[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԴԻ­ՄՈՐԴ­ՆԵ­ՐԻ ՄՐ­ՑՈՒՅԹՆ Ա­ՎԱՐՏ­ՎԵԼ Է

Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 Ար­ցա­խի բո­լոր բու­հե­րում անց­կաց­վել է ըստ մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րի հայ­տագր­ված դի­մորդ­նե­րի մր­ցույ­թը, և հու­լի­սի 15-ից ար­դեն կախ­ված են ըն­դուն­ված­նե­րի ցու­ցակ­նե­րը: Ընդ­հա­նուր պատ­կե­րին ծա­նո­թա­նա­լու հա­մար դի­մե­ցինք մր­ցույթն ի­րա­կա­նաց­րած` Գնա­հատ­ման և թես­տա­վոր­ման կենտ­րո­նի տնօ­րեն Յու­րի Քա­րա­մյա­նին: Տվյալ­նե­րը պե­տա­կան բու­հե­րի վե­րա­բե­րյալ են:

ԱՀ շր­ջա­նա­վարտ­նե­րի հա­մար Ար­ցա­խի պե­տա­կան, Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան և ՀՀ բու­հե­րում Ար­ցա­խին հատ­կաց­ված տե­ղե­րի քա­նակն ընդ­հա­նուր առ­մամբ 930 է, ո­րից անվ­ճար` 340: Դրանց հայ­տագր­վել էր 876 դի­մորդ, նախ­նա­կան փու­լով (լրա­ցու­ցիչ փուլ ևս կա թա­փուր տե­ղե­րի հա­մար) ըն­դուն­ված­նե­րի քա­նա­կը` 626, ո­րից անվ­ճար` 244: ԱրՊՀ է ըն­դուն­վել 451 դի­մորդ, ո­րից անվ­ճար` 167, Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան հա­մալ­սա­րան` 51 հո­գի, ո­րից անվ­ճար` 21-ը: Ար­ցա­խի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նում անվ­ճար տե­ղե­րից թա­փուր է մնա­ցել 33-ը, Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կա­նում` 67-ը:
ԱՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան ե­րաշ­խա­վո­րագ­րե­րով ՀՀ բու­հե­րում հատ­կաց­ված տե­ղե­րը 87 են. ո­րից անվ­ճար` 60: Դրանց հայ­տագր­վել էր 163 դի­մորդ: Այս­տեղ մի շարք մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րի գծով դի­մորդ­ներ չեն հայ­տագր­վել, փո­խա­րե­նը Մխի­թար Հե­րա­ցու ան­վան բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի վճա­րո­վի և անվ­ճար 11 տե­ղի հա­մար ե­ղել է 55 դի­մորդ: Նախ­նա­կան տվյալ­նե­րով` այս մաս­նա­գի­տու­թյամբ ըն­դուն­վել է շուրջ 30 հո­գի: Սահ­ման­ված քա­նա­կից մր­ցույ­թից դուրս ա­վել ըն­դուն­վել են հիմ­նա­կա­նում ՙՊա­տիվ ու­նեմ՚ ծրագ­րով, որն Ար­ցա­խում ի­րա­կա­նաց­վում է ա­ռա­ջին ան­գամ` բա­ցա­ռու­թյան կար­գով:
