[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 04 Մարտի 2020

ԱՆՆԱ ՀԱԲԵՇՅԱՆԻ ՍՐԲՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎԸ, ԿԱՄ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՅՐ ԹԵՐԵԶԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րի տա­րած­քում շատ հազ­վա­դեպ են հու­ղար­կա­վո­րում կա­նանց, այն էլ միայն միանձ­նու­հի­նե­րի կամ քա­հա­նա­նե­րի կա­նանց։ Բա­ցա­ռու­թյուն է միայն Ան­նա Հա­բե­շյա­նի գե­րեզ­մա­նը Լո­ռու մար­զի Օ­ձու­նի վան­քի բա­կում։

Subscribe to this RSS feed