Logo
Print this page

ՙԲՈՒՀ-ԳՈՐ­ԾԱ­ՏՈՒ՚ ՀԵ­ՏԱ­ԶՈ­ՏՈՒ­ԹՅԱՆ ՇՆՈՐ­ՀԱՆ­ԴԵ­ՍԸ

Զա­րի­նե ՍԱ­ՌԱ­ՋՅԱՆ

 Հու­նի­սի 7-ին, ԱրՊՀ-ում տե­ղի ու­նե­ցավ ԱՀ ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րու­թյան ծա­ռա­յու­թյան և Ար­ցա­խի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­տե­ղու­թյամբ ի­րա­կա­նաց­ված ՙԲուհ-գոր­ծա­տու՚ հե­տա­զո­տու­թյան շնոր­հան­դե­սը, ո­րին ներ­կա էին ԱՀ ԱՎԾ և ԱրՊՀ պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, ու­սա­նող­ներ։

Ող­ջու­նե­լով ներ­կա­նե­րին՝ ԱՎԾ նա­խա­գահ Մա­նուշ Մի­նա­սյա­նը կարևո­րել է կր­թա­կան հա­մա­կար­գում ի­րա­կա­նաց­րած ընտ­րան­քա­յին հե­տա­զո­տու­թյան նշա­նա­կու­թյու­նը և նշել, որ հե­տա­զո­տու­թյա­նը ներգ­րա­վել են նաև ՀՀ հա­մա­պա­տաս­խան մաս­նա­գետ­նե­րի:
Խո­սե­լով հե­տա­զո­տու­թյան նպա­տակ­նե­րից՝ ԱՎԾ նա­խա­գա­հը նշել է, որ դրա­նով փոր­ձել են վեր հա­նել կր­թա­կան հա­մա­կար­գում առ­կա խն­դիր­նե­րը։ Նրա խոս­քով՝ ա­վե­լի քան 30 տա­րի է Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան բո­լոր ո­լորտ­նե­րում ըն­թա­նում են բա­րե­փո­խում­ներ, ին­չից ան­մասն չէ նաև կր­թա­կան հա­մա­կար­գը։ ԱՎԾ պա­տաս­խա­նա­տուն, անհ­րա­ժեշտ հա­մա­րե­լով հե­տա­զո­տու­թյու­նը, ըն­դգ­ծել է, որ այս 30 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ի­րա­կա­նաց­ված աշ­խա­տանք­նե­րին պետք է ո­րո­շա­կի գնա­հա­տա­կան տր­վի, վեր­լու­ծու­թյան են­թարկ­վի։ Ար­դյունք­նե­րը նաև զե­կույ­ցի տես­քով կտ­պագր­վեն և կներ­կա­յաց­վեն հան­րու­թյա­նը, ո­րը, նրա խոս­քով, կօգ­նի կր­թա­կան ո­լոր­տում աշ­խա­տանք­նե­րը ճիշտ ուղ­ղոր­դե­լուն, կր­թա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն մշա­կող­նե­րի հա­մար էլ կծա­ռա­յի որ­պես ու­ղե­ցույց՝ հե­տա­գա բա­րե­փո­խում­նե­րի կամ բա­րե­փո­խում­նե­րի ըն­թաց­քում առ­կա խն­դիր­նե­րի լուծ­ման հա­մար։
ՙՍխալ­ված չեմ լի­նի, ե­թե ա­սեմ, որ կր­թա­կան հա­մա­կար­գը, այդ թվում նաև ամ­բողջ ա­կա­դե­միա­կան հա­սա­րա­կու­թյու­նը, կանգ­նած է լուրջ մար­տահ­րա­վեր­նե­րի և բա­րե­փո­խում­նե­րի շե­մին, ո­րոնք պայ­մա­նա­վոր­ված են բազ­մա­թիվ հան­գա­մանք­նե­րով, քա­ղա­քա­կան, տն­տե­սա­կան, տեխ­նո­լո­գիա­կան, ժո­ղովր­դագ­րա­կան, մշա­կու­թա­յին և այլ գոր­ծոն­նե­րով՚,-ա­սել է նա և հա­վե­լել, որ կր­թա­կան հա­մա­կար­գը ա­վան­դա­կան տար­րեր է կրում, ուս­տի ի­րա­կա­նաց­ված ցան­կա­ցած բա­րե­փո­խում ար­դյունք­նե­րի ձեռք­բեր­ման ա­ռու­մով մեծ ժա­մա­նա­կա­հատ­ված է են­թադ­րում։ Մ.Մի­նա­սյանն ամ­փոփ ներ­կա­յաց­րել է նաև կր­թա­կան հա­մա­կար­գի վի­ճա­կագ­րա­կան ո­րոշ տվյալ­ներ։
