[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՅՍ Ա­ՐԵ­ՎԻ ՏԱԿ ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ­ՔԻՑ ԹԱՆԿ ՈՒ­ՐԻՇ ԲԱՆ ՉԿԱ

Ա­նի ՄԱՆ­ԳԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ

 Հա­յոց բա­նա­կի կազ­մա­վոր­ման 28-րդ տա­րե­դար­ձի առ­թիվ զրու­ցել ենք՝ ՊԲ N զո­րա­մա­սի գու­մար­տա­կի հրա­մա­նա­տա­րի բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան ա­պա­հով­ման գծով տե­ղա­կալ, մա­յոր Ար­մեն Բար­խու­դա­րյա­նի հետ։ Ար­ցախ­ցի ստեղ­ծա­գոր­ծող սպան, ով նաև Ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րազ­մի մաս­նա­կից է, օ­րերս ար­ժա­նա­ցել է Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միու­թյան և ՀՀ պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հա­մա­տեղ սահ­մա­նած մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թյան գրա­կան մր­ցա­նա­կին՝ Հա­յոց բա­նա­կում և մար­տա­կան դիր­քե­րում մար­տն­չած ստեղ­ծա­գոր­ծող­նե­րի ան­վա­նա­կար­գում։

-Բարև Ձեզ, պա­րոն մա­յոր։ Շնոր­հա­վո­րում ենք Ձեզ՝ մեր բա­նա­կի տոն օր­վա առ­թիվ։
-Բարև Ձեզ։ Շնոր­հա­կա­լու­թյուն։
- Ի՞նչ խոր­հուրդ և նշա­նա­կու­թյուն ու­նի Հա­յոց բա­նա­կի կազ­մա­վոր­ման օ­րը Ձեզ հա­մար։
- Հա­յոց բա­նա­կը մեր գո­յատևման հիմքն է։ Ե­թե չու­նե­նանք կա­յա­ցած և ու­ժեղ բա­նակ, մեր ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան և աշ­խար­հագ­րա­կան պայ­ման­նե­րում դժ­վար է մտա­ծել ա­զա­տու­թյան, ան­կա­խու­թյան և վեր­ջա­պես նաև խա­ղա­ղու­թյան մա­սին։ Հայտ­նի ա­սաց­վածք կա. Ե­թե ու­զում ես խա­ղա­ղու­թյուն,պատ­րաստ­վիր պա­տե­րազ­մի։ Մեր ա­վագ սե­րուն­դը ֆի­դա­յա­կան ջո­կատ­նե­րից դրեց կա­նո­նա­վոր բա­նա­կի հիմ­քը։ Բա­նակ, ո­րը թե՜ 90-ա­կանն­նե­րի ա­զա­տագ­րա­կան պա­տե­րազ­մում, թե՜ Ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րազ­մում ա­պա­ցու­ցեց, որ ի զո­րու է դի­մագ­րա­վե­լու ցան­կա­ցած սադ­րան­քի և ա­պա­հո­վե­լու հայ­րե­նի­քի անվ­տան­գու­թյունն ու պաշտ­պա­նու­թյու­նը։ Ա­ռանձ­նա­պես Հա­յոց բա­նա­կի կազ­մա­վոր­ման տոն օր­վա առ­թիվ կր­կին վեր­հի­շում ենք մեր ա­վագ զի­նա­կից­նե­րի մար­տա­կան ու­ղին` որ­պես հա­վա­տար­մու­թյան յու­րօ­րի­նակ տուրք նախ­նյաց հե­րո­սա­կան պատ­գամ­նե­րին։ Եվ պետք է ա­սել, որ նրանց սխ­րան­քը մեր այ­սօր­վա զին­վոր­նե­րին տո­գո­րում է ան­ձն­վի­րա­բար ծա­ռա­յե­լու հայ­րե­նյաց սահ­ման­ներն ա­նա­ռիկ պա­հե­լու գոր­ծին։
