[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԺԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԿԻ ԸՆ­ԹԱՑ­ՔՈՒՄ ՄԵՐ ՁԱՅ­ՆԸ ԼՍԵ­ԼԻ ԿԼԻ­ՆԻ, ԳՈՐ­ԾԸ՝ ՏԵ­ՍԱ­ՆԵ­ԼԻ…

Սիր­վարդ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐՅԱՆ

 ՙԱ.Ա ՚-ի հար­ցազ­րույ­ցը ՙԱր­ցա­խի պա­հես­տա­զո­րի սպա­նե­րի միու­թյուն՚ ՀԿ նա­խա­գահ Կար­մեն Աս­լա­նյա­նի հետ։

- Ո՞­րոնք են կազ­մա­կեր­պու­թյան ստեղծ­ման գլ­խա­վոր ազ­դակ­նե­րը։
- Ար­ցա­խի պա­հես­տա­զո­րի սպա­նե­րի միու­թյու­նը հիմ­նադր­վել է 2020 թվա­կա­նի հու­լի­սի 30-ին։ Գա­ղա­փարն ինձ մոտ ծա­գել էր դեռևս Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կում ծա­ռա­յու­թյան տա­րի­նե­րին, և զո­րացր­վե­լուց հե­տո մի խումբ հա­մա­խոհ­նե­րի հետ այն կյան­քի կո­չե­ցինք՝ նպա­տակ ու­նե­նա­լով օգ­նել, ա­ջակ­ցել ու սա­տար կանգ­նել պա­հես­տա­զո­րի սպա­նե­րի փոքր ՙբա­նակ՚-ին։ Սա­կայն մեզ հա­մար որ­պես հիմ­նա­կան խն­դիր ե­ղել և մնում է Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան անվ­տան­գու­թյան ա­պա­հո­վու­մը, և փոր­ձել ու փոր­ձում ենք մեր նե­րուժն օգ­տա­գոր­ծել այդ կարևո­րա­գույն բնա­գա­վա­ռում։ Սեղմ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում հասց­րել ենք հան­դի­պում­ներ ու­նե­նալ մի շարք շա­հագր­գիռ գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի հետ։ Մեր նա­խա­ձեռ­նո­ղա­կա­նու­թյան ու ջան­քե­րի շնոր­հիվ 2021 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 1-ին ԱրՊՀ-ում կբաց­վի ու կգոր­ծի Ռազ­մա­կան ամ­բիոն, որն ա­վար­տե­լուց հե­տո ու­սա­նող­նե­րը կս­տա­նան լեյ­տե­նան­տի զին­վո­րա­կան կո­չում։ Հան­դի­պում­նե­րի մի­ջո­ցով մի շարք նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար կազ­մի հետ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն ենք ձեռք բե­րել սո­ցիա­լա­պես օգ­նել պա­հես­տա­զո­րի սպա­նե­րին և ոչ միայն նրանց, մենք նա­խան­ձախն­դիր ենք ձեռք հասց­նել բո­լոր կա­րի­քա­վոր­նե­րին։ Մեկ ամս­վա ըն­թաց­քում մեր գրա­սե­նյա­կը բաց­վե­լու է, ու­նե­նա­լու ենք աշ­խա­տան­քա­յին նոր­մալ պայ­ման­ներ, իսկ անհ­րա­ժեշտ նե­րուժն, ար­դեն ա­սա­ցի, ու­նենք, ու շա­րու­նակ հա­մալր­վում են մեր շար­քե­րը։ Մտա­դիր ենք վե­րա­նո­րո­գել-վե­րա­գոր­ծար­կել նախ­կին Սպա­յի տու­նը։ Մեր կող­մից ո­րո­շա­կի աշ­խա­տանք­ներ են տար­վում բան­կը պայ­մա­նագ­րա­յին հի­մունք­նե­րով զին­ծա­ռա­յող­նե­րով հա­մալ­րե­լու գոր­ծըն­թա­ցին ա­ջակ­ցե­լու ուղ­ղու­թյամբ։ Փոր­ձում ենք ձեռք հասց­նել զոհ­ված սպա­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին, պա­տե­րազ­մի հետևան­քով տար­հան­ված ու կա­րի­քի մեջ հայ­տն­ված մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին։ Մտա­դիր ենք կազ­մա­կեր­պու­թյան նե­րուժն օգ­տա­գոր­ծե­լով և տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լով ու ար­դա­րու­թյան սկզ­բուն­քով ա­ռաջ­նորդ­վե­լով հաս­ցեա­տե­րե­րին հասց­նել բո­լոր տե­սա­կի նպաստ­ներն ու փո­խա­ռու­թյուն­նե­րը։ Նպա­տակ ու­նենք տա­րաբ­նույթ մի­ջո­ցա­ռում­ներ ձեռ­նար­կել հա­սա­րա­կու­թյան մեջ սպա­յի տե­ղի ու դե­րի բարձ­րաց­ման ուղ­ղու­թյամբ… ան­կեղծ լի­նենք և խոս­տո­վա­նենք, որ վեր­ջին շր­ջա­նում բա­նա­կի հան­դեպ ան­տար­բեր /բա­ցա­սա­կան չէի ա­սի/ ենք ե­ղել, ինչն էլ հան­գեց­րել է ներ­կա­յիս ձա­խո­ղում­նե­րին։ Ժա­մա­նա­կին պատ­շաճ ու­շադ­րու­թյան չենք ար­ժա­նաց­րել մեր սպա­նե­րի սո­ցիա­լա­կան խն­դիր­նե­րը, ինչ-որ տեղ հե­տաձգ­վել, կամ ոտ­նա­հար­վել են դրանք, հա­ճախ ան­տես­վել նրանց ի­րա­վունք­նե­րը։ Սպա­յա­կան ըն­տա­նիք­ներ ու­նենք, ո­րոնք 15-20 տա­րի ապ­րում են վար­ձով, ե­րա­զում սե­փա­կան տա­նի­քի մա­սին։ Մեր ձա­խո­ղում­նե­րից մեկն էլ այն էր, որ չկա­րո­ղա­ցանք խա­ղաղ պայ­ման­նե­րում բա­նա­կը հա­մալ­րել ար­հես­տա­վարժ մաս­նա­գետ­նե­րով։ Հի­շենք, թե ինչ­պես էր գե­նե­րալ Ի­վա­նյա­նը 92-94թ.թ. հրե­տա­նա­յին ու­սում­նա­կան կենտ­րոն­ներ բա­ցում, ու­սու­ցա­նե­լով մար­տն­չող տղա­նե­րին։ Այ­սօր էլ մեր բա­նա­կի հրե­տա­նու կո­րի­զը կազ­մում են այդ ու­սում­նա­կան կենտ­րոն­ներն ա­վար­տած սպա­նե­րը, ո­րոնք հե­տա­գա­յում ա­կա­դե­միա­ներ են ա­վար­տել, ՊԲ- ում բարձր պաշ­տոն­ներ զբա­ղեց­րել և շա­րու­նա­կում են զբա­ղեց­նել։ Իմ կար­ծի­քով՝ այ­սօր էլ անհ­րա­ժեշտ է նման կենտ­րոն­նե­րի բա­ցու­մը, ո­րոնք ռազ­մա­կան ամ­բիո­նի հետ միա­սին կկա­րո­ղա­նան ա­պա­հո­վել սպա­յա­կան անհ­րա­ժեշտ քա­նա­կա­կազ­մը, ի­հար­կե, աչ­քի տակ ու­նե­նա­լով ա­ռա­ջին հեր­թին նրանց ու­նա­կու­թյուն­նե­րը, ար­հես­տա­վար­ժու­թյու­նը, պատ­րաս­տու­թյունն ու պատ­րաս­տա­կա­նու­թյու­նը։

 

- Փաս­տո­րեն, մեկ­տե­ղե­լով ձեր հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը, ու­ղի­ներ եք ո­րո­նում ոչ միայն ինք­նադրսևոր­վե­լու, այլև հան­րօ­գուտ գոր­ծի հա­մար։
- Մեր կա­նո­նադ­րու­թյան հա­մա­ձայն պար­տա­վոր­վել ենք օգ­նել զո­րացր­ված սպա­նե­րին խոր­հր­դատ­վու­թյուն­նե­րով, ա­ջակ­ցել քա­ղա­քա­ցիա­կան կյան­քին նրանց ին­տեգր­մա­նը, աշ­խա­տան­քով ա­պա­հով­մա­նը և այլն։ ԱՀ նա­խա­գա­հի հետ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն ենք ձեռք բե­րել փոխ­հա­տու­ցել այն սպա­նե­րի բնակ­վար­ձը, ով­քեր զո­րացր­վե­լուց հե­տո էլ շա­րու­նա­կում են ապ­րել վար­ձով՝ սպա­սե­լով բնա­կա­րա­նով ա­պա­հով­ման ի­րենց հեր­թին։ Նույ­նը և գույ­քա­հար­կի հետ կապ­ված. փոր­ձել ենք հար­ցում պար­զու­թյուն մտց­նել, այս և նմա­նա­տիպ մի շարք հար­ցեր ըն­թաց­քի մեջ են, լիա­հույս ենք՝ նմա­նա­տիպ և մնա­ցած բո­լոր այլ կար­գի խն­դիր­նե­րը լու­ծել հօ­գուտ սպա­յի ու նրա ըն­տա­նի­քի։
- Պա­հես­տա­զո­րա­յին­նե­րի ձեր ՙ բա­նակ ՚-ի շար­քե­րը շա­րու­նա­կու՞մ են հա­մալր­վել։
- Ա­յո, հասց­րել ենք նաև հան­դի­պում­ներ ու­նե­նալ Աս­կե­րա­նի, Մար­տու­նու, Մար­տա­կեր­տի, Շու­շիի շր­ջան­նե­րում, բա­ցել ենք մեր ակ­տիվ ֆեյս­բու­քյան է­ջը, որ­տեղ մեր գոր­ծու­նեու­թյան մա­սին զե­տե­ղում ենք թարմ տե­ղե­կատ­վու­թյուն։ Մոտ ա­պա­գա­յում նա­խա­տե­սում ենք փոքր գրա­սե­նյակ­ներ ու­նե­նալ նաև շրջ­կենտ­րոն­նե­րում, վար­չու­թյան կազ­մում ընդգրկված կլի­նեն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ շր­ջան­նե­րից, ին­չը հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա ա­ռա­ջին ձեռ­քից ի­րա­զեկ լի­նել տե­ղե­րում նրանց խն­դիր­նե­րին։ Վրա­հաս պա­տե­րազ­մի հետևան­քով մեր շատ ծրագ­րեր ձա­խող­վել են, սա­կայն հու­սով ենք կարճ ժա­մա­նա­կում շտ­կել բաց թողն­վա­ծը և հե­տա­մուտ լի­նել բո­լոր փոք­րու­մեծ ծրագ­րե­րի ի­րա­գործ­մա­նը։
- Ի՞նչ մի­ջոց­նե­րով է գո­յատևում կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը։
- Ա­ռա­ջին­նե­րի թվում մեզ ձեռք է մեկ­նել ՙԲեյզ – Մե­թըլս՚-ը, ա­պա Ար­ցախ­հէ­կը, ՙՇին­վերպ­լյու­սը՚, և այլք։ Հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան հա­մար բաց ենք բո­լոր հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի, ան­հատ­նե­րի, հիմ­նադ­րամ­նե­րի և բո­լոր նրանց առջև, ով­քեր նպա­տակ ու­նեն ի­րեն ու­ժե­րի ու հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի սահ­մա­նում օգ­տա­կար լի­նել սե­փա­կան /ցա­վոք, դեռևս վի­րա­վոր/ երկ­րին ու ժո­ղովր­դին։ Պար­տա­վոր­ված ենք անձ­նա­կան օ­րի­նակ ծա­ռա­յել բո­լո­րի և յու­րա­քան­չյու­րի հա­մար? Բե­րեմ միայն մի փոք­րիկ օ­րի­նակ. պա­տե­րազ­մից հե­տո մեզ տրա­մադր­ված դրա­մա­կան խրա­խու­սու­մը ես և իմ ըն­կեր­նե­րից շա­տե­րը տրա­մադ­րել ենք զոհ­ված­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին։ Թող մեր ժո­ղո­վուր­դը վս­տահ լի­նի, որ մեր նե­րու­ժը, մի­ջոց­նե­րը, հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը, փորձն ու գի­տե­լիք­նե­րը օգ­տա­գոր­ծե­լու ենք մեր երկ­րի, պե­տու­թյան անվ­տան­գու­թյան ա­պա­հո­վու­թյան հա­մար։
- Վս­տահ եմ, որ ձեր տե­սա­դար­տից դուրս չի մնա­ցել ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան դաս­տիա­րա­կու­թյան գոր­ծո­նը։
- Միան­շա­նակ այն մեր ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում է… ՙԱ­րիու­թյան դա­սեր՚ - ի և այլ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի շնոր­հիվ թեժ ենք պա­հե­լու այդ ե­րա­կը, հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լու ենք կր­թու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հետ /և ոչ միայն/ ու ա­նե­լու ենք ա­մեն հնա­րա­վո­րը՝ ար­ժա­նա­պա­տիվ սե­րունդ դաս­տիա­րա­կե­լու հա­մար։ Բո­լոր բնա­գա­վառ­նե­րում մենք ա­սե­լու ենք մեր խոս­քը, սա­կայն մեր ձայ­նը ա­ռա­վել բարձր հն­չե­լու է անվ­տան­գու­թյան աս­պա­րե­զի խն­դիր­նե­րը վեր հա­նե­լու, լու­ծում­ներ գտ­նե­լու, և ա­մեն գնով օգ­տա­կար լի­նե­լու տես­լա­կա­նում ու այդ տի­րույ­թում։ Մեզ հա­մար հա­մախ­մբ­վա­ծու­թյունն ու միաս­նու­թյու­նը ա­ռաջ­նա­յին են և ոչ ինք­նան­պա­տակ։ Հա­մախ­մբ­վե­լու ենք ծրագ­րե­րով ու նպա­տակ­նե­րով, և ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում մեր ձայ­նը լսե­լի, իսկ մեր գոր­ծը տե­սա­նե­լի ու շո­շա­փե­լի է դառ­նա­լու։

 

 

 

 

 

 

 

Last modified onՉորեքշաբթի, 10 Փետրվարի 2021 09:00