Հան­րա­պե­տու­թյու­նում 2017-2018թթ. գոր­ծել է 220 հան­րակր­թա­կան դպ­րոց, որ­տեղ սո­վո­րում էր շուրջ 24 000 ա­շա­կերտ, մի­ջին մաս­նա­գի­տա­կան 6 հաս­տա­տու­թյուն, ու­սա­նող­նե­րի քա­նա­կը՝ 1474, բարձ­րա­գույն ու­սում­նա­կան 5 հաս­տա­տու­թյուն՝ 4388 ու­սա­նող, հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րում աշ­խա­տում է 4415 ու­սու­ցիչ։
Խո­սե­լով հա­սա­րա­կու­թյու­նում բնակ­չու­թյան կր­թա­կան մա­կար­դա­կի մա­սին՝ Մ. Մի­նա­սյա­նը նշել է, որ վեր­ջին՝ 2015 թ. մար­դա­հա­մա­րի ար­դյունք­նե­րով բնակ­չու­թյան 29,7 տո­կոսն ու­ներ բարձ­րա­գույն կր­թու­թյուն, այդ թվում՝ կա­նանց՝ 31, 3 տո­կո­սը, իսկ տղա­մարդ­կանց՝ 28 տո­կո­սը։
ՙԵ­թե հա­մե­մա­տենք 10 տա­րի ա­ռաջ ու­նե­ցած ցու­ցա­նիշ­նե­րի հետ, պետք է փաս­տենք, որ այդ ցու­ցա­նի­շը կրկ­նա­պատկ­վել է։ Իմ հա­մոզ­մամբ, դա կապ­ված է բարձ­րա­գույն կր­թու­թյան մատ­չե­լիու­թյան հետ՚,-նշել է ԱՎԾ նա­խա­գա­հը։
Գոր­ծա­տու­նե­րի հարց­ման ար­դյունք­նե­րը, ո­րին փոր­ձու­սուց­ման շր­ջա­նա­կում մաս­նակ­ցել են նաև ՙՖի­նանս­ներ՚ բաժ­նի 4-րդ կուր­սի ու­սա­նող­նե­րը, ներ­կա­յաց­րել է տն­տե­սա­գի­տու­թյան ֆա­կուլ­տե­տի դե­կան Ռու­զան­նա Ման­գա­սա­րյա­նը։ Նրա խոս­քով՝ այս հե­տա­զո­տու­թյու­նը կարևոր է հա­մալ­սա­րա­նի հա­մար, հատ­կա­պես որ բու­հը կանգ­նած է հա­վա­տար­մագր­ման նա­խա­շե­մին։
ՙՀա­մալ­սա­րա­նի կարևոր ա­ռա­քե­լու­թյու­նը հենց այն է, որ աշ­խա­տա­շու­կա-բուհ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան շր­ջա­նա­կում կա­րո­ղա­նա պատ­րաս­տել այն­պի­սի մաս­նա­գետ­ներ, ո­րոնք կբա­վա­րա­րեն աշ­խա­տա­շու­կա­յի պա­հան­ջար­կը։ Հարց­ման ար­դյունք­նե­րը վկա­յում են, որ գոր­ծա­տու­նե­րը, ընդ­հա­նուր առ­մամբ, գոհ են մեր շր­ջա­նա­վարտ­նե­րի մաս­նա­գի­տա­կան պատ­րաստ­վա­ծու­թյան մա­կար­դա­կից՚,-ա­սել է Ռ. Ման­գա­սա­րյա­նը և հա­վե­լել, որ հարց­մա­նը մաս­նակ­ցել է 372 գոր­ծա­տու, ո­րոնց մոտ ընդգրկված է ԱրՊՀ 848 շր­ջա­նա­վարտ։
ԱրՊՀ ռեկ­տոր Ար­մեն Սարգ­սյա­նը, շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նե­լով հե­տա­զո­տու­թյունն ի­րա­կա­նաց­նող կա­ռույց­նե­րին ու մաս­նա­կից­նե­րին, կարևո­րել է հե­տա­զո­տու­թյան նշա­նա­կու­թյու­նը և նշել, որ ՙԲուհ-գոր­ծա­տու՚ ծրա­գիրն Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում ի­րա­կա­նաց­վում է ա­ռա­ջին ան­գամ։

 

 

 

 

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.