Logo
Print this page

ԱՐԹՈՒՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԸ

 

 

 

Սու­սան­նա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 

Հու­լի­սի 3-ին Ստե­փա­նա­կեր­տի պատ­կե­րաս­րա­հում բաց­վեց Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյան և Դի­զայ­ներ­նե­րի մի­ջազ­գա­յին ա­սո­ցիա­ցիա­յի ան­դամ, դի­զայ­ներ Ար­թուր Մա­նու­կյա­նի ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դե­սը: Ներ­կա էին ԱՀ ՄԵՀԶ փոխ­նա­խա­րար Մե­լա­նյա Բա­լա­յա­նը, Ար­ցա­խի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյան ան­դամ­ներ, Ստե­փա­նա­կեր­տի ար­վես­տա­սեր հա­սա­րա­կու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:

Պատ­կե­րաս­րա­հի տնօ­րեն Ե­լե­նա Դա­դա­յանն իր խոս­քում կարևո­րեց Ար­թուր Մա­նու­կյա­նի ներդ­րու­մը պլա­կա­տի ժան­րում` շեշ­տե­լով, որ դրանք պա­հանջ­ված են հա­սա­րա­կու­թյան կող­մից, քա­նի որ քա­ղա­քա­կան թե­զիս­ներ է ար­տա­ցո­լում լա­կո­նիկ ու գե­ղա­գի­տա­կան լեզ­վով:
ԱՀ ՄԵՀԶ փոխ­նա­խա­րար Մ. Բա­լա­յանն իր ե­լույ­թում շնոր­հա­վո­րեց Ա. Մա­նու­կյա­նին Ար­ցա­խում կազ­մա­կերպ­ված ա­ռա­ջին ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դե­սի առ­թիվ և շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց հե­ղի­նա­կին բո­վան­դա­կա­լից ցու­ցադ­րու­թյան հա­մար:
Գյուր­ջյա­նի ան­վան կի­րա­ռա­կան ար­վես­տի ինս­տի­տու­տի ռեկ­տոր, քան­դա­կա­գործ Յու­րի Հով­հան­նի­սյա­նը կարևո­րեց հե­ղի­նա­կի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան մո­տե­ցում­նե­րը պլա­կա­տի ժան­րում` նկա­տե­լով, որ ցու­ցա­հան­դե­սը բա­վա­կա­նին թարմ տպա­վո­րու­թյուն է թող­նում, չնա­յած այն փաս­տին, որ ժան­րը մո­ռաց­ված է այ­սօր­վա ի­րա­կա­նու­թյան մեջ: Անդ­րա­դառ­նա­լով նաև գրա­ֆի­կա­կան գոր­ծե­րին` քան­դա­կա­գործն ըն­դգ­ծեց, որ հե­ղի­նա­կի աշ­խա­տանք­ներն աչ­քի են ընկ­նում ի­րենց կո­լո­րի­տով, ճա­շա­կով ու էքս­պե­րի­մեն­տալ ուղղ­վա­ծու­թյամբ:
Մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա էր ար­վես­տա­բան Տաթևիկ Համ­բար­ձու­մյա­նը, ով մաս­նա­կից է Շու­շիում այս օ­րե­րին անց­կաց­վող ՙԲրուտ Արտ՚ կա­վա­գոր­ծու­թյան մի­ջազ­գա­յին սիմ­պո­զիու­մին: ՙԱյս­պի­սի ցու­ցա­հան­դես­նե­րը,- շեշ­տեց նա,- մեծ կարևո­րու­թյուն ու­նեն, և դրանք այն թելն են, որ կա­պում են Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի մշա­կույթ­նե­րը: Փո­խա­դարձ այ­ցե­լու­թյուն­ներն ու նման ե­զա­կի ցու­ցադ­րու­թյուն­նե­րը մեծ կարևո­րու­թյուն են ներ­կա­յաց­նում նմա­նա­տիպ աշ­խա­տանք­նե­րի լու­սա­բան­ման, տա­րած­ման հա­մար՚: 19-րդ դա­րի վեր­ջին ծնունդ ա­ռած պլա­կատ ար­վես­տի տե­սա­կը, նկա­տում է նա, անց­նե­լով եր­կար ճա­նա­պարհ, ա­մենևին էլ չի կորց­րել իր ար­դիա­կա­նու­թյու­նը, թե­կուզև մեր օ­րե­րին նոս­րա­ցել են ար­վես­տի այս տե­սա­կով զբաղ­վող հե­ղի­նա­կի շար­քե­րը: Պլա­կա­տը կարևոր ա­ռա­քե­լու­թյուն է ի­րա­կա­նաց­նում հա­սա­րա­կու­թյան լայն զանգ­ված­նե­րի շր­ջա­նում, շա­րու­նա­կեց իր միտքն ար­վես­տա­բա­նը, և Ար­թուր Մա­նու­կյանն այն ե­զա­կի­նե­րից է, ով զբաղ­վում է ու­րույն լե­զու և կոնկ­րետ հար­ցադ­րում­ներ ու­նե­ցող ար­վես­տի այս տե­սա­կով:
Ար­թուր Մա­նու­կյանն իր ե­լույ­թում շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց ներ­կա­նե­րին` ջերմ ըն­դու­նե­լու­թյան հա­մար և նշեց, որ աշ­խա­տանք­նե­րում ներ­կա­յաց­ված են տար­բեր ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի նկատ­մամբ իր տես­լա­կանն ու ըն­կա­լու­մը: ՙԻմ ըն­կալ­մամբ,- խոս­տո­վա­նում է նա,- պլա­կա­տը գե­ղար­վես­տա­կան այն մի­ջոցն է, որն ի­րեն հա­տուկ շատ լա­կո­նիկ, բայց, միևնույն ժա­մա­նակ, դի­պուկ ար­տա­հայտ­չա­մի­ջոց­նե­րով խո­սում է տվյալ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի մա­սին: Իսկ պլա­կա­տի ժան­րում գոր­ծող նկա­րիչն այն ար­վես­տա­գետն է, ով բո­լո­րից շուտ է ար­ձա­գան­քում այդ երևույթ­նե­րին, բարձ­րա­ձայ­նում և նույ­նիսկ շատ դեպ­քե­րում տա­լիս լու­ծում­ներ՚:
Տե­ղե­կաց­նենք, որ ցու­ցա­հան­դե­սը կտևի 2 շա­բաթ:

 

 

 

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.