-Ինչ­պե՞ս եք նշում Հա­յոց բա­նա­կի կազ­մա­վոր­ման օ­րը։
-Մեծ շու­քով։ Հա­մընդ­հա­նուր տո­նա­կան տրա­մադ­րու­թյուն է տի­րում՝ միա­ժա­մա­նակ չկորց­նե­լով զգո­նու­թյու­նը, քա­նի որ հատ­կա­պես այդ­պի­սի օ­րե­րին, թշ­նա­մու կող­մից հա­վա­նա­կան սադ­րանք­նե­րը բա­ցա­ռել չի կա­րե­լի։ Այդ օր­վա հան­դի­սա­վոր տո­ղա­նին հն­չող ե­լույթ­նե­րը ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան յու­րօ­րի­նակ դաս է։ Յու­րա­քան­չյուր ստո­րա­բա­ժա­նում կազ­մում է տո­նա­կան օր­վա պլան՝ ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան ե­լույթ­նե­րով ու հա­մեր­գա­յին ծրագ­րե­րով։
-Նո­րա­կո­չի­կին՝ Ձեր ա­ռա­ջին ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րակն դա­սը։
- Ի դեպ, մենք ու­նենք զին­վոր­ներ, ով­քեր հայ­րե­նի­քի պաշ­տա­նու­թյան ի­րենց պարտ­քը կա­տա­րե­լու են գա­լիս Եվ­րո­պա­յից, Ռու­սաս­տա­նից և այլն։ Հատ­կա­պես նրանց հա­մար հայ­րե­նա­գի­տա­կան բա­ցա­հայ­տում­նե­րի շարք է, երբ ներ­կա­յաց­նում ենք մեր Զին­ված ու­ժե­րի, այդ հա­մա­տեքս­տում նաև զո­րա­մա­սի պատ­մու­թյու­նը։ Պատ­մում մեր զո­րա­մա­սի մղած հե­րո­սա­կան ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ու ան­ցած մար­տա­կան փա­ռա­վոր ու­ղու մա­սին։ Ա­վագ սերն­դի կեր­տած սխ­րան­քի է­ջե­րը թեր­թե­լով մեր զին­վոր­նե­րը հա­մակ­վում են հայ­րե­նա­սի­րա­կան նոր լից­քով։
-Ըստ Ձեզ, ո՞րն է հայ զին­վո­րի և մեր բա­նա­կի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյու­նը։
-Մենք չենք վա­րում զավ­թո­ղա­կան ռազ­մա­վա­րու­թուն։ Հա­յոց բա­նա­կի յու­րա­քա­նյուր զին­վոր լավ է գի­տակ­ցում, որ հայ­րե­նի սահ­մա­նը պաշ­պա­նե­լը գեր­խն­դիր է։ Հայ­րե­նի սահ­մա­նի մի թիզն ան­գամ, հայ զին­վո­րի հա­մար սոսկ հո­ղակ­տոր չէ։ Թի­կուն­քում իր ըն­տա­նիքն է ...
-Հա­ճախ չես հան­դի­պի ստեղ­ծա­գոր­ծող սպա­նե­րի ...
-Ու­նեմ նաև ստեղ­ծա­գոր­ծող զին­վոր­ներ։ Գի­տեն, որ ես էլ եմ ստեղ­ծա­գոր­ծում, եր­բեմն մո­տե­նում են, ներ­կա­յա­նում ի­րենց ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րով, իսկ ես հա­ճույ­քով ըն­թեր­ցում եմ, ուղ­ղու­թյուն տա­լիս։ Մի զին­վոր ու­նեի, ծա­ռա­յու­թյան երկ­րորդ օ­րը տետր խնդ­րեց օ­րագ­րա­յին գրա­ռում­ներ կա­տա­րե­լու նպա­տա­կով։ Յու­րա­քան­չյուր օր գրա­ռում էր կա­տա­րում, որ ծա­ռա­յու­թյան վեր­ջում ամ­բող­ջա­կան պատ­մու­թյուն ու­նե­նա։
