[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Ուրբաթ, 05 Հունիսի 2020

ՄԱՔ­ՍԻՄ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ

Ար­ցա­խի գրող­նե­րի միու­թյու­նը, ժուռ­նա­լիստ­նե­րի միու­թյու­նը և Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միու­թյու­նը ծանր կո­րուստ կրե­ցին։ 2020թ. հու­նի­սի 3-ին կյան­քի 87-րդ տա­րում վախ­ճան­վեց ա­կա­նա­վոր ար­ձա­կա­գիր, լրագ­րող, թարգ­մա­նիչ, հրա­պա­րա­կա­խոս Մաք­սիմ Եր­վան­դի Հով­հան­նի­սյա­նը։

Subscribe to this RSS feed