[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԲԱՑՕԹՅԱ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Լուսինե ՇԱԴՅԱն

 Ստե­փա­նա­կեր­տի Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի միու­թյան պու­րակն այ­սու­հետ հե­տաքր­քիր ու ցան­կա­լի վայր կդառ­նա ոչ միայն փոք­րիկ­նե­րի, այլ նաև ըն­թեր­ցա­սեր­նե­րի հա­մար: Այ­գում իր դռ­ներն է բա­ցել ա­ռա­ջին բա­ցօ­թյա գրա­դա­րա­նը:

Այս ան­գամ Awesome foundation Artsakh հիմ­նադ­րա­մը հաղ­թող է ճա­նա­չել փո­ղո­ցա­յին գրա­դա­րան ու­նե­նա­լու գա­ղա­փա­րի հե­ղի­նակ Մա­րիամ Գևոր­գյա­նին։ ՙԳր­քե­րի ու ըն­թեր­ցա­նու­թյան հան­դեպ ու­նե­ցած ա­ռանձ­նա­հա­տուկ սի­րուց ծն­վեց նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը: Ոգևոր­ված եմ շատ, նաև վս­տահ, որ այն խթա­նե­լու է ըն­թեր­ցա­սի­րու­թյա­նը: Գիր­քը չպետք է դա­րա­կում մնա ու փո­շի հա­վա­քի: Այն պետք է ա­նընդ­հատ շր­ջա­նառ­վի ու կյանք ստա­նա: Ու­րա­խու­թյամբ պետք է նշեմ, որ այ­սօր գիր­քը հե­տաք­րք­րում է ե­րի­տա­սարդ­նե­րին՚:
Հե­ղի­նա­կի խոս­քե­րով՝ նույն թե­մա­յով հիմ­նադ­րամ հայտ էր ներ­կա­յաց­րել նաև Դմիտ­րի Սա­հա­կյա­նը: Ու­նե­նա­լով նույն պատ­կե­րա­ցում­ներն ու գա­ղա­փար­նե­րը, ո­րո­շե­ցին հան­դես գալ հա­մա­տեղ նա­խագ­ծով: Նրանց միա­ցան մար­դիկ, ով­քեր ևս հե­տաքր­քր­ված են ծրագ­րով: ՙԱՀ ԿԳՄ նա­խա­րար Լու­սի­նե Ղա­րա­խա­նյա­նը ող­ջու­նեց մեր գա­ղա­փա­րը և պատ­րաս­տա­կա­մու­թյուն հայտ­նեց ցան­կա­ցած հար­ցով ա­ջակ­ցել մեզ՚,- նշում է հե­ղի­նա­կը՝ հա­մոզ­ված, որ նո­րա­րա­րա­կան ծրա­գիրն ըն­թեր­ցա­նու­թյան նոր ա­լիք կբարձ­րաց­նի մեր քա­ղա­քում:
Մաս­նա­գի­տու­թյամբ Մա­րիա­մը գյու­ղատն­տես է՝ բույ­սե­րի պաշտ­պան: Աշ­խա­տում է ԱՀ գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նում: Սի­րում է իր աշ­խա­տան­քը, նպա­տակ ու­նի կրեա­տի­վու­թյուն ցու­ցա­բե­րել նաև այս ո­լոր­տում:
Գրա­դա­րա­նի բա­ցա­ռի­կու­թյու­նը բա­ցօ­թյա լի­նե­լու մեջ է: Մշա­կույ­թի ժա­մա­նա­կա­կից այս վայ­րը պատ­րաստ է սի­րով հյու­րըն­կա­լել բո­լոր նրանց, ով­քեր ցան­կա­նում են ըն­թեր­ցել, գիրք գնել, նվի­րել, կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կել, գր­քի մա­սին քն­նար­կում­ներ կազ­մա­կեր­պել: Այս­տեղ հնա­րա­վոր կլի­նի նաև բազ­մա­պի­սի մի­ջո­ցա­ռում­ներ անց­կաց­նել, ինչ­պես« օ­րի­նակ« Գիրք նվի­րե­լու տո­նը: Գրա­դա­րա­նի գր­քե­րում դրոշմ­ված ՙԲա­ցօ­թյա գրա­դա­րան՚ կնի­քը կօգ­նի վե­րահս­կո­ղու­թյուն սահ­մա­նել գր­քի վրա:
Փոք­րիկ գրա­դա­րակ­նե­րում տե­ղադր­ված գու­նա­գեղ գր­քե­րը հե­տաք­րք­րե­ցին նաև փոք­րիկ Մա­րիա­յին: Մա­րիա­մը նշեց, որ աղջ­նակն ի­րենց ա­ռա­ջին ա­մե­նա­փոք­րիկ գր­քա­սերն է. ՙՄշա­կում ենք նաև գա­ղա­փար­ներ, ո­րոնք կհե­տաք­րք­րեն հենց ե­րե­խա­նե­րին՚:
Ինչ խոսք, բա­ցօ­թյա գրա­դա­րան ու­նե­նալն իս­կա­պես ող­ջու­նե­լի ու հե­տաքր­քիր գա­ղա­փար է: Հա­ճե­լի է, երբ ան­ցորդ­նե­րը կանգ­նում ու հե­տաքր­քր­վում են գրա­դա­րա­կի պա­տե­րին գր­ված հայ և ար­տա­սահ­մա­նյան գրա­կա­նու­թյան նշա­նա­վոր դեմ­քե­րով: Իսկ այ­գու մա­քուր օ­դում, ի­րա­կա­նու­թյու­նից զերծ գիրք ըն­թեր­ցե­լով, հաս­տատ կգտ­նենք երբևէ ինչ-որ­տեղ կորց­րած մեր մի մաս­նի­կը:
Нет описания.

Нет описания.