[ARM]     [RUS]     [ENG]

"ГРЭММИ"-ի թանգարանը դրամաշնորհ կհատկացնի հայկական ձայնագրությունների թվայնացման համար

Լոս Ան­ջե­լե­սում գտն­վող ՙԳրեմ­մի՚-ի թան­գա­րա­նը դրա­մաշ­նոր­հի տես­քով 200.000 դո­լար կհատ­կաց­նի ԱՄՆ-ում 15 մաս­նակ­ցի՝ տար­բեր թե­մա­նե­րով ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րին, ինչ­պես նաեւ ար­խի­վաց­ման և պահ­պան­ման մի խումբ ծրագ­րե­րին ա­ջակ­ցե­լու հա­մար։ Այս մա­սին հայտ­նում է թան­գա­րա­նի պաշ­տո­նա­կան www.grammymuseum.org կայ­քը:


Ֆրեզ­նո­յի հա­մալ­սա­րա­նի հա­յա­գի­տու­թյան կենտ­րո­նին կհատ­կաց­վի հինգ հա­զար դո­լա­րի չա­փով դրա­մաշ­նորհ՝ հայ­կա­կան ե­րաժշ­տա­կան ե­զա­կի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի ձայ­նագ­րու­թյուն­նե­րի թվայ­նաց­ման հա­մար։

ՙԱյս նա­խա­գի­ծը կենտ­րո­նա­ցած է լի­նե­լու Ա­մե­րի­կա­յում հայ­կա­կան սփյուռ­քի՝ գրե­թե 1500 ձայ­նագ­րու­թյան գույ­քագր­ման եւ կա­տա­լո­գա­վոր­ման վրա։ Տե­ղի ձայ­նագ­րու­թյուն­նե­րը հիմ­նա­վո­րում են հա­յե­րի վաղ պատ­մու­թյու­նը Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րում։ Հա­վա­քա­ծուն ներ­կա­յաց­նում է ե­րա­ժիշտ­նե­րի ձայ­ներ, ո­րոնց սո­ցիա­լա­կան, տն­տե­սա­կան եւ քա­ղա­քա­կան կար­գա­վի­ճա­կը նրանց հար­կադ­րել է լքել հայ­րե­նի­քը՚,- նշ­ված է թան­գա­րա­նի կայ­քում: