Logo
Print this page

ԳԻՐՔԸ՝ ԽՐԱՄԱՏԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Նվարդ ՍՈ­ՂՈ­ՄՈ­ՆՅԱՆ

 Մու­րա­ցա­նյան օ­րե­րի շր­ջա­նա­կում օ­րերս ՙԳրի­գոր Նա­րե­կա­ցի՚ հա­մալ­սա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ բա­նաս­տեղծ Վի­տա­լի Պետ­րո­սյա­նի նոր լույս տե­սած գր­քի շնոր­հան­դե­սը:

Այն ող­ջույ­նի խոս­քով բա­ցեց ԱՀ ԳՄ նա­խա­գահ, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Վար­դան Հա­կո­բյա­նը, նշե­լով, որ սա բա­նաս­տեղ­ծի չոր­րորդ գիրքն է, որ բա­նաս­տեղ­ծու­թյան ծնուն­դը նման է բնու­թյան վայ­րի տա­րեր­քի, որ Վի­տա­լիի բառն ըն­դու­նե­լի է, քա­նի որ տես­նում ենք բա­ռի անս­խալ գե­ղա­գի­տու­թյու­նը։ Բա­նաս­տեղ­ծի մոտ բա­ռը աս­պե­տա­կան մե­նա­մարտ է ու ինք­նա­մարտ, իսկ խոս­քի տիե­զե­րա­կան կշ­ռույ­թում նժար­նե­րից մե­կում ժա­մա­նակն է, մյու­սում՝ գրո­ղի ժա­մա­նա­կը։ Վի­տա­լիի մոտ բա­նաս­տեղ­ծու­թյան պատ­կեր­նե­րը հա­ճախ հա­խուռն են ու ան­զուսպ, ին­չը դառ­նում է յու­րո­վի ոճ և մտա­ծե­լա­կերպ։ Նրա ըն­կա­լու­մի հա­մա­ձայն ժան­րա­յին բո­լոր սահ­ման­նե­րը խախտ­ված են։
Բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու Արք­մե­նիկ Նի­կո­ղո­սյանն իր խոս­քում նշեց, որ Վ.Պետ­րո­սյանն ինք­նա­տիպ բա­նաս­տեղծ է` ընդ­գծ­ված պատ­կե­րա­յին մտա­ծո­ղու­թյամբ։ Նրա բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­նե­րը նման են իր խառն­ված­քին՝ խա­ղաղ, բայց ներք­նա­պես հա­խուռն, ա­նակն­կալ։ Նրա պոե­զիան ազ­նիվ է, նաև տե­ղե­կատ­վա­կան աղ­բյուր՝ սպա­սու­մի և հաղ­թա­նա­կի տե­սան­կյու­նից։
Բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու Ար­մեն Ա­վա­նե­սյա­նը նշեց, որ գիր­քը խրա­մա­տի ճա­նա­պարհ է, որ ար­ցա­խյան խն­դի­րը չէր կա­րող դուրս մնալ բա­նաս­տեղ­ծի տե­սա­դաշ­տից։ Վի­տա­լիի ո­րոշ բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­նե­րում խո­հը զի­ջում է պա­տու­մին, բնու­թյան հետ մեր­ձե­նա­լու, աշ­խար­հի հետ ներ­դաշ­նակ լի­նե­լու պատ­կեր­նե­րը շատ են, հար­ցադ­րում­նե­րը` ար­դիա­կան։
Բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու­ներ Կիմ Գաբ­րիե­լյա­նը, Ժան­նա Բեգ­լա­րյա­նը, Ա­մա­լյա Գրի­գո­րյա­նը նշե­ցին, որ այս գր­քում ա­ռանց­քա­յին տեղ են գրա­վում պա­տե­րազ­մա­կան թե­մա­յով գր­ված բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­նե­րը, որ տի­րա­պե­տող է զին­վոր¬սահ­մա­նա­պա­հի նե­րաշ­խար­հի պատ­կե­րու­մը, հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թյան գա­ղա­փա­րը։ Բա­նաս­տեղ­ծի ա­սե­լի­քը հա­վաս­տի, հա­մո­զիչ է, զգա­ցու­մը՝ ան­կեղծ ու ապր­ված։

 

 

 

 

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.