-Ար­մեն, ե՞րբ եք սկ­սել ստեղ­ծա­գոր­ծել և բա­նա­կա­յին կյանքն ի՞նչ ազ­դե­ցու­թյուն է ու­նե­ցել Ձեր ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քի վրա։
-Ստեղ­ծա­գոր­ծել սկել եմ 2008 թվա­կա­նից, իսկ ա­վե­լի բուռն կեր­պով ար­դեն՝ 2014 թվա­կա­նից, երբ տե­ղա­փոխ­վել եմ պաշ­պա­նա­կան շր­ջան։ Այս ըն­թաց­քում գրել եմ նաև երգ՝ հրե­տա­նու մա­սին, որն իմ զին­վոր­նե­րի կա­տար­մամբ, մեր զի­նա­կից ըն­կեր­նե­րի մեծ գնա­հա­տան­քին ու գո­հու­նա­կու­թյանն է ար­ժա­նա­ցել։
-Ար­դյոք դժ­վա՞ր չէ բա­նա­կա­յին ա­ռօ­րյան հա­մա­տե­ղել գրա­կա­նու­թյան, ըն­թեր­ցա­նու­թյան ու սեղ­ծա­գոր­ծե­լու հետ։
-Ի­հար­կե, դժ­վար է, բայց փոր­ձում եմ հա­մա­տե­ղել։ Ու­նեմ պոեմ­ներ, ո­րոնք գրել եմ դիր­քե­րում։ Սկ­սել եմ ան­քուն մի գի­շեր և ա­վար­տել լու­սա­բա­ցին։
-Ի՞նչ թե­մա­նե­րով եք գրում։
- Գրում եմ հիմ­նա­կա­նում չա­փա­ծո՝ սի­րո, կյան­քի և բա­նա­կա­յին թե­մա­նե­րով։ Ա­ռա­ջին գիրքս տպագր­վել է 2018 թվա­կա­նին՝ ՙՍի­րա­հար­նե­րի կղ­զին՚ վեր­նագ­րով։ Այժմ ցան­կա­նում եմ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան քայ­լեր կա­տա­րել նաև ար­ձա­կում։
-Օ­րերս, Հա­յոց բա­նա­կի օր­վան ըն­դա­ռաջ, ար­ժա­նա­ցաք ՀՀ պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան և Գրող­նե­րի միու­թյան հա­մա­տեղ գրա­կան մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թյան մր­ցա­նա­կի։ Ի՞նչ նշա­նա­կու­թյուն ու­նի այդ մր­ցա­նա­կը Ձեզ հա­մար՝ որ­պես ստեղ­ծա­գոր­ծող զին­վո­րա­կան։
-Պա­տիվ էր։ Մեծ հպար­տու­թյուն էր ար­ժա­նա­նալ այդ­պի­սի գնա­հա­տան­քի, ու­շադ­րու­թյան և մր­ցա­նա­կի, որն, ի դեպ, ա­ռա­ջին մեծ մր­ցա­նակն էր իմ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քում։
-Ձեր շնոր­հա­վո­րանքն ու բա­րե­մաղ­թան­քը՝ Հա­յոց բա­նա­կի կազ­մա­վոր­ման օր­վա առ­թիվ։
- Բո­լո­րիս շնոր­հա­վո­րում եմ այս կարևո­րա­գույն տո­նի առ­թիվ։ Հայ­րե­նի­քիս ու ժո­ղովր­դիս մաղ­թում՝ խա­ղա­ղու­թյուն։ Թող զեն­քե­րը կրա­կեն միայն զո­րա­վար­ժու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ։ Պա­տե­րազմն ար­հա­վիրք է, ո­րի աչ­քե­րին նա­յե­լով զգում ես, թե որ­քան թանկ է հայ­րե­նի­քը, խա­ղա­ղու­թյու­նը։ Ցան­կա­նում եմ, որ ա­ռա­վել հզո­րա­նա մեր բա­նա­կը, իսկ հայ զին­վո­րը խա­ղաղ պայ­ման­նե­րում ծա­ռա­յի և ողջ ու ա­ռողջ դառ­նա տուն:

 

 

 

 

Last modified onԵրկուշաբթի, 27 Հունվարի 2020 17:08