մից պատ­րաստ­ված նվեր­նե­րով։ Նվեր­նե­րի ար­ժա­նա­ցան նկար­չու­թյան մր­ցույ­թին մաս­նակ­ցած մյուս բո­լոր ա­շա­կերտ­նե­րը։
Նշենք, որ դպ­րո­ցի ֆիզ­կուլ­տու­րա­յի ու­սու­ցիչ Վա­նյա Պետ­րո­սյա­նը նա­խօ­րոք անց­կաց­րել էր մի­նի ֆուտ­բո­լի և շախ­մա­տի հու­շամր­ցա­շա­րեր։ Մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղեր զբա­ղեց­րած թի­մերն ու ա­շա­կերտ­նե­րը պարգևատր­վե­ցին պատ­վոգ­րե­րով, մե­դալ­նե­րով և նվեր­նե­րով։
Մի­ջո­ցառ­մա­նը սր­տի խոսք ա­սա­ցին դպ­րո­ցի տնօ­րեն Է­րիկ Վար­դա­նյա­նը, զին­ղեկ Ար­թուր Հայ­րա­պե­տյա­նը, հե­րո­սի եղ­բայր և մար­տա­կան ըն­կեր Վլա­դի­միր Պետ­րո­սյա­նը։ Նրանց խոս­քում մեկ ամ­բող­ջա­կան գա­ղա­փար է` ուս­ման մեջ ա­ռա­ջա­դի­մու­թյամբ, մար­զա­կան կյան­քում` ակ­տի­վու­թյամբ, բազ­մա­կող­մա­նի զար­գա­ցած տա­ղան­դով և հայ­րե­նա­սի­րու­թյամբ միշտ ձգ­տել նման­վել Վի­տա­լի Պետ­րո­սյա­նին։
;

Last modified onԵրկուշաբթի, 23 Սեպտեմբերի 2019 11:28