[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԽՆ­ԴԻ­ՐԸ ԴՊ­ՐՈ­ՑԸ ՀԶՈ­ՐԱՑ­ՆԵԼՆ Է

 

 

 

Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 Փետր­վա­րի 22-ին Ար­ցա­խում գտն­վող ՀՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան պատ­վի­րա­կու­թյու­նը ո­լոր­տա­յին մի շարք հան­դի­պում­ներ է անց­կաց­րել մաս­նա­գետ­նե­րի հետ:

Ստե­փա­նա­կեր­տի Խ. Ա­բո­վյա­նի ան­վան հ.1 հիմ­նա­կան դպ­րո­ցում կա­յա­ցած հան­դի­պու­մը ՀՀ և ԱՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րար­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ հան­րակր­թու­թյան աշ­խա­տող­նե­րի հետ էր: Ներ­կա էին մայ­րա­քա­ղա­քի և շր­ջան­նե­րի կր­թա­կան հա­մա­կար­գի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը:

Հան­դի­պու­մը բա­ցեց ԱՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րար Լու­սի­նե Ղա­րա­խա­նյա­նը: Նա իր ե­րախ­տա­գի­տու­թյու­նը հայտ­նեց հա­յաս­տա­նյան գոր­ծըն­կեր գե­րա­տես­չու­թյա­նը 44-օ­րյա պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում Ար­ցա­խի ե­րե­խա­նե­րի կր­թա­կան կա­րիք­նե­րը բա­վա­րա­րե­լու հա­մար: Այս պա­հին էլ 4000-ից ա­վե­լի ար­ցախ­ցի ե­րե­խա­ներ դեռ Հա­յաս­տա­նի մար­զե­րում են և ընդգրկված են դպ­րոց­նե­րում ու ման­կա­պար­տեզ­նե­րում:
Լ. Ղա­րա­խա­նյանն այ­նու­հետև ներ­կա­յաց­րեց նա­խա­րա­րու­թյան ա­ռա­ջի­կա ծրագ­րե­րը: Նշեց, որ պա­տե­րազ­մը ստի­պել է ո­րոշ սր­բագ­րում­ներ կա­տա­րել ռազ­մա­վա­րա­կան ծրագ­րե­րում և նոր ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյուն­ներ կարևո­րել: Ա­ռա­ջի­կա­յում ԱՀ կա­ռա­վա­րու­թյուն կներ­կա­յաց­վի եր­կա­րօ­րյա դպ­րո­ցի ծրա­գի­րը: Կար­գը մշակ­ված է, մաս­նա­գետ­նե­րի վե­րա­պատ­րաս­տումն ակն­կալ­վում է հա­յաս­տա­նյան մաս­նա­գետ­նե­րի կող­մից: Ծրա­գի­րը բխում է ՙԿր­թու­թյան մա­սին՚ ԱՀ օ­րեն­քից` որ­պես ան­ձի հա­մա­կող­մա­նի զար­գաց­ման բա­ղադ­րիչ, բայց այն նաև Ար­ցա­խի ըն­տա­նիք­նե­րի սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան խն­դիր­ներն է լու­ծե­լու: Դա­սա­պատ­րաս­տող ու­սու­ցիչ­նե­րը գե­րա­զան­ցա­պես լի­նե­լու են տե­ղա­հան­ված դպ­րոց­նե­րի աշ­խա­տող­նե­րը: Այս­տեղ ապ­րե­լը պետք է դառ­նա գրա­վիչ և ա­պա­գա­յի նկատ­մամբ հա­վատ ներ­շն­չող: Ծրա­գիրն ի­րա­կա­նաց­վե­լու է պի­լո­տա­յին ձևով: Սեպ­տեմ­բե­րի 1-ից մեկ­նար­կե­լու է գյու­ղա­կան 20 դպ­րոց­նե­րում:
Նոր ծրագ­րե­րի շար­քից է նաև ՙԱր­մաթ՚ ին­ժե­նե­րա­կան լա­բո­րա­տո­րիա­նե­րի բա­ցու­մը: Մինչև տար­վա վերջ նա­խա­տես­վում է ևս 14-15 ՙԱր­մաթ՚: Կբաց­վեն նաև ԱԹՍ-նե­րի` ա­վիաին­ժե­նե­րա­կան լա­բո­րա­տո­րիա­ներ, նա­խա­տես­վում են տեխ­նո­պար­կեր:
Բո­լոր դպ­րոց­նե­րում կներ­դր­վեն անվ­տան­գու­թյան հա­մա­կար­գեր:

Մարտ ամ­սից կսկս­վի հո­գե­բա­նա­կան ա­ջակ­ցու­թյան մեծ ծրա­գիր, ո­րի շա­հա­ռու­ներն են լի­նե­լու նա­խադպ­րո­ցա­հա­սակ և դպ­րո­ցա­հա­սա­կ ե­րե­խա­նե­րը, ու­սու­ցիչ­նե­րը:
Ռազ­մա­հայ­րենա­սի­րու­թյան ուղ­ղու­թյամբ դպ­րոց­նե­րում կի­րա­կա­նաց­վեն կրա­կա­յին պատ­րաս­տու­թյան դա­սըն­թաց­ներ: Հ. 12 դպ­րո­ցում կբաց­վի բարձր մա­կար­դա­կի հրաձ­գա­րան: Բո­լոր դպ­րոց­նե­րը կու­նե­նան օ­դամ­ղիչ հրա­ցան­ներ:
Կանց­կաց­վեն ու­սու­ցիչ­նե­րի ին­տեն­սիվ վե­րա­պատ­րաս­տում­ներ, նաև` տնօ­րեն­նե­րի, մե­թոդ­միա­վո­րում­նե­րի նա­խա­գահ­նե­րի:
ՀՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րար Վահ­րամ Դու­մա­նյանն ա­սաց, որ ե­կել են հաս­տա­տե­լու պատ­րաս­տա­կա­նու­թյու­նը միա­սին ա­ռաջ գնա­լու: Կրկ­նեց ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում մի քա­նի օր ա­ռաջ ՙԳի­տու­թյու­նը և անվ­տան­գու­թյու­նը՚ խո­րագ­րով լսում­նե­րի ժա­մա­նակ իր ար­տա­հայ­տած թե­զը` ի­րա­կան անվ­տան­գու­թյու­նը սկս­վում է կր­թու­թյու­նից: ՙՄենք պետք է անվ­տան­գա­յին հա­մա­կարգ ստեղ­ծենք մեր ու­ղե­ղով, գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյամբ, մտա­ծե­լա­կեր­պով, լավ դի­վա­նա­գի­տու­թյամբ, ճիշտ հա­րա­բեր­վե­լու ար­վես­տով՚,-ա­սաց նա:
Հան­դի­պու­մը շա­րու­նակ­վեց հարց ու պա­տաս­խա­նի ձևով:
Հար­ցե­րից մե­կը Նժ­դե­հի ար­ձա­նի ա­պա­մոն­տաժ­ման մա­սին խո­սակ­ցու­թյան օ­րե­րին ՀՀ ԿԳՄՍ փոխ­նա­խա­րար Ժան­նա Անդ­րեա­սյա­նի հա­մա­ցան­ցում տա­րած­ված տե­սա­կե­տին էր վե­րա­բե­րում և նրա պար­զա­բան­մա­նը: Այդ կա­պակ­ցու­թյամբ վեր­ջինս ա­սաց. ՙԽոս­քը վե­րա­բե­րում է շուրջ տա­սը տա­րի ա­ռաջ ե­ղած մի տե­սա­նյու­թի, ո­րը ար­վել է կոնկ­րետ ի­րա­վի­ճա­կում, և կոնկ­րետ կոն­տեքս­տում: Մաս­նա­վո­րա­պես վե­րա­բե­րել է ոչ թե Գա­րե­գին Նժ­դե­հի ան­ձին, նրա գոր­ծու­նեու­թյա­նը և նրա մեծ ա­վան­դին մեր պատ­մու­թյան մեջ, այլ նրան, թե ինչ­պես են ո­մանք վար­վում նրա թո­ղած գա­ղա­փար­նե­րի հետ, ինչ­պես են մա­նի­պու­լաց­նում և դարձ­նում դրո­շակ` ի­րա­կա­նում ծած­կե­լու հայ­րե­նի­քը քան­դող այն գոր­ծու­նեու­թյու­նը, ո­րը միշտ կա­րե­լի է ծած­կել գե­ղե­ցիկ խոս­քե­րի ետևում: Կր­թու­թյան ա­ռա­քե­լու­թյունն է ցույց տալ այն ճա­նա­պար­հը, ո­րով մենք կա­րող ենք տար­բե­րել ճիշ­տը ստից և չտր­վել ստին: Այդ պատ­ճա­ռով էլ նոր չա­փո­րո­շիչ­նե­րը, որ մենք հաս­տա­տում ենք, սահ­մա­նում է նաև մե­դիագ­րա­գի­տու­թյու­նը և թվա­յին գրա­գի­տու­թյու­նը` որ­պես ա­մե­նա­կարևոր խն­դիր­նե­րից մե­կը: Մեր խն­դիրն է հզո­րաց­նել մեր դպ­րո­ցը, ո­րով­հետև այն խն­դիր­նե­րը, որ մենք այ­սօր տե­սանք, ցա­վոք, նաև մեր կր­թա­կան հա­մա­կար­գի խն­դիր­ներն են՚:
Վ. Դու­մա­նյա­նը, Լ. Ղա­րա­խա­մյա­նը և Ժ. Անդ­րեա­սյա­նը պա­տաս­խա­նե­ցին ներ­կա­նե­րի հն­չեց­րած մյուս հար­ցե­րին, ո­րոնք վե­րա­բե­րում էին կր­թա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րին, ու­սու­ցիչ­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձին, դրույ­քա­չա­փին և այլ­նին:
Հա­ջորդ հան­դի­պու­մը Ար­ցա­խի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նում էր: