[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԻՆՔ­ՆԻՆ ՀԱ­ՃԵ­ԼԻ Ե­ՐԵ­ՎՈՒՅԹ

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Ար­ցա­խում անց­կաց­վող օ­դա­յին փա­ռա­տո­ներն ա­վան­դույթ են դար­ձել։ ՙՅելլ Էք­ստ­րիմ Պարկ՚ (ՙYell Extreme Park՚) ըն­կե­րու­թյան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ, ԱՀ է­կո­նո­մի­կա­յի և ար­տադ­րա­կան են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի, Մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի, ՙՍքայլ Քլաբ-Պա­րագ­լայ­դինգ ին Ար­մե­նիա՚-ի (ՙParagliding in Armenia-SKY CLUB՚) և ՙՍքայ­բոլ՚-ի (ՙSkyball՚) հա­մա­տեղ ջան­քե­րով օ­գոս­տո­սի 24-ին Ստե­փա­նա­կեր­տի օ­դա­նա­վա­կա­յա­նում տե­ղի ու­նե­ցած ՙԱր­ցախ էյր­ֆեստ՚ (Artsakh Airfest) օ­դա­յին շոուն թվով եր­րորդն է (ա­ռա­ջի­նը տե­ղի է ու­նե­ցել 2017 թվա­կա­նին)։

Մի­ջո­ցառ­մա­նը մաս­նակ­ցել են ինչ­պես ար­ցախ­ցի­ներ, այն­պես էլ Հա­յաս­տա­նից ու ար­տա­սահ­մա­նից ժա­մա­նած հյու­րեր, զբո­սաշր­ջիկ­ներ։ Ներ­կա են ե­ղել ԱՀ պե­տա­կան նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը, ԱՀ կա­ռա­վա­րու­թյան ան­դամ­ներ, պաշ­տո­նա­տար այլ ան­ձինք։
Ինք­նա­թիռ­նե­րով և օ­դա­պա­րիկ­նե­րով անց­կաց­ված օ­դա­յին շոուին մաս­նակ­ցել է 2 ՅԱԿ-52 ինք­նա­թիռ, 1 ԼԿ-39 ինք­նա­թիռ, 1 ՄԻ-8 ուղ­ղա­թիռ և Ստե­փա­նա­կեր­տի օ­դա­նա­վա­կա­յա­նի հայտ­նի փոքր ինք­նա­թի­ռը։
Կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րի հա­վաստ­մամբ՝ մի­ջո­ցառ­ման նպա­տակն է Ար­ցա­խում զար­գաց­նել զբո­սաշր­ջու­թյան ո­լոր­տը, բարձ­րաց­նել տե­ղե­կաց­վա­ծու­թյու­նը Ար­ցա­խի թեթև ա­վիա­ցիա­յի նե­րու­ժի մա­սին, աշ­խու­ժաց­նել ե­րի­տա­սար­դա­կան կյան­քը, նպաս­տել ե­րի­տա­սար­դու­թյան ա­զատ ժա­ման­ցի և ա­ռողջ ապ­րե­լա­կեր­պի կազ­մա­կերպ­մանն ու խրա­խու­սել հե­տաքր­քիր բիզ­նես նա­խագ­ծե­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը։

ԱՀ մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան զբո­սաշր­ջու­թյան վար­չու­թյան պետ Ար­տակ Գրի­գո­րյա­նի խոս­քով՝ Ստե­փա­նա­կեր­տում օ­դա­յին փա­ռա­տո­նի կազ­մա­կեր­պու­մը դրա­կան մեծ ար­ձա­գանք է գտել հան­րու­թյան և զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի կող­մից։ Նրա հա­վաստ­մամբ՝ տա­րեց­տա­րի ա­վե­լա­նում են փա­ռա­տո­նի մաս­նա­կից­նե­րի թի­վը, ին­չը փաս­տում է, որ ա­վե­լա­նում են նաև Ար­ցա­խով հե­տաքր­քր­վող­նե­րը։
ՙԱր­ցախ էյր­ֆեստ՚-ի պաշ­տո­նա­կան մեկ­նար­կը տր­վեց փոքր ինք­նա­թի­ռի օդ բարձ­րա­նա­լով. օ­դա­չու Սամ­վել Թա­վա­դյա­նը եր­կինք բարձ­րաց­րեց Ար­ցա­խի դրո­շը: ՙՓա­ռա­տո­նը բա­վա­կա­նին հե­տաքր­քիր է և նշա­նա­կա­լից դեր ու­նի ինչ­պես զբո­սաշր­ջու­թյան, այն­պես էլ փոքր ա­վիա­ցիա­յի զար­գաց­ման գոր­ծում՚,- ա­սաց ԱՀ պե­տա­կան նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը։

Օ­դա­յին փա­ռա­տո­նին ա­ռա­ջին ան­գամ մաս­նակ­ցել են Էջ­միած­նի ա­վիա­մո­դե­լա­վոր­ման դպ­րո­ցի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը՝ ներ­կա­յաց­նե­լով ՙօ­դա­յին պա­տե­րազմ­ներ՚ հե­տաքր­քիր ծրա­գի­րը։
ՙՅելլ Էք­ստ­րիմ Պարկ՚ ըն­կե­րու­թյան հիմ­նա­դիր Տիգ­րան Չի­բուխ­չյա­նի խոս­քով՝ փա­ռա­տո­նի հիմ­նա­կան նպա­տա­կը Ար­ցա­խում ա­վիա­ցիան զար­գաց­նելն է։ ՙՓա­ռա­տո­նը նաև մեծ խթան է հան­դի­սա­նում զբո­սաշր­ջու­թյան զար­գաց­ման հա­մար՝ հաշ­վի առ­նե­լով Ար­ցա­խի նե­րու­ժը, հա­րուստ բնու­թյունն ու պատ­մամ­շա­կու­թա­յին վայ­րե­րը։ Այն հե­տաք­րք­րու­թյուն է ա­ռա­ջաց­նում ե­րի­տա­սարդ սերն­դի շր­ջա­նում՝ հե­տա­գա­յում օ­դա­չու­ներ դառ­նա­լու նկա­տա­ռու­մով՚,- ա­սաց Տիգ­րան Չի­բուխ­չյա­նը։

Ռու­սաս­տա­նից ժա­մա­նած Եվ­գե­նի Պոլ­շա­կո­վը երկ­րորդ ան­գամ է Ար­ցա­խում, բայց ա­ռա­ջին ան­գամ է մաս­նակ­ցում օ­դա­յին փա­ռա­տո­նին։ ՙԵ­ղել եմ Հու­նո­տի կիր­ճում... Ինձ ան­չափ դուր է ե­կել տե­ղի բնու­թյու­նը։ Հրաշք է ձեր եր­կի­րը, բա­վա­կա­նին հե­տաքր­քիր, անվ­տանգ։ Մար­դիկ հյու­րա­սեր են, բա­րյա­ցա­կամ։ Այս փա­ռա­տո­նը մեզ՝ զբո­սաշր­ջիկ­նե­րիս, հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս վա­յե­լել ու հե­տաքր­քիր ժա­մա­նակ անց­կաց­նել՚,- ա­սել է նա։
Փա­ռա­տո­նի մեկ այլ մաս­նա­կից՝ հո­լան­դա­հայ զբո­սաշր­ջիկ Ա­րամ Պետ­րո­սյա­նը, չնա­յած եր­կօ­րյա այ­ցով էր Ար­ցա­խում, բայց բաց չի թո­ղել հնա­րա­վո­րու­թյու­նը մաս­նակ­ցե­լու Artsakh Airfest-ին։ Նա հասց­րել է լի­նել Գան­ձա­սա­րում, Դա­դի­վան­քում, Շու­շիում և չի կա­րո­ղա­նում թաքց­նել հիաց­մուն­քը՝ Ար­ցա­խի բնու­թյան և ար­ցախ­ցի­նե­րի նկատ­մամբ։ Խոս­տա­ցավ հա­ճա­խա­կի լի­նել այս­տեղ, իսկ դր­սում էլ իր տպա­վո­րու­թյուն­նե­րը ներ­կա­յաց­նել՝ զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի թիվն ա­վե­լաց­նե­լու նկա­տա­ռու­մով։

Փա­ռա­տո­նի ժա­մա­նակ կազ­մա­կերպ­վել են ինք­նա­թի­ռով, պա­րապ­լա­նով և օ­դա­պա­րի­կով թռիչք­ներ, ցու­ցադր­վել օ­դա­յին շոու-ծրա­գիր։ Մի­ջո­ցառ­ման հա­մեր­գա­յին մա­սում հան­դես են ե­կել ՙՇուշ­վա բենդ՚, ՙԱր­րա­տա բենդ՚ նվա­գախմ­բերն ու հայտ­նի դի­ջեյ­ներ։ Օ­դա­նա­վա­կա­յա­նի տա­րած­քում տար­բեր տա­ղա­վար­ներ և տո­նա­կան հե­տաքր­քիր ծրա­գիր էր կազ­մա­կերպ­վել հյու­րե­րի ժա­ման­ցի հա­մար։ Փա­ռա­տո­նին նա­խա­պես գրանց­ված մաս­նա­կից­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն են ու­նե­ցել թռ­չել երկ­տե­ղա­նոց տու­րիս­տա­կան ինք­նա­թի­ռով։ Ո­մանք դար­ձյալ նա­խա­պես գրանց­ված լի­նե­լով՝ կա­րո­ղա­ցել են թռ­չել պա­րապ­լա­նով։ Ցա­վոք, օ­դա­պա­րի­կով թռ­չել ցան­կա­ցող­նե­րի թի­վը մեծ էր, սա­կայն տոմ­սերն ա­րագ էին սպառ­վել։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ՝ ՙԱր­ցախ էյր­ֆեստ՚ փա­ռա­տո­նի մի­ջա­վայ­րը տրա­մադ­րող էր՝ մարդ­կանց հետ ծա­նո­թա­նա­լու, նոր ըն­կեր­ներ ձեռք բե­րե­լու, և, ի­հար­կե, ար­կա­ծա­յին տու­րիզ­մին ծա­նո­թա­նա­լու ա­ռու­մով։