[ARM]     [RUS]     [ENG]

Ա­ՄԵ­ՆԱ­ՄՅԱ ՄՐ­ՑՈՒՅԹ-ՓԱ­ՌԱ­ՏՈ­ՆԸ ԵԶ­ՐԱ­ՓԱԿ­ՎԵՑ

 

 

 

Հու­լի­սի 5-ից 23-ը Ստե­փա­նա­կեր­տի Խ. Ա­բո­վյա­նի ան­վան հիմ­նա­կան դպ­րո­ցի մար­զա­դաշ­տում քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը ՙՍտե­փա­նա­կեր­ցի­նե­րի մի­ջազ­գա­յին ա­կումբ՚-ի հետ հա­մա­տեղ 2004-2005թթ. և 2006-2007թթ.ծն­ված պա­տա­նի­նե­րի միջև անց է կաց­րել ՙԿաշ­վե գն­դակ՚ մար­զա­կան ա­մե­նա­մյա մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նը։

 

Մր­ցում­նե­րին մաս­նակ­ցել են Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի թվով 26 բա­կա­յին թի­մեր։ Հա­մառ պայ­քա­րից հե­տո մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղե­րը բաշխ­վել են հետևյալ կերպ. 2006-2007թթ. ծն­ված պա­տա­նի­նե­րի միջև 1-ին տե­ղը զբա­ղեց­րել է ՙԱր­ցախ Ու-11 Հե­քի­մյան՚, 2-րդ տե­ղը՝ՙԼու­սա­վո­րիչ՚, իսկ 3-րդ տե­ղը՝ ՙԱր­ցախ՚ թի­մը։
2004-2005թթ. ծն­ված պա­տա­նի­նե­րի միջև ծա­վալ­ված մր­ցույ­թում հաղ­թող է ճա­նաչ­վել ՙԱր­ցախ-Հե­քի­մյան՚ թի­մը, 2-րդ տե­ղը զբա­ղեց­րել է ՙՄոն­թե-Ա­բո­վյան՚, իսկ 3-րդ տե­ղը՝ ՙԱր­ցախ Ու-14- Հե­քի­մյան՚ ֆուտ­բո­լա­յին թի­մը։
Մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղեր զբա­ղեց­րած թի­մե­րը Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կող­մից պարգևատր­վել են պատ­վոգ­րե­րով, ար­ժա­նա­ցել դրա­մա­կան պարգևնե­րի։ Հաղ­թող թի­մե­րին նաև գա­վաթ­ներ են հան­ձն­վել։ ՙՍտե­փա­նա­կերտ­ցի­նե­րի մի­ջազ­գա­յին ա­կումբ՚-ի կող­մից 8 լա­վա­գույն խա­ղա­ցող­ներ նույն­պես ար­ժա­նա­ցել են դրա­մա­կան պարգևնե­րի և հու­շան­վեր­նե­րի։
Մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նի եզ­րա­փակ­ման ա­րա­րո­ղու­թյա­նը ներ­կա էին Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պետ Սու­րեն Գրի­գո­րյա­նը և փոխ­քա­ղա­քա­պետ Ար­մեն Հա­կո­բյա­նը, ով­քեր և ի­րա­կա­նաց­րել են պարգևատ­րու­մը։

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն