[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Ուրբաթ, 20 Մարտի 2020

ԱՀ ՈՍ­ՏԻ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅԱՆ ՀԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ

 

 

 

Հաշ­վի առ­նե­լով 2020 թվա­կա­նի մար­տի 18-ին ժա­մը 18։05-ի սահ­ման­նե­րում Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քում ճա­նա­պար­հը փա­կե­լու մի­ջա­դե­պի հան­րա­յին հն­չե­ղու­թյու­նը, հարկ ենք հա­մա­րում ի­րա­զե­կել հան­րու­թյա­նը, որ ոս­տի­կա­նու­թյու­նը կոչ­ված է նա­խա­կան­խե­լու, կան­խե­լու և խա­փա­նե­լու վար­չա­կան ի­րա­վա­խախ­տում­նե­րը, ա­պա­հո­վել հա­սա­րա­կա­կան կար­գի պահ­պա­նու­թյու­նը և հա­սա­րա­կա­կան անվ­տան­գու­թյու­նը։

ՊԱՇՏՊԱՆՆ ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ Է ՀԱՄԱՐՈՒՄ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Այ­սօր Artsakh1.am ֆեյս­բու­քյան է­ջը տե­սա­նյութ է հրա­պա­րա­կել, որ­տեղ երևում է, թե ինչ­պես է ԱՀ Մար­տու­նու քա­ղա­քա­պե­տը ճա­նա­պար­հը փա­կում և խո­չըն­դո­տում Ար­ցա­խի հե­ղա­փո­խա­կան կու­սակ­ցու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի մուտ­քը քա­ղաք Մար­տու­նի։

ՊԱՇՏՊԱՆՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԵԼ Է ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏՈՒՄ 13 ԱՆՁԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՁԵՐԲԱԿԱԼՄԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՄԻՋԱԴԵՊԻՆ

Մար­տի 18-ին Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նի աշ­խա­տա­կազմն ա­հա­զանգ է ստա­ցել, որ Ստե­փա­նա­կեր­տի Վազ­գեն Սարգ­սյան փո­ղո­ցը մե­քե­նա­նե­րով փա­կած՝ Ար­ցա­խի հե­ղա­փո­խա­կան կու­սակ­ցու­թյան մի խումբ հետևորդ­ներ վար­չա­կան ձեր­բա­կալ­ման են են­թարկ­վել ԱՀ ոս­տի­կա­նու­թյան Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­յին վար­չու­թյուն։

Subscribe to this RSS feed