ԳԹԿ տնօ­րենն, ընդ­հա­նուր առ­մամբ, գոհ է այս տար­վա դի­մորդ­նե­րի ստա­ցած միա­վոր­նե­րից: Այս­պես, ե­թե տա­րի­ներ ա­ռաջ ՙԲու­ժա­կան գործ՚ մաս­նա­գի­տու­թյամբ ըն­դուն­վում էին եր­կու քն­նու­թյու­նից 20-24 միա­վոր ստա­ցած դի­մորդ­նե­րը, և դա լավ ցու­ցա­նիշ էր հա­մար­վում, այ­սօր 33 միա­վորն է ար­դեն ան­ցու­մա­յի­նը: Հատ­կա­պես լավ է մա­թե­մա­տի­կա­յի վի­ճա­կը: ԵՊՀ ՙԻն­ֆոր­մա­տի­կա և կի­րա­ռա­կան մա­թե­մա­տի­կա՚ մաս­նա­գի­տու­թյա­նը հատ­կաց­ված էր մեկ նպա­տա­կա­յին տեղ, բայց ըն­դուն­վել է 5 հո­գի, ո­րոնց միա­վոր­նե­րը 36-ից բարձր են, եր­կու քն­նու­թյու­նից ըն­դուն­վել են 18-ից բարձր միա­վոր­նե­րով: ՙՏիգ­րան Հա­կո­բյա­նը (Ստեփանակերտի թիվ 8 դպրոց) եր­կու 20 միա­վոր է ստա­ցել: Այդ­քան բարձր միա­վոր­ներ, այն էլ` այդ մաս­նա­գիու­թյու­նից և այդ­քան պա­հանջ­ված: 39,5 միա­վոր հա­վա­քել է Մեծ Շեն գյու­ղից Ռա­յա Ե­սա­յա­նը, բո­լոր 5-ն էլ հաղ­թա­հա­րել են գե­րա­զան­ցու­թյան շե­մը, ինչ­պե՞ս չխ­րա­խու­սել նրանց, բո­լորն էլ ար­ժա­նի են, և պա­հուս­տա­յին տե­ղե­րը նրանց տալն ար­դա­րաց­ված է՚,-ա­սաց Յու. Քա­րա­մյա­նը: Նույնն էլ ՙԱկ­տուա­րա­կան և ֆի­նան­սա­կան մա­թե­մա­տի­կա՚ մաս­նա­գի­տու­թյու­նում է: Ար­մե­նու­հի Մա­նու­կյա­նը` Հա­թեր­քից, Դա­վիթ Իշ­խա­նյա­նը` ֆիզ­մաթ դպ­րո­ցից, Նա­րեկ Սարգ­սյա­նը` Կար­միր Շու­կա­յից հաղ­թա­հա­րել են գե­րա­զան­ցու­թյան շե­մը:
Մա­թե­մա­տի­կան բա­վա­կա­նին լավ պատ­կեր ու­նի նաև ԱրՊՀ-ում: Յու. Քա­րա­մյա­նի խոս­քով` ՙԻն­ֆոր­մա­տի­կա և կի­րա­ռա­կան մա­թե­մա­տի­կա՚-ի, ՙՏե­ղե­կատ­վա­կան տեխ­նո­լո­գիա­ներ՚-ի հա­մալր­վա­ծու­թյու­նը վեր­ջին տա­րի­նե­րին լավ է: Այս վեր­ջի­նում միայն 11 հո­գի անվ­ճար հա­մա­կարգ է ըն­դուն­վել: ՙՄա­թե­մա­տի­կա­յի գծով խն­դիր չու­նենք՚,-հա­վաս­տեց ԳԹԿ տնօ­րե­նը: Վատ չէ վի­ճա­կը ՙՖի­զի­կա՚-ում, բա­վա­րար չա­փով ըն­դուն­ված­ներ կան, լավ է ՙԿեն­սա­բա­նու­թյուն՚-ը: Լե­զու­նե­րի մա­սին էլ խոսք չկա, հա­մալր­ված են: Իսկ ա­հա ՙՔի­միա՚-ի վի­ճա­կը վատ է: Խումբ չի ձևա­վոր­վել: Յու. Քա­րա­մյա­նի կար­ծի­քով, ե­թե բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րան թող­նեին ըն­դուն­վել այն­քան, ինչ­քան նա­խա­տես­ված է նպա­տա­կա­յին տե­ղե­րով, ա­պա մր­ցույ­թից դուրս մնա­ցած­նե­րի մի մա­սը գու­ցե ցան­կու­թյուն ու­նե­նար նս­տել ՙՔի­միա՚-ում, բայց այդ հար­ցի լու­ծու­մը միայն իր ո­րո­շե­լով չէ:
ԱրՊՀ-ում ա­մե­նա­բարձր վար­կա­նի­շը շա­րու­նա­կում է ու­նե­նալ ՙՖի­նանս­ներ՚-ը: Տն­տե­սա­գի­տա­կան բլո­կում սրա­նից բա­ցի նաև ՙԿա­ռա­վա­րում՚-ը և ՙՀաշ­վա­պա­հա­կան հաշ­վա­ռում՚-ն են: Վեր­ջինս քիչ են ըն­դուն­վել և հնա­րա­վոր է, որ խումբ չձևա­վոր­վի: Պատ­ճա­ռը, ըստ ԳԹԿ տնօ­րե­նի, այն է, որ այս­տեղ բո­լոր տե­ղե­րը վճա­րո­վի են: Բա­ցի այդ, տն­տե­սա­գի­տա­կան բլո­կը մեծ է Ար­ցա­խի պայ­ման­նե­րի հա­մար. ՙՄենք այդ­քան շր­ջա­նա­վարտ չու­նենք, որ ցան­կա­նան հա­վա­սա­րա­չափ հա­մալ­րել այս բո­լոր ե­րեք մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րը՚,-պար­զա­բա­նեց Յու. Քա­րա­մյա­նը:
ԳԹԿ տնօ­րենն ափ­սո­սանք հայտ­նեց, որ ՙՀո­գե­բա­նու­թյուն՚ մաս­նա­գի­տու­թյամբ են քիչ ըն­դուն­վել: Այս մաս­նա­գետ­ներն ա­ռա­ջի­կա­յում պա­հանջ­ված են լի­նե­լու. շու­տով պետք է ստեղծ­վի ման­կա­վար­ժա­հո­գե­բա­նա­կան կենտ­րոն, դպ­րոց­նե­րում կբաց­վեն հաս­տիք­ներ մինչև 2022 թվա­կա­նը: Այս մաս­նա­գետ­նե­րի պա­հան­ջար­կը շր­ջան­նե­րում մեծ է լի­նե­լու: Բայց ըն­դուն­վել է ըն­դա­մե­նը 6 հո­գի: Ըստ երևույ­թին այս ուղ­ղու­թյամբ քա­րոզ­չու­թյան պա­կաս է ե­ղել:
Հա­վա­նա­բար, խումբ չի ձևա­վոր­վի ՙՔա­ղա­քա­գի­տու­թյուն՚-ից: Դի­մորդ­նե­րը հաս­կա­ցել են, որ այս ո­լոր­տում աշ­խա­տա­տե­ղե­րի հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը քիչ են:
Հիմ­նա­կա­նում այս­պի­սին է պատ­կե­րը պե­տա­կան բու­հե­րում: Թվե­րը փոքր-ինչ կփո­փոխ­վեն, քա­նի որ մր­ցույ­թով չան­ցած դի­մորդ­նե­րի հա­մար մեկ հնա­րա­վո­րու­թյուն էլ կա. ըն­դուն­վել թա­փուր մնա­ցած տե­ղե­րը: Հու­լի­սի 15-20-ը այն դի­մորդ­նե­րը, ով­քեր մր­ցույ­թով չեն ան­ցել, կա­րող էին դի­մել այն բու­հե­րը, որ­տեղ տե­ղեր են մնա­ցել: Դրանց ցան­կը կախ­ված է բու­հե­րում:
Երբ ԳԹԿ տնօ­րե­նը թվար­կեց բարձր միա­վոր­նե­րով ըն­դուն­ված­նե­րին, նկա­տե­լի էր, որ նրանք միայն մայ­րա­քա­ղա­քից չեն: ՙՏար­բեր տե­ղե­րից մենք ու­նենք լավ ե­րե­խա­ներ: Դա շատ ող­ջու­նե­լի է: Մենք լավ նե­րուժ ու­նենք, մնում է այն ճիշտ օգ­տա­գոր­ծել՚-ա­սաց նա: Իսկ այն հար­ցին, թե ին­չու ենք բո­ղո­քում դպ­րոց­նե­րում մա­թե­մա­տի­կա­յի դր­ված­քից, երբ այդ­պի­սի լավ ար­դյունք­ներ կան, պա­տաս­խա­նեց. ՙՆա­յած որ­տեղ: Երբ ա­սում ենք` լավ չէ, չի նշա­նա­կում, թե վատ է: Նշա­նա­կում է` դա մեր շե­մը չէ, մենք կա­րող ենք ա­վե­լի լա­վը լի­նել: Ընդ­հան­րա­պես, ե­թե բո­լոր պայ­ման­նե­րը ստեղ­ծեն, մեր ե­րե­խա­նե­րի պես ե­րե­խա­ներ չկան՚: Խոսք բա­ցե­ցինք նաև կրկ­նու­սույց­նե­րի մա­սին, ա­սաց.ՙԵ­րե­խա­ներ կան, որ շր­ջան­նե­րից էին գա­լիս Ստե­փա­նա­կերտ պա­րապ­մունք­նե­րի: Ան­շուշտ, նրանք բա­վա­րար հիմք ու­նե­ցել են դպ­րո­ցում, բայց ծնո­ղը հաս­կա­ցել է, որ բարձր միա­վոր­ներ ստա­նա­լու հա­մար ե­րե­խան պետք է խո­րը գի­տե­լիք ու­նե­նա, և այդ ուղ­ղու­թյամբ նա շատ ծախ­սեր է ա­նում: Դպ­րո­ցի բե­ռան մի մա­սը ծնող­նե­րը վերց­րել են ի­րենց վրա: Դա չպետք է այդ­պես լի­նի: Դպ­րո­ցը պետք է լիար­ժեք աշ­խա­տի՚:
;