Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_menus, 1
  • Error loading component: com_menus, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Friday, 28 February 2020

ԱՐՏԱԿ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ. ՙՍՈՒՄԳԱՅԻԹԻ ՈՃՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ԴՐՎԱԳՆ ԷՐ՚

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պան Ար­տակ Բեգ­լա­րյա­նը փետր­վա­րի 27-ին Աս­կե­րան քա­ղա­քում մաս­նակ­ցել է Սում­գա­յի­թի ջար­դե­րի 32-րդ տա­րե­լի­ցին նվիր­ված մի­ջո­ցառ­մա­նը։

Subscribe to this RSS feed