[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՄԻ­ՋՈ­ՑԱ­ՌՈՒՄ­ՆԵ­ՐԻ ՇԱՐՔ` ՙՀՊԱՐ­ՏԱ­ՆՈՒՄ ԵՆՔ ՄԵՐ ԲԱ­ՐԵ­ԿԱՄ­ՆԵ­ՐՈՎ՚

Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 ԱՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան և ՙԱր­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ռու­սա­կան հա­մայնք՚ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյան հա­մա­տեղ ու­ժե­րով ապ­րի­լի 20-25-ը Ար­ցա­խում անց­կաց­վում են մի­ջո­ցա­ռում­ներ` ՙՀպար­տա­նում ենք մեր բա­րե­կամ­նե­րով՚ ընդ­հա­նուր խո­րագ­րով: Մեկ­նար­կը տր­վել է Բեր­ձո­րի Վ. Թե­քե­յա­նի ան­վան հ. 1 միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցում, որ­տեղ ՙԻմ ըն­կե­րը՚ խո­րագ­րով գրա­կան-ե­րաժշ­տա­կան ցե­րե­կույթ է կազ­մա­կերպ­վել` նվիր­ված գրող Ա­շոտ Բեգ­լա­րյա­նի և ռուս գրող Վիկ­տոր Կո­նոպ­լյո­վի ծնն­դյան 50-ա­մյակ­նե­րին:

Նույն օ­րը ՙԳրի­գոր Նա­րե­կա­ցի՚ հա­մալ­սա­րա­նում տե­ղի է ու­նե­ցել հան­դի­պում ռուս գրո­ղի հետ:
Մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի շար­քը շա­րու­նակ­վել է Ստե­փա­նա­կեր­տի Ալ. Գրի­բո­յե­դո­վի ան­վան հ. 3 միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցում, որ­տեղ ՙՊատ­մա­կան լա­վա­տե­սը՚ թե­մա­յով բաց դաս է կազ­մա­կերպ­վել Ա. Բեգ­լա­րյա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի հի­ման վրա: Օր­վա երկ­րորդ կե­սին դպ­րո­ցի դահ­լի­ճում կազ­մա­կերպ­վել է գրա­կան-ե­րաժշ­տա­կան ցե­րե­կույթ` նվիր­ված Վ. Կո­նոպ­լյո­վի ծնն­դյան 50-ա­մյա­կին` ՙԵս ռուս եմ, ես սի­րում եմ հա­յե­րին նույն սի­րով, ինչ սի­րով իմ ազ­գա­կից­նե­րին՚ խո­րագ­րով: Մի­ջո­ցառ­մա­նը ԱՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րար Նա­րի­նե Ա­ղա­բա­լյա­նը ԱՀ Նա­խա­գահ Բ. Սա­հա­կյա­նի ա­նու­նից ՙԵ­րախ­տա­գի­տու­թյուն՚ մե­դալ է հանձ­նել Վ. Կո­նոպ­լյո­վին` հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի ամ­րապ­նդ­ման, Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան ճա­նաչ­ման գոր­ծում ակ­տիվ մաս­նակ­ցու­թյան հա­մար:
Ապ­րի­լի 25-ի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը շա­րու­նակ­վել են Ստե­փա­նա­կեր­տի Ա. Ղու­լյա­նի ան­վան հ. 2 հիմ­նա­կան դպ­րո­ցում` նվիր­ված հայ ժո­ղովր­դի մեծ բա­րե­կամ Կիմ Բակ­շիին` ՙՊա­րուր­ված մեր պատ­մու­թյամբ և մշա­կույ­թով՚ խո­րագ­րով:
Ե­րե­կո­յան Սա­յաթ-Նո­վա­յի ան­վան ե­րաժշ­տա­կան քո­լե­ջում ՙԲար­դու և կե­չու ա­րան­քում՚ խո­րագ­րով տե­ղի կու­նե­նա գրա­կան-ե­րաժշ­տա­կան ե­րե­կո` նվիր­ված լրագ­րող, բա­նաս­տեղծ Սեյ­րան Կա­րա­պե­տյա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րին: