[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻ ՎՐԱ Է ՙԳԻ­ՏԱ­ԿԱՆ ԱՐ­ՑԱԽ՚-Ի ՀԵՐ­ԹԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱ­ՐԸ

Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 Լույս է տե­սել ՙԳի­տա­կան Ար­ցախ՚ հան­դե­սի այս տար­վա ա­ռա­ջին հա­մա­րը: Պար­բե­րա­կա­նի հիմ­նա­դի­րը Երևա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րանն է, հրա­տա­րա­կի­չը` Ար­ցա­խի ե­րի­տա­սարդ գիտ­նա­կան­նե­րի և մաս­նա­գետ­նե­րի միա­վո­րում՚ (ԱԵԳՄՄ) հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը: Լույս է տես­նում տա­րե­կան եր­կու ան­գամ, ընդգրկված է ԲՈԿ-ի պար­բե­րա­կան­նե­րի ցան­կում:

Գլ­խա­վոր խմ­բա­գիրն Ար­ցա­խի ԱԵԳՄՄ նա­խա­գահ ի­րա­վա­բա­նա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ Ա­վե­տիք Հա­րու­թյու­նյանն է, տե­ղա­կա­լը` Գո­րի­սից բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ Թեհ­մի­նա Մա­րու­թյա­նը: Խմ­բագ­րա­կան խոր­հուր­դը, ո­րի կազ­մում ընդգրկված են Ար­ցա­խը, Հա­յաս­տա­նը, Ռու­սաս­տա­նը, Գեր­մա­նիան և Լե­հաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող գիտ­նա­կան­ներ, նա­խա­գա­հում է ՀՀ ԳԱԱ թղ­թա­կից ան­դամ, պատ­մա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Ա­րամ Սի­մո­նյա­նը:
Պար­բե­րա­կա­նը հրա­տա­րակ­վում է Զան­գե­զու­րի պղն­ձա­մո­լիբ­դե­նա­յին գոր­ծա­րա­նի հո­վա­նա­վո­րու­թյամբ, 30 մա­մուլ ծա­վա­լով, հոդ­ված­նե­րը` հա­յե­րեն, ռու­սե­րեն, անգ­լե­րեն լե­զու­նե­րով:Ու­նի հետևյալ բա­ժին­նե­րը`լրագ­րու­թյուն, փի­լի­սո­փա­յու­թյուն և հո­գե­բա­նու­թյուն, սո­ցիո­լո­գիա, քա­ղա­քա­գիու­թյուն և մի­ջազ­գա­յին հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ, տն­տե­սա­գի­տու­թյուն, ի­րա­վա­գի­տու­թյուն, ման­կա­վար­ժու­թյուն, լեզ­վա­բա­նու­թյուն և գրա­կա­նա­գի­տու­թյուն, պատ­մու­թյուն, գրա­խո­սու­թյուն­ներ, ե­րի­տա­սարդ գիտ­նա­կա­նի ամ­բիոն:
Նոր հա­մա­րի լույ­սը­ծայ­ման կա­պակ­ցու­թյամբ ԱԵԳՄՄ նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ՙՎա­լեքս գար­դեն՚ հյու­րա­նո­ցա­յին հա­մա­լի­րում տե­ղի ու­նե­ցավ քն­նար­կում Ար­ցա­խի գի­տա­կան հան­րույ­թի մաս­նակ­ցու­թյամբ: Գլ­խա­վոր խմ­բա­գիր Ավ. Հա­րու­թյու­նյա­նի խոս­քով` նպա­տակ ու­նեն լսե­լու ներ­կա­նե­րի կար­ծի­քը, խոր­հուրդ­նե­րը` դրա­նով իսկ ուղ­ղոր­դե­լով ի­րենց ա­նե­լիք­նե­րը, ո­րոնք կն­պաս­տեն ա­վե­լի ար­հես­տա­վար­ժո­րեն ի­րա­կա­նաց­նե­լու ԱԵԳՄՄ գոր­ծու­նեու­թյու­նը, ո­րի նա­խագ­ծե­րից է հան­դե­սի հրա­տա­րա­կու­մը:
ՙԳի­տա­կան Ար­ցախ՚-ի այս հա­մա­րում տեղ են գտել 7 եր­կր­նե­րի 47 հե­ղի­նակ­նե­րի աշ­խա­տանք­ներ: ՙՊար­բե­րա­կա­նի հրա­տա­րակ­ման գլ­խա­վոր նպա­տա­կը Ար­ցա­խի գի­տու­թյան, ինչ­պես նաև գի­տա­կան դի­վա­նա­գի­տու­թյան զար­գա­ցումն է, գի­տու­թյան մի­ջո­ցով Ար­ցախն աշ­խար­հին ներ­կա­յաց­նե­լը ինչ­պես օ­տա­րերկ­րյա հե­ղի­նակ­նե­րի աշ­խա­տանք­նե­րը տպագ­րե­լով, այն­պես էլ ե­րի­տա­սարդ­նե­րի հա­մար յու­րո­վի հար­թակ ստեղ­ծե­լով ի­րենց հե­տա­գա գոր­ծու­նեու­թյան հա­մար՚,-ա­սաց խմ­բա­գի­րը` ներ­կա­նե­րին կոչ ա­նե­լով կա­ռու­ցո­ղա­կան խո­սակ­ցու­թյուն ծա­վա­լել տպագր­ված նյու­թե­րի վե­րա­բե­րյալ:
Նախ­քան քն­նարկ­մանն անց­նե­լը ԱԵԳՄՄ ան­դամ Ա­նուշ Դո­լու­խա­նյանն ամ­փոփ ներ­կա­յաց­րեց կազ­մա­կեր­պու­թյան կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րը: Նրա­նում կարևոր տեղ են գրա­վում մի­ջազ­գա­յին ե­րի­տա­սար­դա­կան գի­տա­ժո­ղով­նե­րի, կլոր սե­ղան­նե­րի, գի­տա­կան ըն­թեր­ցում­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը, Ար­ցա­խի է­լեկտ­րո­նա­յին գրա­դա­րա­նի ստեղ­ծու­մը, ինչ­պես ար­դեն ա­սա­ցինք` գի­տա­կան պար­բե­րա­կա­նի հրա­տա­րա­կու­մը:

Բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Սոկ­րատ Խա­նյանն ա­ռա­ջի­նը ող­ջու­նեց հան­դե­սի հեր­թա­կան հա­մա­րը և նրա­նում տեղ գտած հե­տաքր­քիր հոդ­ված­նե­րը, ո­րոնց թե­մա­նե­րը նոր չլի­նե­լով հան­դերձ` նո­րո­վի են ներ­կա­յաց­վում: Նա ափ­սո­սանք հայտ­նեց, որ հա­մա­րում շուրջ 50 հե­ղի­նակ­նե­րից ըն­դա­մե­նը 4-ն են Ար­ցա­խից: ՙԵ­թե մենք հա­վակ­նում ենք ներ­կա­յա­նալ որ­պես գի­տա­կան Ար­ցախ, գի­տա­ժո­ղով լի­նի թե հան­դես, հե­ղի­նակ­նե­րի առն­վազն կե­սը պետք է լի­նի Ար­ցա­խից՚,-ա­սաց նա: Նրա կար­ծի­քով` պար­բե­րա­կա­նը պետք է լի­նի մի յու­րա­տե­սակ գի­տա­կան կենտ­րոն, ո­րը պետք է գի­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը կազ­մա­կեր­պող ուժ լի­նի:
Նրա կար­ծի­քը կի­սե­ցին ԱԺ փոխ­խոս­նակ, պատ­մա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Վահ­րամ Բա­լա­յա­նը, ո­րը նաև ՙԳի­տա­կան Ար­ցախ՚-ի խմ­բագ­րա­կան խոր­հր­դի ան­դամ է, Ար­ցա­խի գի­տա­կան կենտ­րո­նի տնօ­րեն Ստե­փան Դա­դա­յա­նը:
Վեր­ջինս կար­ծում է, որ Ար­ցա­խում գոր­ծող 160 գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու­նե­րը և 20 դոկ­տոր­ներն ի զո­րու են ա­պա­հո­վել այս­տեղ լույս տես­նող գի­տա­կան տե­ղե­կագ­րե­րը: Բայց թե ին­չու քն­նարկ­վող հան­դե­սում չկան Գի­տա­կան կենտ­րո­նից հե­ղի­նակ­ներ, ա­վե­լի ճեշտ ներ­կա­յաց­ված է մե­կը` ի դեմս խմ­բագ­րի, պատ­ճառն այն է, որ վե­րա­դաս գի­տա­կան մար­մին­նե­րը գի­տու­թյամբ զբաղ­վող ան­ձան­ցից պա­հան­ջում են տպագր­վել տար­բեր եր­կր­նե­րի բարձր վար­կա­նիշ ու­նե­ցող գի­տա­կան հան­դես­նե­րում: Կոնկ­րետ Գի­տա­կան կենտ­րո­նի աշ­խա­տա­կից­նե­րը տա­րե­կան 40 հոդ­ված են տպագ­րում աշ­խար­հի տար­բեր գի­տա­կան ամ­սագ­րե­րում, սա­կայն դա չի խան­գա­րում, որ նրանք տպագր­վեն նաև Ար­ցա­խում: Նրա բա­րե­մաղ­թանքն էր ՙԳի­տա­կան Ար­ցախ՚-ը տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում այն­պի­սի բարձր մա­կար­դակ ու­նե­նա, որ իս­կա­պես գի­տու­թյան աս­պա­րե­զում աշ­խա­տող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը տպագր­վե­լու հա­մար տար­բեր եր­կր­նե­րի վար­կա­նի­շա­յին հան­դես­ներ չո­րո­նեն:
ԱԺ փոխ­խոս­նակ Վահ­րամ Բա­լա­յա­նը, հա­մա­ձայն լի­նե­լով, որ ՙԳի­տա­կան Ար­ցախ՚-ի գոր­ծա­ռույթ­նե­րից մե­կը պետք է լի­նի երկ­րում գի­տա­կան մի­ջա­վայ­րի, գի­տա­կան դպ­րո­ցի ձևա­վո­րու­մը, հա­մոզ­ված է, որ ԱԵԳՄՄ ե­ռան­դուն նա­խա­գա­հը և նրան շր­ջա­պա­տող ե­րի­տա­սարդ գիտ­նա­կան­ներն ի վի­ճա­կի են դա ա­նել և մեծ հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի հաս­նել:
Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ռեկ­տոր, տեխ­նի­կա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Հով­հան­նես Թոք­մա­ջյա­նը լրիվ հա­կա­ռակ կար­ծի­քը հայտ­նեց. ըստ նրա` պետք է որ­քան հնա­րա­վոր է, դր­սից տպագր­վեն: Դա վե­րա­բե­րում է նաև գի­տա­ժո­ղով­նե­րին, քա­նի որ Ար­ցա­խը փոքր եր­կիր է և չի կա­րող պար­բե­րա­կանն ամ­բող­ջու­թյամբ լրաց­նել ո­րա­կյալ հոդ­ված­նե­րով, հատ­կա­պես ե­թե խոս­քը վե­րա­բե­րում է տեխ­նի­կա­կա­նին: Նրա հա­մոզ­մամբ` հան­դե­սը կա­րող է ա­րագ դուրս գալ մի­ջազ­գա­յին աս­պա­րեզ, ին­չի հա­մար բո­լոր նա­խադ­րյալ­նե­րը կան: Նրա դի­տո­ղու­թյուն­նե­րը վե­րա­բե­րում էին հան­դե­սի չա­փե­րին և ծա­վա­լին, տա­ռա­տե­սակ­նե­րին: Նա կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը խոր­հուրդ տվեց դուրս գալ ե­րի­տա­սար­դա­կան կա­պանք­նե­րից. նրանք կա­րող են հիմ­նա­դիր լի­նեն, կազ­մա­կեր­պիչ­ներ, բայց գի­տու­թյունն ընդ­հա­նուր է:
ՙԳի­տա­կան Ար­ցախ՚-ի նոր հա­մա­րի վե­րա­բե­րյալ ի­րենց տե­սա­կետն ար­տա­հայ­տե­ցին նաև ԱրՊՀ պրո­ռեկ­տոր Վա­լե­րի Ա­վա­նե­սյա­նը, տն­տե­սա­գետ, հա­մա­րի գրա­խոս Կա­րեն Ներ­սի­սյա­նը, ԱԵԳՄՄ ան­դամ­ներ, ու­րիշ­ներ: